auzefSağlık İşletmeleri YönetimiSağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık İşletmeleri Yönetimi 2023 Üç Ders Sınavı

#1. Aşağıdakilerden hangisi klinik mühendisliğin görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?

Cevap : A) Tıbbi cihaz üretmek ve planlamak

#2. Aşağıdakilerden hangisi genel hastaneler ile ilgili kanunda belirtilen koşullar arasında yer almaz?

Cevap : C) Şehir merkezlerinde olmak

#3. Aşağıdakilerden hangisi hasta yatağı olarak gösterilebilir?

Cevap : D) Hastalara devamlı tibbi bakım hizmet verilen birimlere yerleştirilen yataklar

#4. Yataklı tedavi kurumlarında başhekimin başkanlığı altında bütün servisin, laboratuvar şefi veya uzmanların, hastane müdürü ve başhemşirenin katılması ile oluşturulan birim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Hastane konseyi

#5. Aşağıdakilerden hangisi hastaneleri diğer işletmelerden ayıran özellikler arasında yer almaz?

Cevap : D) Hastanelerde idari mekanizmanın çok düzgün olması


#6. Sağlık hizmetlerini sunan kişi ve kurumları ifade eden alt sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Üretim alt sistemi

#7. Ülkemizde eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri hizmet basamağına göre aşağıdaki sağlık kuruluşlarından hangisine örnektir?

Cevap : E) İkinci basamak sağlık kuruluşu

#8. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin paydaşları arasında yer almaz?

Cevap : C) Oteller

#9. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : A) Hizmetin üretimi ve tüketimi aynı anda gerçekleşir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının alt sistemleri arasında yer almaz?

Cevap : C) Üretim maliyeti alt sistemi


#11. Kurulacak olan işletme ile ilgili mühendis, mimar, teknisyen gibi uzman ekipler tarafından işletmenin konumu, binanın yapısı ve teknik özellikleri, sağlık hizmeti sunmada kullanılacak tıbbi cihazların ve her türlü malzemenin niteliği, atık sistemleri ve tıbbi atıkların değerlendirilme yöntemleri gibi konularda hazırlanan raporlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

Cevap : B) Teknik analiz

#12. Kamu kurumlarında ağız ve diş sağlığı tarama hizmetleri, koruyucu hizmetleri ile ilgili olarak diğer sağlık kurumları ile koordinasyon kurmak, hizmetlerin gelişmesine yönelik faaliyetler planlamak ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Cevap : D) Başhekim

#13. Sağlık hizmetine ihtiyaç duyulduğunda kişiye ihtiyacı olan hizmeti veremeyip başka hizmet sunmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Hatalı kullanım

#14. Yeterli ve temiz su sağlanma, konut sağlığı, hava kirliliği gibi hizmetler aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

Cevap : D) Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmet

#15. Parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile akaryakıtların imal edildiği, depolandığı, doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Cevap : A) Yüksek tehlikeli yerler


#16. Sağlık hizmetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Herkesin temel sağlık hizmetlerine erişimi, finansmana katkısı kadar olmalıdır.

#17. "Sağlık hizmetlerinde üretim ve tüketimin eş zamanlı olması" ifadesi ile sağlık hizmetinin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?

Cevap : A) Ayrılmaz olması

#18. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerdeki destek hizmetler arasında yer almaz?

Cevap : D) Poliklinik hizmetleri

#19. Bir sağlık kurumunda toplam 275 hasta ölmüştür. Bunlardan 30 tanesine adli vaka olması, 20 tanesine ise ölüm sebebinin araştırılması sebebiyle otopsi yapılmıştır. Buna göre bu sağlık kurumunun otopsi hızı yüzde kaçtır?

Cevap : A) yüzde 7.27

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık İşletmeleri Yönetimi 2023 Üç Ders Sınavı

1- Aşağıdakilerden hangisi hastanelerdeki destek hizmetler arasında yer almaz?

A) Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri
B) Otelcilik hizmetleri
C) Tesis yönetimi
D) Poliklinik hizmetleri
E) Bilgi yönetim sistemleri

Cevap : D) Poliklinik hizmetleri

2- Sağlık hizmetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Herkesin temel sağlık hizmetlerine erişimi, finansmana katkısı kadar olmalıdır.
B) Koruyucu, geliştirici, tedavi edici, rehabilite edici olarak sınıflandırılır.
C) Temel amaçlarından biri kişilerin sağlıklı olmasını sağlamaktır.
D) Çevreye, topluma ve kişiye yöneliktir.
E) Sağlık hizmeti alma temel….

Cevap : A) Herkesin temel sağlık hizmetlerine erişimi, finansmana katkısı kadar olmalıdır.

3- Aşağıdakilerden hangisi hasta yatağı olarak gösterilebilir?

A) Doğum masalar
B) Bebek sepetleri ve transport kuvözler
C) Yoğun bakım yatakları
D) Hastalara devamlı tibbi bakım hizmet verilen birimlere yerleştirilen yataklar
E) Yanık odalarındaki yataklar

Cevap : D) Hastalara devamlı tibbi bakım hizmet verilen birimlere yerleştirilen yataklar

4- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Hizmetin üretimi ve tüketimi aynı anda gerçekleşir.
B) Arz talep arasında eşitsizlik vardır.
C) Bireyin üretim sürecine katılmasını gerekli kılar.
D) Hizmet sunan ile alan arasında bilgi asimetrisi vardır.
E) Uzmanlaşma seviyesi çok yüksektir.

Cevap : A) Hizmetin üretimi ve tüketimi aynı anda gerçekleşir.

5- Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin paydaşları arasında yer almaz?

A) Sağlık profesyonelleri
B) Finansörler
C) Oteller
D) Hizmeti alanlar
E) Girişimciler

Cevap : C) Oteller

6- Kamu kurumlarında ağız ve diş sağlığı tarama hizmetleri, koruyucu hizmetleri ile ilgili olarak diğer sağlık kurumları ile koordinasyon kurmak, hizmetlerin gelişmesine yönelik faaliyetler planlamak ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A) Destek hizmetler ve kalite müdürü
B) Tıbbi hizmetler daire başkanı
C) Bakım hizmetleri müdürü
D) Başhekim
E) İdari ve mali hizmetler müdürü

Cevap : D) Başhekim

7- Yeterli ve temiz su sağlanma, konut sağlığı, hava kirliliği gibi hizmetler aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

A) Rehabilitasyon hizmetleri
B) Tedavi edici sağlık hizmetleri
C) Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri
D) Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmet
E) Bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

Cevap : D) Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmet

8- Ülkemizde eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri hizmet basamağına göre aşağıdaki sağlık kuruluşlarından hangisine örnektir?

A) Birinci basamak sağlık kuruluşu
B) Dördüncü basamak sağlık kuruluşu
C) Beşinci basamak sağlık kurulusu
D) Üçüncü basamak sağlık kuruluşu
E) İkinci basamak sağlık kuruluşu

Cevap : E) İkinci basamak sağlık kuruluşu

9- “Sağlık hizmetlerinde üretim ve tüketimin eş zamanlı olması” ifadesi ile sağlık hizmetinin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Ayrılmaz olması
B) Benzemez olması
C) Ertelenemez olması
D) Dayanıksız olması
E) Soyut olması

Cevap : A) Ayrılmaz olması

10- Bir sağlık kurumunda toplam 275 hasta ölmüştür. Bunlardan 30 tanesine adli vaka olması, 20 tanesine ise ölüm sebebinin araştırılması sebebiyle otopsi yapılmıştır. Buna göre bu sağlık kurumunun otopsi hızı yüzde kaçtır?

