Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -5

Ata Aöf Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -5

#1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?

Cevap : c) Gözlerim her yerde seni arıyor.

#2. I. Farklı coğrafyalarda yaşamış olmaları II. Savaşlar III. Göçler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türklerin tarih boyunca birçok alfabe kullanmalarının temel nedenlerindendir?

Cevap : e) I, II ve III

#3. I. Mimari II. Dünya görüşü III. Gelenek Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maddi kültüre örnektir?

Cevap : b) Yalnız I

#4. I. Toplumların tarihsel belleğidir. II. Sosyal ve kültürel değerlerin taşıyıcısıdır. III. Birlik ve beraberliğin en temel simgesidir. 1. Dil ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : e) I, II ve III

#5. Türkiye Türkçesinin yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) İstanbul ağzı


#6. Dil bilimcilere göre dünya üzerinde günümüzde yaklaşık olarak …………’den fazla dil konuşulmaktadır? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) 3000

#7. Göktürk alfabesini ilk olarak çözen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Wilhelm Thomsen

#8. Aşağıdaki dillerden hangisi Ural-Altay dillerinden biri değildir?

Cevap : d) Arapça

#9. Eski Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Bu dönemde Türk toplulukları Ön Afrika ve Avrasya coğrafyasına yayılmaya başlamışlardır.

#10. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesi Dönemi’ne ait eserlerden biri değildir?

Cevap : c) Kısasü‘l-Enbiya


#11. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bilinmeyen bir zamanda ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan lehçelerinden biridir?

Cevap : c) Yakutça

#12. Aşağıdakilerin hangisinde büyük sesli uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır?

Cevap : d) Dışarıdan ne bir ses, ne de bir ışık geliyor.

#13. I. Betimleyici işlev II. Toplumsal işlev III. Çağrı işlevi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Lyons’a göre dilin işlevlerindendir?

Cevap : b) I ve II

#14. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yardımcı ses yoktur?

Cevap : b) İyi dost kara günde belli olur.

#15. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde “ünsüz değişmesi” olmaz?

Cevap : d) Tut


#16. Dilin sadece sözcüklerden ve dil bilgisi yapılarından ibaret olarak görülmesi yanlıştır. Dil, toplumsal ve kültürel birikimin aklın ve mantığın temelinde estetik bir duyuşla işlendiği muazzam bir varlıktır. Paragrafta dilin hangi işlevinden bahsedilmektedir?

Cevap : c) Edebî

#17. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin tarihsel gelişim dönemlerinden biri değildir?

Cevap : b) Çin-Moğol Dil Birliği Dönemi

#18. Wittgenstein’ın düşüncenin anlamlı önermeler olduğunu ve önermelerin toplamının da dili ifade ettiğini dile getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Tractatus

#19. Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde “ünsüz yumuşaması”na örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

Cevap : d) Şu dağın başında kar ben olaydım

#20. I. Türkçedesayısıfatlarındansonra gelenadlar çoğul ekialmazlar. II. Türkçede önlük-artlık (kalınlık-incelik) ve düzlük-yuvarlaklık uyumları vardır. III. Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkçenin genel özellikleri arasında yer alır?

Cevap : e) I, II veIII


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
çıkmış sorular
Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -5

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
çıkmış sorular
Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -5

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -5

Ata Aöf Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -5

Türk Dili 1
Ünite -5Türkçenin Söz Varlığı

1. Türkçenin köklü bir dil olmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tarihî geçmişi ve farklı coğrafyalarda olan hâkimiyeti
b) Sahip olduğu kelime sayısı
c) Çok fazla değişmeyen yapısı
d) Sondan eklemeli bir dil olması
e) Çok fazla tamlama ve kelime grubuna sahip olması

Cevap : a) Tarihî geçmişi ve farklı coğrafyalarda olan hâkimiyeti

2. Türkçede renk ve akrabalık kavramlarının geniş bir yelpazede olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Birçok lehçe ve ağıza sahip olmasını
b) Sahip olduğu kelime sayısının fazlalığını
c) Türkçenin köklü bir geçmişe ve deneyimlere sahip olması
d) Ses kuralları ve ses diziminin matematiksel olduğunu
e) Kalıplaşmış sözlerin çok olduğunu

Cevap : c) Türkçenin köklü bir geçmişe ve deneyimlere sahip olması

3. Bir dilde yabancı kelimelerin bulunması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a) Dil ailesinin geniş olduğunun
b) Başka diller ve toplumlarla olan etkileşiminin
c) Kelime sayısının fazla olmasının
d) Zamanla yapısının değiştiğinin
e) Dil bilgisi kurallarının esnek olduğunun

Cevap : b) Başka diller ve toplumlarla olan etkileşiminin

4. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması ona aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır?

a) Kolay kelime ve kavram türetmeye yarar.
b) Fiillerin cümlenin sonunda olmasını sağlar.
c) Düzenli bir cümle dizilişine yarar.
d) İki ünlünün kelime ortasında bulunmamasını sağlar.
e) Kelime başında iki ünsüzün olmasını engeller.

Cevap : a) Kolay kelime ve kavram türetmeye yarar.

5. “Saz” kelimesinin hem “çalgı aleti” hem de “sulak alan” anlamında kullanılması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Terim ifadelerin varlığını
b) Ses kurallarının esnek olduğunu
c) Bir sözcüğün hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılabileceğini
d) Türkçenin yapısının esnek olduğunu
e) Bir sözcüğün birden fazla anlamı karşıladığını

Cevap : e) Bir sözcüğün birden fazla anlamı karşıladığını

6. “Kırmızı” ve “al” kelimelerinin aynı rengi karşılaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

a) Bir sözcüğün birden fazla anlamı karşılamasıyla
b) Dilin yapısının esnek olmasıyla
c) Birden çok sözcüğün aynı anlamı ifade etmesiyle
d) Doldurma sözcüklerle
e) Aynı dil ailelerinin yapıya olan etkisiyle

Cevap : c) Birden çok sözcüğün aynı anlamı ifade etmesiyle

7. Türklerin birden çok lehçeye sahip olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

a) Farklı coğrafyalara yayılmasının
b) Dil ailesinden gelen esnek yapısının
c) Temel söz varlığının geniş olmasının
d) Kalıplaşmış ifadelerin çok olduğunun
e) Yabancı kelimelere açık bir yapıda olduğununun

Cevap :
a) Farklı coğrafyalara yayılmasının

8. Temel söz varlığının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dilin temel yapısında bulunan kelimeler
b) Kalıplaşmış sözler
c) Atasözleri ve deyimler
d) Bireyin en temel ihtiyaçlarını karşılayan kelimeler
e) Dilin sahip olduğu bütün kelime haznesi

Cevap : d) Bireyin en temel ihtiyaçlarını karşılayan kelimeler

9. Aşağıdakilerden hangisi gerçek anlamlı atasözüne bir örnektir?

a) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
b) Altın eşik, gümüş eşiğe muhtaç olur.
c) Çivi çiviyi söker.
d) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
e) Sebepsiz ölüm olmaz.

Cevap : e) Sebepsiz ölüm olmaz.

10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

a) Açık yaraya tuz ekilmez.
b) Ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez.
c) Ak gün ağartır, kara gün karartır.
d) Âlim unutmuş, kalem unutmamış.
e) Dost ile ye iç; alışveriş etme.

Cevap : e) Dost ile ye iç; alışveriş etme.

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!