Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -1

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -1

#1. Müdahale uygulamaları için kullanılan testler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Tanı testleri

#2. Bebeklik dönemi refleksleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : b. Refleksler bilinçli davranışlardır.

#3. Standart testler ile iligili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. Geçerlik ve güvenirlikleri saptanmıştır.

#4. Ergenlik dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. Ergenin kendini yetersiz görmek, çok düş kurmak, gibi sağlığa ilişkin kaygıları vardır.

#5. Çocuğun başarılı ya da başarısız olduğu ya da güçlü ya da zayıf olduğu alanlara yönelik bilgiler bu bilgiler değerlendirmede aşağıdaki başlıklardan hangisi altında ele alınır?

Cevap : b. Başarıya yönelik bilgiler


#6. Çocuklar için eğitsel kararlar vermede en sık kullanılan araçlardan biri olan ve çocukların bir grup içindeki başarısını karşılaştırmak için kullanılan test türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Standart başarı testleri

#7. Kısa dönemli hedefler uzun dönemlerin ölçülebilir ve gözlenebilir ara basamaklarıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kısa dönemli hedef yazımında kullanılmaz?

Cevap : d. Düşünür

#8. Dürüstlük ilkesi uygulamasını değerlendiren bir kişinin aşağıdaki duygulardan hangisini yaratması beklenir?

Cevap: c. Güven

#9. Aşağıdakilerden hangisi bireyin self-determinasyon hakkına dayalı etik ilkelerden biridir?

Cevap: e. Dürüstlük

#10. Aşağıdakilerden hangisi ince motor becerilerin gelişimini destekleyen etkinliklerden biridir?

Cevap : c. Bir şekli taşırmadan boyamak


#11. 2-12 yaş aralığındaki çocukların dil gelişimini ölçmeyi amaçlayan test aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Peabody

#12. Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk döneminde değerlendirmenin amaçlarından biri değildir?

Cevap : b. Akademik başarıyı değerlendirme

#13. Disiplinler arası yaklaşımın mesleki uygulamadaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: a . Ekip çalışması

#14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi etik ile ahlak arasındaki farkı en iyi şekilde açıklar?

Cevap: d. Etik; evrensel, ahlak; yereldir.

#15. Performans yazım ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. Öğretmenin çocuğa ilişkin kişisel gözlemlerine göre oluşturulmalıdır.


#16. BEP’nın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. BEP’in hazırlanması ve uygulanması sürecinden yasal olarak sadece sınıf öğretmenleri sorumludur.

#17. Uzun dönemli hedefler belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

Cevap : c. Öğrencinin zekâ testinden aldığı sonuç

#18. Gelişimsel değerlendirme ekibinde yer alan aşağıdaki uzmanlardan hangisi tıp fakültesi mezunudur?

Cevap: b. Pediatrist

#19. Aşağıdakilerden hangisi öğretimin bireyselleştirilmesisürecinde ele alınması gereken uyarlamalardan biri değildir?

Cevap : d. Sosyo-ekonomik düzeye ilişkin uyarlamalar

#20. Aşağıdakilerden hangisi standart beceri testlerinden biri değildir?

Cevap : a. Stanford


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -1

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -1

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -1

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -1

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

Ünite -1

Türkiye’de ve Dünyada Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Süreci

1. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel tanı ve değerlendirme süreç basamaklarından biri değildir?

a. Farkına varma
b. Bilgi toplama
c. Gelişimsel izleme
d. Müracaat
e. Tıbbi yardım

Cevap : e. Tıbbi yardım

2. Bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecine ne ad verilir?

a. Tanılama
b. Tedavi
c. İzleme
d. Yönlendirme
e. Destek Eğitim

Cevap : a. Tanılama

3. I. Psikometrik ölçümler yapılır.
II. Durumun oluş zamanı, yeri ve derecesi ile ilgili derecelendirme yapılır.
III. Bireyin eğitim öğretime hangi düzeyden başlanacağına karar verilir.
Tıbbi tanılama ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. I ve III
e. I-II ve III

Cevap : c. I ve II

4. Tanılamanın çok yönlü yapıldığı, tanısı yapılan kişinin sadece tek bir gelişim aşaması değil tüm gelişim aşamalarının gelişim öykülerinin alındığı ve hepsinin bir arada değerlendirildiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

a. Erkenlik
b. Bütünlük
c. Süreklilik
d. İşbirliği
e. Çeşitlilik

Cevap : b. Bütünlük

5. Tanılama basamağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Tanılama süreci anlık değildir.
b. Ailenin ve çocuğun isteği olmadan tanılama gerçekleşemez.
c. Doğru bir tanılama için standardize edilmiş testlerin kullanımı yeterlidir.
d. Tanılama sürecinde sadece yetersiz olduğu yönler değil yeterli olduğu yönler de tespit edilmelidir.
e. Tanılama olabildiğince erken yaşta yapılmalıdır.

Cevap : c. Doğru bir tanılama için standardize edilmiş testlerin kullanımı yeterlidir.

6. Aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangisi “Birey ile İlgili Kayıtlar” kategorisinde yer almaz?

a. Bireyin kendisi ile yapılan konuşmalar
b. Okuldaki devam çizelgeleri
c. Daha önce uygulanmış envanter raporları
d. Sağlık geçmişi raporları
e. Gelişimsel tarama testi sonuçları

Cevap : a. Bireyin kendisi ile yapılan konuşmalar

7. Gelişimsel tanı ve değerlendirme sürecinde aileye yapılacak bilgilendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Ebeveynlere yasal hakları hakkında bilgi verilmelidir.
b. Yaşayacakları olası süreçlerden ve süreç kapsamında
nelerle karşılaşabileceklerinden bahsedilmelidir.
c. Aileye bilgi aktarımı yapılırken akademik bir dil kullanılmalıdır.
d. Erken müdahale hizmetleri hakkında detaylı bilgi verilmelidir.
e. Ebeveyne bilgi verilirken uygun bir yaklaşımla iletişim kurulmalıdır.

Cevap : c. Aileye bilgi aktarımı yapılırken akademik bir dil kullanılmalıdır.

8. Dünya’da uygulanan aşağıdaki programlardan hangisi Türkiye’de de uygulanmaktadır?

a. Healty Start
b. Head Start
c. Portage
d. Infant Health and Development Program
e. HIPPY

Cevap : c. Portage

9. Türkiye’de uygulanan aşağıdaki programlardan hangisi üstün yetenekli çocukların eğitimine yöneliktir?

a. Gelişimsel Değerlendirme Programı (GEDEP)
b. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
c. Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP)
d. Güçlü Başlangıç Programı (Head Start)
e. Erken Güçlü Başlangıç Programı (Early Head Start)

Cevap : b. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)

10. Obez olma riski taşıyan çocukların doğru beslenme davranışları geliştirmesine yönelik erken eğitim çözümleri getirmeyi amaçlayan program aşağıdakilerden hangisidir?

a. Healty Start
b. Head Start
c. AÇEP
d. KAEEP
e. ÜYEP

Cevap : a. Healty Start

Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi 2. Sınıf Bahar Dönemi

– Gelişimsel Tanı
– Gelişimsel Değerlendirme
– Gelişimsel İzleme
– Gelişimsel Destek Programı
– BİLSEM
– ÜYEP
– Portage
– GEDEP
– Head Start
– AÇEP
– Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
– Healty Start
– Infant Health and Development Program

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!