Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -11

Ata – Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -11

#1. I. Balkan Paktı’nın kurulması II. Milletler Cemiyeti’ne üye olma III. Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması IV. Sadabat Paktı’na katılması V. Hatay’ın Anavatana katılması Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasıyla ilişkili gerçekleştirilen bazı olaylar, yukarıya çıkarılmıştır. Bunlardan hangisi ya da hangileri Atatürk’ün sağlığında gerçekleştirilememiştir?

Cevap : e) Yalnız V

#2. Yeni Türk Devleti’nin kurulmasından sonra Türkiye’de kurulan ilk siyasi parti hangisidir?

Cevap : e) Halk Fırkası

#3. Halkçılık, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur?

Cevap : d) Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik

#4. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen inkılap hareketlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak

#5. I. Soyadı Kanunu’nun kabulü II. Şapka Kanunu’nun çıkarılması III. Medenî Kanunu’nun kabulü IV. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi V. Miladi takvimin kabul edilmesi Türkiye’de; Gelişmelerinden hangileri uluslararası ticarî ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

Cevap : a) IV ve V


#6. Soyadı Kanunu Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından ilgilidir?

Cevap : b) Halkçılık

#7. I. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması ve görevinin Türk tarafına geçmesi II. Yabancı savaş gemilerinin Boğazlardan geçişinin sınırlandırılarak, Türkiye'nin denetimine bırakılması III. Yabancı devletlere ait ticaret gemilerinin her iki yönde Boğazlardan geçişlerinin serbest olması Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin; hükümlerinden hangisi ya da hangileri, Türkiye'nin dünya devletleri arasındaki saygınlığının daha da arttığını gösterir?

Cevap : d) I ve II

#8. İngiltere, Musul ve Kerkük’ü elinden çıkarmamak için aşağıdaki olaylardan hangilerini desteklemiştir?

Cevap : a) Şeyh Said Ayaklanması’nı-Nasturi Ayaklanması’nı

#9. Mustafa Kemal Paşa’nın II. Meclis’ten beklediği görev aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) İnkılapları gerçekleştirme

#10. Atatürk tarafından belirlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasında benimsenen ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : d) Sömürgecilik


#11. Ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yönelik gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : b) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi

#12. İnanç özgürlüğünü güvence altına alma amacını aşağıdaki ilkelerden hangisi taşımaktadır?

Cevap : c) Laiklik

#13. Rumî 1305 yılı Miladi olarak hangi yıla karşılık gelir?

Cevap : c) 1889

#14. Atatürk milliyetçiliğinin temel öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Birlikte yaşama konusunda ortak istek

#15. “Egemenlik kayıtsız şartsız millettir.” düşüncesi doğrultusunda aşağıdaki yeniliklerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

Cevap : e) Saltanatın kaldırılması


#16. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : b) Padişahlık makamı korundu.

#17. Sosyal alanda yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : e) Din adamlarına ibadet yerlerinde şapka takma mecburiyeti getirilmesi

#18. “Her millet, kendi devletini kurup, kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir.” görüşü aşağıda verilen hangi iki ilkeye uygundur?

Cevap : b) Milliyetçilik-Halkçılık

#19. Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?

Cevap : d) İnkılapçılık

#20. Sadabad Paktı’nın kurulmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru yayılma siyaseti izlemesi


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -11

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -11

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata - Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -11

Ata – Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -11

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -11

II Dünya Savaşı Süreci

1. I. Dünya Savaşı sonrası kurulan Yeni Dünya Düzeni’nde Fransa’nın güvenlik endişelerini gidermek ve dünya barışına katkı sağlamak için 16 Ekim 1925’te imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sevr Antlaşması
b) Milletler Cemiyeti Paktı
c) Lozan Antlaşması
d) Lokarno Antlaşması
e) Dawes Planı

Cevap : e) Dawes Planı

2. I. Dünya Savaşı’ndan galip çıkmasına rağmen kazanımlarından memnun kalmayan, Adriyatik’te, Balkanlar’da, Anadolu’da ve Alman sömürgelerinin paylaşımında kendilerine haksızlık edildiğini hatta fakir akraba muamelesi yapıldığını düşünen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rusya
b) Yunanistan
c) Fransa
d) Japonya
e) İtalya

