Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı-6

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Soruları Deneme Sınavı-6

#1. Tanılama basamağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Doğru bir tanılama için standardize edilmiş testlerin kullanımı yeterlidir.

#2. İşitme ve ses yolu kullanılarak dil, dişler, dudaklar, damak, yumuşak damak, çene ve ses telleri aracılığıyla aynı kodu kullanan kişilere duyguların ve düşüncelerin sözel olarak aktarılmasına ne ad verilir?

Cevap : c. Konuşma

#3. Aşağıdaki tanı gruplarından hangisinde önemli olan kriterlerden biri zekâ testi ve başarı testi puan arasındaki standart puan farkıdır?

Cevap : d. Özgül öğrenme güçlüğü

#4. Aşağıdakilerden hangisi izleme sürecinin amaçlarından biri değildir?

Cevap : d. Öğretmenin kalitesini belirlemek

#5. Ali 8 yaşında ilkokula devam eden bir çocuktur. Ali’nin dil becerileri kapsamlı olarak değerlendirildiğinde sözel olmayan zekâ puanlarının normal sınırlar arasında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Ali’de anatomik, nörolojik, fiziksel ya da zihinsel herhangi bir problem de bulunmamaktadır. Buna rağmen Ali’nin dil becerilerine ilişkin önemli derecede güçlükler sergilediği görülmektedir. Yukarıdaki bilgilere göre Ali’nin durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Cevap : b. Özgül dil bozukluğu


#6. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel tanı ve değerlendirme süreç basamaklarından biri değildir?

Cevap : e. Tıbbi yardım

#7. Aşağıdakilerden hangisi BEP’in içeriğinde yer almaz?

Cevap : b. Okuldaki sınıf mevcudu ile öğretmen sayısı

#8. Disiplinler arası yaklaşımın mesleki uygulamadaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: a . Ekip çalışması

#9. Dürüstlük ilkesi uygulamasını değerlendiren bir kişinin aşağıdaki duygulardan hangisini yaratması beklenir?

Cevap: c. Güven

#10. Aşağıdakilerden hangisi üstün yetenekli çocukları tanılamada kullanılan test gruplarından biri değildir?

Cevap : e. Doğa yeteneği testleri


#11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi etik ile ahlak arasındaki farkı en iyi şekilde açıklar?

Cevap: d. Etik; evrensel, ahlak; yereldir.

#12. Aşağıdakilerden hangisi bireyin self-determinasyon hakkına dayalı etik ilkelerden biridir?

Cevap: e. Dürüstlük

#13. Aşağıdakilerden hangisi tanılama ilkelerinden biri değildir?

Cevap : e. Tanılamanın beş yaşında yapılması

#14. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemli hedef yazımının temel ilkelerinden biri değildir?

Cevap : e. Materya

#15. I. Psikometrik ölçümler yapılır. II. Durumun oluş zamanı, yeri ve derecesi ile ilgili derecelendirme yapılır. III. Bireyin eğitim öğretime hangi düzeyden başlanacağına karar verilir. Tıbbi tanılama ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : c. I ve II


#16. Gelişimsel tanı ve değerlendirme sürecinde aileye yapılacak bilgilendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Aileye bilgi aktarımı yapılırken akademik bir dil kullanılmalıdır.

#17. Bep ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Rehberlik araştırma merkezlerindeki uzmanlar tarafından hazırlanır.

#18. Türkiye’de uygulanan aşağıdaki programlardan hangisi üstün yetenekli çocukların eğitimine yöneliktir?

Cevap : b. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)

#19. Gelişimsel değerlendirme ekibinde yer alan aşağıdaki uzmanlardan hangisi tıp fakültesi mezunudur?

Cevap: b. Pediatrist

#20. Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmış bir kısa dönemli hedef ifadesidir?

Cevap : b. Ayşe, kendisinden ayakkabısını giymesi istendiğinde 4 denemenin 3’ünde uygun şekilde giyer.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi 2.sınıf soruları
ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -6

Anadolu Üniersitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi 2.sınıf soruları
ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -6

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Soruları Deneme Sınavı-6

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Soruları Final Deneme Sınavı-6

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

Ünite -6

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlanması

1. Bep ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Bir ekip tarafından hazırlanır.
b. Özel eğitim hizmetlerine uygunluğuna karar verilen öğrenciler için hazırlanır.
c. Yasal bir zorunluluktur.
d. Çocuk ve ailesi tarafından da onaylanır.
e. Rehberlik araştırma merkezlerindeki uzmanlar tarafından hazırlanır.

Cevap : e. Rehberlik araştırma merkezlerindeki uzmanlar tarafından hazırlanır.

