Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -9

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -9

Kalıplaşmış İfadeler

#1. Ufak bir tepeyi aşan izciler ağaçlıklar arasından geçerek kamp yerine ulaştılar. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : d) Özne – Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem

#2. Wittgenstein’ın düşüncenin anlamlı önermeler olduğunu ve önermelerin toplamının da dili ifade ettiğini dile getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Tractatus

#3. Sınıftaki sessizliğin devamı dün akşam evde de devam etti. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi kullanılmamıştır?

Cevap : e) Nesne

#4. Savuruyordu dört yana umutlarımızı bir ömürden arta kalmanın hüznü. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

Cevap : c) Yüklem – dolaylı tümleç – nesne – özne

#5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

Cevap : e) Bodur ağaçlardan müteşekkil bir ormandan geçtik.


#6. Dilin sadece sözcüklerden ve dil bilgisi yapılarından ibaret olarak görülmesi yanlıştır. Dil, toplumsal ve kültürel birikimin aklın ve mantığın temelinde estetik bir duyuşla işlendiği muazzam bir varlıktır. Paragrafta dilin hangi işlevinden bahsedilmektedir?

Cevap : c) Edebî

#7. “Saz” kelimesinin hem “çalgı aleti” hem de “sulak alan” anlamında kullanılması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : e) Bir sözcüğün birden fazla anlamı karşıladığını

#8. I. Toplumların tarihsel belleğidir. II. Sosyal ve kültürel değerlerin taşıyıcısıdır. III. Birlik ve beraberliğin en temel simgesidir. 1. Dil ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : e) I, II ve III

#9. En zor anlarımda bile yanımda olan dostlarımın beni bugünümde yalnız bırakmayacaklarını sanmıştım. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : e) Nesne – Yüklem

#10. Gelir gelmez odasına geçti. Bu cümlede altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Cevap : c) Yastığa başını koyar koymaz uyurdu.


#11. I. Betimleyici işlev II. Toplumsal işlev III. Çağrı işlevi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Lyons’a göre dilin işlevlerindendir?

Cevap : b) I ve II

#12. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ara sözlerden hangisi farklı bir ögenin açıklayıcısıdır?

Cevap : c) Okulumda, ikinci evimde, çok mutluyum.

#13. Türklerin birden çok lehçeye sahip olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Cevap : a) Farklı coğrafyalara yayılmasının

#14. I. Mimari II. Dünya görüşü III. Gelenek Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maddi kültüre örnektir?

Cevap : b) Yalnız I

#15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

Cevap : d) Boş sözlerle bugüne kadar zar zor geldik işte.


#16. Bir dilde yabancı kelimelerin bulunması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Cevap : b) Başka diller ve toplumlarla olan etkileşiminin

#17. Türkçenin köklü bir dil olmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Tarihî geçmişi ve farklı coğrafyalarda olan hâkimiyeti

#18. Aşağıdakilerin hangisinde bir terim kullanılmıştır?

Cevap : a) Türkiye’de yürütme görevi hükûmetindir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi gerçek anlamlı atasözüne bir örnektir?

Cevap : e) Sebepsiz ölüm olmaz.

#20. Bu ağrıyı çok çok on daha çekersin. Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Bu araba olsa olsa bir tondur.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -9

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -9

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -9

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -9

Türk Dili 1

Ünite -9

Kalıplaşmış İfadeler

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kuruluş yönünden farklı bir ikileme kullanılmıştır?

a) Eften püften bir elbise giymişti.
b) Abur cubur yiyerek karnını doyurma.
c) Kardeşim ıvır zıvır işlerle uğraşıyor.
d) Müdürün karşısında süklüm püklümdü.
e) Sokakta yaka bağır açık geziyordu.

Cevap : e) Sokakta yaka bağır açık geziyordu.

2. Aşağıda deyimlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Belli bir durum ve olayı anlatmada kullanılırlar.
b) En az iki sözcükten oluşurlar.
c) Deyimler çekim ekleri vasıtasıyla çekimlenebilir.
d) Deyimlerde sözcükler hep gerçek anlamlarıyla kullanılırlar.
e) Deyimler kısa özlü ifadelerdir.

Cevap : d) Deyimlerde sözcükler hep gerçek anlamlarıyla kullanılırlar.

3. “Dolu küpün sesi çıkmaz” atasözünde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilen kişi her yerde konuşmaz.
b) Karnı tok olan konuşmaz.
c) İçi doldurulan nesne çıkarmaz.
d) Cahil insan sessiz kalır.
e) Sıkıntılı insanlar her zaman sessizdir.

Cevap : a) Bilen kişi her yerde konuşmaz.

4. “Kapı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?

a) Patrona karşı geldiği için kapı dışarı edileceğini biliyordu.
b) Küçük çocuk her gün doksan kapının ipini çekerdi.
c) Babam işten çıkınca alacaklılar kapıya dayandı.
d) Odanın kapısına yaslanarak derin bir oh çekti.
e) Bütün kapılar tek tek yüzüne kapandı.

Cevap : d) Odanın kapısına yaslanarak derin bir oh çekti.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye “zorlukla” anlamı katmıştır?

a) Gece gündüz demeden çalışıyordu.
b) Çamurlara bata çıka yürüyor.
c) Yaptığı yanlışı er geç anlayacak
d) Bu işte onun da az çok payı var.
e) Seninle koşa koşa gitmiştik.

Cevap : b) Çamurlara bata çıka yürüyor.

6. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a) Fabrikada işler ağır aksak yürüyor.
b) Aldığımız kumaş delik değişikti.
c) Olanlardan az çok haberim var.
d) Bir sürü sorgu sualden sonra salıverdiler.
e) Sınıfta ses seda kesildi.

Cevap : c) Olanlardan az çok haberim var.

7. I. Düşünmeden, tutarsız söz söylemek
II. Öç almak
III. Bir işi yapmakta acele etmemek
IV. Ağzında bakla ıslanmamak
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda açıklaması verilen deyimlerden biri değildir?

a) Abuk sabuk konuşmak
b) Acısını çıkarmak
c) Ağırdan almak
d) Ağzı kulaklarına varmak
e) Sır saklamayı becerememek

Cevap : d) Ağzı kulaklarına varmak

8. Aşağıdakilerden hangisi “bir istek bildiren” ilişki söz/kalıp sözdür?

a) Senden iyi olmasın.
b) Alacağın olsun.
c) Tarih tekerrürden ibarettir.
d) İyi saatte olsunlar.
e) Sadede gelelim.

Cevap : e) Sadede gelelim.

9. Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelimelerden oluşan bir ikileme değildir?

a) İleri geri
b) Az çok
c) Çer çöp
d) Bata çıka
e) Büyük küçük

Cevap : c) Çer çöp

10. Aşağıdakilerden hangisi “konuşanı ve dinleyeni yüceltme bildiren bir ilişki söz/kalıp sözdür?

a) Hoşça kal.
b) Alacağın olsun.
c) Her şey olacağına varır.
d) Görüşmek üzere.
e) Sözünü balla kestim.

Cevap : e) Sözünü balla kestim.

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!