Açık Lise

Tarih-5 (137) Sınav Soruları

Tarih-5 (137) Sınav Soruları
1. Osmanlı Devleti 1700 İstanbul Antlasması’nı hangi devlet ile imzalamıştır?

Cevap : Rusya

2. I. Düyûn-ı Umûmiye idaresinin kurulması
II. Kanun-i Esasi’nin ilanı
III. Tanzimat Fermanı’nın yayımlanması
IV. Islahat Fermanı’nın yayımlanması
Numaralanmış gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisinde verilmiştir?

Cevap : III-IV- II-I

3. Osmanlı Devleti’nde XVI. asırdan itibaren yönetimde yaşanan aksaklıklardan kurtulmak için yeni ve kalıcı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünen devlet adamlarının yazdıkları nasihatname tarzındaki raporlara verilen ad hangisidir?

Cevap : Lahiya

4. Hangisi Evliya Çelebi’ye ait eserlerdendir?

Cevap : Seyahatname

5. Hangisi I. Balkan Savaşı sonunda imzalanan 1913 Londra Barış Antlaşması’nda Bulgaristan’a bırakılan yerlerdendir?

Cevap : Edirne

6. Hangisi Osmanlı Devleti’ndeki şeri vergilerdendir?

Cevap : Cizye

7. Osmanlı Devleti’nin “Mora ve Dalmaçya kıyılarını” Venedik’e bıraktığı antlaşma hangisidir?

Cevap : Karlofça Antlaşması

8. Hangisi Ahmet Paşa Antlaşması’nda Sefevilere bırakılan şehirlerdendir?

Cevap : Bağdat

9. Hangisi Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın sonuçlarından değildir?

Cevap : Amasya Antlasmasi’ndaki sınırlara geri dönülmüştür.

10. XVI. yüzyıl sonlarından itibaren tüm Kafkasya’yı ve Batı Türkistan ‘ı ele geçirme politikası izlediği için Osmanlı Devleti’ne karşı bir tehdit unsuru haline gelen devlet hangisidir?

Cevap : Safevi

11. Hangisi Osmanlı Devleti’nin meşrutiyeti ikinci defa ilan etmesindeki dış etkenlerdendir?

Cevap : Reval Görüşmleri

12. • Osmanlı Devleti’nin ilk vakanüvistidir.
• Kâtip Çelebi’nin ilim ve irfan geleneginde açtığı yolda ilerlemiştir.
• Tarihe olan sevgisi ve merakı nedeniyle devrin büyüklerinin dikkatini çekmiştir.
Hakında bilgi verilen kişi hangisidir?

Cevap : Naima Efendi

13. Hangisi XVI. yüzyılda Katolik Kilisesi’ne bağlı bir kısım hümanist din adamının kiliseye karşı yapmış olduğu dinsel hareketi ifade etmektedir?

Cevap : Reform

14. • Kâtip Çelebi tarafından yazilmıştir
• Kapsamlı bir bibliyografya ve ilimler ansiklopedisi özelliğini taşımaktadır.
Hakkında bilgi verilen eser hangisidir?

Cevap : Keşfü’z- Zünün

15. Hangisi 1856 Paris Antlaşması’nın maddelerinden değildir?

Cevap : Sırbistan ,Romanya ve Karadağ bağımsız olacaktır.

16. Osmanlı Devleti Girit’i hangi padişah döneminde fethetmiştir?

Cevap : IV. Murat

17. Osmanlı Devleti’nin Purut Savaşı’nda mücadele ettiği devlet hangisidir?

Cevap : Rusya

18. Hangisi II. Viyana Kusatması’ndan sonra Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan kutsal ittifak içerisinde yer almıştır?

Cevap : Rusya

19. Osmanlı Devleti’nde 1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayıp ve 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona eren döneme verilen ad hangisidir?

Cevap : Lale Devri

20. Hangisi “Üçlü İttifak” grubunda yer alan devletlerden değildir?

Cevap : İtalya

21. Hangisi Avrupa’da Reform Hareketlerinin başlamasına neden olan gelişmelerden değildir?

Cevap : Aristo’nun ve Batlamyüs’un öğretilerinin toplumda yayılması

22. İkinci Balkan Savaşı’ndan sonra, Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında sınır olarak belirlenen yer hangisidir?

Cevap : Midye- Enez hattı

23. Osmanlı Devleti’nin Çehrin Seferi sonucunda Rusya ile imzaladığı antlaşma hangisidir?

Cevap : Bahçesaray

24. Osmanlı Devleti , XVIII.yüzyıldan I. Dünya Savaşı’na kadarki dönemde Avrupa’nın büyük devletlerini ………. şeklinde isimlendirmiştir.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Düvel-i Muazzama

25. Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancağa çıkma geleneği hangisi ile sona ermiştir?

