BesBireysel EmeklilikBireysel Emeklilik Aracıları SınavıSEGEMSigorta Teknik Personel

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 6

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 6

#1. Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperleri icra komitesince sigorta eksperlerine verilecek disiplin cezalarından değildir?

Cevap : Lisans İptali

#2. Prime dayalı dağıtım modelinde primlerin ödenmesine ilişkin alternatifler arasında sayılmayan hususu işaretleyiniz.

Cevap : Primlerin sadece devlet tarafından ödenmesi

#3. Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiye .......... denir. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sigorta acentesi

#4. Türkiye'de ikinci basamak emeklilik sistemlerine örnek olarak aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

Cevap : OYAK

#5. Tarh edilen verginin ödenecek aşamaya gelmesine ne ad verilir?

Cevap : Tahakkuk


#6. Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ana sözleşmelerinin değiştirilmesinde, --------- uygun görüşü aranır. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hazine ve Maliye Bakanlığının

#7. Fonlama modelinde, çalışanların çalışma süreleri ve/veya nihai maaş düzeyleri esas alınarak yükümlülüklerin hesaplandığı emeklilik planları ne olarak adlandırılır?

Cevap : Maaş Esaslı Planlar

#8. Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'ne en geç ne zaman üye olmak zorundadır?

Cevap : Ruhsat almalarından itibaren 1 ay içinde

#9. Verginin konulmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılırlar.

#10. Özel emeklilik planlarının yükümlülüklerini karşılamasına imkan verecek düzeyde varlık sahibi olması hangi kavramla ifade edilmektedir?

Cevap : Yeterlilik


#11. Sigorta şirketlerinin teminat ayırmak zorunluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Teminatlar, sigortalıların tüm alacakları ödenmeden iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

#12. Yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan ve Bakanlık nezdinde tutulan siciline kayıtlı kişiye ne denir?

Cevap : Aktüer

#13. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Komisyona intikal etmiş şikayetler üzerinde ön incelemeyi yapan kişidir?

Cevap : Sigorta raportörü

#14. Özel emeklilik sistemine erken yaşlarda katılmanın avantajları arasında yer alan hususu işaretleyiniz.

Cevap : Yatırım vadesinin uzunluğu, emeklilikte iyi bir gelir sağlamak için tasarruf edilmesi gereken katkı payı tutarının azalmasını sağlar.

#15. Türkiye özel emeklilik sistemi finansman modeli olarak hangisini benimsemiştir?

Cevap : Fonlama modeli, Katkı Esaslı Planlar


#16. Aşağıdakilerden hangisi sigorta ve emeklilik şirketlerinin yaptırdığı bağımsız denetim türlerinden biri değildir?

Cevap : Olağanüstü denetim

#17. Sigorta veya reasürans şirketinin sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin tespiti halinde Bakan mali bünyenin güçlendirilmesine yönelik hangi tedbirleri isteyebilir? I.Mali bünyesindeki zafiyetin nasıl giderileceğini ve sigortalıların hak ve menfaatlerinin nasıl korunacağını içeren kapsamlı bir iyileştirme planı sunulması ve uygulanmasını. II.Sermayesinin artırılması, ödenmemiş kısmının ödenmesi, sermayeye mahsuben şirkete ödeme yapılması veya kâr dağıtımının durdurulması ya da ilave teminat tesis edilmesini. III.Varlıklarının kısmen ya da tamamen elden çıkarılması veya elden çıkarılmasının durdurulmasını, yeni iştirak ve sabit değerler edinilmemesini. IV.Kamu bankalarından şirkete kredi verilmesini, bu kredinin şirket tarafından 7 yıl içinde faiziyle geri ödenmesini

Cevap : I-II-III

#18. Aşağıdakilerden hangisi stopaja tabi gelirler arasında sayılamaz?

Cevap : Yabancı hisse senedi alım satım kazançları

#19. Sigortacı tarafından yapılan risk değerlendirmesi sonucunda riskin sigorta poliçesi ile teminat altına alınıp alınmamasına karar verme işlemine ne denir?

Cevap : Riziko Kabul (Underwriting)

#20. Vergi dairesi tarafından vergi ödemesinin alınmasına ne ad verilir?

Cevap : Verginin tahsili


#21. Hangisi menkul sermaye iradı sayılan gelirlerden değildir?

Cevap : Yönetim kurulu üyelerine verilen maaş

#22. Fonlama modelindeki maaş esaslı planlarda aktüeryal metodlarla hesaplanan plan varlıklarının yükümlülüklerini karşılamaya yeterli düzeyde olmaması hali ne olarak adlandırılır?

Cevap : Aktüeryal Açık

#23. Sigorta şirketlerinin yangın söndürme faaliyetleri ile ilgili konferansları hangi tür faaliyetlerdendir?

Cevap : Eğitimle hasar önleme faaliyetleri

#24. Dağıtım sistemi aşağıdaki esaslardan hangisine göre işlemektedir?

Cevap : Tanımlanmış fayda

#25. Aşağıdaki vergilerden hangisi vasıtasız bir vergi türüdür?

Cevap : Veraset ve intikal vergisi


#26. Katkı payı esaslı planlarda bireysel birikimlerin ulaşabileceği miktar açısından aşağıdaki hususlardan hangisi önem taşır?

Cevap : Portföy yöneticilerinin iyi performans göstermeleri

#27. Katkı payı esaslı özel emeklilik planlarının özellikleri arasında yer almayan hususu işaretleyiniz.

