BesBireysel EmeklilikBireysel Emeklilik Aracıları SınavıSEGEMSigorta Teknik Personel

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 2

Segem Bes Soruları

#1. Emeklilik sözleşmesinden emeklilik hakkı kazanmadan 2004 yılında ayrılan (A) elde etmiş olduğu 12.000 TL'yi hangi ayda beyan edecektir?

Cevap : Beyan etmeyecektir.

#2. Fon paylarının emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış katılımcı, kişi ya da gruplara tahsis edildiği emeklilik yatırım fonlarına ne ad verilir?

Cevap : Grup emeklilik yatırım fonları

#3. Endeks fonlar fon portföyünün en fazla yüzde kaçını, devlet iç ve dış borçlanma araçları hariç, bir ihraççının para ve sermaye araçlarına yatırabilir?

Cevap : 20

#4. Portföyünün en az %80'i yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fona ne ad verilir?

Cevap :Fon sepeti fonu

#5. Sözleşmenin ilk beş yılında kesilebilecek yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı toplamı her sözleşme yılı için azami ne kadar olabilir?

Cevap : Her sözleşme yılı için, ilgili takvim yılının ilk altı ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutar kadar

#6. Emeklilik yatırım fonu portföyünün en fazla ne kadarı bir topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir?

Cevap : Yüzde 30

#7. Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan, maluliyet nedeni ile sistemden ayrılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

Cevap :Sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazandığına dair belgeyi veya resmi sağlık kuruluşlarından sosyal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet halinin oluştuğunu gösteren bir belgeyi şirkete iletmesi gerekmektedir.

#8. Emeklilik yatırım fonlarının, yasada belirlenen şekilde saklanması ve yönetilmesini içeren iltihaki sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fon İçtüzüğü

#9. Emeklilik yatırım fonu paylarının katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılmasında temel husus nedir?

Cevap : Katılımcının hesabına aktarılması için fon paylarının temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şarttır.

#10. Emeklilik yatırım fonu portföyünde yer alan yabancı para cinsinden varlıkların değerlemesi nasıl yapılır?

Cevap : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle

#11. Devlet katkısı ve buna ilişkin getiriler hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutara ne denir?

Cevap : Birikim

#12. Devlet katkılarının yatırıma yönlendirildiği fondan yapılacak toplam kesinti tutarı en fazla ne kadar olabilir?

Cevap :Günlük yüzbinde 1

#13. Bireysel emeklilik mevzuatı ile ilgili ilan ve reklam ilkeleri hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap :Getiri taahhüdünde bulunulduğunda cari faiz oranları aşılamaz.

#14. Cayma halinde şirketin birikimleri iade yükümlülüğünü cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını takip eden kaç gün içinde yerine getirmesi gerekmektedir?

Cevap : 10 iş günü içinde

#15. Emeklilik yatırım fonlarına ait günlük, altı aylık ve yıllık raporların hazırlanmasına ilişkin esasları hangi kurum belirler?

Cevap :Sermaye Piyasası Kurulu

#16. Bireysel emeklilik sisteminde uygulamalar sırasında, 4632 sayılı Kanun ile belirtilmeyen konularda, hangi kaynaklara başvurulmalıdır?

Cevap : Sermaye piyasası ve sigortacılık mevzuatının ilgili hükümlerine ve genel hükümlere başvurulabilir.

#17. Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik yatırım fonlarını kurmakla yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Emeklilik Şirketi

#18. Aşağıdakilerden hangisi Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun hedeflerinden değildir?

Cevap : Mevcut kamu sosyal güvenlik sistemine alternatif oluşturması

#19. Aşağıdaki fonlardan hangisi için belirlenmiş azami günlük fon toplam gider kesintisi diğerlerinden farklıdır?

Cevap : Karma Fon

#20. Şirket fon kuruluş izin tarihinden itibaren kaç ay içerisinde katılma belgelerinin kayda alınması için Kurula başvurmak zorundadır?

Cevap : 6 ay

#21. Teklifin reddi halinde şirketin ödemeleri iade yükümlülüğünü kaç gün içinde yerine getirmesi gerekmektedir?

Cevap : 5 iş günü içinde

#22. Aşağıdakilerden hangisi, bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında şirket tarafından yapılabilecek kesintiler arasında sayılamaz?

Cevap :Özel hizmet gideri kesintisi

#23. Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alanlar ............. İlgili boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Cevap : hiçbir emeklilik şirketinde birinci derecede imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar.

#24. 44 yaşında bireysel emeklilik sistemine katılan, bugün itibarı ile 54 yaşını doldurmuş bir katılımcı emekliliğe ne zaman hak kazanır?

Cevap : 2 yıl sonra

#25. Bireysel emeklilik sisteminden maluliyet nedeni ile ayrılanlara yapılan ödemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Ödemelerin içerdiği irat tutarı, menkul sermaye iradı sayılır.

#26. Emeklilik şirketleri, ilan, reklam ve bilgilendirme amaçlı yayın metinlerinde hangi hususa dikkat etmek zorundadır?

Cevap :Gerçeğe aykırı, aldatıcı, yanıltıcı bilgi ve beyanlarda bulunmamak

#27. Katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin aktarım, değişiklik ve ayrılma talepleri saklayıcıya nasıl iletilir?

