Açık Lise

Felsefe-4 (126) Sınav Soruları

Felsefe-4 (126) Sınav Soruları
1. Locke’a göre meşru yönetimin kaynağı hangisidir?

Cevap : Çoğulçu irade

2. Macit Gökberk, toplumun çıkmaza girdiği zamanlarda felsefenin insanları aydınlatma görevi olduğunu belirtmiştir. Ona göre felsefe, hayatın içindedir. Ve gerçeğin bütününün anlaşılmasını sağlar. Buna göre, hangisine ulaşılabilir?

Cevap : Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevi vardır.

3. Mantıkçı pozitivizm görüşüne yakın olmasına rağmen mantıkçı pozitivizmin bilim görüşünü eleştiren ve bilimin tümavarıma dayanmaz olduğunu savunan filozof hangisidir?

Cevap : Poper

4. O, insanın varlığı ile öteki nesnelerin varlığı arasındaki farklılığı inceleyerek işe başlar Ona göre, insanın önceden belirlenmiş bir özü yoktur. İnsan önce var olur, sonra özünü kendisi oluşturur.
Bu parçada söz edilen filozof hangisidir?

Cevap : Sartre

5. Mantıkçı pozitivisitlere göre bir önermenin doğrulanabilir olması, o önermenin yanlış ya da doğru olduğunun ortaya konması demektir. Doğrulanabilir önerme olgusal olarak üzerinde deney yapılmaya uygun önermedir. Metafiziksel önermelerde buna imkan yoktur, onun için anlamsızdır.
Buna göre, hangisi metafizik bir önermedir?

Cevap : Ruh vardır

6. Hani tarihsel ola MS 18-19. Yüzyıl felsefesinin somut bir sonucudur?

Cevap : Fransız ihtilali

7. Locke’a göre bilginin kaynağı hangisidir?

Cevap : Deneyim

8. Hangisi Aydınlanma Dönemi Filozoflarındandır?

Cevap : Descartes

9. . Bir şeyi bilmek ne anlama gelmektedir.
.İnsan nelerin bilgisini bilebilir
Bu sorular MS 18-19. Yüzyıl felsefesinde öne çıkan problemlerden hangisiyle ilglidir?

Cevap : bilginin kaynağı

10. 18. Yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitaplardan Anna Karenina nın yazarı hangisidir?

Cevap : Tolstoy

11. I. Bilginin kaynağı deney ve tecrübelerdir.
II. Doğru bilgiye sadece sezgiyle ulaşılabilir.
III. Locke önemli temsilcilerindendir.
Bu yargılardan hangileri Empirizmle ilgili doğrudur.

Cevap : I ve III

12. Bilgi doğuştan değil, sonradan deneyimler aracılığıyla oluşur insan duyu organları aracılığıyla kendi zihninin dışında bulunan dış dünyadan birtakım izlenimleri deneyimler ve bu izlenimlerden oluşan fikirleri zihninde tasarlayarak bilgi edinir.
Bu parçada hangi görüş eleştirilmektedir?

Cevap : Dış dünyadan aldığımız duyumlar bilginin ilk basamağıdır.

13. Bireyin öznel olarak var olması şansı olmadığı için Hegel felsefesini eleştiren filozof hangisidir?

Cevap : Nietzsche

14. Hangisi empirizmin savunduğu görüşler arasında yer almaz?

Cevap : Faydalı olan bilgi doğru bilgidir.

15. Thomas kuhn’un eleştirilerinde kullandığı ve doğayı açıklamada kullanılan düşüncelerin bütününü kapsayan kavram hangisidir?

Cevap : Paradigma

16. Hilmi Ziya Ülken’e göre iki tür varlık vardır. Sonlu ve sonsuz varlık. Sonlu varlık olan insanın sonsuz varlık hakkında bilgisinin olamayacağını ve sonlu varlığın sonsuz varlığı yaşamasının imkansız olduğunu belirtir. Sonlu varlığın ancak akıl ve mantık aracılığıyla sonsuz varlığı düşünebileceğini bunlara ek olarak da sezgiyle onu hissedebileceğini ileri sürer?

Cevap : Sonsuz varlığın akılla bilinebileceğine

17. Varlığın özüne ulaşabilmek için o varlığın varoluşu ile ilgili her tür bilgi, düşünce ve ön yargıların paranteze alınması gerektiğini savunan düşünür hangisidir?