Cevap : Ödenen katkı payları toplanarak oluşturulan ortak bir havuzda değerlendirilir.

#28. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin amaçları arasında yer almaz?

Cevap : Sigorta şirketlerinin mali ve teknik işlemlerinin gözetim ve denetimini yapmak.

#29. Aşağıdaki kazançlardan hangisi kurumlar vergisinin istisnalarındandır?

Cevap : Türkiye’de kurulu emeklilik yatırım fonlarının kazançları

#30. Aşağıdakilerden hangisi sigorta ve reasürans şirketlerinin ruhsat almasıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

Cevap : Sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin ticaret unvanlarında sigorta şirketi veya reasürans şirketi ibaresini kullanabilmesi için kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından itibaren üç ay içinde ruhsat başvurusunda bulunması gerekir.


#31. Vergi süreci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Tarh-tebliğ-tahakkuk- tahsil

#32. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisine tabi değildir?

Cevap : Gerçek kişi

#33. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde üçüncü basamak sosyal güvenlik sistemi uygulamalarının özellikleri arasındadır?

Cevap : Fonlama modeli esaslıdır.

#34. Sigorta değerinin 10.000 TL ve sigorta bedelinin ise 8.000 TL olduğu bir sigorta sözleşmesinde 2.000 TL'lik bir hasar söz konusu olduğunda sigorta şirketi ne kadar tazminat öder?

Cevap : 1.600 TL

#35. Fonlama modelinin yaygınlık kazanmasında önemli faktörler arasında yer alan hususu işaretleyiniz.

Cevap : Şeffaf ve kolay anlaşılır bir sistem olduğu için tercih edilmektedir.


#36. Hangi tür sosyal güvenlik sisteminde aktif jenerasyon bizzat kendi geleceği için tasarruf yapmaktadır?

Cevap : Fonlama yöntemi

#37. ----------- takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve Bakanlıkça belirlenen özel rizikoları karşılamak üzere ayrılan karşılıktır. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Dengeleme karşılığı

#38. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Birikimsiz hayat sigorta poliçesine istinaden sigortalının ecelen vefat etmesi sonucu mirasçılarına sigorta şirketince yapılan ödemeleri terekeye dahil edilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulur.

#39. Aşağıdakilerden hangisi gelirin özelliklerinden değildir?

Cevap : Devredilebilir olması

#40. Aşağıdakilerden hangisi sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişidir?

Cevap : Sigorta hakemi


#41. Emeklilik döneminde alınmak istenen emeklilik maaşının başlangıçta tespitinden sonra, bu emeklilik maaşını sağlayacak birikim toplamına ulaşılabilmesi için aktüeryal ilkeler ve tahmini getiri oranları ışığında hesaplanan katkıların biriktirilmesine dayanan model aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Belirlenmiş Fayda

#42. Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişiye ............denir. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sigorta eksperi

#43. Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, özel hükümlerle başka bir zaman aşımı süresine tabi tutulmadıkça alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren kaç yılda zaman aşımına uğrar?

Cevap : 2 yıl

#44. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin görevlerinden değildir?

Cevap : Şirketlerce hazırlanan sigorta tarifelerinin tasdikini yapmak.

#45. Sigorta Tahkim Komisyonu kimlerden oluşur? I.Bakanlık temsilcisi II.Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği temsilcisi III.Tüketici Derneği temsilcisi IV.Akademisyen hukukçu temsilcisi V.Adalet Bakanlığı Temsilcisi

Cevap : I-II-III-IV


#46. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik sisteminin sermaye piyasalarına etkilerinden biri değildir?

Cevap : Faizlerin yükselmesi

#47. Sigortalanacak malın değerinin korunması için sigortalının yasal bir menfaati olması gereği hangi prensiple ifade edilir?

Cevap : Sigortalanabilir menfaat

#48. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazançlardandır?

Cevap : Acente komisyonu

#49. Aşağıdakilerden hangisi özel emeklilik fonlarının gelişmekte olan ülkeler için önem taşıyan yönlerindendir?

Cevap : Uzun vadeli tasarrufları teşvik eden yapısı

#50. Aşağıdaki durumlardan hangisi veya hangileri sigorta şirketinin kaydının levhadan silinmesine neden olur? I.Almış olduğu ruhsatların tümü iptal edilmişse, II.Tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi yapma yetkisi kaldırılmışsa, III.Sigorta şirketi hakkında tasfiye kararı verilmişse, IV.Aralıksız olarak üç ay süre ile sigorta sözleşmesi akdetmemişse

Cevap : I,II,III


#51. Reasürans anlaşmalarında, riskin bir bölümünü devreden şirkete --------, devir alan şirkete ise-------- denir. Yukarıdaki boşlukları aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Cevap : Sedan-Reasürör

#52. Gelir vergisinin mükellefi kimlerdir?

