AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Bütünleme Soruları

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Farklı yargı kolları arasında ortaya çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Uyuşmazlık Mahkemesi

#2. Vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu düşen (terettüp eden) gerçek ve tüzel kişiye ne ad verilir?

Cevap : E) Mükellef

#3. Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemleri içindeyer almaz?

Cevap : E) Batı hukuk sistemi

#4. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklardan biridir?

Cevap : A) Telif hakkı

#5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden biri değildir?

Cevap : A) Liberal devlet


#6. Olağan (adi) zaman aşımı yoluyla tapuya kayıtlı taşınmaz malın kazanılmasında süre kaç yıldır?

Cevap : B) 10

#7. Aşağıda verilen hangi dönemden sonra uluslararası örgütler, milletlerarası hukukun konusu olmaya başlamıştır?

Cevap : B) İkinci Dünya Savaşı

#8. Ölüme bağlı tasarrufun en bilinen ve yaygın olarak başvurulan türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Vasiyetname

#9. Aşağıdakilerden hangisinde anonim şirketintanımı doğru bir şekilde verilmiştir?

Cevap : D) Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu olan şirkettir.

#10. Davacının hakkının kabul edilmesiyle birlikte özelbir nedene bağlı olarak borcu yerine getirmekten kaçınma hakkının bulunduğunun ileri sürülmesine ne denir?

Cevap : A) Defi


#11. Bir hukuk kuralının somut bir olaya uygulanabilmesi için kuralın tam ve kesin anlamının ortaya çıkarılması faaliyetine ne denir?

Cevap : E) Yorum

#12. Hâkimin kendiliğinden dikkate aldığı yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Mutlak butlan

#13. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku/Özel Hukuk ayrımının ölçütlerinden biri değildir?

Cevap : A) Fayda ölçütü

#14. Toplu iş sözleşmesi aşağıdakilerden hangileri arasında yapılabilir?

Cevap : E) İşveren sendikası ile işçi sendikası arasında

#15. Hukukun kaynakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Örf-âdet hukuku, hukukun yazılı olmayan kaynağıdır.


#16. Defi kim/kimler tarafından ileri sürülebilir?

Cevap : D) Taraflar

#17. Derneği temsil eden organ aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Yönetim kurulu

#18. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru şartlarından biri değildir?

Cevap : C) Mahkemenin bulunduğu yere gidip bizzat başvuru yapmış olmak

#19. Soyut norm denetimi de denilen davanın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) İptal

#20. Atanmış mirasçılar da kanuni mirasçılar gibiterekenin ....... halefidirler. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) külli


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Derneği temsil eden organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel kurul
B) Denetim kurulu
C) Şeref kurulu
D) Yönetim kurulu
E) Haysiyet kurulu

Cevap : D) Yönetim kurulu

2. Toplu iş sözleşmesi aşağıdakilerden hangileri arasında yapılabilir?

A) İşveren ile işçiler
B) Bir işçi ile işveren
C) Bir işveren ile başka bir işveren arasında
D) Bir işçi ile birden fazla işveren arasında
E) İşveren sendikası ile işçi sendikası arasında

Cevap : E) İşveren sendikası ile işçi sendikası arasında

3. Olağan (adi) zaman aşımı yoluyla tapuya kayıtlı taşınmaz malın kazanılmasında süre kaç yıldır?

A) 25
B) 10
C) 15
D) 20
E) 5

Cevap : B) 10

4. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru şartlarından biri değildir?

A) İç hukuk yollarını tüketmiş olmak
B) Yazılı olarak başvurmak
C) Mahkemenin bulunduğu yere gidip bizzat başvuru yapmış olmak
D) Önemli bir zarar görmüş olmak
E) Mağdur sıfatına sahip olmak

Cevap : C) Mahkemenin bulunduğu yere gidip bizzat başvuru yapmış olmak

5. Hâkimin kendiliğinden dikkate aldığı yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tazminat
B) Defi
C) Mutlak butlan
D) İptal
E) Nispi butlan

Cevap : C) Mutlak butlan

6. Davacının hakkının kabul edilmesiyle birlikte özelbir nedene bağlı olarak borcu yerine getirmekten kaçınma hakkının bulunduğunun ileri sürülmesine ne denir?