Cevap :Katılımcının bildirimi üzerine emeklilik şirketi saklayıcıya talimat verir.

#28. Aşağıdakilerden hangisi otomatik katılım kapsamında işveren ile emeklilik şirketi arasında yapılan sözleşmenin asgari içeriğinde yer almaz?

Cevap : Çalışanların muhtemel birikim tutarları

#29. Emeklilik yatırım fonları hesap ve işlemleri, bağımsız dış denetim şirketleri tarafından hangi dönemlerde denetlenir?

Cevap :Yıllık dönemler halinde

#30. Aşağıda yer alan aşamalardan hangisi emeklilik şirketlerinin kuruluş süreçlerinde yer alan aşamalardan biri değildir?

Cevap :Sermaye artırımları

#31. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanarak ayrılanlara yapılan ödemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Ödemelerin içerdiği irat tutarı, menkul sermaye iradı sayılır.

#32. Emeklilik yatırım fonunun muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini temin edecek şekilde oluşturulan yapıya ne ad verilir?

Cevap : Fon iç kontrol sistemi

#33. Emeklilik yatırım fonu paylarının kayda alınma başvurularının değerlendirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

Cevap :Beklenen yatırımcı sayısına ilişkin raporlar

#34. Emeklilik yatırım fonu birim pay değerinin yanlış hesaplanması halinde emeklilik şirketinin sorumluluğu nedir?

Cevap : Emeklilik şirketi bundan doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

#35. Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulunun şirketin fon malvarlığını başka bir şirkete devretme sebeplerinden değildir?

Cevap :Şirketin katılımcı sayısının 100.000’in altında kalması

#36. Aşağıdakilerden hangisi 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun kapsamındadır?

Cevap : Katkı paylarının emeklilik yatırım fonlarında toplanması ve değerlendirilmesi

#37. Aşağıdakilerden hangisi katılımcının herhangi bir anda talep etmesi halinde kendisine verilmesi zorunlu belgelerden biridir?

Cevap :Fona ait izahname ve tanıtım formu

#38. Portföy yönetim şirketleri emeklilik yatırım fonlarına ait portföyleri yönetirken aşağıdaki düzenlemelerden hangisine uymakla yükümlü değillerdir?

Cevap : Emeklilik şirketi esas sözleşmesi

#39. Emeklilik şirketi grup emeklilik yatırım fonları hariç farklı portföy yönetim stratejisine sahip en az kaç fon kurmak zorundadır?

Cevap : 3

#40. Para piyasası emeklilik yatırım fon grubu için belirlenmiş azami günlük fon toplam gider kesinti oranı ne kadardır?

Cevap :Yüzbinde 3

#41. Emeklilik planında yer alan parametrelerdeki ve mevzuattaki önemli değişikliklere ilişkin bilgi notu gönderimi hangi belge ile birlikte yapılır?

Cevap : Hesap bildirim cetveli

#42. Katkı payı ödemeye ara verilmesi durumunda, ara verilen dönemin emekliliğe hak kazanmaya etkisi nasıldır?

Cevap : Ara verilen dönem, sistemde geçirilen süre hesabında dikkate alınır.

#43. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarından oluşan emeklilik yatırım fonlarına ne ad verilir?

Cevap : Hisse senedi fonu

#44. Aşağıda yer alan fonlardan hangisinin azami günlük fon toplam gider kesintisi oranı yüz binde 5,25 olamaz?

Cevap : Kıymetli Madenler Fonu

#45. Tamamlayıcı eğitim programına katılmayan nın ....... İlgili boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin getirilmesi uygundur?

Cevap : Satış yetkisi iptal edilir.

#46. Emeklilik sözleşmesinin hangi nedenle sonlandırılması durumunda devlet katkısı hesabındaki tutara hak kazanılmaz?

Cevap :Cayma

#47. 01.01.2016 tarihinden sonra teklifi imzalanan veya onaylanan sözleşmelere ilişkin giriş aidatı tahsilatı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Katılımcının aynı şirketteki tüm bireysel emeklilik sözleşmeleri için giriş aidatı tahsil edilebilir.

#48. Emekliliğe hak kazanan katılımcının talebinin emeklilik şirketine intikal etmediği hallerde nasıl bir işlem yapılır?

Cevap :Emeklilik sözleşmesi yürürlükte kalır.

#49. Aşağıdaki hallerden hangisinde şirket katılımcının birikiminden indirim yapmak sureti ile ek yönetim gideri kesintisi alabilir?

Cevap :Katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda

#50. Emeklilik şirketinin, bilgilendirme ve teklif aşamasında katılımcı adayına sunduğu emeklilik planı teklifinde aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili olmaz?

Cevap : Kişinin eğitim durumu

#51. Fon kuruluş başvurusu esnasında başvuruyu yapan emeklilik şirketinin kuruluş şartlarını kaybetmesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Cevap : Sermaye Piyasası Kurulu fon kuruluş iznini vermez.

#52. Aktarım işleminde, kredi kartı ile ödeme yapan katılımcıların blokaj süresi dolmayan katkı payı ödemelerine ilişkin uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bu ödemelerle ilgili provizyon iptal edilir.