Cevap : Gerçek kişiler

#53. Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi reddolunan kişi, bu kararlara karşı ................. içinde Bakanlığa yazılı itirazda bulunabilir. Yapılacak itiraz karşısında Bakanlık en geç ................... içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 15 iş günü – 15 iş günü

#54. Aşağıdaki durumlardan hangilerinde Bakanlık tarafından sigorta ve reasürans şirketlerinin ruhsatı iptal edilebilir? I.Ruhsat verilmesine ilişkin şartların bir kısmının veya tamamının kaybolması hâlinde, üç aydan az olmamak üzere, Bakanlık tarafından verilecek süre içinde durumun düzeltilmemiş olması. II.Ruhsatın verildiği tarihten itibaren üç ay içinde veya Bakanlığın uygun görüşüyle yapılanlar hariç olmak üzere, aralıksız olarak bir ay süre ile sigorta veya reasürans sözleşmesi akdedilmemesi. III.Sigortacılık mevzuatına aykırı uygulamalar sonucunda sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilerin hak ve menfaatlerinin tehlikeye düştüğünün anlaşılması. IV.İş planında belirtilen hedeflerden, Bakanlığın bilgisi dahilinde yapılan değişiklik dışında makul nedenler olmaksızın aşırı derecede uzaklaşılmış olması

Cevap : I-III-IV

#55. Prime dayalı dağıtım modelinde bağlanacak emekli aylığının hesaplanma yöntemine ilişkin alternatifler arasında sayılmayan hususu işaretleyiniz.

Cevap : Her sigortalının ihtiyaç düzeyine bağlı bir aylık


#56. -------- aktüeryal hesaplamalara dayanmayan, kişilerin belirlemiş oldukları katkı paylarının bir emeklilik hesabında belirli süre ve/veya yaşa kadar yatırıma yönlendirilmesi sonucunda elde edilen birikimin dönem sonunda topluca ya da aylıklar şeklinde hesap sahiplerine geri ödenmesine dayanan modeldir. Boşluğu doğru olacak şekilde doldurun.

Cevap : Belirlenmiş Katkı Modeli

#57. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile saat .......'de başlar ve saat ......'de ve her halükarda rizikonun gerçekleşmesiyle sona erer. Boşluğu uygun şekilde dolduracak şık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 12:00-12:00

#58. Tazminat ödemelerinin gerçek hasarın karşılığı ve azami teminat sınırları içinde olmasının önemi nedir?

Cevap : Sigortalının haksız kazanç elde etmesinin ya da mağduriyetinin önlenmesi

#59. Zarar eden kişinin ekonomik durumunu zarardan önceki haline getirmek aşağıda yer alan sigortanın temel prensiplerinden hangisine uygundur?

Cevap : Tazminat

#60. Aşağıdakilerden hangisi sigorta ve emeklilik şirketlerine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan gözetim ve denetimlerin amaçları arasında sayılamaz?

Cevap : Bankaların mali yapılarına etkilerini incelemek


#61. Aşağıdaki kurumlardan hangisi ülkemizde üçüncü basamak sosyal güvenlik kuruluşları olarak değerlendirilebilir?

Cevap : 4632 Sayılı Kanun ile kurulan Bireysel Emeklilik Şirketleri

#62. Aşağıdakilerden hangisi yabancı sigorta şirketleri ile yabancı reasürans şirketler için söylenemez?

Cevap : Türkiye’de yaptıkları işlerde tabi oldukları sigortacılık mevzuatı şirketin merkezinin bulunduğu ülkedeki mevzuattır.

#63. Ara dönemler itibarı ile sigorta ve emeklilik şirketi tarafından düzenlenen konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloların tabi tutulduğu ve tam kapsamlı olmayan denetime ne ad verilir?

Cevap : Sınırlı denetim

#64. Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişiye .......... denir. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Broker

#65. “Sigortacının rücu hakkı” aşağıda yer alan sigorta genel prensiplerinden hangisinin içinde yer alır?

Cevap : Halefiyet ve hakların devri


#66. Özel finans kurumlarının ödedikleri kâr payları hangi tür gelirden sayılır?

Cevap : Menkul sermaye iradı

#67. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Birliğin kararları tavsiye niteliğinde olup bağlayıcı değildir.

#68. Sigorta Tahkim Komisyonundaki uyuşmazlık konusu miktarın kaç Türk Lirası ve üzerinde olduğu durumlarda hakem heyeti kurulması zorunludur?

Cevap : 15.000 TL

#69. Fonlama modelinde, çalışanların ödedikleri katkı payları esas alınarak yükümlülüklerin hesaplandığı emeklilik planları ne olarak adlandırılır?

Cevap : Katkı Payı Esaslı Planlar

#70. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin üçüncü basamağının avantajları arasında yer almaktadır?

Cevap : Seçeneklerin hepsi


#71. Aşağıdakilerden hangisi hasara katılımın oluşabilmesi için gerekli olan koşullardan birisi değildir?

Cevap : Kişinin poliçesinin en az 3 yıldır devam ediyor olması gereklidir.

#72. Azami teminat değerinin malın gerçek değerinin altında gösterilmesi hangi teknik terimle tanımlanır?

Cevap : Eksik sigorta

#73. Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri faal olarak çalıştıklarını gösterir levhaya kayıt olmak için hangi kuruma başvurmalıdır?

Cevap : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine

#74. Başvuru sırasında sigortalının, riskin boyutları konusunda sigortacıya en doğru beyanda bulunma zorunluluğu hangi prensiple ilgilidir?

Cevap : Azami iyi niyet

#75. Güvence hesabının gelirleri kimlerden alınan katılma paylarından oluşur? I.Sigorta şirketi II.Sigorta ettiren III.Hazine ve Maliye Bakanlığı IV.Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği

Cevap : I-II


#76. Bireysel tasarruf hesaplarına dayalı sosyal güvenlik sistemleri hangi esasa göre işler?

Cevap : Tanımlanmış katkı-Tam fonlama

#77. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında yaptırabileceği sigortalardan değildir?

