Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -9

Ata – Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -9

#1. Teşvik-i Sanayi Kanunu ne zaman çıkarılmıştır?

Cevap : b) 1927

#2. Saltanatın kaldırılmasında etkili olan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap : a) TBMM’nin Lozan görüşmeleri ’ne tek başına girmek istemesi

#3. TBMM Hükümeti'nin tanınması ve siyasî yönden güçlenmesi ile ilgili olarak Fransa'nın İngiltere'yle görüş ayrılığına düşmesine aşağıdaki antlaşmalardan hangisi neden olmuştur?

Cevap : b) Ankara Antlaşması

#4. Bir ekonomik etkinlik olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : c) Tarla sürme

#5. Türkiye'nin siyasal tarihindeki ilk ve gerçek anlamda yarışmacı seçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) 1950


#6. İsviçre Medeni Kanunu geniş kapsamlı bir incelemeden sonra Türk toplum yapısına uyarlandı ve TBMM’de kabulü edildi (22 Nisan 1926). Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun kabul edilmesinin sebeplerinden birisi değildir?

Cevap : c) Kadın-erkek eşitliğine dayanmaması

#7. Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı ve Demokrat Parti’nin kurucuları arasına bulunan Türk siyasetçi ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Celal Bayar

#8. Türkiye’nin çok partili siyasal hayata geçişinde aşağıdakilerden hangisi etkin bir rol oynamamıştır?

Cevap : e) TBMM oluşturulan “ Müstakil Grubun” yaralı olması

#9. Kurtuluş Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde, TBMM Hükümeti'nin gelirleri savaş giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Aşağıdakilerin hangisiyle bu durumun giderilmesine çalışılmıştır?

Cevap : e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

#10. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Merkez Bankası ne zaman kurulmuştur?

Cevap : c) 1930


#11. Lozan Antlaşması’ndan sonra aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun oluşturmamıştır?

Cevap : e) Türk – Yunan ilişkileri

#12. I. Türkiye İktisat Kongresi’nde ülkede sanayinin geliştirilmesi için alınan kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : e) Milli Korunma Kanunu’nun kaldırılması

#13. 27 Mayıs Askerî Müdahalesi’ni yapan grubun adı ve lideri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : b) Milli Birlik Komitesi-Cemal Gürsel

#14. Türk Hukuk İnkılabı’nın gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Şer’i kanunların yeniden etkinleştirilmek istenmesi

#15. Osmanlı ekonomisi ile ilgili genel yargılar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Yurdun genelinde maden işletmeleri Türklerin elindedir.


#16. Kamu Hukuku’nun dalları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Aile Hukuku

#17. Parlamenter Sistem’in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Hükümetle parlamento arasında karşılıklı denge sistemi

#18. Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?

Cevap : e) Sakarya Savaşı

#19. Türkiye'de 1945 ile 1950 yılları arasında yaşanan siyasal gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?

Cevap : e) Demokratikleşme süreci

#20. TBMM’nin kabul ettiği “Türk Medeni Kanunu” hangi devletin medeni kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

Cevap : b) İsviçre


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Denem Sınavı -9

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Denem Sınavı -9

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata - Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -9

Ata – Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -9

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -9

Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Dış Politika

1.

I. Hatay

II. Batum

III. Musul

1Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1926 Ankara Antlaşması’yla Türkiye’nin sınırları dışında kalmıştır?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

Cevap : c) Yalnız III

2.
I. Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması ve görevinin Türk tarafına geçmesi
II. Yabancı savaş gemilerinin Boğazlardan geçişinin sınırlandırılarak, Türkiye’nin denetimine bırakılması
III. Yabancı devletlere ait ticaret gemilerinin her iki yönde Boğazlardan geçişlerinin serbest olması

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin; hükümlerinden hangisi ya da hangileri,
Türkiye’nin dünya devletleri arasındaki saygınlığının daha da arttığını gösterir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

Cevap : d) I ve II

3. Atatürk Dönemi’nde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşanmıştır?

a) Bulgaristan
b) Yunanistan
c) Arnavutluk
d) Yugoslavya
e) Makedonya

Cevap : b) Yunanistan

4. Sadabad Paktı’nın kurulmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

a) İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru yayılma siyaseti izlemesi
b) Boğazlardan geçmek isteyen yabancı savaş gemilerinin Türkiye’den izin almak durumunda olması
c) 1929 yılında Amerika’nın ekonomik kriz yaşaması
d) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması
e) İngiltere’nin Kıbrıs’ı işgal etmesi

Cevap : a) İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru yayılma siyaseti izlemesi

5. Balkan Antantı’nın kurulmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

a) Milletler Cemiyeti’ne olan güvensizlik durumu
b) Almanya ve İtalyan’ın emperyalist politikalar izlemesi
c) Rusya’nın Balkanlara yönelik tarihi politikalarını sürdürmesi
d) Bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliği çabaları
e) Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel liderlik politikaları

Cevap : b) Almanya ve İtalyan’ın emperyalist politikalar izlemesi

6. İngiltere, Musul ve Kerkük’ü elinden çıkarmamak için aşağıdaki olaylardan hangilerini desteklemiştir?

a) Şeyh Said Ayaklanması’nı-Nasturi Ayaklanması’nı
b) Çerkez Ethem Ayaklanması’nı-Şeyh Bedrettin Ayaklanması’nı
c) Menemen Olayı’nı-Ermeni Ayaklanması’nı
d) Saltanatın Kaldırılması’nı-Nasturi Ayaklanması’nı
e) Varlık Vergisi’ni-Süryani Ayaklanması’nı

Cevap : a) Şeyh Said Ayaklanması’nı-Nasturi Ayaklanması’nı

7. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni aşağıdaki devletlerden hangisi imzalamamıştır?

a) Sovyetler Birliği
b) İtalya
c) İngiltere
d) Japonya
e) Fransa

Cevap : b) İtalya

8.
I. Balkan Paktı’nın kurulması
II. Milletler Cemiyeti’ne üye olma
III. Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
IV. Sadabat Paktı’na katılması
V. Hatay’ın Anavatana katılması

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasıyla ilişkili gerçekleştirilen bazı olaylar, yukarıya çıkarılmıştır. Bunlardan hangisi ya da hangileri Atatürk’ün sağlığında gerçekleştirilememiştir?

a) Yalnız I
b) II ve V
c) Yalnız III
d) III, IV, V
e) Yalnız V

Cevap : e) Yalnız V

9. Hatay’ın Türkiye’ye katılması Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidi?

a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Devletçilik
d) Cumhuriyetçilik
e) İnkılapçılık

Cevap : a) Milliyetçilik

10. Atatürk tarafından belirlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasında benimsenen ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Yurtta sulh cihanda sulh
b) İnsan haklarını korumak
c) Bağımsızlık
d) Sömürgecilik
e) Uluslararası eşitlik

Cevap : d) Sömürgecilik

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!