Cevap : Ekber ve Erşed sistemine geçilmesi

26. Yeni Çağ’da Avrupa’da savaşlar için paraya ihtiyaç duyan krallar ve asillerin tek finans kaynağının tüccarlar olmaya başlaması ,hangi sınıfın güçlenmesini sağlamıştır?

Cevap : Burjuvalar

27. Osmanlı Devleti’nin ilk dıs borç anlaşmasını imzaladığı devletler hangileridir?

Cevap : İngiltere – Fransa

28. Yaptığı deneylerle ışığın doğasını ilk kez doğru açıklamayı başaran bilim insanı hangisidir?

Cevap : Isaac Newton

29. Viyana Kongresi’nde kendi çıkarları doğrultusunda Avtupa’nın siyasi haritasını ve güçler dengesini yeniden düzenleyen devletler arasında hangisi yoktur?

Cevap : İtalya

30. Osmanlı Devleti Kars-ı Şirin Antlaşması’nı hangi padişah döneminde imzalamıştır?

Cevap : IV. Murat

31. Hangisi Westphalia Antlaşması’nın sonuçlarından değildir?

Cevap : Evrensel İmparatorluklar yerini ulusal krallıklara bırakmaya başlamıştır.

32. Hangisi 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsızlığını kazanan devletlerden değildir?

Cevap : Bosna -Hersek

33. Hangisi Karlofça Antlaşması’nı imzalayan devletlerden değildir?

Cevap : Malta

34. Verilen padişahlardan hangisinin döneminde Lehistan üzerine sefer düzenlenmiştir?

Cevap : II.Osman

35. 1740 tarihinde kapitülasyonların sürekli hâle gelmesiyle birlikte Akdeniz ticaretinde ve Osmanlı limanları arasındaki taşımacılıkta üstünlük elde eden devlet hangisidir?

Cevap : Fransa

36. Osmanlı Devleti’nde geliri dirlik olarak kimseye verilmeyen ve doğrudan merkezî hazineye aktarılan arazilere verilen ad hangisidir?

Cevap : Mukataa

37. Osmanlı Devleti’nin Çehrin Seferi’ni düzenlediği devlet hangisidir?

Cevap : Rusya

38. I. Nasuh Paşa Antlaşması
II. Girit’in Fethi
III. Haçova Muharebesi
IV. Vasvar Anylaşması
Numaralanmış gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisinde verilmiştir?

Cevap : III-I-IV-II

39. Hangisi III. Ahmet döneminde sadrazamlık yapan devlet adamlarındandır?

Cevap : Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

40. Hangisi Osmanlı Devleti’nin II. Viyana Kuşatması’nda başarısız olmasının sebeplerinden değildir?

Cevap : Padişah değişikliği nedeniyle Osmanlı yönetiminde karışıklık yaşanması

41. • 1689-1691 yılları arasında sadrazamlık yapmıştır.
• II. Macaristan Seferi’nde Salankamen Savaşı’nda şehit düşmüştür.
Hakkında bilgi verilen devlet adamı hangisidir?

Cevap : Köprülü Fazıl Mustafa Paşa

42.Hangisi Osmanlı Devleti’nin Rusya ile yaptığı antlaşmalardan değildir?

Cevap : Balta Limanı

43. Çınar Vakası hangi padişah döneminde yaşanmıştır?

Cevap : IV. Mehmet

44. Hangisi Osmanlı Devleti’ne karşı “Balkan Birliği” ni oluşturan devletlerden değildir?

Cevap : Romanya

45. Hangisi I. Balkan Savaşı sonunda imzalanan Londra Antlasmasın’nda Yunanistan’a verilen yerlerdendir?

Cevap : Girit

46. Osmanlı Devletin’de hangi padişah döneminden itibaren şehzadelerin sancağa çıkması usulü uygulanmamıştır?

Cevap : III. Mehmet

47. Hangisi Suhte Ayaklanmalarının sebeplerinden değildir?

Cevap : Kapıkule maaşlarının değeri düşük akçe ile ödenmesi

48. Hangisi Karlofça Antlaşması’nda Avusturya ‘ya bırakılan yerlerdendir?

Cevap : Erdel

49. İsveç Kralı XII. Şarl’ın kendisine teslim edilmemesini gerekçe göstererek Osmanlı Devleti’ne savaş ilan eden devlet hangisidir?

Cevap : Rusya

50. Protestan Macarların lideri konumundaki Tökeli İmre’nin Avusturya’ya karşı Osmanlı’dan yardım istemesi üzerine Viyana Seferi’ne çıkan Osmanlı sadrazanı hangididir?