2. Uzun dönemli hedefler belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

a. Öğrencinin geçmiş öğrenme yaşantıları
b. Sınıf öğretmenine ve öğrenciye sağlanan destek hizmetleri
c. Öğrencinin zekâ testinden aldığı sonuç
d. Öğrencinin içinde yaşadığı çevre ve ailenin özellikleri
e. Öğrencinin performans düzeyi

Cevap : c. Öğrencinin zekâ testinden aldığı sonuç

3. Aşağıdakilerden hangisi BEP’in içeriğinde yer almaz?

a. Eğitsel performans düzeyi
b. Okuldaki sınıf mevcudu ile öğretmen sayısı
c. Öğrenciye sağlanacak ek özel eğitim hizmetleri
d. Değerlendirme yöntemi ve ölçütü
e. Uzun dönemli hedefler

Cevap : b. Okuldaki sınıf mevcudu ile öğretmen sayısı

4. Kısa dönemli hedefler uzun dönemlerin ölçülebilir ve gözlenebilir ara basamaklarıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kısa dönemli hedef yazımında kullanılmaz?

a. Sayar
b. Çizer
c. Gösterir
d. Düşünür
e. Yazar

Cevap : d. Düşünür

5. Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmış bir kısa dönemli hedef ifadesidir?

a. Ali kendisini tanıtması istendiğinde adını, soyadını söyler.
b. Ayşe, kendisinden ayakkabısını giymesi istendiğinde 4 denemenin 3’ünde uygun şekilde giyer.
c. Fatma, 1’den 10’a kadar ritmik sayması istendiğinde sayıları doğru hatırlar.
d. Ahmet, sınıf içinde verilen etkinliklere katılım gösterir.
e. Emre, bir akademik yıl sonunda kendisini yardımsız tanıtır.

Cevap : b. Ayşe, kendisinden ayakkabısını giymesi istendiğinde 4 denemenin 3’ünde uygun şekilde giyer.

6. Performans yazım ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Öğretmenin çocuğa ilişkin kişisel gözlemlerine göre oluşturulmalıdır.
b. Öğrencilerin yapamadıkları ile birlikte yapabildiklerini de yansıtmalıdır.
c. Uzun ve kısa dönemli hedefler oluşturmaya olanak vermelidir.
d. Ölçülebilir ve gözlenebilir şekilde ifade edilmelidir.
e. Öğrencinin şimdiki durumunu yansıtmalıdır.

Cevap : a. Öğretmenin çocuğa ilişkin kişisel gözlemlerine göre oluşturulmalıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemli hedef yazımının temel ilkelerinden biri değildir?

a. Birey
b. Davranış
c. Koşul
d. Ölçüt
e. Materya

Cevap : e. Materya

8. BEP’nın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. BEP içerisinde belirtilen başlama ve bitiş tarihleri esnektir, gerekirse sonrasında değiştirilebilir.
b. Öğrencilerin BEP’te yer alan kısa dönemli hedefleri kazanıp kazanmadıklarının belirlenmesi sırasında informal değerlendirme yöntemleri kullanılabilir.
c. BEP içerisinde belirtilen ek destek özel eğitim hizmetleri öğrenciden öğrenciye farklılaşabilir.
d. BEP’in belirli aralıklarla sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir.
e. BEP’in hazırlanması ve uygulanması sürecinden yasal olarak sadece sınıf öğretmenleri sorumludur.

Cevap : e. BEP’in hazırlanması ve uygulanması sürecinden yasal olarak sadece sınıf öğretmenleri sorumludur.

9. Aşağıdakilerden hangisi izleme sürecinin amaçlarından biri değildir?

a. Kullanılan yöntemlerin uygunluğuna ilişkin sistematik olarak veri sağlamak
b. Programın etkililiğini belirlemek
c. Öğrencide görülen performans değişikliğini belirlemek
d. Öğretmenin kalitesini belirlemek
e. BEP’te yapılması gerekli olan değişiklikleri belirlemek

Cevap : d. Öğretmenin kalitesini belirlemek

10. Aşağıdakilerden hangisi öğretimin bireyselleştirilmesisürecinde ele alınması gereken uyarlamalardan biri değildir?

a. Fiziksel düzenlemeye ilişkin uyarlamalar
b. Sürece ilişkin uyarlamalar
c. Sınıf iklimine ilişkin uyarlamalar
d. Sosyo-ekonomik düzeye ilişkin uyarlamalar
e. Öğretimsel sürece ilişkin uyarlamalar

Cevap : d. Sosyo-ekonomik düzeye ilişkin uyarlamalar

Anadolu Üniersitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi 2.sınıf soruları

BEP
Bireyselleştirilmiş Öğretim
Eğitsel Performans Düzeyi
Öğretimsel Uyarlamalar

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!