Cevap : Yurt içi ve yurtdışında geçerli ve sürekli olmak kaydıyla sağlık sigortaları

#78. Özel emeklilik planları açısından yeterlilik neyi ifade etmektedir?

Cevap : Emeklilik planının yükümlülüklerini karşılamasına imkân verecek düzeyde varlık sahibi olmasıdır.

#79. Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri faal olarak çalıştıklarını gösterir levhaya kayıt olmak için hangi kuruma başvurmalıdır?

Cevap : Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 6

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 6

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 6

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 6

1) Özel finans kurumlarının ödedikleri kâr payları hangi tür gelirden sayılır?

a) Menkul sermaye iradı

b) Gayrimenkul sermaye iradı

c) Ticari kazanç

d) Zirai kazanç

Cevap : Menkul sermaye iradı

2) Verginin konulmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılırlar.

b) Bakanlar Kurulu kararı ile konulur, değiştirilir veya kaldırılırlar.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konulur, değiştirilir veya kaldırılırlar.

d) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından konulur, değiştirilir veya kaldırılırlar.

Cevap : Kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılırlar.

3) Aşağıdaki kazançlardan hangisi kurumlar vergisinin istisnalarındandır?

a) Gayrimenkul sermaye iratları

b) Ticari kazançlar

c) Türkiye’de kurulu emeklilik yatırım fonlarının kazançları

d) Serbest meslek kazancı

Cevap : Türkiye’de kurulu emeklilik yatırım fonlarının kazançları

4) Vergi dairesi tarafından vergi ödemesinin alınmasına ne ad verilir?

a) Verginin hesaplanması

b) Verginin tahsili

c) Vergi matrahı

d) Vergi tahakkuku

Cevap : Verginin tahsili

5) Aşağıdakilerden hangisi stopaja tabi gelirler arasında sayılamaz?

a) Yabancı hisse senedi alım satım kazançları

b) Mevduat faizleri

c) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler

d) Repo Gelirleri

Cevap : Yabancı hisse senedi alım satım kazançları

6) Vergi süreci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Tahakkuk-tarh-tebliğ- tahsil

b) Tahakkuk-tebliğ-tarh- tahsil

c) Tebliğ-tarh-tahakkuk- tahsil

d) Tarh-tebliğ-tahakkuk- tahsil

Cevap : Tarh-tebliğ-tahakkuk- tahsil

7) Tarh edilen verginin ödenecek aşamaya gelmesine ne ad verilir?

a) Tahsil

b) Tahakkuk

c) Vergi yükümlülüğü

d) Stopaj

Cevap : Tahakkuk

8) Aşağıdaki vergilerden hangisi vasıtasız bir vergi türüdür?

a) Özel tüketim vergisi

b) Veraset ve intikal vergisi

c) Damga vergisi

d) Katma Değer Vergisi

Cevap : Veraset ve intikal vergisi

9) Hangisi menkul sermaye iradı sayılan gelirlerden değildir?

a) Hisse senetleri kâr payları

b) İştiraklerden doğan kazançlar

c) Tahvil ve Hazine Bonosu gelirleri

d) Yönetim kurulu üyelerine verilen maaş

Cevap : Yönetim kurulu üyelerine verilen maaş

10) Aşağıdakilerden hangisi gelirin özelliklerinden değildir?

a) Şahsi olması

b) Devredilebilir olması

c) Dönemsel (yıllık) olması

d) Gerçek ve safi olması

Cevap : Devredilebilir olması

11) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisine tabi değildir?

a) Sermaye şirketleri

b) İktisadi kamu kuruluşları

c) Kooperatifler

d) Gerçek kişi

Cevap : Gerçek kişi

12) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazançlardandır?

a) Maaş

b) Aylık

c) Acente komisyonu

d) Doktor muayene ücreti

Cevap : Acente komisyonu

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 6

Özel Emeklilik Sistemleri

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları

13) Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

a) Ferdi kaza sigortası kapsamında bulunan sigortalının ölümü üzerine sigorta şirketince üçüncü kişiye ödenecek vefat tazminatı veraset ve intikal vergisine tabi değildir.

b) Birikimsiz hayat sigorta poliçesine istinaden sigortalının ecelen vefat etmesi sonucu mirasçılarına sigorta şirketince yapılan ödemelerin tamamı ivazsız iktisap olarak vergiye tabidir.

c) Ferdi kaza sigortası kapsamında bulunan sigortalının ölümü üzerine sigorta şirketince üçüncü kişiye ödencek vefat tazminatı terekeye dahil edilerek ivazlı iktisap olarak gelir vergisine tabidir

d) Birikimsiz hayat sigorta poliçesine istinaden sigortalının ecelen vefat etmesi sonucu mirasçılarına sigorta şirketince yapılan ödemeleri terekeye dahil edilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulur.

Cevap : Birikimsiz hayat sigorta poliçesine istinaden sigortalının ecelen vefat etmesi sonucu mirasçılarına sigorta şirketince yapılan ödemeleri terekeye dahil edilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulur.