Cevap : Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

51. İsveç Kralı XII. Şarl …….. Savaşı’nda Rus Çarı I. Pero’ya yenilerek Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Polyova

52. Osmanlı Devleti’nde,devlete ait bir toprağın vergi gelirini açık artırma usulüyle belirli bedel karşılığında bir süreliğine toplama görevini üstlenen kişiye verilen ad hangisidir?

Cevap : Mültezim

53. Hangisi Tımar Sistemi’nin bozulmasının nedenleri arasında yer almaz?

Cevap : Kapıkule askerlerinin ulufelerinin geç ödenmesi

54. Hangisi “iltizam” ile ilgili doğru bir bilgidir?

Cevap : Osmanlı Devleti’nde bir toprağın gelirlerinin açık artırma yoluyla bir süreliğine kiraya verilmesidir.

55. Osmanlı Devlet’nin Üçlü İttifak Bloku’na dahil olduğu dönemde Alman İmparatoru olan devlet adamı hangisidir?

Cevap : II. Wilhelm

56. Fransızlara verilen 1740 Kapitülasyonlarının hangi özelliği daha önce verilen kapitülasyonlardan değildir?

Cevap : Hükümdarların saltanat süresiyle sınırlı olmaktan çıkarılması

57. Avrupa tarihi içinde önemli bir yer tutan ve Türklerin Avrupa’dan atması şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?

Cevap : Şark Meselesi

58. Hangisi Osmanlı Devleti’nin 17.yüzyılda Safeviler ile imzaladığı antlaşmalardan değildir?

Cevap : Kerden

59. Rusya ile imzalanan 1739 Belgrat Antlaşması Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde yapılmıştır?

Cevap : I. Mahmut

60. Hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda mücadele ettiği devletlerden değildir?

Cevap : Fransa

67. • Azak Kalesi Rusya’ya bırakılacak
• Ruslar İstanbul’da daimî elçi bulundurabilecek
Verilen antlaşma maddeleri hangisine aittir?

Cevap : İstanbul Antlaşması

68. • 1583’te Beştepe mevkisinde yapılan savaşta, Osmanlı ve İran ordusu karşı karşıya gelmiştir.
• Savaşı kazanan Osmanlı Devleti ,Dagıstan ve Gürcistan’ın güvenliğini sağlamıştır.
Hakkında bilgi verilen savaş hangisidir?

Cevap : Meşaleler Savaşı

69. Hangisi Celâli İsyanlarının sonuçlarından değildir?

Cevap : Tımarlı Sipahi sayısının artması

70. Hangisi Osmanlı’da veraset sisteminde değişiklik yapan padişahlardandır?

Cevap : I. Ahmet

71. Hangisi Otuz Yıl Savaşlarının nedenlerindendir?

Cevap : Macarların Avusturya’ya karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi

72. Osmanlı Devleti …….. Antlaşması ile ilk defa yabancı devletlerin ara buluculuğunu kabul etmek zorunda kalmıştır.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Karlofça

73. Hangisi Aydınlanma düşüncesinin ortaya çıkışında rol oynayan düşünürlerden değildir?

Cevap : Batlamyus

74. Hangisi Lale Devri’nin önemli şairlerindendir?

Cevap : Nedim

75. Avrupa’da modern anlamda ilk matbaayı geliştiren kişi hangisidir?

Cevap : Gutenberg

76. • Avusturya ,Pasarofça Antlaşması’yla aldığı yerleri Osmanlı Devleti’ne geri vermek zorunda kaldı.
• İki ülke arasında Tuna Nehri, yeniden sınır kabul edildi.
Hakkında bilgi verilen antlaşma hangisidir?

Cevap : Belgrad

77. Hangisi Avrupa ‘da modern devlet anlayışının ortaya çıkmasını sağlayan gelişmelerdendir?

Cevap : Skolastik düşüncenin güçlenmesi

78. Hümanizm sayesinde Hristiyanlığın kaynaklarına inilmesinin ve serbest düşüncenin yayılmasının Avrupa’da hangisine neden olduğu söylenebilir?

Cevap : Skolastik düşüncenin güçlenmesi

79. Hangisi Osmanlı Devleti’nin toprak kaybı yaşadığı antlaşmalardan değildir?

Cevap : Vasvar

80. Hangisi Osmanlı devletinde XVI ve XVII. yüzyıllarda Anadolu da çıkan isyanlarda etkinliği olan Celali liderlerinden değildir?

Cevap : Patrona Halil

Tarih-5 (137)

Tarih-5 (137) Sınav Soruları

Tarih-5 (137) Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

Tarih-5 (137) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!