#53. Emeklilik yatırım fonu kuruluş müracaatı esnasında gerekli belgelerin tam olarak Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmemesi durumunda ne olur?

Cevap : Fon kuruluş başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

#54. Şirket hesaplarına intikal etmekle birlikte, kime ait olduğu tespit edilemeyen ödemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : İntikal tarihini müteakip iki iş günü içinde kaynağına iade edilir.

#55. Aşağıda sayılanlardan hangisinde emeklilik yatırım fonuna ait izahnamenin, katılımcıların incelemesi amacıyla bulundurulması zorunludur?

Cevap : Emeklilik şirketinin merkezi, bölge müdürlükleri, şubeleri, temsilcilikleri ve internet sitesinde

#56. Aşağıdaki durumlardan hangisinden sonra emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi gönderimi zorunlu değildir?

Cevap :Fon dağılımı değişikliği

#57. Fon portföyünün en fazla ne kadarı Takasbank Para Piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir?

Cevap :Yüzde 10

#58. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik sisteminde katılımcılara yönelik olarak düzenlenen bilgi formlarından biri değildir?

Cevap :Vergi avantajı bilgi formu

#59. Aşağıdaki durumlardan hangisi giriş aidatının ertelenmiş bölümünün tahsil edilebileceği durumlardan biridir?

Cevap : Sözleşmenin 5. yılı dolmadan önce başka şirkete aktarımı

#60. Katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarına karşılık gelen birikim tutarının haczedilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı haczedilemez.

#61. İşvereni aracılığıyla otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planına dahil edilen çalışan cayma hakkını ne zaman kullanabilir?

Cevap : Emeklilik şirketi tarafından, emeklilik planına dahil edildiğinin bildirildiği tarihi takip eden başlangıç dönemi içinde cayma hakkını kullanabilir.

#62. Sistemden emeklilik hakkını kullanarak ayrılmak isteyen bir katılımcıya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap :Bireysel emeklilik sözleşmelerinde hesap birleştirme işlemi yalnızca emeklilik hakkını kullanma talebinde bulunulan katılımcılar için gerçekleştirilebilir.

#63. Aşağıdakilerden hangisi, otomatik katılım kapsamında işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmezler?

Cevap :Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 2
Segem Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 2
Segem Bes Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Segem Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 2

Segem Bes Soruları

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alanlar …………. İlgili boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

a) emeklilik planlarına dâhil olamazlar.

b) hiçbir emeklilik şirketinde çalıştırılmazlar.

c) grup emeklilik planlarına katılamazlar.

d) hiçbir emeklilik şirketinde birinci derecede imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar.

Cevap : hiçbir emeklilik şirketinde birinci derecede imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar.

2) Katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarına karşılık gelen birikim tutarının haczedilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Haciz tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarına karşılık gelen tutar haczedilemez.

b) Haciz tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının 3 katına karşılık gelen tutar haczedilemez.

c) Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı haczedilemez.

d) Tüm birikimler haczedilebilir.

Cevap : Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı haczedilemez.

3) 01.01.2016 tarihinden sonra teklifi imzalanan veya onaylanan sözleşmelere ilişkin giriş aidatı tahsilatı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Peşin ya da aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş olarak tahsil edilebilir.

b) Cayma hakkının kullanılması durumunda tahsil edilmiş giriş aidatı iade edilir.

c) Katılımcının aynı şirketteki tüm bireysel emeklilik sözleşmeleri için giriş aidatı tahsil edilebilir.

d) Katkı paylarından ayrı takip edilir.

Cevap : Katılımcının aynı şirketteki tüm bireysel emeklilik sözleşmeleri için giriş aidatı tahsil edilebilir.

4) Emeklilik şirketinin, bilgilendirme ve teklif aşamasında katılımcı adayına sunduğu emeklilik planı teklifinde aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili olmaz?

a) Kişinin gelir düzeyi

b) Kişinin emekliliğe yönelik beklentileri

c) Kişinin eğitim durumu

d) Kişinin yaşı

Cevap : Kişinin eğitim durumu

5) Aktarım işleminde, kredi kartı ile ödeme yapan katılımcıların blokaj süresi dolmayan katkı payı ödemelerine ilişkin uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aktarım tarihinde, yönetim gider kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar, katılımcının birikimine ilave edilir.

b) Blokaj süresi sonuna kadar aktarım işlemi gerçekleştirilmez.

c) Bu ödemelerle ilgili provizyon iptal edilir.

d) Aktarım yapılır. Blokaj süresi sonunda, ilgili katkı payı katılımcının aktarım sonrası kurulmuş olan yeni emeklilik sözleşmesine aktarılır.

Cevap : Bu ödemelerle ilgili provizyon iptal edilir.

6) Tamamlayıcı eğitim programına katılmayan nın ……. İlgili boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin getirilmesi uygundur?

a) Savunması alınır.

b) Satış yetkisi iptal edilir.

c) 1 ay içinde geriye dönük olarak eğitim programının ilgili dönemini tamamlamaları gerekir.

d) Sicilden kayıtları silinir.