14) Gelir vergisinin mükellefi kimlerdir?

a) Gerçek kişiler

b) Tüzel kişiler

c) Kurum ve kuruluşlar

d) Herkes

Cevap : Gerçek kişiler

15) ——– aktüeryal hesaplamalara dayanmayan, kişilerin belirlemiş oldukları katkı paylarının bir emeklilik hesabında belirli süre ve/veya yaşa kadar yatırıma yönlendirilmesi sonucunda elde edilen birikimin dönem sonunda topluca ya da aylıklar şeklinde hesap sahiplerine geri ödenmesine dayanan modeldir. Boşluğu doğru olacak şekilde doldurun.

a) Belirlenmiş Katkı Modeli

b) Belirlenmiş Fayda Modeli

c) Belirlenmiş Getiri Modeli

d) Belirlenmiş Zaman Modeli

Cevap : Belirlenmiş Katkı Modeli

16) Emeklilik döneminde alınmak istenen emeklilik maaşının başlangıçta tespitinden sonra, bu emeklilik maaşını sağlayacak birikim toplamına ulaşılabilmesi için aktüeryal ilkeler ve tahmini getiri oranları ışığında hesaplanan katkıların biriktirilmesine dayanan model aşağıdakilerden hangisidir?

a) Belirlenmiş Fayda

b) Belirlenmiş Katkı

c) Dağıtım

d) Fonlama

Cevap : Belirlenmiş Fayda

17) Fonlama modelindeki maaş esaslı planlarda aktüeryal metodlarla hesaplanan plan varlıklarının yükümlülüklerini karşılamaya yeterli düzeyde olmaması hali ne olarak adlandırılır?

a) Aktüeryal Dengesizlik

b) Aktüeryal Denge

c) Aktüeryal Fazla

d) Aktüeryal Açık

Cevap : Aktüeryal Açık

18) Fonlama modelinde, çalışanların çalışma süreleri ve/veya nihai maaş düzeyleri esas alınarak yükümlülüklerin hesaplandığı emeklilik planları ne olarak adlandırılır?

a) Maaş Esaslı Planlar

b) Katkı Payı Esaslı Planlar

c) Prime Dayalı Dağıtım Programları

d) Maaş Esaslı Dağıtım Programları

Cevap : Maaş Esaslı Planlar

19) Prime dayalı dağıtım modelinde bağlanacak emekli aylığının hesaplanma yöntemine ilişkin alternatifler arasında sayılmayan hususu işaretleyiniz.

a) Tüm sigortalılara maktu bir aylık

b) Her sigortalının kazanç düzeyine bağlı bir aylık

c) Her sigortalının ihtiyaç düzeyine bağlı bir aylık

d) Yatırılan primlere bağlı bir aylık

Cevap : Her sigortalının ihtiyaç düzeyine bağlı bir aylık

20) Fonlama modelinde, çalışanların ödedikleri katkı payları esas alınarak yükümlülüklerin hesaplandığı emeklilik planları ne olarak adlandırılır?

a) Maaş Esaslı Planlar

b) Katkı Payı Esaslı Planlar

c) Prime Dayalı Dağıtım Programları

d) Maaş Esaslı Dağıtım Programları

Cevap : Katkı Payı Esaslı Planlar

21) Özel emeklilik planlarının yükümlülüklerini karşılamasına imkan verecek düzeyde varlık sahibi olması hangi kavramla ifade edilmektedir?

a) Yeterlilik

b) Aktif/pasif yapısı

c) Varlıklı olma

d) Değişim oranı

Cevap : Yeterlilik

22) Katkı payı esaslı planlarda bireysel birikimlerin ulaşabileceği miktar açısından aşağıdaki hususlardan hangisi önem taşır?

a) Plan dahilindeki katılımcı sayısı

b) Plana giriş çıkış yapan katılımcı sayısı

c) Portföy yöneticilerinin iyi performans göstermeleri

d) Planı oluşturan emeklilik şirketinin mali gücü

Cevap : Portföy yöneticilerinin iyi performans göstermeleri

23) Prime dayalı dağıtım modelinde primlerin ödenmesine ilişkin alternatifler arasında sayılmayan hususu işaretleyiniz.

a) Primlerin sadece devlet tarafından ödenmesi

b) Primlerin sadece çalışanlar tarafından ödenmesi

c) Primlerin sadece işveren tarafından ödenmesi

d) Primlerin çalışan ve işveren arasında belirli oranlarda paylaşılarak ödenmesi

Cevap : Primlerin sadece devlet tarafından ödenmesi

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 6

Özel Emeklilik Sistemleri

24) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde üçüncü basamak sosyal güvenlik sistemi uygulamalarının özellikleri arasındadır?

a) Katılımcıların sistemde cayma hakkı bulunmaz.

b) Katılımcıların birikimlerini değerlendirme konusunda tercihleri olamaz.

c) Fonlama modeli esaslıdır.

d) Katkı payları mevcut emeklilerin aylıklarının ödenmesinde kullanılır.

Cevap : Fonlama modeli esaslıdır.

25) Aşağıdaki kurumlardan hangisi ülkemizde üçüncü basamak sosyal güvenlik kuruluşları olarak değerlendirilebilir?

a) 4632 Sayılı Kanun ile kurulan Bireysel Emeklilik Şirketleri

b) 506 Sayılı Kanun Geçici 20. Md.ile kurulan sandıklar

c) Sosyal Güvenlik Kurumu

d) Ordu Yardımlaşma Kurumu

Cevap : 4632 Sayılı Kanun ile kurulan Bireysel Emeklilik Şirketleri

26) Aşağıdakilerden hangisi özel emeklilik fonlarının gelişmekte olan ülkeler için önem taşıyan yönlerindendir?

a) Uzun vadeli tasarrufları teşvik eden yapısı

b) Sosyal güvenlik sistemine alternatif bir emeklilik sunması

c) Siyasetçilerin bu sistemi siyasi amaçlarla kullanabilmeleri

d) Devletin bu sistemden vergi toplayacak olması

Cevap : Uzun vadeli tasarrufları teşvik eden yapısı

27) Hangi tür sosyal güvenlik sisteminde aktif jenerasyon bizzat kendi geleceği için tasarruf yapmaktadır?

