Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -4

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -4

#1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeye yol açan etmenlerden biri değildir?

Cevap : e. Aile yapısı

#2. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini bilimsel açıdan inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Sosyoloji

#3. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevleri arasında yer almaz?

Cevap : e. Ders içeriğini oluşturma

#4. Atatürk’ün “Çağdaş uygarlığın üstüne çıkacağız.” sözü aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : b. Toplumsal değişim

#5. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ulusal Eğitiminin felsefi temellerini genel olarak yansıtmaktadır?

Cevap : a. Yararcı (pragmatik) felsefe, ilerlemecilik akımı

#6. Aşağıdakilerden hangisi yönlendirilmiş öğrenmeye örnektir?

Cevap : c. Televizyon programı aracılığıyla sağlıklı beslenmeyi öğrenme

#7. Aşağıdakilerden hangisi gelişim psikolojisinin doğrudan ilgilendiği konulardan biridir?

Cevap : a. Yaşa bağlı olarak bireyin davranışlarındaki değişiklikleri incelemek

#8. Eğitim programlarının öğrencilerin gelişim özelliklerine göre düzenlenmesi, aşağıdakilerden hangisi ile yakından ilgilidir?

Cevap : a. Eğitim Psikolojisi

#9. Cumhuriyet öncesinde Türk Eğitiminin dayandığı temel felsefeler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir ifadedir?

Cevap : c. 13. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitimde ağırlık İslâm bilimlerine (fıkıh, kelâm, belagat, hadis vb. derslere) verilmiştir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin tanımıdır?

Cevap : a. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci

#11. Öğrencilerin davranış sorunları ile baş edebilmesi ve sınıfta öğrenmeye uygun bir ortam oluşturabilmesi için öğretmenin hangi konuda yeterli bir anlayış geliştirmesi gerekmektedir?

Cevap : b. Sınıf yönetimi

#12. Aşağıdakilerden hangisi yararcılık felsefesini oluşturan ilkelerden biridir?

Cevap : c. Değerler, evrensel değil görecelidir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi öğretimde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Cevap : b. Dıştan verilen uyarım, içten gelen uyarıma göre daha etkilidir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin gizli görevlerinden biridir?

Cevap : d. Uygun eş olanakları sağlama

#15. Her an, her yerde bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine ne ad verilir?

Cevap : b. İnformal eğitim

#16. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin varlığına işaret etmez?

Cevap : c. Bireyin davranışlarında geçici bir değişme olması

#17. Çocuğun anne ve babasını model alarak öğrenmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : b. Aile ve Eğitim

#18. Aşağıdakilerden hangisi çağımıza egemen olan eğitim felsefesi kuramlarından biri değildir?

Cevap : b. Davranışçılık

#19. Aşağıdakilerden hangisi eğitim sosyolojisinin ele aldığı konulardan biri değildir?

Cevap : e. Eğitsel öğrenmelerin düzeyi

#20. Toplumsal düzeni sağlamak ve toplumsal yaşamdaki ilişkileri yöneten normlardan sapmayı önlemek için toplumsal grup tarafından kullanılan sistemler bütünü aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : a. Toplumsal denetim

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -4

Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -4

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -4

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

Ünite -4

Eğitimin Felsefi Temelleri

• Felsefe
• Felsefe akımları
• Felsefe-eğitim ilişkisi
• Eğitim felsefesi
• Eğitim felsefesi kuramları

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -3

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

Ünite -4

Eğitimin Felsefi Temelleri

1. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin ilgi alanı içindedir?

a. Ders konularını planlama
b. Değer yargılarını irdeleme
c. Bir ünitenin özetini çıkarma
d. Öğrenci başarısını ölçme
e. Öğretim gereçlerini belirleme

Cevap : b. Değer yargılarını irdeleme

2. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevleri arasında yer almaz?

a. Bilgiyi bir temele dayandırma
b. Kavram karışıklığını giderme
c. Bir konunun amaçlarını belirleme
d. Bilgiyi artırma
e. Ders içeriğini oluşturma

Cevap : e. Ders içeriğini oluşturma

3. “Evrende olup bitenlerin belli bir amacı ve bütünlüğü var mıdır?, Doğa yasaları dediğimiz zorunlu ilişkilerin varlık nedeni nedir?” gibi sorular felsefenin uğraş alanlarından hangisinin kapsamına girmektedir?

a. Bilgi Öğretisi
b. Değer Öğretisi
c. Mantık
d. Sanat Öğretisi
e. Varlık Öğretisi

Cevap : e. Varlık Öğretisi

4. Aşağıdakilerden hangisi yararcılık felsefesini oluşturan ilkelerden biridir?

a. Eğitimde kurama yer yoktur.
b. Eğitim, uygulamalı bir çalışmadır.
c. Değerler, evrensel değil görecelidir.
d. Her uygulama bir kuramı yansıtır.
e. Evren, algılarımızdan bağımsızdır.