 

Cevap : Satış yetkisi iptal edilir.

7) Endeks fonlar fon portföyünün en fazla yüzde kaçını, devlet iç ve dış borçlanma araçları hariç, bir ihraççının para ve sermaye araçlarına yatırabilir?

a) 10

b) 20

c) 30

d) 25

 

Cevap : 20

8) Cayma halinde şirketin birikimleri iade yükümlülüğünü cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını takip eden kaç gün içinde yerine getirmesi gerekmektedir?

a) 7 iş günü içinde

b) 10 iş günü içinde

c) 2 iş günü içinde

d) 5 iş günü içinde

 

Cevap : 10 iş günü içinde

9) Portföy yönetim şirketleri emeklilik yatırım fonlarına ait portföyleri yönetirken aşağıdaki düzenlemelerden hangisine uymakla yükümlü değillerdir?

a) Fon içtüzüğü

b) Emeklilik sözleşmesi

c) Emeklilik şirketi esas sözleşmesi

d) Portföy yönetim sözleşmesi

 

Cevap : Emeklilik şirketi esas sözleşmesi

10) Emeklilik yatırım fonunun muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini temin edecek şekilde oluşturulan yapıya ne ad verilir?

a) Fon iç kontrol sistemi

b) Fon iş akış sistemi

c) Muhasebe otomasyon programı

d) Fon belge ve kayıt sistematiği

 

Cevap : Fon iç kontrol sistemi

11) Emeklilik planında yer alan parametrelerdeki ve mevzuattaki önemli değişikliklere ilişkin bilgi notu gönderimi hangi belge ile birlikte yapılır?

a) Emeklilik sözleşmesi

b) Hesap bildirim cetveli

c) Ayrılma bilgi formu

d) Tanıtım kılavuzu

Cevap : Hesap bildirim cetveli

Segem Bireysel Emeklilik Sınav Sorualrı

Segem Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları

12) Fon kuruluş başvurusu esnasında başvuruyu yapan emeklilik şirketinin kuruluş şartlarını kaybetmesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Başvuru askıya alınır.

b) Sermaye Piyasası Kurulu fon kuruluş iznini vermez.

c) Başvuru ile ilgili izin süreci devam eder.

d) Fon kuruluş başvurusu ile şirketin durumu beraber değerlendirilmez.

 

Cevap : Sermaye Piyasası Kurulu fon kuruluş iznini vermez.

13) Fon paylarının emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış katılımcı, kişi ya da gruplara tahsis edildiği emeklilik yatırım fonlarına ne ad verilir?

a) Özel emeklilik yatırım fonları

b) Kişisel emeklilik yatırım fonları

c) Grup emeklilik yatırım fonları

d) Gelir amaçlı yatırım fonlar

 

Cevap : Grup emeklilik yatırım fonları

14) Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarından oluşan emeklilik yatırım fonlarına ne ad verilir?

a) Borçlanma araçları fonu

b) Hisse senedi fonu

c) Karma fon

d) Para piyasası fonu

 

Cevap : Hisse senedi fonu

15) Aşağıdakilerden hangisi otomatik katılım kapsamında işveren ile emeklilik şirketi arasında yapılan sözleşmenin asgari içeriğinde yer almaz?

a) Ücret ödeme günü

b) Çalışanların muhtemel birikim tutarları

c) Çalışanlara ait güncel verilerin tutulması ve ilgililere yapılacak bildirimlerin usulü

d) Tarafların hak ve yükümlükleri

 

Cevap : Çalışanların muhtemel birikim tutarları

16) Emeklilik yatırım fonu kuruluş müracaatı esnasında gerekli belgelerin tam olarak Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmemesi durumunda ne olur?

a) Fon kuruluş başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

b) Eksik belgeler zaman içinde tamamlanabilir.

c) Sermaye Piyasası Kurulu her durumda başvuruyla ilgili prosedürü başlatır.

d) Başvuru kabul edilir, ancak eksik belgeler üç işgünü içinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

 

Cevap : Fon kuruluş başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

17) Sözleşmenin ilk beş yılında kesilebilecek yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı toplamı her sözleşme yılı için azami ne kadar olabilir?

a) Her sözleşme yılı için, ilgili takvim yılının ilk altı ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutar kadar

b) Her sözleşme yılı için, birikim tutarının %2,5’ine karşılık gelen tutar kadar

c) Her sözleşme yılı için, devlet katkısı hesabındaki tutarın %8,5’ine karşılık gelen tutar kadar

d) Her sözleşme yılı için, ilgili takvim yılının ilk altı ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %2,5’ine karşılık gelen tutar kadar

 

Cevap : Her sözleşme yılı için, ilgili takvim yılının ilk altı ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutar kadar

18) Aşağıda sayılanlardan hangisinde emeklilik yatırım fonuna ait izahnamenin, katılımcıların incelemesi amacıyla bulundurulması zorunludur?

a) Saklayıcı kuruluşun merkezinde ve internet sitesinde

b) Emeklilik şirketinin merkezi, bölge müdürlükleri, şubeleri, temsilcilikleri ve internet sitesinde

c) Portföy yönetim şirketi nezdinde

d) Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde ve internet sitesinde

 

