Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -1

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi yararcılık felsefesini oluşturan ilkelerden biridir?

Cevap : c. Değerler, evrensel değil görecelidir.

#2. Eğitimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Eğitim, gelişmiş toplumlara özgü bir olgudur.

#3. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevleri arasında yer almaz?

Cevap : e. Ders içeriğini oluşturma

#4. Eğitimin, dinden köklü bir biçimde ayrılması hangi yasa ile gerçekleşmiştir?

Cevap : a. Öğretim Birliği Yasası

#5. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin işlevleri arasında yer almaz?

Cevap : e. Bireyin farklı kültürlere uyumunu sağlamak


#6. I. Etkili liderlik II. Disiplin III. Sınıf atmosferi IV. Güdüleme Yukarıdakilerden hangileri sınıf yönetiminin boyutlarını oluşturur?

Cevap : e. I, II ve III

#7. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinin dört temel ögesinden biri değildir?

Cevap : a. Planlama

#8. Eğitim psikolojisini en doğru tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Etkili öğrenme üzerinde odaklanan bağımsız bir disiplindir.

#9. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi eğitim psikolojisinin kurucusu olarak bilinir?

Cevap : c. Thorndike

#10. Cumhuriyet öncesinde Türk Eğitiminin dayandığı temel felsefeler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir ifadedir?

Cevap : c. 13. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitimde ağırlık İslâm bilimlerine (fıkıh, kelâm, belagat, hadis vb. derslere) verilmiştir.


#11. Aşağıdakilerden hangisi eğitim psikolojisinin kapsamında yer almaz?

Cevap : d. Ruh sağlığı

#12. Bir oto tamircisinde çalışan kalfanın kendi dükkânını açması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : c. Toplumsal hareketlilik

#13. Çocuğun zihnini boş bir levhaya benzeterek, çocuğun dıştan gelen her çeşit uyarana açık olduğunu ileri süren ve eğitimde ezberciliğe karşı çıkan bilim adamı kimdir?

Cevap : e. Locke

#14. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki okul sayısı ile okullardaki ve sınıflardaki öğrenci sayısını etkileyen bir etmendir?

Cevap :c. Nüfus

#15. Yaşamı boyunca bireyde gözlenen nicel ve nitel değişmeleri inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Gelişim Psikolojisi


#16. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme süreci sonunda bireyin kendinde var olan bir davranışı geliştirmesine örnektir?

Cevap : d. Öğretmenin verdiği bir cümleyi iki dakikada yazabilen bir çocuğun yarım dakikada yazmaya başlaması

#17. Belli bir yaş grubundaki ve aynı düzeydeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Örgün eğitim

#18. Aşağıdakilerden hangisi çağımıza egemen olan eğitim felsefesi kuramlarından biri değildir?

Cevap : b. Davranışçılık

#19. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ulusal Eğitiminin felsefi temellerini genel olarak yansıtmaktadır?

Cevap : a. Yararcı (pragmatik) felsefe, ilerlemecilik akımı

#20. Eğitim psikolojisi alanının ortaya çıkmasına yönelik öncü düşünceleri ortaya atan ilk bilim adamı kimdir?

Cevap : c. Herbart


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -1

AÖF Açıköğretim Çocuk Gelişimi Vize Soruları

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -1

AÖF Açıköğretim Çocuk Gelişimi Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans, ÖMB101U EĞitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -1

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -1

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Ünite -1Eğitimin Temel Kavramları
• Eğitim
• Formal eğitim
• İnformal eğitim
• Örgün eğitim
• Yaygın eğitim
• Öğrenme
• Kendiliğinden öğrenme
• Yönlendirilmiş öğrenme
• Öğretme
• Öğretim

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -1

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

Ünite -1

Eğitimin Temel Kavramları

1. Eğitimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Eğitim, yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
b. Öğrenmenin oluştuğu her durumda bir eğitim sürecinden söz edilebilir.
c. Eğitim, kasıtlı kültürleme sürecidir.
d. Eğitim, her ortamda gerçekleşebilen bir süreçtir.
e. Eğitim, gelişmiş toplumlara özgü bir olgudur.

