Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -4

İŞL214U Teknoloji soruları İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -4

#1. Belirli bir amaç için veri tabanları veya elektronik dosyalarda yer alan satır ve sütunlarda derlenen büyük veriye ne ad verilir ?

Cevap : D. Yapılandırılmış veri

#2. İcat ile inovasyon arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B. Her icat, ekonomik ve sosyal faydayı ve başarıyı beraberinde getirmektedir.

#3. Bürokratik örgütlenme modeli aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından önerilmiştir?

Cevap : D. Max Weber

#4. İşletme yöneticilerinin iç ve dış çevresel faktörleri sınıflandırmalarında ve etkilerini analiz etmelerinde etkili olan, dış çevresel faktörleri analizlere dahil eden yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Sistem yaklaşımı

#5. 1780-1840 yılları arasındaki birinci teknolojik dönüşüm evresinin gerçekleştiği sektör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Tekstil

#6. Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt için başarılı bir inovasyon yönetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

Cevap : A. İletişim kurma

#7. Tıpkı bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi kullandığımız tüm araçların internete bağlanarak birbirleri arasında veri iletişimi sağlayabilmesi sürecine ne ad verilir ?

Cevap : B. Nesnelerin interneti

#8. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü teknolojik dönüşüm evresinde (1890-1940) işletme sahipliğiile yöneticiliğinin birbirinden ayrılmasını gerektiren nedenlerden biri değildir?

Cevap : A. Kârların hızla artması

#9. I. Teşvikli ücret sistemleri II. Analize dayanan hareket ve zaman etütleri III.Kriterlere göre çalışan seçimi Yukarıdakilerden hangileri bilimsel yönetim yaklaşımının odaklandığı konulardır?

Cevap : E. I, II ve III

#10. Tasarım ile teknoloji arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Teknoloji ile tasarım arasında herhangi bir ilişki yoktur.

#11. İşletmelerin tüm faaliyetlerinde günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma ve kararlarına yön verecek bilgileri bu teknolojilerden elde edilen verilerden üretebilme sürecine ne ad verilir?

Cevap : A. Dijitalleşme

#12. İşletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden biri olan fonksiyonlar arası çapraz işbirliği ile hedeflenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Birlikte çalışmak

#13. “Mevcut ürün, hizmet, süreç ve yöntemlerde adım adım (kademeli) yapılan değişim, farklılık ve iyileştirmeler” olarak tanımlanan inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : B. Artımsal inovasyon

#14. I. Uluslararası rekabet avantajı II. Sosyal refah III. Sürdürülebilir ekonomik büyüme İnovasyona dayalı bir ekonomik kalkınma stratejisi uygulayan ülkelerin yukarıdakilerden hangilerine ulaşması mümkündür?

Cevap : E. I, II ve III

#15. I. Yaratıcılık II. Sürekli öğrenme III. Toplam kalite Yukarıdakilerden hangileri, inovatif olmayı hedefleyen bir işletmenin öncelikli olarak sahip olması gereken özellikler arasında sayılabilir?

Cevap : C. I ve II

#16. Dijital verileri akıllı gözlükler, tabletler vb. araçlar ile gerçek dünyaya yerleştirilmiş görüntü ve animasyonlara dönüştüren uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Endüstri 5.0

#17. I. Liderlik ve vizyon II. Eğitim ve gelişim III. Takım çalışması IV. Sınırlayıcılık V. İletişim Yukarıdakilerden kaçı inovatif işletmelerin özellikleri arasında sayılabilir?

Cevap : D. 4

#18. İnovasyon ile yaratıcılık arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D. İnovasyon, yaratıcılık faaliyetlerinin doğal sonucudur.

#19. I. Doğru miktarda veriyi temin etmek II. Farklı veri türlerini bir araya getirmek III. Pazara ilişkin varsayımları üretecek algoritmaları oluşturmak 7 Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin günümüzdeki teknolojik değişimlere uyum sağlamak için atması gereken adımlardandır?

Cevap : E. I , II ve III

#20. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden biri değildir?