Cevap : Emeklilik şirketinin merkezi, bölge müdürlükleri, şubeleri, temsilcilikleri ve internet sitesinde

19) Emeklilik yatırım fonlarının, yasada belirlenen şekilde saklanması ve yönetilmesini içeren iltihaki sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

b) Fon İçtüzüğü

c) Fon Şirketi Sözleşmesi

d) Fon Yatırım Sözleşmesi

 

Cevap : Fon İçtüzüğü

20) Şirket hesaplarına intikal etmekle birlikte, kime ait olduğu tespit edilemeyen ödemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Yönetim gider kesintisi yapılmadan, önceden tanımlanmış ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmiş bir para piyasası fonunda değerlendirilir.

b) Yönetim gider kesintisi yapılarak önceden tanımlanmış ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmiş bir para piyasası fonunda değerlendirilir.

c) İntikal tarihini müteakip iki iş günü içinde kaynağına iade edilir.

d) Yönetim gider kesintisi yapıldıktan sonra kaynağına iade edilir.

 

Cevap : İntikal tarihini müteakip iki iş günü içinde kaynağına iade edilir.

21) Emeklilik sözleşmesinden emeklilik hakkı kazanmadan 2004 yılında ayrılan (A) elde etmiş olduğu 12.000 TL’yi hangi ayda beyan edecektir?

a) 2005 yılının Mart ayında

b) Beyan etmeyecektir.

c) 2005 yılının Şubat ayında

d) 2005 yılının Ocak ayında

 

Cevap : Beyan etmeyecektir.

22) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanarak ayrılanlara yapılan ödemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Ödemelerin tamamı menkul sermaye iradı sayılır.

b) Ödemelerin içerdiği irat tutarı, menkul sermaye iradı sayılır.

c) Ödemelerin içerdiği yatırıma yönlenen tutar menkul sermaye iradı sayılır.

d) Ödemelerin tümü gelir vergisinden istisnadır.

Cevap : Ödemelerin içerdiği irat tutarı, menkul sermaye iradı sayılır.

Segem Bireysel Emeklilik Sınav Sorualrı

Segem Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları

23) 44 yaşında bireysel emeklilik sistemine katılan, bugün itibarı ile 54 yaşını doldurmuş bir katılımcı emekliliğe ne zaman hak kazanır?

a) 2 yıl sonra

b) 1 yıl sonra

c) Hemen

d) 3 yıl sonra

 

Cevap : 2 yıl sonra

24) Bireysel emeklilik sisteminde uygulamalar sırasında, 4632 sayılı Kanun ile belirtilmeyen konularda, hangi kaynaklara başvurulmalıdır?

a) Sadece Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerine başvurulabilir.

b) Sadece sigortacılık mevzuatı genel hükümlerine başvurulabilir.

c) Sermaye piyasası ve sigortacılık mevzuatının ilgili hükümlerine ve genel hükümlere başvurulabilir.

d) Sadece Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümlerine başvurulabilir.

 

Cevap : Sermaye piyasası ve sigortacılık mevzuatının ilgili hükümlerine ve genel hükümlere başvurulabilir.

25) Aşağıdakilerden hangisi, otomatik katılım kapsamında işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmezler?

a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28nci maddesi kapsamında olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan bir hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılanlar

b) Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan bir hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılanlar

c) Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar

d) Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan kamu idarelerinde çalışanlar

Cevap :Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar

26) Şirket fon kuruluş izin tarihinden itibaren kaç ay içerisinde katılma belgelerinin kayda alınması için Kurula başvurmak zorundadır?

a) 3 ay

b) 1 ay

c) 2 ay

d) 6 ay

Cevap : 6 ay

27) Bireysel emeklilik sisteminden maluliyet nedeni ile ayrılanlara yapılan ödemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Ödemelerin tümü menkul sermaye iradı sayılır.

b) Ödemelerin içerdiği irat tutarı, menkul sermaye iradı sayılır.

c) Ödemelerin tümü gelir vergisinden istisnadır.

d) Yapılan ödemelerin içerdiği yatırıma yönlenen tutar menkul sermaye iradı sayılır.

Cevap :Ödemelerin içerdiği irat tutarı, menkul sermaye iradı sayılır.

28) İşvereni aracılığıyla otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planına dahil edilen çalışan cayma hakkını ne zaman kullanabilir?

a) Emeklilik planına dahil olduktan sonra, ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir.

b) Teklif formunu imzaladığı veya onayladığı tarihten itibaren 60 gün içinde cayma hakkını kullanabilir.

c) Emeklilik planına dahil edildiği tarihten itibaren 90 gün sonra cayma hakkını kullanabilir.

d) Emeklilik şirketi tarafından, emeklilik planına dahil edildiğinin bildirildiği tarihi takip eden başlangıç dönemi içinde cayma hakkını kullanabilir.

Cevap :Emeklilik şirketi tarafından, emeklilik planına dahil edildiğinin bildirildiği tarihi takip eden başlangıç dönemi içinde cayma hakkını kullanabilir.

