Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -7

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -7

#1. II. Dünya Savaşı hangi olay üzerine patlak vermiştir?

Cevap : a) Almanların Polonya’yı işgali üzerine

#2. I. İtalya işgal ettiği bölgeleri boşaltmaya başladı, II. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları su yüzüne çıkmaya başladı, III. Fransa Ankara ile anlaşma yolları aramaya başladı. Yukarıda belirtilen gelişmeler hangi savaştan sonra ortaya çıkmıştır?

Cevap : a) II. İnönü Savaşı’ndan sonra

#3. Batum’daki egemenlik hakkımız hangi antlaşmadan sonra Gürcistan’a verilmiştir?

Cevap : c) Moskova Antlaşması

#4. İstiklal Marşımız hangi tarihte kabul edilmiştir?

Cevap : d) 12 Mart 1921

#5. nkılaplara ve özelliklede Mustafa Kemal Paşa’nın şahsına düşmanlık hisleri besleyen, menfaatleri zedelenmiş bazı kişilerin onu ortadan kaldırmak için tertipledikleri planlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) İzmir Suikastı


#6. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Versay Antlaşması’nda saptanan Avrupa siyasal yapısının gerçekçi olmaması

#7. TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşı kazanarak göstermiştir?

Cevap : c) I.İnönü Savaşı’nda

#8. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk örgütlü muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

#9. Atatürk Dönemi’nde ekonomik alanda yapılan çalışmaların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : b) IMF’e üye olmak

#10. Mustafa Kemal Paşa’nın telkinleriyle kurulan; ancak Cumhuriyet’e karşı olanların faaliyetleri nedeniyle kurucuları tarafından kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Serbest Cumhuriyet Fırkası


#11. Ali Fethi Bey, aşağıdaki hangi siyasi partinin genel başkanıdır?

Cevap : c) Serbest Cumhuriyet Fırkası

#12. “Komünist Enternasyonal; Üçüncü Enternasyonal olarak da bilinir. Vladimir Lenin ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarafından kurulan, silahlı kuvvetler de dâhil tüm mümkün araçlarla uluslararası burjuvaziyi yıkmak ve devletin tamamen yok oluşu için bir geçiş aşaması demek olan uluslararası bir komünist örgüttür.” Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Komintern

#13. Kuva-yı Milliye aşağıdaki hangi gelişmeyle sonra ermiştir?

Cevap : b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra

#14. İzmir'de 1923 yılında toplanan I. Türkiye İktisat Kongresi'nin önemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Sanayinin kurulması için ilk önemli plan yapılmıştır.

#15. Devletçi ekonomiye geçişin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Dünya’da büyük bir ekonomik krizin yaşanması


#16. “Türkiye’nin gerçek sahibi, efendisi Türk köylüsüdür.” Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda yapılan düzenlemelerden biri olduğu söylenebilir?

Cevap : c) Aşar vergisinin kaldırılmas

#17. “Misak-ı İktisadî” kararları aşağıdaki hangi kongrede alınmıştır?

Cevap : b) I. Türkiye İktisat Kongresi’nde

#18. Siyasi partiler ve özellikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Serbest Cumhuriyet Fırkası-Ekonomide Devletçilik politikasını savunmuştur.

#19. II. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : b) Milletler Cemiyeti kuruldu.

#20. I. Dünya Savaşı’ndan galip çıkmasına rağmen kazanımlarından memnun kalmayan, Adriyatik’te, Balkanlar’da, Anadolu’da ve Alman sömürgelerinin paylaşımında kendilerine haksızlık edildiğini hatta fakir akraba muamelesi yapıldığını düşünen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) İtalya


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Denem Sınavı -7

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Denem Sınavı -7

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -7

Ata Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -7

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -7

Eğitim ve Kültür Hayatındaki Düzenlemeler

1. Sosyal alanda yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
b) Kılık Kıyafet Kanunu’nun çıkarılması
c) Soyadı Kanunu’nun kabulü
d) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklikler
e) Din adamlarına ibadet yerlerinde şapka takma mecburiyeti getirilmesi

Cevap : e) Din adamlarına ibadet yerlerinde şapka takma mecburiyeti getirilmesi

2. 1924-1930 yılları arasında yapılan inkılap çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
b) Yeni Türk harflerinin kabulü
c) Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi
d) Şapka Kanunu’nun çıkarılması
e) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

Cevap : b) Yeni Türk harflerinin kabulü

3. Rumî 1305 yılı Miladi olarak hangi yıla karşılık gelir?

a) 1839
b) 1885
c) 1889
d) 1900
e) 1902

Cevap : c) 1889

4. Toplum hayatında iletişimin kolaylaşmasını aşağıdaki inkılaplardan hangisi sağlamıştır?

a) Soyadı Kanunu
b) Harf İnkılabı
c) Şapka Kanunu
d) Takvimde değişiklik
e) Türbelerin kapatılması

Cevap : a) Soyadı Kanunu

5. Soyadı Kanunu Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından ilgilidir?

a) Devletçilik
b) Halkçılık
c) Milliyetçilik
d) Laiklik
e) Cumhuriyetçilik

Cevap : b) Halkçılık

6.
I. Sosyal
II. Siyasal
III. Ekonomik

Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medenî Kanunu ile yukarıdaki alanlardan hangisi ya da hangilerinde kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu?

a) Yalnız I
b) II ve III
c) III ve II
d) I, II ve III
e) Yalnız II

Cevap : d) I, II ve III

7.
I. Soyadı Kanunu’nun kabulü
II. Şapka Kanunu’nun çıkarılması
III. Medenî Kanunu’nun kabulü
IV. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
V. Miladi takvimin kabul edilmesi

Türkiye’de; Gelişmelerinden hangileri uluslararası ticarî ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

a) IV ve V
b) I ve IV
c) III ve V
d) II ve V
e) II ve IV

Cevap : a) IV ve V

8. 1934 yılında çıkarılan bir kanunla, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

a) Halkçılık
b) Milliyetçilik
c) Cumhuriyetçilik
d) Devletçilik
e) Laiklik

Cevap : a) Halkçılık

9. Ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yönelik gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Halifeliğin kaldırılması
b) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi
c) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
d) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
e) Parlamenter Sistem’e geçilmesi

Cevap : b) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi

10. Türkiye Cumhuriyeti’nde uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

a) Kamu Yönetimi
b) Ziraat
c) Sağlık
d) Kültür-Sanat
e) Ticaret

Cevap : e) Ticaret

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!