Açık Lise

Tarih-2 (132) Sınav Soruları

Tarih-2 (132) Sınav Soruları
1. •Kurucusu Muhammed b. Toğaç’dır.
•Mekke ,Medine ve Suruye’yi egemenliğine alarak kutsal topraklara sahip olan ilk Türk devletidir.
Hakkında bilgi verilen devlet hangisidir?

Cevap : İhşîdiler

2. Hangisi Mısır’da kurulmuş olan devletlerinden değildir?

Cevap : İlhanlılar

3. Hangisi Puvatya Savaşı ile ilgili doğru bir bilgidir?

Cevap : Emevilerin Avrupa’daki ilerleyişi son bulmuştur.

4. Hangisi Türk adının anlamını “olgunluk çağı” olarak ifade edilmiştir?

Cevap : Kaşgarlı Mahmut

5. Orta Asya Türk devletlerin’de ,hanedanın erkek üyeleri kağan olma hakkına ve yetkisine sahipti. Bu durumun, Türk devletlerinde hangisine neden olduğunu söylenebilir?

Cevap : Taht kavgalarının sıklıkla yaşanması

6. Abbasiler,Emeviler gibi diğer milletlere karşı sert bir politika izlememiş Arap olmayanlara da hoşgörülü davranmışlardır. Bu durumun hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

Cevap : İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının hızlanmasına

7. Cahilye Dönemi’nde Arap Yarımadası’nda haram aylarda yapılan savaşlara verilen ad hangisidir?

Cevap : Ficar

8. Hangisi Emevi halifesi Ömer Bin Abdülaziz döneminde yaşanan gelişimlerdendir?

Cevap : Arap olmayan Müslümanlardan alınan cizye vergisinin kaldırılması.

9. Hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin Gazneli devleti ile yaptığı savaşlardan değildir?

Cevap : Katvan

10. Hangisi Türgişler ile ilgili doğru bir bilgidir?

Cevap : Emevilerle mücadele ederek Arapların Orta Asya’da hâkimiyet kurmasını engellemişlerdir.

11. Balamir Han’ın kurucusu olduğu Türk devleti hangisidir?

Cevap : Avrupa Hun

12. Mantık bilimine katkılarından dolayı “Farabi” için kullanilan lakap hangisidir?

Cevap : İkinci öğretmen

13. Hangisi Avrupa Hun Devleti’nin hükümdarlarından değildir?

Cevap : Tardu

14. Büyük Selçuklu Devleti’nde ilk Nizamiye medresesi hangi hükümdar döneminde açılmıştır?

Cevap : Alp Arslan

15. Hangisi günümüzde Çin Devleti’nin sınırları içerisinde siyasi varlığını devam ettiren Türk topluluklarındandır?

Cevap : Turfan Uygurları

16. Hangisi Medine Sözleşmesi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Mekkeliler Müslümanların hukuki varlığını resmen tanımıştır.

17. Hz. Ömer döneminde Sasanalilerle yapılan ilk savaş hangisidir?

Cevap : Köprü

18. Büyük Selçuklu Devleti’nde siyasi davaların görüldüğü kurum hangisidir?

Cevap : Divan-ı Mezalim

19. Hangisi Asya Hun Devleti hükümdarlarından değildir?

Cevap : Ta-Po

20. Orta Asya’da kutulan ilk Türk devletlerinde “budun” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?

Cevap : Millet

21. Hazar ülkesi VII. yüzyıldan itibaren ulaşımın hızlandığı, mal değişiminin arttığı, ticaret ve sanatla uğraşan Doğulu ve Batılı milletlerin kaynaştığı bir yer haline gelmiştir.
Buna göre, Hazarlarla ilgili olarak hangisi söylenebilir?

Cevap :Ülkede barış ve huzur ortamı sağladıkları.

22. Hangisi ilk Türk devletlerinde görülen “kurultay” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Üyelerini halk seçer.

23. I. Eyyubiler
II.Memlukler
III. Karahanlılar
IV. Selçuklular
Verilen Türk Devletlerinden hangileri Mısır’da kurulmamıştır?

Cevap : III ve IV

24. İlk Türk devletlerinde “derleyip toparlayan” anlamında kullanılan hükümdar ünvanı hangisidir?

Cevap : ilteriş

25. Hangisi Karahanlı Devleti’nin hükümdarlarından değildir?

Cevap : Kutluk Bilge Han

26. Endülüs Emevi Devleti’nin kurulduğu yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisinde yer almaktadır?

Cevap : İspanya

27. Verilen eserlerden hangisi Gazali’ye aittir?

Cevap : İhya’ü Ulumi’d-Din

28. Hangisi Kavimler Göçü’nün siyasi sonuçlarından değildir?

Cevap :Avrupa’da skolastik düşüncenin özgür olması

29. Hangisi Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle devlet yapısında oluşan değişimlerdendir?

Cevap : Yönetimin babadan oğula geçmesi

30. Batı dünyasında “Alfarabius, Abunazar “gibi isimlerle tanınan bilim insanı hangisidir?

Cevap : Farabi

31. Uygurlar Mani dinini …….. döneminde kabul etmiştir.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Bögü Kaan

32. •Bizans’la 634 Ecnadeyn Savaşı yapıldı.
•Suriye’nin kapıları Müslümanlara açıldı.
Verilen gelişmeler hangisinin döneminde yaşanmıştır?