29) Emeklilik şirketi grup emeklilik yatırım fonları hariç farklı portföy yönetim stratejisine sahip en az kaç fon kurmak zorundadır?

a) 2

b) 3

c) 5

d) 1

Cevap : 3

30) Aşağıdakilerden hangisi, bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında şirket tarafından yapılabilecek kesintiler arasında sayılamaz?

a) Giriş aidatı

b) Özel hizmet gideri kesintisi

c) Fon toplam gider kesintisi

d) Yönetim gider kesintisi

Cevap :Özel hizmet gideri kesintisi

31) Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulunun şirketin fon malvarlığını başka bir şirkete devretme sebeplerinden değildir?

a) Şirketin bir yıl öncesinden fesih ihbarında bulunması

b) Şirketin fon kurmaya ilişkin şartlarını kaybetmesi

c) Şirketin katılımcı sayısının 100.000’in altında kalması

d) Şirketin mali bünyesinin zayıflaması

Cevap :Şirketin katılımcı sayısının 100.000’in altında kalması

32) Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik sisteminde katılımcılara yönelik olarak düzenlenen bilgi formlarından biri değildir?

a) Aktarım bilgi formu

b) Giriş bilgi formu

c) Emeklilik bilgi formu

d) Vergi avantajı bilgi formu

Cevap :Vergi avantajı bilgi formu

Segem Bireysel Emeklilik Sınav Sorualrı

Segem Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları

33) Fon portföyünün en fazla ne kadarı Takasbank Para Piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir?

a) 10%

b) 25%

c) 50%

d) 80%

Cevap :Yüzde 10

34) Aşağıdaki hallerden hangisinde şirket katılımcının birikiminden indirim yapmak sureti ile ek yönetim gideri kesintisi alabilir?

a) Katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda

b) Katkı payının ödeme tarihini müteakip 1 ay içinde herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda

c) Katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde toplamda brüt asgari ücret tutarının altında ödeme yapılması durumunda

d) Katkı payının ödeme tarihini müteakip 6 ay içinde toplamda brüt asgari ücret tutarının altında ödeme yapılması durumunda

Cevap :Katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda

35) Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan, maluliyet nedeni ile sistemden ayrılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

a) Sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazandığına dair belgeyi veya resmi sağlık kuruluşlarından sosyal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet halinin oluştuğunu gösteren bir belgeyi şirkete iletmesi gerekmektedir.

b) Emeklilik şirketinin belirlediği bir hastaneden aldığı raporu şirkete iletmesi gerekmektedir.

c) Katılımcının beyanı yeterlidir.

d) Şirketin, katılımcının maluliyet nedeni ile sistemden ayrılma talebini uygun görmesi yeterlidir.

Cevap :Sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazandığına dair belgeyi veya resmi sağlık kuruluşlarından sosyal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet halinin oluştuğunu gösteren bir belgeyi şirkete iletmesi gerekmektedir.

36) Emeklilik yatırım fonlarına ait günlük, altı aylık ve yıllık raporların hazırlanmasına ilişkin esasları hangi kurum belirler?

a) Fonu kuran emeklilik şirketi

b) Sermaye Piyasası Kurulu

c) Hazine ve Maliye Bakanlığı

d) Emeklilik Gözetim Merkezi

Cevap :Sermaye Piyasası Kurulu

37) Aşağıdakilerden hangisi katılımcının herhangi bir anda talep etmesi halinde kendisine verilmesi zorunlu belgelerden biridir?

a) Fon günlük raporları

b) Fona ait izahname ve tanıtım formu

c) Fon kurulu karar defteri

d) Her güne ilişkin fon portföy değeri tablosu

Cevap :Fona ait izahname ve tanıtım formu

38) Katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin aktarım, değişiklik ve ayrılma talepleri saklayıcıya nasıl iletilir?

a) Katılımcı saklayıcıya talimat vererek işleminin yapılmasını ister.

b) Katılımcının bildirimi üzerine portföy yönetim şirketi saklayıcıya talimat verir.

c) Katılımcının bildirimi üzerine emeklilik şirketi saklayıcıya talimat verir.

d) Emeklilik şirketi portföy yönetim şirketine katılımcı bildirimini iletir, portföy yöneticisi de saklayıcıya talimat verir.

Cevap :Katılımcının bildirimi üzerine emeklilik şirketi saklayıcıya talimat verir.

39) Devlet katkısı ve buna ilişkin getiriler hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutara ne denir?

a) Birikim

b) Katkı payı

c) Matematik karşılık

d) Kar payı karşılığı

Cevap : Birikim

40) Emeklilik yatırım fonu paylarının kayda alınma başvurularının değerlendirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

a) Yeterli mekân, teknik donanım ve örgütlenmenin sağlanmış olması

b) Personelin iç kontrol ve risk yönetimini içeren iç denetim sistemine uygun görev ve sorumluluklarının belirlenmiş ve bu konularda gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanmış olması

c) Beklenen yatırımcı sayısına ilişkin raporlar

d) Şirketin Kanun’da öngörülen kuruluş şartlarını taşıması

Cevap :Beklenen yatırımcı sayısına ilişkin raporlar

41) Emeklilik yatırım fonu portföyünün en fazla ne kadarı bir topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir?