Cevap : Husserl

18. Rousseau’ya göre iki insanlar doğada tam olarak özgür ve eşit bir şekilde yaşamaktadır. Ancak özel mülkiyet anlayışı ile ortaya çıkan hak talepleri bu doğal süreci bozup yeni kaosa bırakmaya başladı. Kaostan kurtulmak için de insanlar bir araya gelip toplumsal sözleşme ile yapay bir kurum olan devlet düzenini kurdu.
Buna göre, hangisine ulaşılabilir?

Cevap : Devlet, doğal olandan yapay olana geçiş sonucu kurulmuştur.

19. Hangisi 20.yüzyıl felsefesiyle ilgili doğrudur?

Cevap : Felsefede Uzmanlaşma sağlanmıştır.

20. I. Ödev ahlakı
II. Toplumsal sözleşme
III. Güçler ayrılığı
Numaralanmış kavramlarla leştirildiğinde hangisi dışta kalır?

Cevap : Goethe

21. Tomas Kuhn’un eleştirilerinde kullandığı ve doğayı açıklamada kullanılan düşüncelerin bütününü kapsayan kavram hangisidir?

Cevap : Paradigma

22. Macit Gökberk, toplumun çıkmaza girdiği zamanlarda felsefenin insanları aydınlatma görevi olduğunu belirtmiştir. Ona göre felsefe , hayatın içindedir. Ve gerçeğin bütününün anlaşılmasını sağlar.
Buna göre, hangisine ulaşılabilir?

Cevap : Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevi vardır.

23. Edmund Husserl’in Felsefesinde varoluşla ilgili paranteze alma hangisini ifade eder?

Cevap : Nesneleri renk ve şekil gibi özelliklerinden arındırmayı sağlamayı

24. insan, önceden belirlenmiş bir özle bu dünyada bulunmaz. Özgür iradesine dayalı seçimleriyle özünü ve kendini oluşturmaktadır. İnsanın hayat karışışındaki özünü oluşturma gücü özgürce seçim yapabilmesinden kaynaklıdır?

Cevap : Özgürlük

25.Hangisi 20. Yüzyıl Türkiye’de yaşamış felsefeciler arasında yer almaz?

Cevap : Hacı Bektaş Veli

26. İyi niyete dayanan ve ödev duygusundan kaynaklanan eylemin ahlaki olduğunu savunan düşünür hangisidir?

Cevap : Kant

27. İnsanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve yapıların anlamına yönelik yorumlama hangi kavramla ifade edilir?

Cevap : Hermeneutik

28. İnsanın doğrudan duyularına konu olan Fenomenleri, başka bir ifadeyle olgu ve olayları mantıksal olarak betimleyen yöntem hangisidir?

Cevap : Fenomenoloji

29. Aydınlanma döneminde akla önem verme Fransız ihtilali ve Sanayi Devrimi gibi olayların yaşanmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra bu olayların yarattığı etki aydınlanmanın içeriğini belirlemiştir.
Buna göre, hangisi doğrudur?

Cevap : Düşünce dünyası toplumsal yaşamadan kopuk değildir.

30. Felsefi içerikli edebi eser ve yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştı?

Cevap : Guliver’in Gezileri – Tolstoy

31. Hegel’in Akılsal olarak gerçek, gerçek olan akılsaldır.
Sözünden hareketle hangisine ulaşılabilir?

Cevap : Akıl, insanı hakikate ulaştıracak tek kaynaktır.

32. Hangisi Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesi ile ilgili doğudur?

Cevap : bu belgeyle Kral, yasalarda üstün olmadığını duyurmuştur

33. .Descartes: Realizm ve empirizmin birleşimi bilginin kaynağını oluşturur.
.Locke: Bilgi, doğuştan değil sonradan deneyimler aracılığıyla oluşur
.Kant: Bilgi, sonradan oluşan deneyimlerle değil doğuştan gelen aklın ilkeleriyle gerçekleşir
.Bentham: İnsan doğası gereği acıdan kaçmak ister.
Bu Açıklamalardaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için hangi filozofların yeri değiştirilmelidir?

Cevap : Descartes ve kant

34.Toplumda ekonomik üretim ilişkileri maddi unsurlar olarak altyapıyı (temeli) oluştururken siyaset ve hukuk gibi kurumlarsa üstyapıyı oluşturur. Ona göre altyapı üstyapıyı belirler.
Bu parçada söz edilen filozof hangisidir?

Cevap : Marx

Felsefe-4 (126) Sınav Soruları

35. . Hammurabi Kanunları
. Veda Hutbesi
.Magna Carta
Bu belgeler MS 18-19. Yüzyıl felsefesinde öne çıkan problemlerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : Birey-Devlet ilişkisi

36. Dithey, yaşanan her dönemin kendi tinselliği olduğunu ve bu tinselliğin de dilde kendine has anlamlar oluşturduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle tarihsel dönemi anlamak için o dönemin tinsel yapısının dile yüklediği anlamlara bakılması gerekir.
Buna göre, hangisine ulaşılabilir?

