Anadolu AöfİKT203U Mikro İktisat

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -6

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -6

#1. Tam rekabet piyasalarında potansiyel firmaları kısa dönemde piyasaya girme konusunda cezbeden şey nedir?

Cevap : b. Normalüstü kâr

#2. Kısa dönem ortalama sabit maliyet eğrisinin görünümü nasıldır?

Cevap : c. Sürekli azalan bir eğridir.

#3. Bir seçim yapıldığında, vazgeçilen alternatiflerin değeri neyi ifade eder?

Cevap : a. Fırsat Maliyeti

#4. Ücret seviyesi ortalama ürün hasılatı üzerinde ise emek talebi hakkında ne söylenebilir?

Cevap : e. Emek talebi sıfırdır.

#5. Aynı üretim düzeyinde kalmak koşuluyla, emek girdisi fiyatı sabit iken sermaye girdisi fiyatı düşerse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Cevap : d. Daha fazla sermaye girdisi kullanılmaktadır.

#6. Portakal piyasasına ilişkin arz talep (Qd = D(Pp,Pm,W,I) ve Qs =D(Pp, Pc, Ct )) modelinde içsel değişkenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Cevap : a. Q ve Pp

#7. Bireysel emek arz eğrisi elde edilirken bütçe kısıtının eğimini ne belirler?

Cevap : c. Ücret düzeyi

#8. Bir firmanın fiyat kabullenici olmasından ne anlıyorsunuz?

Cevap : d. Firmanın fiyatı etkileyemeyecek kadar küçük olduğunu

#9. Monopsoncu firmanın istihdam ettiği iş gücü miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisine göre belirlenir?

Cevap : c. MFCL=MRPL

#10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : a. Muhasebe maliyeti ekonomik maliyetten küçüktür.

#11. Ekonomik hayatta risk alan üretim kaynağına ne ad verilir?

Cevap : a. Girişimci

#12. Ölçeğe göre sabit getiri durumu için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Cevap : c. Uzun dönem ortalama maliyet yatay eksene paralel bir doğrudur.

#13. Firmanın normalüstü kâr elde edebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

Cevap : a. Fiyatın ortalama maliyetin üstünde belirlenmesi

#14. Bir bağımsız değişkenin değeri bir birim arttığında bağımlı değişkenin nasıl değiştiğini anlatan seçenek hangisidir?

Cevap : a. Marjinal terim

#15. Emek arz eğrisinin negatif olabilmesi aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır?

Cevap : a. İkame etkisi < Gelir etkisi

#16. Çok sayıda alıcı ve satıcı olması, homojen ürün, giriş-çıkış engelinin olmaması gibi özellikler hangi piyasa yapısında gözlenir?

Cevap : d. Tam rekabetçi

#17. Nispi girdi fiyatlarındaki değişiklik sonucu aynı eşürün eğrisi üzerinde bir bileşenden başka bir bileşene geçişi hangi etki açıklar?

Cevap : a. Faktör ikame etkisi

#18. Bir piyasanın yapısının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi belirleyici değildir?

Cevap : d. Faiz oranı

#19. Kısa dönem ortalama değişken maliyetlerin T4 ve emeğin fiyatının T20 olduğu durumda emeğin ortalama fiziki ürünü kaç birimdir?

Cevap : d. 5

#20. Bir değişkenin değeri model içinde belirleniyorsa bu değişkene ne ad verilir?

Cevap : a. İçsel değişken

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -6

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -6

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -6

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Final Deneme Sınavı -6

İKT203U Mikro İktisat

Ünite -6
Eksik Rekabet Piyasaları-Monopol, Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasaları

1. Aşağıdakilerden hangisi tek satıcı karşısında çok sayıda alıcının olduğu piyasaları ifade etmektedir?

a. Düopol
b. Monopol
c. Oligopol
d. Monopolcü Rekabet
e. Tam Rekabet

Cevap : b. Monopol

2. Monopol piyasasında firmanın talep eğrisi ile aşağıdakilerden hangisi birbirinin aynısıdır?

a. Toplam hasılat eğrisi
b. Marjinal hasılat eğrisi
c. Ortalama hasılat eğrisi
d. Ortalama maliyet eğrisi
e. Marjinal maliyet eğrisi

Cevap : c. Ortalama hasılat eğrisi

3. Monopolde fiyat farklılaştırılması yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

a. Monopolcü yoğun reklam faaliyetleri yürütmelidir.
b. Fiyatın farklılaştırıldığı piyasalar arasında geçiş mümkün olmamalıdır.
c. Mal en azından görünüşte değiştirilmelidir.
d. Monopolcünün ürettiği mal lüks bir ihtiyacı gidermelidir.
e. Tüketicinin piyasa hakkında tam bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Cevap : b. Fiyatın farklılaştırıldığı piyasalar arasında geçiş mümkün olmamalıdır.

4. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisi oligopol piyasalarında fiyat katılığını açıklamaktadır?

a. Hâkim firma modeli
b. Cournot modeli
c. Stackelberg modeli
d. Bertrand modeli
e. Dirsekli talep eğrisi modeli

Cevap : e. Dirsekli talep eğrisi modeli

5. Aşağıdaki piyasalardan hangisi oligopole en uygun örnektir?

a. Beyaz eşya piyasası
b. Bakkallar
c. Kuaför salonları
d. Restoranlar
e. Benzin istasyonları

Cevap : a. Beyaz eşya piyasası

6. Monopolcü rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a. Fiyat farklılaştırması
b. Firmalar arası bağımlılık
c. Uzun dönemde ekonomik kâr elde edilmesi
d. Mal farklılaştırılması
e. Az sayıda firmanın olması

Cevap : d. Mal farklılaştırılması

7. Heterojen mal üreten oligopolcülerden oluşan piyasaya ne ad verilmektedir?

a. Farklılaştırılmış oligopol
b. Saf oligopol
c. Tam oligopol
d. Düopol
e. Noksan oligopol

Cevap : a. Farklılaştırılmış oligopol

8. Cournot modelinde malın marjinal maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a. Fiyata
b. Marjinal hasılata
c. Ortalama hasılata
d. Ortalama maliyete
e. Sıfıra

Cevap : e. Sıfıra

9. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisinde firmalar fiyat düzeyi üzerinden rekabet halindedirler?

a. Bertrand modeli
b. Cournot modeli
c. Stackelberg modeli
d. Edgeworth modeli
e. Sweezy modeli

Cevap : a. Bertrand modeli

10. Monopolcünün karşı karşıya olduğu talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a. Tam rekabetçi firmanın talep eğrisi ile aynıdır.
b. Her zaman marjinal hasılat eğrisinin altındadır.
c. Sonsuz esnektir.
d. Piyasa talep eğrisi ile aynıdır.
e. Ortalama gelir eğrisinin üzerindedir.

Cevap : d. Piyasa talep eğrisi ile aynıdır.

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Aöf İktisat Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!