a) 40%

b) 30%

c) 15%

d) 25%

Cevap : Yüzde 30

Segem Bes Soruları

Segem Bireysel Emeklilik Sınav Sorualrı

Segem Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları

42) Sistemden emeklilik hakkını kullanarak ayrılmak isteyen bir katılımcıya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Bireysel emeklilik sözleşmelerinde hesap birleştirme işlemi yalnızca emeklilik hakkını kullanma talebinde bulunulan katılımcılar için gerçekleştirilebilir.

b) Katılımcının tüm sözleşmelerinden ayrı ayrı emekliliğe hak kazanması gerekir.

c) Emeklilik hakkını kullanmak isteyen katılımcının tek seçeneği parasını toplu alarak sistemden ayrılmaktır.

d) Sosyal güvenlik sistemi mevzuatına göre emeklilik hakkı kazandığı tarihe kadar birikimini toplu olarak alamaz.

Cevap :Bireysel emeklilik sözleşmelerinde hesap birleştirme işlemi yalnızca emeklilik hakkını kullanma talebinde bulunulan katılımcılar için gerçekleştirilebilir.

43) Aşağıda yer alan aşamalardan hangisi emeklilik şirketlerinin kuruluş süreçlerinde yer alan aşamalardan biri değildir?

a) Emeklilik şirketinin kuruluş izni başvurusu

b) Faaliyet ruhsatı başvurusu

c) Sermaye artırımları

d) Emeklilik yatırım fonu kuruluş başvurusu

Cevap :Sermaye artırımları

44) Emeklilik yatırım fonları hesap ve işlemleri, bağımsız dış denetim şirketleri tarafından hangi dönemlerde denetlenir?

a) Üçer aylık ve yıllık dönemler halinde

b) Altı aylık dönemler halinde

c) Yıllık dönemler halinde

d) Üçer aylık ve altı aylık dönemler halinde

Cevap :Yıllık dönemler halinde

45) Aşağıdaki durumlardan hangisinden sonra emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi gönderimi zorunlu değildir?

a) Plan değişikliği

b) Fon dağılımı değişikliği

c) Başka şirketten aktarım

d) Sözleşmenin yürürlüğe girmesi

Cevap :Fon dağılımı değişikliği

46) Portföyünün en az %80’i yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fona ne ad verilir?

a) Standart fon

b) Fon sepeti fonu

c) Yaşam döngüsü fonu

d) Değişken fon

Cevap :Fon sepeti fonu

47) Emekliliğe hak kazanan katılımcının talebinin emeklilik şirketine intikal etmediği hallerde nasıl bir işlem yapılır?

a) Emeklilik sözleşmesi askıya alınır ve katılımcıdan gelecek talimat beklenir.

b) Emeklilik hesabı pasif hale getirilir, herhangi bir gider kesintisi yapılmaz ve katılımcı talimatı beklenir.

c) Katılımcıya noter kanalıyla durum ihbar edilir ve şirketin katılımcıya yapmakla yükümlü olduğu bildirimler durdurulur.

d) Emeklilik sözleşmesi yürürlükte kalır.

Cevap :Emeklilik sözleşmesi yürürlükte kalır.

48) Emeklilik şirketleri, ilan, reklam ve bilgilendirme amaçlı yayın metinlerinde hangi hususa dikkat etmek zorundadır?

a) Gelişmiş reklam teknolojileri kullanmak

b) Gerçeğe aykırı, aldatıcı, yanıltıcı bilgi ve beyanlarda bulunmamak

c) Katılımcılara sistemin tüm detaylarını anlatan bilgileri vermek

d) Emeklilik sisteminin ekonomiye katkılarını açıklamak

Cevap :Gerçeğe aykırı, aldatıcı, yanıltıcı bilgi ve beyanlarda bulunmamak

49) Para piyasası emeklilik yatırım fon grubu için belirlenmiş azami günlük fon toplam gider kesinti oranı ne kadardır?

a) Yüzbinde 3

b) Yüzbinde 2

c) Yüzbinde 5,25

d) Yüzbinde 6,75

Cevap :Yüzbinde 3

50) Bireysel emeklilik mevzuatı ile ilgili ilan ve reklam ilkeleri hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kişileri yanlış yönlendirebilecek, emeklilik ve yatırım tercihlerini olumsuz etkileyebilecek içerikte ifadeler kullanılamaz.

b) Emeklilik planlarında yer almayan ve promosyon niteliği taşıyan hediye, ilave getiri gibi taahhütlerde bulunulamaz.

c) Getiri taahhüdünde bulunulduğunda cari faiz oranları aşılamaz.

d) Ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle yanıltıcı grafik ve benzeri mahiyetteki şekiller kullanılamaz.

Cevap :Getiri taahhüdünde bulunulduğunda cari faiz oranları aşılamaz.