Cevap : Tinse yapı tarihsel dönemlerin anlaşılmasında etkilidir.

37. 19. Yüzyılda Victor Hugo tarafından ilkeleri belirlenen, duygu ve coşkunun önemli olduğu ve sadece bir dilin kullanıldığı akım hangisidir?

Cevap : Romantizm

38. Sartre’nin ne olursa olsun insanın yapacağı bir gelecek vardır; el değmemiş bir yarın onu bekler, sözü hangisiyle çelişir?

Cevap : insanın ne olacağı önceden üstün bir güç tarafından belirlenmişti.

39. Hangisi ahlaki eylemin amacı nedir. Sorusana verilmiş cevaplardan değildir?

Cevap : Kötülük

40. Her şey tez, antitez ve sentez aşamalarından geçerek var olur. Doğa, Kültür ve tarihin ilerleyişi bu üç aşamalı evrensel ilkeye göre gerçekleşir.
Bu parçada söz edilen ilke hangisidir?

Cevap : Diyalektik

41. Gadamer’e göre insan zorunlu olarak ön yargılarıyla vardır. Ve ön yargı, insan için anlamanın zorunlu koşuludur. Ayrıca ön yargılar bir tür ön bilmeyi sağlarken insanın bakış açısının da varabileceği sınırı gösterir.
Buna göre, hangisine ulaşılamaz?

Cevap : Önyargılar insanın hakikate ulaşmasını engeller

42. Kant’a göre ahlaki eylem, sonucunda ortaya çıkacak tüm çıkar ve beklentilerden uzak olmalıdır. Bizi eyleme yönelten şey, içimizdeki ahlak yasasına saygı ya da yasaya uyma, olmalıdır. Bu ise tüm insanlarda ortak olan ödev duygusundan kaynaklanır.
Buna göre, bir eylemin ahlaki olması hangisine bağlıdır?

Cevap : Ödeve uygun olmasına

43. Varoluşçu filozof kiekegaard’a göre insanın temel sorunu bilgi ve bilmek değil, varoluşun kendisidir. Varoluş, hiçbir zaman hazır değildir, oluş içinde olan insan, sürekli yeni kararlar alıp seçimler yaparak kendini yeniden sentezler, insanın seçim yapabilmesi özgür oluşundandır, Özgürlük ise seçimlerin sonuçlarının sorumluluğunu almayı gerektirir?

Cevap : İnsanın temel sorunu hakikate ulaşmaktır.

44. Hangi düşünür toplumsal sözleşme fikrini savunur?

Cevap : Rousseau

45. Hangisi Aydınlanma dönemi filozoflarından değildir?

Cevap : Augustinus

46.Montesguieu, gözlem ve deney yöntemini topluma uygular.
Toplumda yaşanan olayları tek tek inceler ve olaylardan genellemelere varır.
Buna göre, Montesquieu ile ilgili hangisine ulaşılabilir?

Cevap : Toplumu incelerken bilimsel yöntem kullanmıştır.

47. .Türkiye’de gezgin filozof olarak nitelendirilen felsefecidir.
.Ona göre felsefe, mevcut kültürün içinde onu tartışan ve tartıştıran geliştirici karşıt küldürdür.
Bu bilgiler hangi düşünüre aittir?

Cevap : Uluğ nutku

48. 18.yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitaplardan Gulliver’in Gezileri’nin yazarı hangisidir?

Cevap : jonathan Swit

49. Realizm akımı, insan ve toplum gerçeğini anlatma üzerine şekillenerek bu dönem felsefesini etkileyen edebi akım olmuştur.
Buna göre, hangisi realizm akımının temsilcilerindendir?

Cevap : Dostoyevski

50. Hangisi MS 18- 19. Yüzyıl felsefesinin genel özelliklerinden değildir?

Cevap : bilim tanrı’nın yarattığını anlamak için önemli görülmüştür.

51.Bilinç her zaman bir şeyin bilincidir. Sözü hangi filozofa aittir?

Cevap : husseri

52. I. insan doğası gereği bencildir.
II. Evrensel bir ahlak yasası vardır.
III. Ahlaki eylem ödeve uygun olan eylemdir.
Bu ifadelerden hangileri kant’ın ahlak görüşüne uygundur?

