Açık Lise

Biyoloji-4 (444) Sınav Soruları

Biyoloji-4 (444) Sınav Soruları
1- Verilenlerden hangisi özel genlere sahip hücreler ve organizmalar ile nadir bitki ve hayvan türlerini tekrar yetiştirmek ve genetik çeşitliliği arttırmak için kurulmuş yapay alanlardır?

Cevap : gen bankası

2- Bununla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : güneş enerjisinden en az birincil tüketiciler faydalanır.

3- Verilenlerden hangisi ülkemiz için endemiktir?

Cevap : safran

4- Verilen ekolojik birimlerden hangisi kapsam bakımından diğerlerinden daha büyüktür ?

Cevap : ekosistem

5- verilenlerden hangisi sürdürülebilirlik ile ilgili değildir?

Cevap : tür içi rekabet

6- Verilenlerden hangisi erozyona karşı alnıacak önlemlerdendir?

Cevap : çıplak arazilerin ağaçlandırılması

7- Verilenlerden hangisi hava kirliliğini arttırır?

Cevap : anız yakmak

8- Verilenlerden hangisinin temel nedeni hava kirliliğidir?

Cevap : asit yağmurlarının oluşması

9- Verilenlerden hangisi doğa dostu enerji elde etme yöntemlerinden değildir?

Cevap : linyit kömürü

10- Verilen canlılardan hangisi omnivor beslenme göstermez?

Cevap : geyik

11- Belirli bir alanda yaşayan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluğa popülasyon denir.
Verilenlerden hangisi popülasyon değildir?

Cevap : istanbuldaki karaçamlar

12- Verilenlerden hangisi temiz ve doğal çevre için yapılması gerekenlerdendir?

Cevap : çevre farkındalığı kazandırılması

13- Verilenlerden hangisi iklim değişikliğinin etkilerinden değildir?

Cevap : hastalıkların azalması

14- Verilen canlılardan hangisi karnivor beslenir?

Cevap : yılan

15- Yalnızca şemadaki bilgilerden yararlanıldığında verilenlerden hangisi söylenebilir?

Cevap : Z olayı çürüme olayıyla aynı bileşikleri oluşturur.

16- Karbon ayak izini azaltmak için verilenlerden hangisi yapılmalıdır?

Cevap : bisiklet kullanımı arttırmak

17- Azot döngüsünde görev alan X, Y ve Z canlılarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.
X canlısı metabolik faaliyetleri sonucu atmosfere serbest azot gazı bırakmaktadır.
Y canlısı okaryot hücre yapısına sahiptir ve fotosentez gerçekleştirebilir.
Z canlısı atmosferdeki azotun toprağa geçmesini sağlamaktadır.
Buna göre bu canlılarla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : 18- X canlısı denitrifikasyon bakterisi olabilir.

18- Verilenlerden hangisi biyolojik çeşitliliği koruyucu değildir?

Cevap : endemik türlerin endüstride kullanımı arttırılmalıdır.

19- Pestisitlerle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : ekonomik olmadığı için çok az tercih edilmektedir.

20- Verilenlerden hangisi ormanların tahrip edilmesine bağlı olarak ortaya çıkar?

Cevap : Besin kaynaklarının azalması

21- Verilen canlılardan hangisi klorofil ve ışık enerjisi kullanmadan kendi organik besinini sentezleyebilir?

Cevap : Nitrit Bakterisi

22- Verilen terimlerden hangisinin karşısında verilen açıklaması yanlıştır?

Cevap : Ekolojik niş -> Canlının dünyadaki yayılışını gösterir

23- Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin sayıca azalmasına bağlı olarak verilenlerden hangisi meydana gelir?

Cevap : Biyolojik çeşitliliğin azalması

24- Verilen kurallardan hangisi bitkilerin topraktan ihtiyacını karşılayabildiği en az minerale göre gelişim göstermesini ifade eder?

Cevap : Minimum

25- Orman yangınları verilenlerden hangisinin artmasına neden olur?

Cevap : Küresel ısınmanın

26- Verilen canlılardan hangisi beslenme çeşidi bakımından diğerlerinden farklı trofik düzeyde bulunur?

Cevap : Elma

27- Verilenlerden hangisi karbon döngüsünü doğrudan etkilemez?

Cevap : Organik atıkların parçalanması

28- Verilenlerden hangisi biyolojik çeşitliliğin bileşenlerinden değildir?

Cevap : Beslenme çeşitliliği

29- Verilenlerden hangisi çevre kirliliğini artırıcı etki göstermez?

Cevap : Fosil yakıtlar yerine yenilebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi

30- Verilen canlılardan hangisi endemiktir?

Cevap : Ankara keçisi

31- Verilenlerden hangisi biyolojik çeşitlilik kaybını azaltmak için yapılan doğal koruma yöntemlerinden biridir?

Cevap : Yaban hayatı geliştirme sahaları

32- Şekilde bir besin piramidi gösterilmiştir
Martı – balık- salyangoz – deniz marulu
Buna göre bu besin piramidinde yer alan canlılardan hangisi güneş ışığından doğrudan faydalanabilir?

Cevap : Deniz marulu

33- Güneşten gelen enerjiyi verilerden hangisi doğrudan kullanır?

Cevap : Erik ağacı

34- Verilenlerden hangisi azot döngüsü ile ilgili doğrudur?

Cevap : Azot bağlayan bakteriler toprağın azotça zenginleşmesini sağlar

35- Gri su ayak izi verilenlerden hangisini ifade eder?

Cevap : Ürün üretiminin yol açtığı tatlı su kirliliğini

36- Bu topraklar bize atalarımızdan miras kalmadı. Çocuklarımızdan ödünç aldık.
Bu Kızılderili atasözü verilen terimlerden hangisinin tanımına en uygundur?

