Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -8

Ata – Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -8

#1. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Versay Antlaşması’nda saptanan Avrupa siyasal yapısının gerçekçi olmaması

#2. Osmanlı ekonomisi ile ilgili genel yargılar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Yurdun genelinde maden işletmeleri Türklerin elindedir.

#3. Türkiye’de Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı aşağıdakilerden hangisinin bir süre için ertelenmesine neden olmuştur?

Cevap : d) Çok partili siyasi hayata geçilmesine

#4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Merkez Bankası ne zaman kurulmuştur?

Cevap : c) 1930

#5. 23 Aralık 1930’da meydana gelen Menemen Olayı’nda katledilen ve bu olayla özdeşleşen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Kubilay


#6. II. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : b) Milletler Cemiyeti kuruldu.

#7. Şeyh Sait İsyanı hangi sorunun İngilizlerin lehine sonuçlanmasına sebep olmuştur?

Cevap : c) Musul sorununun

#8. Teşvik-i Sanayi Kanunu ne zaman çıkarılmıştır?

Cevap : b) 1927

#9. “Komünist Enternasyonal; Üçüncü Enternasyonal olarak da bilinir. Vladimir Lenin ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarafından kurulan, silahlı kuvvetler de dâhil tüm mümkün araçlarla uluslararası burjuvaziyi yıkmak ve devletin tamamen yok oluşu için bir geçiş aşaması demek olan uluslararası bir komünist örgüttür.” Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Komintern

#10. II. Dünya Savaşı hangi olay üzerine patlak vermiştir?

Cevap : a) Almanların Polonya’yı işgali üzerine


#11. Mustafa Kemal Paşa’nın, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine tanıdığı yetkilerle 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı yükümlülüklerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Tekâlif-i Milliye

#12. I. Dünya Savaşı’ndan galip çıkmasına rağmen kazanımlarından memnun kalmayan, Adriyatik’te, Balkanlar’da, Anadolu’da ve Alman sömürgelerinin paylaşımında kendilerine haksızlık edildiğini hatta fakir akraba muamelesi yapıldığını düşünen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) İtalya

#13. Doğu Trakya’nın yeni bir savaşa başvurulmadan kurtarılması aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşen diplomatik bir zaferle olmuştur?

Cevap : b) Mudanya Mütarekesi

#14. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi kanuna dayanılarak kapatılmıştır?

Cevap : b) Takrir-i Sükûn

#15. Sakarya ve Başkomutan Meydan Savaşları’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : c) Gümrü Antlaşması


#16. Bir ekonomik etkinlik olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : c) Tarla sürme

#17. Mudanya Mütarekesi; "İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümeti'nin idaresine bırakılacaktır." hükmü, Osmanlı Devleti ile ilgili hangi durumu göstermektedir?

Cevap : a) Hukuken sona ereceğini

#18. I. Türkiye İktisat Kongresi’nde ülkede sanayinin geliştirilmesi için alınan kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : e) Milli Korunma Kanunu’nun kaldırılması

#19. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : a) Yayılmacı

#20. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında en zor çözümlenen sorun hangisidir?

Cevap : d) Nüfus Mübadelesi


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Denem Sınavı -8

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Denem Sınavı -8

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -8

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -8

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -8

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

1. Bir ekonomik etkinlik olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Kitap okuma
b) Yürüyüş yapma
c) Tarla sürme
d) Televizyon seyretme
e) Dinlenirken düşünme

Cevap : c) Tarla sürme

2. İzmir’de 1923 yılında toplanan I. Türkiye İktisat Kongresi’nin önemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sanayinin kurulması için ilk önemli plan yapılmıştır.
b) Vergi reformunun esasları saptanmıştır.
c) Tarım sorunlarının görüşülmesinden vazgeçilmiştir.
d) Türk tarihinde ilk kez bu nitelikte bir kongre toplanmıştır.
e) Kongre’yi açan İsmet Paşa devletçiliği övmüştür.

Cevap : a) Sanayinin kurulması için ilk önemli plan yapılmıştır.

3. Teşvik-i Sanayi Kanunu ne zaman çıkarılmıştır?

a) 1918
b) 1927
c) 1928
d) 1933
e) 1937

Cevap : b) 1927

4. Devletçi ekonomiye geçişin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bütçe açığının giderek çoğalması
b) Sanayi sektörünün gelişememesi
c) Tarımdan beklenen ürünün alınamaması
d) Kamu harcamalarının artması
e) Dünya’da büyük bir ekonomik krizin yaşanması

Cevap : e) Dünya’da büyük bir ekonomik krizin yaşanması

5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Merkez Bankası ne zaman kurulmuştur?

a) 1924
b) 1927
c) 1930
d) 1935
e) 1937

Cevap : c) 1930

6. Atatürk Dönemi’nde ekonomik alanda yapılan çalışmaların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Ekonomide millî ve millileştirme çabalarını sürdürmek
b) IMF’e üye olmak
c) Büyük yatırımları devlet eliyle yapmak
d) Dünya ticaretinde yer edinmek
e) Ekonomide modern teknikleri kullanarak üretim yapmak

Cevap : b) IMF’e üye olmak

7. I. Türkiye İktisat Kongresi’nde ülkede sanayinin geliştirilmesi için alınan kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Sanayinin teşviki
b) Sanayiciye kredi temini
c) Sanayi için mühendis ve teknik eleman eğitimi
d) Yerli malının teşviki
e) Milli Korunma Kanunu’nun kaldırılması

Cevap : e) Milli Korunma Kanunu’nun kaldırılması

8. “Türkiye’nin gerçek sahibi, efendisi Türk köylüsüdür.” Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda yapılan düzenlemelerden biri olduğu söylenebilir?

a) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
b) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
c) Aşar vergisinin kaldırılması
d) Devletçilik politikasının uygulamaya konulması
e) Misak-ı İktisadi kararlarının alınması

Cevap : c) Aşar vergisinin kaldırılması

9. Osmanlı ekonomisi ile ilgili genel yargılar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Temel sanayi kurulamamıştır.
b) Mamul madde alan, hammadde ve yiyecek maddeleri satan bir devlettir.
c) Varolan sanayi kuruluşları da yabancıların denetimindedir.
d) Yurdun genelinde maden işletmeleri Türklerin elindedir.
e) Maliyetler yüksektir.

Cevap : d) Yurdun genelinde maden işletmeleri Türklerin elindedir.

10. “Misak-ı İktisadî” kararları aşağıdaki hangi kongrede alınmıştır?

a) Erzurum Kongresi’nde
b) I. Türkiye İktisat Kongresi’nde
c) Sivas Kongresi’nde
d) Alaşehir Kongresi’nde
e) İstanbul İhracatçılar Kongresi’nde

Cevap : b) I. Türkiye İktisat Kongresi’nde

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!