51) Emeklilik sözleşmesinin hangi nedenle sonlandırılması durumunda devlet katkısı hesabındaki tutara hak kazanılmaz?

a) Emeklilik

b) Vefat

c) Maluliyet

d) Cayma

Cevap :Cayma

52) Devlet katkılarının yatırıma yönlendirildiği fondan yapılacak toplam kesinti tutarı en fazla ne kadar olabilir?

a) Günlük yüzbinde 1

b) Günlük yüzbinde 6,25

c) Günlük yüzbinde 2

d) Günlük yüzbinde 5,25

Cevap :Günlük yüzbinde 1

Segem Bireysel Emeklilik Sınav Sorualrı

Segem Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları

53) Emeklilik yatırım fonu birim pay değerinin yanlış hesaplanması halinde emeklilik şirketinin sorumluluğu nedir?

a) Emeklilik şirketi zararın emeklilik yatırım fonu hesaplarından tazmini için tedbir alır.

b) Emeklilik şirketleri katılımcının muhtemel zararları için bir fon oluşturmak zorundadırlar.

c) Emeklilik şirketi bundan doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

d) Katılımcının zararı emeklilik şirketi ile portföy yönetim şirketi tarafından müştereken ödenir.

Cevap : Emeklilik şirketi bundan doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

54) Aşağıdaki fonlardan hangisi için belirlenmiş azami günlük fon toplam gider kesintisi diğerlerinden farklıdır?

a) Borçlanma Araçları Fonu

b) Endeks Fonu

c) Standart Fon

d) Karma Fon

Cevap : Karma Fon

55) Aşağıdakilerden hangisi 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun kapsamındadır?

a) Yatırım araçlarının ihraç ve alım satım koşulları

b) Sigorta şirketlerinin çalışma esasları

c) Katkı paylarının emeklilik yatırım fonlarında toplanması ve değerlendirilmesi

d) Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş esasları

Cevap : Katkı paylarının emeklilik yatırım fonlarında toplanması ve değerlendirilmesi

56) Emeklilik yatırım fonu paylarının katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılmasında temel husus nedir?

a) Fon payları günde bir kez katılımcı hesabına aktarılabilir.

b) Fon paylarının katılımcı hesabına aktarılması talimatının sabah saat 10.00’a kadar verilmesi gereklidir.

c) Paylar satın alma talimatını izleyen günden sonraki gün hesabına aktarılabilir.

d) Katılımcının hesabına aktarılması için fon paylarının temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şarttır.

Cevap : Katılımcının hesabına aktarılması için fon paylarının temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şarttır.

57) Aşağıdaki durumlardan hangisi giriş aidatının ertelenmiş bölümünün tahsil edilebileceği durumlardan biridir?

a) Emeklilik hakkının kullanılması

b) Maluliyet

c) Sözleşmenin 5. yılı dolmadan önce başka şirkete aktarımı

d) Şirketin tasfiyesi nedeniyle sistemden çıkış

Cevap : Sözleşmenin 5. yılı dolmadan önce başka şirkete aktarımı

58) Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik yatırım fonlarını kurmakla yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Portföy Yönetim Şirketi

b) Emeklilik Şirketi

c) Banka

d) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Cevap : Emeklilik Şirketi

59) Teklifin reddi halinde şirketin ödemeleri iade yükümlülüğünü kaç gün içinde yerine getirmesi gerekmektedir?

a) 7 iş günü içinde

b) 10 iş günü içinde

c) 2 iş günü içinde

d) 5 iş günü içinde

Cevap : 5 iş günü içinde

60) Aşağıda yer alan fonlardan hangisinin azami günlük fon toplam gider kesintisi oranı yüz binde 5,25 olamaz?

a) Kıymetli Madenler Fonu

b) Standart Fonu

c) Borçlanma Araçları Fonu

d) Endeks Fonu

Cevap : Kıymetli Madenler Fonu

61) Katkı payı ödemeye ara verilmesi durumunda, ara verilen dönemin emekliliğe hak kazanmaya etkisi nasıldır?

a) Ara verilen dönem, sistemde geçirilen süre hesabında dikkate alınmaz.

b) Ara verilen dönem, sistemde geçirilen süre hesabında dikkate alınır.

c) Ara verilen dönem, ilgili döneme karşılık gelen, işlem tarihindeki katkı payı tutarının ödenmesi kaydıyla sistemde geçirilen süre hesabında dikkate alınır.

d) Ara verilen dönem, ilgili döneme karşılık gelen, ara verilen döneme ilişkin katkı payı tutarının ödenmesi kaydıyla sistemde geçirilen süre hesabında dikkate alınır.

Cevap : Ara verilen dönem, sistemde geçirilen süre hesabında dikkate alınır.

62) Aşağıdakilerden hangisi Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun hedeflerinden değildir?

a) Kamunun uzun vadeli borçlanma olanağını olumlu etkilemesi

b) Mevcut kamu sosyal güvenlik sistemine alternatif oluşturması

c) İstihdamın arttırılması

d) Ulusal tasarruf eğilimini artırması

Cevap : Mevcut kamu sosyal güvenlik sistemine alternatif oluşturması

63) Emeklilik yatırım fonu portföyünde yer alan yabancı para cinsinden varlıkların değerlemesi nasıl yapılır?

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle

b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle

c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili yabancı para için belirlenen efektif satış kuru ile çarpılması suretiyle

d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili yabancı para için belirlenen efektif alış kuru ile çarpılması suretiyle

Cevap : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle

Segem Bireysel Emeklilik Sınav Sorualrı

Segem Bes Soruları

SEGEM Bes Sınav Soruları

Segem Bes Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!