A) Defi
B) Muvazaa
C) İkrah
D) İtiraz
E) Talep

Cevap : A) Defi

7. Hukukun kaynakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hukukun yalnızca yazılı kaynakları vardır.
B) Hâkim somut olayda beğenmediği yasayı uygulamayıp kendisi hukuk yaratabilir.
C) Örf-âdet hukuku, hukukun yazılı olmayan kaynağıdır.
D) Örf-âdet hukuku hiyerarşik olarak yasalardan öncegelir.
E) Yazılı kaynakların bağlayıcılığı yoktur.

Cevap : C) Örf-âdet hukuku, hukukun yazılı olmayan kaynağıdır.

8. Atanmış mirasçılar da kanuni mirasçılar gibiterekenin ……. halefidirler.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?

A) şahsi
B) kısmi
C) iştirak
D) külli
E) müşterek

Cevap : D) külli

9. Aşağıdakilerden hangisinde anonim şirketintanımı doğru bir şekilde verilmiştir?

A) Şirket alacaklılarına karşı ortaklardan en az birininsorumluluğu sınırlandırılmamış olan ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermayeylesınırlandırılmış olan şirkettir.
B) Bir veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişitarafından bir ticaret unvanı altında kurulanşirkettir.
C) Ortaklarının belirli iktisadi çıkarlarını ve ihtiyaçlarınıiş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım,dayanışma ve kefalet suretiyle temin edip korumakamacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan,değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıktır.
D) Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu olan şirkettir.
E) Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altındaişletmek amacıyla gerçek kişiler arasında
kurulanve ortakların sorumluluğu şirket alacaklarına karşısınırlanmamış olan şirkettir.

Cevap : D) Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu olan
şirkettir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku/Özel Hukuk ayrımının ölçütlerinden biri değildir?

A) Fayda ölçütü
B) Eşitlik ölçütü
C) Egemenlik ölçütü
D) İrade özgürlüğü ölçütü
E) Menfaat ölçütü

Cevap : A) Fayda ölçütü

11. Bir hukuk kuralının somut bir olaya uygulanabilmesi için kuralın tam ve kesin anlamının ortaya çıkarılması faaliyetine ne denir?

A) Öğreti
B) Kıyas
C) İçtihat
D) Muvazaa
E) Yorum

Cevap : E) Yorum

12. Soyut norm denetimi de denilen davanın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temyiz
B) İptal
C) Bireysel başvuru
D) Karar düzeltme
E) İtiraz

Cevap : B) İptal

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden biri değildir?

A) Liberal devlet
B) Sosyal devlet
C) İnsan haklarına saygılı devlet
D) Hukuk devleti
E) Demokratik devlet

Cevap : A) Liberal devlet

14. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklardan biridir?

A) Telif hakkı
B) Velayet hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Nispi haklar
E) Sosyal ekonomik haklar

Cevap : A) Telif hakkı

15. Vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu düşen (terettüp eden) gerçek ve tüzel kişiye ne ad verilir?

A) Tacir
B) Müflis
C) Alacaklı
D) Fail
E) Mükellef

Cevap : E) Mükellef

16. Farklı yargı kolları arasında ortaya çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlayan
organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Sayıştay
C) Uyuşmazlık Mahkemesi
D) Danıştay
E) Yargıtay

Cevap : C) Uyuşmazlık Mahkemesi

17. Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemleri içindeyer almaz?

A) Anglo-Sakson/Anglo-Amerikan hukuk sistemi
B) Sosyalist hukuk sistemi
C) Roma hukuku sistemi
D) Kıta/Kara Avrupası hukuk sistemi
E) Batı hukuk sistemi

Cevap : E) Batı hukuk sistemi

18. Aşağıda verilen hangi dönemden sonra uluslararası örgütler, milletlerarası hukukun konusu olmaya
başlamıştır?

A) Fransız İhtilali
B) İkinci Dünya Savaşı
C) Soğuk savaş
D) Birinci Dünya Savaşı
E) Amerikan Bağımsızlık Savaşı

Cevap : B) İkinci Dünya Savaşı

19. Defi kim/kimler tarafından ileri sürülebilir?

A) Tanık
B) Savcı
C) Herkes
D) Taraflar
E) Hâkim

Cevap : D) Taraflar

20. Ölüme bağlı tasarrufun en bilinen ve yaygın olarak başvurulan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vekâletname
B) Vasiyetname
C) Miras sözleşmesi
D) Tapu
E) Kefaletname

Cevap : B) Vasiyetname

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Bütünleme Soruları

Hukukun Temel Kavramları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!