a) Dağıtım yöntemi

b) Meslek toplulukları

c) Fonlama yöntemi

d) Birincil kademe devlet yardımları sistemi

Cevap : Fonlama yöntemi

28) Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik sisteminin sermaye piyasalarına etkilerinden biri değildir?

a) Faizlerin yükselmesi

b) Faizlerin düşmesi

c) Volatilitenin azalması

d) İç borçlanmanın uzun vadeye yayılması

Cevap : Faizlerin yükselmesi

29) Özel emeklilik sistemine erken yaşlarda katılmanın avantajları arasında yer alan hususu işaretleyiniz.

a) Yatırım vadesinin uzunluğu, emeklilikte iyi bir gelir sağlamak için tasarruf edilmesi gereken katkı payı tutarının azalmasını sağlar.

b) Sisteme erken girenler, daha önce emekliliğe hak kazanırlar.

c) Bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerini başka alanlarda kullanabilirler.

d) Sisteme erken katılan bireyler, katılmayanlara göre düşük risk seviyesinde değerlendirilirler.

Cevap : Yatırım vadesinin uzunluğu, emeklilikte iyi bir gelir sağlamak için tasarruf edilmesi gereken katkı payı tutarının azalmasını sağlar.

30) Katkı payı esaslı özel emeklilik planlarının özellikleri arasında yer almayan hususu işaretleyiniz.

a) Katkı payı esaslı özel emeklilik planları şeffaftır.

b) Politik müdahalelere kapalıdır.

c) Katkı payı esaslı özel emeklilik planları demografik değişimlere mukavimdir.

d) Ödenen katkı payları toplanarak oluşturulan ortak bir havuzda değerlendirilir.

Cevap : Ödenen katkı payları toplanarak oluşturulan ortak bir havuzda değerlendirilir.

31) Türkiye’de ikinci basamak emeklilik sistemlerine örnek olarak aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

a) OYAK

b) Sosyal Güvenlik Kurumu

c) Bireysel emeklilik sistemi

d) Birikimli hayat sigortaları

Cevap : OYAK

32) Fonlama modelinin yaygınlık kazanmasında önemli faktörler arasında yer alan hususu işaretleyiniz.

a) Bütün risk emeklilik şirketinin üstünde olduğu için katılımcılar açısından caziptir.

b) Bireylerin zorunlu olarak tasarruf etmeleri sağlandığı için tercih edilmektedir.

c) Daha ziyade düşük gelir düzeyindeki çalışanlar tarafından tercih edilmesi nedeniyle hızla yayılmaktadır.

d) Şeffaf ve kolay anlaşılır bir sistem olduğu için tercih edilmektedir.

Cevap : Şeffaf ve kolay anlaşılır bir sistem olduğu için tercih edilmektedir.

33) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin üçüncü basamağının avantajları arasında yer almaktadır?

a) Demografik değişimlere dirençli olması

b) Vergi avantajları ve sağlanan teşvikler dolayısıyla tasarruf yapma esnekliği sağlaması

c) Kamu sosyal güvenlik sistemine ek olarak, emeklilik döneminde ek gelir sağlaması

d) Seçeneklerin hepsi

Cevap : Seçeneklerin hepsi

34) Bireysel tasarruf hesaplarına dayalı sosyal güvenlik sistemleri hangi esasa göre işler?

a) Tanımlanmış katkı-Tam fonlama

b) Kısmi fonlama

c) Tanımlanmış fayda

d) Tam fonlama- Tanımlanmış fayda

Cevap : Tanımlanmış katkı-Tam fonlama

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 6

Özel Emeklilik Sistemleri

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 6

35) Türkiye özel emeklilik sistemi finansman modeli olarak hangisini benimsemiştir?

a) Fonlama modeli, Maaş Esaslı Planlar

b) Maaş Esaslı Dağıtım Programı

c) Fonlama modeli, Katkı Esaslı Planlar

d) Prim Esaslı Dağıtım Programı

Cevap : Fonlama modeli, Katkı Esaslı Planlar

36) Özel emeklilik planları açısından yeterlilik neyi ifade etmektedir?

a) Plana dahil fonlara, fon işletim maliyetlerini karşılayacak sayıda katılımcının katkı payı ödemesidir.

b) Emeklilik planının yükümlülüklerini karşılamasına imkân verecek düzeyde varlık sahibi olmasıdır.

c) Planın mevzuatta sayılan asgari kriterleri yerine getirmesidir.

d) Plan dahilindeki fonların yıllık getirilerinin performans kriterlerini sağlamasıdır.

Cevap : Emeklilik planının yükümlülüklerini karşılamasına imkân verecek düzeyde varlık sahibi olmasıdır.