Cevap : c. Değerler, evrensel değil görecelidir.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İlerlemecilik (Progressivisim) akımına uyan bir görüşü yansıtır?

a. Eğitim-öğretim etkinlikleri öğrenci odaklı olmalıdır.
b. Eğitimde girişim gücü öğrenciden çok öğretmende olmalıdır.
c. Eğitim, evrensel ve değişmez gerçeğe uyum için yapılmalıdır.
d. Kökleşik yapıtlar (klasik eserler) eğitimine önem verilmelidir.
e. Eğitim, reform programları uygulayarak toplumu geliştirmelidir.

Cevap : a. Eğitim-öğretim etkinlikleri öğrenci odaklı olmalıdır.

6. Aşağıdakilerden hangisi çağımıza egemen olan eğitim felsefesi kuramlarından biri değildir?

a. Daimicilik
b. Davranışçılık
c. Esasicilik
d. İlerlemecilik
e. Yeniden Yapılanmacılık

Cevap : b. Davranışçılık

7.
• Eğitimin başlıca amacı, bir toplumsal reform programı uygulamaya koyarak toplumu geliştirmek olmalıdır.
• Okul ve sınıf ortamı demokratik olmalı, her türlü görüş, düşünce ve savlar eğitim ortamına getirilip tartışılabilmelidir.
• Uygulamalara yer veren bir eğitim sonucu, kalıcı bir öğrenmenin gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir.
Yukarıdaki görüşler hangi eğitim felsefesi kuramını yansıtmaktadır?

a. İlerlemecilik
b. Esasicilik
c. Varoluşçuluk
d. Yeniden Yapılanmacılık
e. Daimicilik

Cevap : d. Yeniden Yapılanmacılık

8. Cumhuriyet öncesinde Türk Eğitiminin dayandığı temel felsefeler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir ifadedir?

a. İslamiyetten önceki Türk toplumlarında eğitimin dayandığı temel felsefe, o toplumlarda yaşayan insanların yaşam biçimlerinden kaynaklanmıştır.
b. Selçuklularda eğitimin temel özelliği, İslam değerlerine bağlı bir “veli insan tipi” yetiştirmeye odaklanmasıdır.
c. 13. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitimde ağırlık İslâm bilimlerine (fıkıh, kelâm, belagat, hadis vb. derslere) verilmiştir.
d. 17., 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlılarda “iskolastik düşünce” eğitim sistemlerine egemen olmuştur.
e. Osmanlı Devleti’nde öğretim tümüyle öğretmen odaklıdır.

Cevap : c. 13. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitimde ağırlık İslâm bilimlerine (fıkıh, kelâm, belagat, hadis vb. derslere) verilmiştir.

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ziya Gökalp’in eğitime ilişkin görüşünü yansıtır?

a. Doğal çevreye hazırlık, bilim ve teknoloji eğitimi ni gerektirmez.
b. Felsefi açıdan yalnızca daimici ve esasici eğitim akımları izlenmelidir.
c. Bireyin eğitiminde sosyal çevre öncelikli değildir.
d. Ulusal eğitim ve halkçılık eğitimde ikinci sırada düşünülmelidir.
e. Eğitim, psikolojik olmaktan çok sosyolojiktir.

Cevap : e. Eğitim, psikolojik olmaktan çok sosyolojiktir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ulusal Eğitiminin felsefi temellerini genel olarak yansıtmaktadır?

a. Yararcı (pragmatik) felsefe, ilerlemecilik akımı
b. Gerçekçi (realist) felsefe, daimicilik akımı
c. Ülkücü (idealist) felsefe, yeniden yapılanmacılık akımı
d. Varoluşçu (existentialist) felsefe, esasicilik akımı
e. Ülkücü (idealist) felsefe, ilerlemecilik akımı

Cevap : a. Yararcı (pragmatik) felsefe, ilerlemecilik akımı

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!