Cevap : E. Hızlı büyümek Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -4

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji soruları İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji soruları İnnovasyon ve Girişimcilik Vize Deneme Sınavı -4

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -4
İnovasyon Yönetimi ve İnovatif İşletmeler

1 İnovatif olmayı hedefleyen bir işletmede gerçekleştirilen inovasyon sürecine ilişkin aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlış olarak değerlendirilir?

A. Çevresel faktörlerle yalnız formel ilişkiler kurulması
B. Fonksiyonlararası informel ilişkiler kurulması
C. Sürecin disiplinlerarası olarak kabul edilmesi
D. Tüm paydaşların sürece aktif katılımının sağlanması
E. İşletme içi fonksiyonlar ve işletme dışı çevresel koşullar etkilidir

Cevap : A. Çevresel faktörlerle yalnız formel ilişkiler kurulması

2 Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt için başarılı bir inovasyon yönetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

A. İletişim kurma
B. Araştırma
C. Değerlendirme
D. Uygulama
E. Seçme

Cevap : A. İletişim kurma

3 Aşağıdakilerden hangisi inovatif bir işletmenin uygulayacağı stratejilerden biri olamaz?

A. Lider / Hücum Stratejisi
B. Hızlı Takipçi / Savunma Stratejisi
C. Fikri Mülkiyet / Koruma Stratejisi
D. Maliyet Minimizasyonu / Taklitçi Strateji
E. Pazar Bölümleme / Geleneksel Strateji

Cevap : C. Fikri Mülkiyet / Koruma Stratejisi

4 I. Liderlik ve vizyon
II. Eğitim ve gelişim
III. Takım çalışması
IV. Sınırlayıcılık
V. İletişim
Yukarıdakilerden kaçı inovatif işletmelerin özellikleri arasında sayılabilir?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Cevap : D. 4

5 Aşağıdakilerden hangisi inovatif bir işletmenin özellikleri arasında yer almaz?

A. Hataları, fırsatları ortaya çıkaran birer unsur olarak değerlendirmesi
B. Müşterilerinin inovasyon sürecine katılımını sağlaması
C. Etkin bir cezalandırma sistemine sahip olması
D. Esnek bir örgüt yapısına sahip olması
E. Dış çevreyi bir bilgi kaynağı olarak kullanması

Cevap : C. Etkin bir cezalandırma sistemine sahip olması

6 I. Yaratıcılık
II. Sürekli öğrenme
III. Toplam kalite
Yukarıdakilerden hangileri, inovatif olmayı hedefleyen bir işletmenin öncelikli olarak sahip olması gereken özellikler arasında sayılabilir?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I ve III
E. I, II ve III

Cevap : C. I ve II

7 Aşağıdakilerden hangisi yüksek performanslı takım çalışması için gerekli özelliklerden biri değildir?

A. Açıkça tanımlanmış görev ve amaçların olması
B. Etkili bir takım liderinin olması
C. Etkili bir çatışma yönetim mekanizmasının olması
D. Dış çevre ile etkin iletişim kurulması
E. Tüm fonksiyonların eşit katılımının sağlanması

Cevap : E. Tüm fonksiyonların eşit katılımının sağlanması

8 Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden biri değildir?

A. Birlikte çalışmak
B. Değişime açıklık
C. Teknolojiyi takip etmek
D. Fırsat ve tehditlere karşı hazırlıklı olmak
E. Hızlı büyümek Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik

Cevap : E. Hızlı büyümek Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik

9 “İşletmelerin kendilerine avantaj sağlayacak teknolojik fırsatları tanımlaması, farkına varması ve bunlardan yararlanması” yaklaşımı, işletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden hangisini işaret etmektedir?

A. Kavrama gücü
B. Benimseyebilme
C. Teknolojiye bağlılık
D. Uyanık olma
E. Büyüme odaklılık

Cevap : A. Kavrama gücü

10 İşletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden biri olan fonksiyonlar arası çapraz işbirliği ile hedeflenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A. Teknolojik kaynakları etkin kullanmak
B. Tüm departmanlara eşit sorumluluk vermek
C. Birlikte çalışmak
D. Sinerji oluşturmak
E. Uyanık olmak

Cevap : C. Birlikte çalışmak

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!