37) Dağıtım sistemi aşağıdaki esaslardan hangisine göre işlemektedir?

a) Tanımlanmış katkı

b) Tam fonlama

c) Tanımlanmış fayda

d) Kısmi fonlama

Cevap : Tanımlanmış fayda

38) Aşağıdaki durumlardan hangilerinde Bakanlık tarafından sigorta ve reasürans şirketlerinin ruhsatı iptal edilebilir? I.Ruhsat verilmesine ilişkin şartların bir kısmının veya tamamının kaybolması hâlinde, üç aydan az olmamak üzere, Bakanlık tarafından verilecek süre içinde durumun düzeltilmemiş olması. II.Ruhsatın verildiği tarihten itibaren üç ay içinde veya Bakanlığın uygun görüşüyle yapılanlar hariç olmak üzere, aralıksız olarak bir ay süre ile sigorta veya reasürans sözleşmesi akdedilmemesi. III.Sigortacılık mevzuatına aykırı uygulamalar sonucunda sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilerin hak ve menfaatlerinin tehlikeye düştüğünün anlaşılması. IV.İş planında belirtilen hedeflerden, Bakanlığın bilgisi dahilinde yapılan değişiklik dışında makul nedenler olmaksızın aşırı derecede uzaklaşılmış olması

a) III-IV

b) I-II-IV

c) I-III-IV

d) I-II-III

Cevap : I-III-IV

39) Sigorta veya reasürans şirketinin sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin tespiti halinde Bakan mali bünyenin güçlendirilmesine yönelik hangi tedbirleri isteyebilir? I.Mali bünyesindeki zafiyetin nasıl giderileceğini ve sigortalıların hak ve menfaatlerinin nasıl korunacağını içeren kapsamlı bir iyileştirme planı sunulması ve uygulanmasını. II.Sermayesinin artırılması, ödenmemiş kısmının ödenmesi, sermayeye mahsuben şirkete ödeme yapılması veya kâr dağıtımının durdurulması ya da ilave teminat tesis edilmesini. III.Varlıklarının kısmen ya da tamamen elden çıkarılması veya elden çıkarılmasının durdurulmasını, yeni iştirak ve sabit değerler edinilmemesini. IV.Kamu bankalarından şirkete kredi verilmesini, bu kredinin şirket tarafından 7 yıl içinde faiziyle geri ödenmesini

a) I-II-III

b) I-IV

c) II-III-IV

d) I-II-III-IV

Cevap : I-II-III

40) Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiye ………. denir. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sigorta acentesi

b) Broker

c) Sigorta eksperi

d) Aracı

Cevap : Sigorta acentesi

41) Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişiye ………. denir. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sigorta acentesi

b) Broker

c) Sigorta eksperi

d) Aracı

Cevap : Broker

42) Aşağıdaki durumlardan hangisi veya hangileri sigorta şirketinin kaydının levhadan silinmesine neden olur? I.Almış olduğu ruhsatların tümü iptal edilmişse, II.Tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi yapma yetkisi kaldırılmışsa, III.Sigorta şirketi hakkında tasfiye kararı verilmişse, IV.Aralıksız olarak üç ay süre ile sigorta sözleşmesi akdetmemişse

a) II,III,IV

b) Yalnız I

c) Yalnız II

d) I,II,III

Cevap : I,II,III

43) Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişiye …………denir. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hasar tespit uzmanı

b) Sigorta hakemi

c) Sigorta eksperi

d) Sigorta acentesi

Cevap : Sigorta eksperi

44) Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi reddolunan kişi, bu kararlara karşı …………….. içinde Bakanlığa yazılı itirazda bulunabilir. Yapılacak itiraz karşısında Bakanlık en geç ………………. içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) 15 gün – 15 gün

b) 15 iş günü – 15 iş günü

c) 10 gün – 15 iş günü

d) 10 iş günü – 15 gün

Cevap : 15 iş günü – 15 iş günü

45) Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile saat …….’de başlar ve saat ……’de ve her halükarda rizikonun gerçekleşmesiyle sona erer. Boşluğu uygun şekilde dolduracak şık aşağıdakilerden hangisidir?

a) 09:00-24:00

b) 12:00-12:00

c) 24:00-24:00

d) 12:00-24:00

Cevap : 12:00-12:00

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 6

Özel Emeklilik Sistemleri

46) ———– takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve Bakanlıkça belirlenen özel rizikoları karşılamak üzere ayrılan karşılıktır. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kazanılmamış primler karşılığı

b) Matematik karşılık

c) Muallak tazminat karşılığı

d) Dengeleme karşılığı

Cevap : Dengeleme karşılığı

47) Yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan ve Bakanlık nezdinde tutulan siciline kayıtlı kişiye ne denir?

a) Broker

b) Aktüer

c) Sigorta acentesi

d) Sigorta eksperi

Cevap : Aktüer

48) Sigorta Tahkim Komisyonu kimlerden oluşur? I.Bakanlık temsilcisi II.Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği temsilcisi III.Tüketici Derneği temsilcisi IV.Akademisyen hukukçu temsilcisi V.Adalet Bakanlığı Temsilcisi

a) I-III-V

b) I-II-III

c) I-II-III-IV

d) II-III-IV-V

Cevap : I-II-III-IV

49) Güvence hesabının gelirleri kimlerden alınan katılma paylarından oluşur? I.Sigorta şirketi II.Sigorta ettiren III.Hazine ve Maliye Bakanlığı IV.Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği

a) I-II

b) I-IV

c) II-III-IV

d) II-IV

Cevap : I-II

50) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ana sözleşmelerinin değiştirilmesinde, ……………… uygun görüşü aranır. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bakanlar Kurulunun

b) Hazine ve Maliye Bakanlığının

c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin

d) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin

Cevap : Hazine ve Maliye Bakanlığının

51) Ara dönemler itibarı ile sigorta ve emeklilik şirketi tarafından düzenlenen konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloların tabi tutulduğu ve tam kapsamlı olmayan denetime ne ad verilir?