Cevap : e. Eğitim, gelişmiş toplumlara özgü bir olgudur.

2. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin tanımıdır?

a. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci
b. Toplum kültürünü bireye aktarma süreci
c. Yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişikliği
d. Öğrenmeyi sağlama etkinliği
e. Okulda, planlı, kontrollü ve örgütlü olarak gerçekleştirilen etkinlikler

Cevap : a. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci

3. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin işlevleri arasında yer almaz?

a. Bireyin topluma uyumunu sağlamak
b. Ülkenin anayasal yapısına uygun insan yetiştirmek
c. Bilinçli üretici ve bilinçli tüketici yetiştirmek
d. Bireyin beden, zihin ve ruh yapısını geliştirmek
e. Bireyin farklı kültürlere uyumunu sağlamak

Cevap : e. Bireyin farklı kültürlere uyumunu sağlamak

4. Her an, her yerde bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine ne ad verilir?

a. Formal eğitim
b. İnformal eğitim
c. Öğretim
d. Örgün eğitim
e. Yaygın eğitim

Cevap : b. İnformal eğitim

5. Belli bir yaş grubundaki ve aynı düzeydeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitim aşağıdakilerden hangisidir?

a. Formal eğitim
b. İnformal eğitim
c. Yaygın eğitim
d. Örgün eğitim
e. Yarı formal eğitim

Cevap : d. Örgün eğitim

6. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin varlığına işaret etmez?

a. Davranışlarda gözlenebilir bir değişme olması
b. Bireyin hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlaması
c. Bireyin davranışlarında geçici bir değişme olması
d. Davranış değişikliğinin yaşantı ürünü olması
e. Davranıştaki değişikliğin nispeten kalıcı olması

Cevap : c. Bireyin davranışlarında geçici bir değişme olması

7. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme süreci sonunda bireyin kendinde var olan bir davranışı geliştirmesine örnektir?

a. Okuma-yazma bilmeyen bir çocuğun okuyup yazabilir hale gelmesi
b. Bir sözcüğü yanlış olarak yazan bir çocuğun doğru olarak yazmaya başlaması
c. Mevsimleri bilmeyen bir çocuğun okulda mevsimleri öğrenmesi
d. Öğretmenin verdiği bir cümleyi iki dakikada yazabilen bir çocuğun yarım dakikada yazmaya başlaması
e. Okulda yardımlaşmayı öğrenen bir çocuğun bu davranışı yaşamı boyunca devam ettirmesi

Cevap : d. Öğretmenin verdiği bir cümleyi iki dakikada yazabilen bir çocuğun yarım dakikada yazmaya başlaması

8. Aşağıdakilerden hangisi yönlendirilmiş öğrenmeye örnektir?

a. Şekerin tatlı olduğunu tadarak öğrenme
b. Yemek pişirmeyi anneyi gözlemleyerek öğrenme
c. Televizyon programı aracılığıyla sağlıklı beslenmeyi öğrenme
d. Sobanın sıcak olduğunu dokunarak öğrenme
e. Oyun oynayan akranlarını gözleyerek bir oyunun kurallarını öğrenme

Cevap : c. Televizyon programı aracılığıyla sağlıklı beslenmeyi öğrenme

9. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinin dört temel ögesinden biri değildir?

a. Planlama
b. Amaçlar
c. Değerlendirme
d. Öğretme-öğrenme süreci
e. İçerik

Cevap : a. Planlama

10. Aşağıdakilerden hangisi öğretimde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

a. Öğretimde öğrenenin kavrama gücü dikkate alınmalıdır.
b. Dıştan verilen uyarım, içten gelen uyarıma göre daha etkilidir.
c. Ödül, cezadan daha etkilidir.
d. Amaçlar, bireyler için gerçekçi olmalıdır.
e. Öğrenmede geçmiş yaşantıların önemli bir yeridır

Cevap : b. Dıştan verilen uyarım, içten gelen uyarıma göre daha etkilidir.

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!