A) %7.27
B) %8,78
C) %9,12
D) %8,55
E) %7,48

Cevap : A) %7.27

11- Kurulacak olan işletme ile ilgili mühendis, mimar, teknisyen gibi uzman ekipler tarafından işletmenin konumu, binanın yapısı ve teknik özellikleri, sağlık hizmeti sunmada kullanılacak tıbbi cihazların ve her türlü malzemenin niteliği, atık sistemleri ve tıbbi atıkların değerlendirilme yöntemleri gibi konularda hazırlanan raporlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) Hukuksal analiz
B) Teknik analiz
C) Fizibilite analizi
D) Ekonomik analiz
E) Mali analiz

Cevap : B) Teknik analiz

12- Aşağıdakilerden hangisi hastaneleri diğer işletmelerden ayıran özellikler arasında yer almaz?

A) Hastanenin sosyal amaclarla ilgili oluşu
B) Hastane hizmetlerinin çesitli olmasi
C) Hastanelerde çok farklı bilgi birikimine sahip grupların olması
D) Hastanelerde idari mekanizmanın çok düzgün olması
E) Hastanelerde bolümler arasında koordinasyon sağlamanın güç olması

Cevap : D) Hastanelerde idari mekanizmanın çok düzgün olması

13- Parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile akaryakıtların imal edildiği, depolandığı, doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Yüksek tehlikeli yerler
B) Orta tehlikeli yerler
C) Yangın güvenlik holü
D) Düşük tehlikeli yerler
E) Kaçış yolları

Cevap : A) Yüksek tehlikeli yerler

14- Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının alt sistemleri arasında yer almaz?

A) Destek alt sistemi
B) Varlığı koruma aldsistemi
C) Üretim maliyeti alt sistemi
D) Üretim alt sitemi
E) Yönetim alt sistemi

Cevap : C) Üretim maliyeti alt sistemi

15- Aşağıdakilerden hangisi klinik mühendisliğin görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?

A) Tıbbi cihaz üretmek ve planlamak
B) Yeni alınan ve onarımdan gelen cihazların uygunluklarını incelemek
C) Yeni tıbbi teknoloji ile ilgili planlamalar yapmak
D) Tıbbi cihazların verimliliğini artırmaya yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak.
E) Tıbbi cihaz bakım onarımı yapmak

Cevap : A) Tıbbi cihaz üretmek ve planlamak

16- Aşağıdakilerden hangisi genel hastaneler ile ilgili kanunda belirtilen koşullar arasında yer almaz?

A) Acil ünitesi bulundurmak
B) Asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel standartlarına sahip olmak
C) Şehir merkezlerinde olmak
D) Hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler, yoğun bakım üniteleri ile radyoloji, biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarlarını bünyesinde bulundurmak
E) En az üç cerrahi uzmanlık dalı olmak üzere altı klinik uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştırmak

Cevap : C) Şehir merkezlerinde olmak

17- Yataklı tedavi kurumlarında başhekimin başkanlığı altında bütün servisin, laboratuvar şefi veya uzmanların, hastane müdürü ve başhemşirenin katılması ile oluşturulan birim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hastane konseyi
B) Planlama ve koordinasyon kurulu
C) Danışma kurulu
D) Sağlığı geliştirme kurulu
E) Strateji geliştirme kurulu

Cevap : A) Hastane konseyi

18- Sağlık hizmetine ihtiyaç duyulduğunda kişiye ihtiyacı olan hizmeti veremeyip başka hizmet sunmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eksik hizmet verme
B) Fazla hizmet verme
C) Hatalı kullanım
D) Etkililik
E) Verimlilik

Cevap : C) Hatalı kullanım

19- Sağlık hizmetlerini sunan kişi ve kurumları ifade eden alt sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim alt sistemi
B) Varlığı koruma alt sistemi
C) Destek alt sistemi
D) Çevre alt sistemi
E) Yönetim alt sistemi

Cevap : A) Üretim alt sistemi

20- Nakdi sermayenin ayni sermayeye (üretim yapılacak makine ve teçhizata) veya iktisadi üretim birimine dönüşmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yatırım

Sağlık İşletmeleri Yönetimi

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık İşletmeleri Yönetimi 2023 Üç Ders Sınavı

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!