Cevap : e) İtalya

3.
I. Japonya’nın Mançurya’ya saldırması
II. Mussolini’nin Akdeniz ve Orta Doğu hâkimiyetine yönelik siyaset izlemesi
III. Hızlı silahlanan Almanya’nın Versailles Antlaşması’nı tanımadığını belirtmesi
IV. Montreux Antlaşması’yla Boğazların Türkiye’nin egemenliğine bırakılması
V. Orta Doğu’da İsrail Devleti’nin kurulması

Yukarıdakilerden hangilerinin II. Dünya Savaşı’nın başlamasında etkili olduğu söylenemez?

a) I ve II
b) II ve IV
c) III ve IV
d) IV ve V
e) II, III ve IV

Cevap : d) IV ve V

4. II. Dünya Savaşı hangi olay üzerine patlak vermiştir?

a) Almanların Polonya’yı işgali üzerine
b) İtalyanların Arnavutluk’a saldırması üzerine
c) Japonların Pasifik’te ABD donanmasına saldırması üzerine
d) Almanların Kuzey Afrika’ya saldırması üzerine
e) Sovyetlerin Polonya’ya saldırması üzerine

Cevap : a) Almanların Polonya’yı işgali üzerine

5.
I. Casablanca Konferansı
II. Quebec Konferansı
III. Moskova Konferansı
IV. Tahran Konferansı
V. Postdam Konferansı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girişi ile ilgili gelişmelerden değildir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve IV
e) II ve V

Cevap : e) II ve V

6.
“Komünist Enternasyonal; Üçüncü Enternasyonal olarak da bilinir. Vladimir Lenin ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarafından kurulan, silahlı kuvvetler de dâhil tüm mümkün araçlarla uluslararası burjuvaziyi yıkmak ve devletin tamamen yok oluşu için bir geçiş aşaması demek olan uluslararası bir komünist örgüttür.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Komintern
b) Revizyonist
c) Mihver
d) Anschluss
e) Sudet

Cevap : a) Komintern

7. II. Dünya Savaşı’nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Türkiye’nin saldırgan ve emperyalist politikalar takip etmesi
b) I. Dünya Savaşı sonunda Yeni Dünya Düzeni’ni kurma görevi verilen Milletler Cemiyeti’nin sorumluluklarını yerine getirememesi
c) Almanya’da Nazilerin iktidarı ele geçirmesiyle revizyonist politikalar sürdürmesi
d) İtalya’da faşistlerin iktidara gelmesiyle saldırgan politikalar takip edilmesi
e) Uzak Doğu’da Japonya’nın sömürgeci politikalar gütmesi

Cevap : a) Türkiye’nin saldırgan ve emperyalist politikalar takip etmesi

8. II. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) ABD, Yeni Dünya Düzeni’nin en büyük aktörü oldu.
b) Milletler Cemiyeti kuruldu.
c) Nazizm, faşizm gibi totaliter rejimler yıkıldı.
d) Japonya’da atılan atom bombaları sonucu binlerce sivil katledildi.
e) Almanya, Doğu ve Batı Almanya diye ikiye ayrıldı.

Cevap : b) Milletler Cemiyeti kuruldu.

9. Anlamı şef, lider, yol gösterici olan “Führer” unvanı hangi tarihî şahsiyete verilmiştir?

a) Mussolini
b) Stalin
c) Saddam Hüseyin
d) Hitler
e) Lenin

Cevap : d) Hitler

10. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Versay Antlaşması’nda saptanan Avrupa siyasal yapısının gerçekçi olmaması
b) 1938 yılından itibaren Almanya’nın saldırgan politika gütmesi
c) Rusya’nın Akdeniz’de saldırgan bir politikalar izlemesi
d) Almanya’nın Çekoslovakya’nın bir bölümünü, işgal etmesi
e) ABD’nin yeni bir dünya düzeni kurmak istemes

Cevap : a) Versay Antlaşması’nda saptanan Avrupa siyasal yapısının gerçekçi olmaması

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!