Cevap : Sürdürülebilirlik

37- Verilenlerden hangisinin kullanılması karbon ayak izi hesaplanırken en doğru sonuca ulaştırır?

Cevap : Fosil yakıt kullanımı

38- Yeşil binalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Binanın su ihtiyacı yağmur suyu deposu ile sağlanır

39- Verilenlerden hangisi karbondioksit tüketimini sağlar?

Cevap : kemosentez

40- Bir ülkenin çevre sorumluları kargalara çevredeki atıkları toplayıp hangi kategorideyse …… bir parça besin almaktadır.
Bu uygulama verilen hedeflerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik değildir?

Cevap : ses kirliliğini önleme

41- Çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : alışverişte file yada bez torba kullanılması

42- Verilenlerden hangisi ait yağmurlarına neden olan gazlardandır?

Cevap : azot dioksit

43- Verilenlerden hangisi ekoloji tarafından incelenmez?

Cevap : cansız ortamdan canlıların etkilenmesi

44- Verilenlerden hangisi ülkemizdeki endemik türlerdendir?

Cevap : van ters lalesi

45- Verilenlerden hangisi su kirliliğine etki eden insani unsurlardan değildir?

Cevap : yanardağ püskürmeleri

46- Verilenlerden hangisi çevre kirliliğinin sebeplerinden değildir?

Cevap : bitki örtüsünün artırılması

47- Ekotonlar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : bu bölgedeki türler arasında etkileşim yoktur

48- Verilenlerden hangisi besin piramitleri ile ilgili doğrudur?

Cevap : ayrıştırıcı canlılar bütün basamaklar ile etkileşim halindedir

49- Bir besin zincirinde yer alan canlılara ait bir özelliğin canlılarda bulunma miktarları şekilde gösterilmiştir.
Bu özellik verilenlerden hangisi olabilir

Cevap : biyolojik birikim

50- Verilenlerden hangisi sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlar?

Cevap : enerji elde etmede çevre dostu kaynakların kullanılması

51- Verilenlerden hangisi biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?

Cevap : endemik türlerin koruma altına alınması

52- Verilenlerden hangisi doğal yaşam ortamlarının tahribatına neden olmaz?

Cevap : koruma projeleri

53- Besin piramidinde üreticiden tüketiciye doğru çıkıldıkça verilenlerden hangisi artar?

Cevap : genellikle vücut büyüklüğü

54- Besin piramidinde aşağıdan yukarıya çıkıldıkça verilenlerden hangisi gerçekleşir?

Cevap : enerji kayıp miktarı artar

55- Çevre sorunlarıyla ilgili verilenlerden hangisi söylenebilir?

Cevap : canlılarda sağlık sorunlarına yol açabilir

56- Verilenlerden hangisi sürdürülebilirlik kavramıyla ilişkilidir?

Cevap : madde döngülerinin hızlı olması

57- Verilenlerden hangisi suyun karaya dönüş yollarından değildir?

Cevap : terleme

58- Verilenlerden hangisi biyolojik çeşitliliğin korunmasında etkilidir?

Cevap : Canlıların yaşam alanlarının genişlemesi

59- Verilenlerden hangisi çevreyi koruyucu etki gösterir?

Cevap : elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması

60- Verilenlerden hangisi suyun yeryüzene dönüş yollarındandır?

Cevap : Dolu

61- Çevreye verilen zararların azaltılması için verilenlerden hangisinin yapılaması uygun olmaz?

Cevap : plastik ürün kullanımını artırılmalı

62- Eğimli arazilerde bitki örtüsünün tahrip edilmesiyle verilenlerden hangisinin artması beklenir?

Cevap : erozyonun

63- Verilenlerden hangisi ülkemizde görülen endemik canlılardan değildir?

Cevap : Toros kurbağası

64- Verilenlerden hangisi genel olarak bireylerin çevreye yükünü azaltır?

Cevap : yağmur suyu depoları yapmak

65- Bitki fare yılan ve şahinden oluşan bir besin zinciri ile ilgili verilenlerden hangisi kural olarak doğrudur?

Cevap : farelerin toplam biyokütlesi bitkilerden azdır

66- Verilenlerden hangisi doğa dostu enerji elde etme yöntemlerinden değildir?

Cevap : kömür

67- Verilenlerden hangisi doğal koruma alanlarından değildir?

Cevap : milli parklar

68- Verilenlerden hangisi bir komünite örneğidir?

Cevap : bir göldeki bitki hayvan ve ayrıştırıcı türleri

69- Verilen canlılardan hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılardandır?

Cevap : kardelen çiçeği

70- Verilenlerden hangisi canlıların çevre koşullarına karşı gösterdiği tepkilerden değildir?

Cevap : oksijenli solunumda karbondioksit açığa çıkması

71- Verilen canlıların oluşturduğu besin zincirinde ikincil tüketici hangisidir?

Cevap : yılan

72- Fotosentetik ve kemosentetik canlılarda verilenlerden hangisi ortaktır?

Cevap : organik besinlerini sentezleme

73- Verilenlerden hangisi bireyin karbon ayak izinin büyüme hızını yavaşlatır?

Cevap : alışverişte geri dönüşümlü ürünlerin kullanılması

74- Su döngüsüyle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : terleme ve yağış döngüde zıt yönde etkili olur.

75- Verilen omurgalı hayvanlardan hangisi beslenme şekli bakımından diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

Cevap : sırtlan

76- Verilenlerden hangisi doğal kaynaklardan değildir?

Cevap : nükleer santral

Biyoloji-4 (444)

Biyoloji-4 (444) Sınav Soruları

Biyoloji-4 (444) Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

Biyoloji-4 (444) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!