Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -3

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -3

#1. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi eğitim psikolojisinin kurucusu olarak bilinir?

Cevap : c. Thorndike

#2. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin gizli görevlerinden biridir?

Cevap : d. Uygun eş olanakları sağlama

#3. Aşağıdakilerden hangisi eğitim psikolojisinin kapsamında yer almaz?

Cevap : d. Ruh sağlığı

#4. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini bilimsel açıdan inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Sosyoloji

#5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ziya Gökalp’in eğitime ilişkin görüşünü yansıtır?

Cevap : e. Eğitim, psikolojik olmaktan çok sosyolojiktir.

#6. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme süreci sonunda bireyin kendinde var olan bir davranışı geliştirmesine örnektir?

Cevap : d. Öğretmenin verdiği bir cümleyi iki dakikada yazabilen bir çocuğun yarım dakikada yazmaya başlaması

#7. “Evrende olup bitenlerin belli bir amacı ve bütünlüğü var mıdır?, Doğa yasaları dediğimiz zorunlu ilişkilerin varlık nedeni nedir?” gibi sorular felsefenin uğraş alanlarından hangisinin kapsamına girmektedir?

Cevap : e. Varlık Öğretisi

#8. Atatürk’ün “Çağdaş uygarlığın üstüne çıkacağız.” sözü aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : b. Toplumsal değişim

#9. Yaşamı boyunca bireyde gözlenen nicel ve nitel değişmeleri inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Gelişim Psikolojisi

#10. Eğitim psikolojisini en doğru tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Etkili öğrenme üzerinde odaklanan bağımsız bir disiplindir.

#11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İlerlemecilik (Progressivisim) akımına uyan bir görüşü yansıtır?

Cevap : a. Eğitim-öğretim etkinlikleri öğrenci odaklı olmalıdır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin işlevleri arasında yer almaz?

Cevap : e. Bireyin farklı kültürlere uyumunu sağlamak

#13. • Eğitimin başlıca amacı, bir toplumsal reform programı uygulamaya koyarak toplumu geliştirmek olmalıdır. • Okul ve sınıf ortamı demokratik olmalı, her türlü görüş, düşünce ve savlar eğitim ortamına getirilip tartışılabilmelidir. • Uygulamalara yer veren bir eğitim sonucu, kalıcı bir öğrenmenin gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir. Yukarıdaki görüşler hangi eğitim felsefesi kuramını yansıtmaktadır?

Cevap : d. Yeniden Yapılanmacılık

#14. Belli bir yaş grubundaki ve aynı düzeydeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Örgün eğitim

#15. I. Etkili liderlik II. Disiplin III. Sınıf atmosferi IV. Güdüleme Yukarıdakilerden hangileri sınıf yönetiminin boyutlarını oluşturur?

Cevap : e. I, II ve III

#16. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin ilgi alanı içindedir?

Cevap : b. Değer yargılarını irdeleme

#17. Eğitimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Eğitim, gelişmiş toplumlara özgü bir olgudur.

#18. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinin dört temel ögesinden biri değildir?

Cevap : a. Planlama

#19. Toplumsal düzeni sağlamak ve toplumsal yaşamdaki ilişkileri yöneten normlardan sapmayı önlemek için toplumsal grup tarafından kullanılan sistemler bütünü aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : a. Toplumsal denetim

#20. Aşağıdakilerden hangisi eğitim sosyolojisinin ele aldığı konulardan biri değildir?

Cevap : e. Eğitsel öğrenmelerin düzeyi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -3

Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -3

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -3

Eğitimin Psikolojik Temelleri
• Eğitim
• Psikoloji
• Eğitim psikolojisi
• Gelişim psikolojisi
• Öğrenme psikolojisi
• Sınıf yönetimi

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -3

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

Ünite -3

Eğitimin Psikolojik Temelleri

1. Eğitim programlarının öğrencilerin gelişim özelliklerine göre düzenlenmesi, aşağıdakilerden hangisi ile yakından ilgilidir?

a. Eğitim Psikolojisi
b. Sosyal Psikoloji
c. Kişilik Psikolojisi
d. Deneysel Psikoloji
e. Danışmanlık Psikolojisi

Cevap : a. Eğitim Psikolojisi

2. Çocuğun zihnini boş bir levhaya benzeterek, çocuğun dıştan gelen her çeşit uyarana açık olduğunu ileri süren ve eğitimde ezberciliğe karşı çıkan bilim adamı kimdir?

a. Pestalozzi
b. J. J. Rousseau
c. Herbart
d. William James
e. Locke

Cevap : e. Locke

3. Aşağıdakilerden hangisi gelişim psikolojisinin doğrudan ilgilendiği konulardan biridir?

a. Yaşa bağlı olarak bireyin davranışlarındaki değişiklikleri incelemek
b. Bireyin meslek seçimi ve mesleğe yöneltilmesini kolaylaştıracak yolları araştırmak
c. Bireyin duygusal sorunlarını tanılamak
d. Bireyin küme içindeki davranışlarını incelemek
e. Öğrenme ürünlerinin nesnel (objektif) yollarla ölçülmesini sağlamak

Cevap : a. Yaşa bağlı olarak bireyin davranışlarındaki değişiklikleri incelemek

4. Eğitim psikolojisi alanının ortaya çıkmasına yönelik öncü düşünceleri ortaya atan ilk bilim adamı kimdir?

a. Thorndike
b. William James
c. Herbart
d. Pestalozzi
e. Wilhem Wunt

Cevap : c. Herbart

5. Öğrencilerin davranış sorunları ile baş edebilmesi ve sınıfta öğrenmeye uygun bir ortam oluşturabilmesi için öğretmenin hangi konuda yeterli bir anlayış geliştirmesi gerekmektedir?

a. Öğretim stratejileri
b. Sınıf yönetimi
c. Alan bilgisi
d. Öğretme durumları
e. Öğretme modelleri

Cevap : b. Sınıf yönetimi

6. I. Etkili liderlik
II. Disiplin
III. Sınıf atmosferi
IV. Güdüleme
Yukarıdakilerden hangileri sınıf yönetiminin boyutlarını oluşturur?

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III

Cevap : e. I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi eğitim psikolojisinin kapsamında yer almaz?

a. Gelişim ilkeleri
b. Öğrenme ilkeleri
c. Öğrenme ortamları
d. Ruh sağlığı
e. Sınıf yönetimi

Cevap : d. Ruh sağlığı

8. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi eğitim psikolojisinin kurucusu olarak bilinir?

a. Locke
b. Herbart
c. Thorndike
d. Pestolazzi
e. Rousseau

Cevap : c. Thorndike

9. Eğitim psikolojisini en doğru tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Klinik psikolojinin bir alt dalıdır.
b. Psikolojinin bulgularının sınıftaki uygulamasıdır.
c. Gelişim ve öğrenme psikolojisinin toplamıdır.
d. Eğitimin bir alt dalıdır.
e. Etkili öğrenme üzerinde odaklanan bağımsız bir disiplindir.

Cevap : e. Etkili öğrenme üzerinde odaklanan bağımsız bir disiplindir.

10. Yaşamı boyunca bireyde gözlenen nicel ve nitel değişmeleri inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

a. Öğrenme Psikolojisi
b. Gelişim Psikolojisi
c. Sosyal Psikoloji
d. Akademik Psikoloji
e. Sağlık Psikolojisi

Cevap : b. Gelişim Psikolojisi

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!