Cevap : II ve III

53. . Türk-islam dünyası bilim faaliyetleriyle ilgili çalışmaları dolayısıyla dünya felsefe literatüründe yerini almıştır.
. Harvard Üniversitesinde arap ve islam bilimi adlı doktora teziyle bilim tarihini alanında ilkdoktora derecesini alan kişi olmuştur.
.Copernicus adlı eserinden dolayı kendisine polonya konsolosluğu tarafından kopernik madalyası takdim edilmiştir.
Bu bilgiler hangi düşünüre aittir?

Cevap : Aydın Sayılı

54.Hegel’de tanrı, geist, fikir, akıl ve tin kavramarı hangisin temsil eder?

Cevap : Mutlak olanı

55. I. Böyle Buyurdu Zerdüşt
II. Bilimsel Devrimerin yapısı
III. Varoluşçuluk
Numaralanmış eserlerle yazarlar doğru eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

Cevap : Marx

56. . Anlamayı ufukların kaynaşması dediği teoriyle açıklar
. Hermeneutiği hakikat arayışı olarak ele almıştır.
Anlamak insanın en büyük kabiliyetidir.
Bu bilgiler hangi filozofa aittir?

Cevap : Hegel

57. Hangisi MS 18-19 yüzyıl felsefesinde öne çıkan birey- devlet ilişkisi problemiyle ilgilidir?

Cevap : İnsanların özgürce davranabilmesi için güçler ayrılığı ilkesi gereklidir.

58. Sartre’ göre insan bir özel, bir tasarıma sahip olarak bu dünyada var değildir. İnsan kendisini nasıl yaparsa öyle olacaktır. Yolunu kendi belirleyecek, değerlerini endi yaratacak, kendi var oluşunu meydana getirecektir.
Buna göre, hangisine ulaşılabilir?

Cevap : İnsan belirli bir öze göre yaratılmıştır.

59. Hangisi 18.yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi eserlerden değildir?

Cevap : Böyle buyurdu Zerdüşt

60. Kendinde ve başkalarında insanlığı bir araç olarak görecek şekilde değil de nu bir amaç edinecek şekilde davran.
Kant ‘ın bu düşüncesinde hangisi vurgulanmıştır?

Cevap : İnsanın araç olarak görülmemesi gerektiği

61. Descartes’tan yüzyılar önce gazali’miz vardı bizim; Nicolai Hartmann’dan daha mı azdeğerli Farabi’miz? Husserl’den neyi eksik Sühreverdi’nin ? Mevlana ‘nın Yunus’un Pir Sultanın günümüzdeki o ünlü varoluşçulardan nesi daha aşağı? Şimdi kalkıp da biz filozof olamayız diye kestirip atmak, son derece insafsızlık olur.
Buna göre, hangisine ulaşılabilir?

Cevap : Kültürümüz dışındaki felsefelere sırt çevirmek yanlış olur.

62. . İnsan felsefesi değerler felsefesi ve insan hakları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
. Özgürlüğü, varoluşun olanağı olarak değerlendirerek Sartre’ı eleştirmiştir.
. Uluslarararası Felsefe Kruumları federasyonunda başkanlık görevi yürütmüştür.
Bu bilgiler hangi düşünüre aittir.

Cevap : İoanna kuçuradı

63. Hangisi 20. Yüzyıl felsefesiyle ilgili doğrudur?

Cevap : Felsefede uzmanlaşma sağlanmıştır.

64. Bilgi doğuştan değil, sonradan deneyimler aracılığıyla oluşur, İnsan duyu organları aracılığıyla kendi zihninin dışında bulunan dış dünyadan birtakım izlenimleri deneyimler ve bu izlenimlerden oluşan fikirleri zihninde tasarlayarak bilgi edinir.
Bu parçada hangi görüş eleştirilmektedir?

Cevap : Dünyaya bütün bilgilere sahip olarak geliriz.

65. Hangisi tarihsel olay MS 18-19 yüzyıl felsefesinin somut bir sonucudur?

Cevap : Fransız ihtilali

66. . Bir şeyi bilmek ne anlama gelmektedir.
.İnsan nelerin bilgisini bilebilir..?
Bu sorular MS 18- 19 yüzyıl felsefesinde öne çıkan problemlerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : Bilginin kaynağı

67. I.Ödev ahlakı
II. Toplumsal sözleşme
III. Güzler ayrılığı
Numaralanmış kavramlarla yazarlar doğru eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

Cevap : Goethe

Felsefe-4 (126)

Felsefe-4 (126) Sınav Soruları

Felsefe-4 (126) Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

Felsefe-4 (126) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!