Cevap : Hz. Ebu Bekir

33. Hıttîn Zaferi ile Haçlıları Kudüs’ ten çıkaran devlet hangisidir?

Cevap : Eyyubi

34. Samarra şehrini kurduran Abbasi halifesi hangisidir?

Cevap : Mu’tasım

35. Kurtuba Kütüphanesi’ni inşa ettiren İslam devleti hangisidir?

Cevap : Endülüs Emevi

36. Hangisi Emevi Devleti’nin yıkılış sebeplerinden değildir?

Cevap : İlk islam parasının bastırılması

37. Avrupa Hun Devleti ,Anayolios Antlaşması’nı hangisi ile imzalamıştır?

Cevap : Doğru Roma İmparatorluğu

38. Hangisi İslam medeniyetinde “Ekberilik ekolü” nü sistemleştiren fikir insanlarındandır?

Cevap : Muhyiddin İbnü’l-Arabî

39. II. Kök Türk Devleti’ne son veren Türk devleti hangisidir?

Cevap : Uygur

40. Orta Asya ‘da kurulan İlk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısını oluşturan unsurlardan hangisi “aile” anlamına gelmektedir?

Cevap : Oguş

41. Hangisi İslam öncesi Arap Yarımadası’nda kurulan devletlerdendir?

Cevap : Tedmür

42. Hangisi Kavimler Göçü’nün “siyasi” sonuçlarındandır?

Cevap : Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması

43. Hangisi Kaşgarlı Mahmut’a ait eserlerdendir?

Cevap : Divân-ı Lugâti’t-Türk

44. Uygurların yaşam tarzının değişmesinin nedeni hangisidir?

Cevap : Mani dinini kabul etmeleri

45. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu hangisidir?

Cevap : Karluklar

46. I. Hakem Olayı
II. Talas Savaşı
III. Kerbela Olayı
IV. Sıffin Savaşı
Verilen gelişmelerden hangileri Hz. Ali döneminde yaşanmıştır?

Cevap : I ve IV

47. ” Babam (ilteriş) on yedi er ile harekete geçti.Haberi işiten ormandakiler ,ovadakiler toplanıp geldiler, yetmiş kişi ,sonra yedi yüz kişi oldular.Kağanlığı atalarının törelerinde kurdular.”
Orhun Kitabelerinde geçen bu ifadelerde Türk devletlerinin kuruluşunda hangi unsurun etkili olduğundan söz edilmiştir?

Cevap : Millet

48. Hangisi Büyük Selçuklu hükümdarı Melihşah döneminde yaşanan gelişmelerden değildir?

Cevap : Haçlı ordusuna karşı Anadolu’nun savunulması

49. Hangisi Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer döneminde yaşanan gelişmelerdendir?

Cevap : Katvan Savaşı

50. İslamiyet’in ortaya çıktığı dönemde Araplar ,göçebe bir yaşam sürdürmekte olan ………. ile şehirlerde yaşayan ……… olarak iki gruba ayrılmışlardı.
Bu bilgide boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?

Cevap : bedeviler- hadariler

51. İslamiyet’in doğduğu dönemde ,İran bölgesine hâkim olan devlet hangisidir?

Cevap : Sasani

52. Hangisi İslam Devleti’nin Bizans ile yaptığı savaşlardandır?

Cevap : Ecnâdeyn

53. Hangisi Endülüs Emevi Devleti’nde günümüze kalan mimari eserlerdendir?

Cevap : Kurtuba Cami

54. Hangisi Avrupa’da devlet kurmuş Türk topluluklarındandır?

Cevap : Avarlar

55. Hangisi Gazneli Devleti ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : İslamiyetî resmi din olarak kabul eden ilk Türk devletidir.

56. Türk tarihinde ilk düzenli ordu teşkilatını kuran devlet hangisidir?

Cevap : Asya Hun

57. Abbasilerde devletin mali işlerine bakan divan hangisidir?

Cevap : Divanü’l- beytülmal

58. Yermük Savaşı hangi halife döneminde yaşanmiştır?

Cevap : Hz. Ömer

59. • X yüzyılın sonlarına doğru İslamiyet’i kabul etmişlerdir.
• Büyük Selçuklu ve Osmanlı Devleti’ni kurmuşlardır.
Hakkında bilgi verilen Türk boyu hangisidir?

Cevap : Oğuzlar

Tarih-2 (132)

Tarih-2 (132) Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

Tarih-2 (132) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!