a) Yıllık denetim

b) Olağanüstü denetim

c) Özel denetim

d) Sınırlı denetim

Cevap : Sınırlı denetim

52) Aşağıdakilerden hangisi sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişidir?

a) Sigorta eksperi

b) Sigorta acentesi

c) Broker

d) Sigorta hakemi

Cevap : Sigorta hakemi

53) Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri faal olarak çalıştıklarını gösterir levhaya kayıt olmak için hangi kuruma başvurmalıdır?

a) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine

b) Sigorta Tahkim Komisyonuna

c) Hazine ve Maliye Bakanlığına

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine

Cevap : Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine

54) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, özel hükümlerle başka bir zaman aşımı süresine tabi tutulmadıkça alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren kaç yılda zaman aşımına uğrar?

a) 2 yıl

b) 3 yıl

c) 5 yıl

d) 7 yıl

Cevap : 2 yıl

55) Sigorta değerinin 10.000 TL ve sigorta bedelinin ise 8.000 TL olduğu bir sigorta sözleşmesinde 2.000 TL’lik bir hasar söz konusu olduğunda sigorta şirketi ne kadar tazminat öder?

a) 2.000 TL

b) 400 TL

c) 1.600 TL

d) 200 TL

Cevap : 1.600 TL

56) Reasürans anlaşmalarında, riskin bir bölümünü devreden şirkete ——–, devir alan şirkete ise——– denir. Yukarıdaki boşlukları aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

a) Konservasyon-Reasürans

b) Sedan-Reasürör

c) Reasürör-Reasürans

d) Reasürans-Sedan

Cevap : Sedan-Reasürör

57) Aşağıdakilerden hangisi sigorta ve emeklilik şirketlerine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan gözetim ve denetimlerin amaçları arasında sayılamaz?

a) Sigortacılık ve özel emeklilik sisteminin gelişmesini sağlamak

b) Etkin bir sigorta piyasası oluşturmak

c) Güvenilir ve istikrarlı bir özel emeklilik piyasası oluşturmak

d) Bankaların mali yapılarına etkilerini incelemek

Cevap : Bankaların mali yapılarına etkilerini incelemek

58) Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri faal olarak çalıştıklarını gösterir levhaya kayıt olmak için hangi kuruma başvurmalıdır?

a) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine

b) Sigorta Tahkim Komisyonuna

c) Hazine ve Maliye Bakanlığına

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine

Cevap : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine

59) Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Komisyona intikal etmiş şikayetler üzerinde ön incelemeyi yapan kişidir?

a) Sigorta hakemi

b) Sigorta eksperi

c) Sigorta raportörü

d) Sigorta brokeri

Cevap : Sigorta raportörü

60) Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne en geç ne zaman üye olmak zorundadır?

a) Ruhsat almalarından itibaren 1 ay içinde

b) Ruhsat almalarından itibaren 3 ay içinde

c) Ruhsat almalarından itibaren 6 ay içinde

d) Ruhsat almalarından itibaren 1 yıl içinde

Cevap : Ruhsat almalarından itibaren 1 ay içinde

61) Sigortacı tarafından yapılan risk değerlendirmesi sonucunda riskin sigorta poliçesi ile teminat altına alınıp alınmamasına karar verme işlemine ne denir?

a) Konservasyon

b) Riyazi ihtiyat

c) Reasürans

d) Riziko Kabul (Underwriting)

Cevap : Riziko Kabul (Underwriting)

62) Zarar eden kişinin ekonomik durumunu zarardan önceki haline getirmek aşağıda yer alan sigortanın temel prensiplerinden hangisine uygundur?

a) Halefiyet ve hakların devri

b) Yakın neden

c) Tazminat

d) Hasara katılım

Cevap : Tazminat

63) Sigorta Tahkim Komisyonundaki uyuşmazlık konusu miktarın kaç Türk Lirası ve üzerinde olduğu durumlarda hakem heyeti kurulması zorunludur?

a) 10.000 TL

b) 15.000 TL

c) 12.000 TL

d) 5.000 TL

Cevap : 15.000 TL

64) Başvuru sırasında sigortalının, riskin boyutları konusunda sigortacıya en doğru beyanda bulunma zorunluluğu hangi prensiple ilgilidir?

a) Tazminat

b) Halefiyet

c) Hasara en yakın sebep

d) Azami iyi niyet

Cevap : Azami iyi niyet

65) Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperleri icra komitesince sigorta eksperlerine verilecek disiplin cezalarından değildir?

a) Uyarma

b) Kınama

c) Meslekten çıkarma

d) Lisans İptali

Cevap : Lisans İptali

66) Sigortalanacak malın değerinin korunması için sigortalının yasal bir menfaati olması gereği hangi prensiple ifade edilir?

a) Sigortalanabilir değer

b) Sigortalanabilir menfaat

c) Azami iyi niyet

d) Halefiyet

Cevap : Sigortalanabilir menfaat

67) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin amaçları arasında yer almaz?

a) Sigortacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek.

b) Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamak.

c) Üyelerinin dayanışma, birlik ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde çalışmalarını sağlamak.

d) Sigorta şirketlerinin mali ve teknik işlemlerinin gözetim ve denetimini yapmak.

Cevap : Sigorta şirketlerinin mali ve teknik işlemlerinin gözetim ve denetimini yapmak.

68) Aşağıdakilerden hangisi sigorta ve emeklilik şirketlerinin yaptırdığı bağımsız denetim türlerinden biri değildir?

a) Yıllık denetim

b) Özel denetim

c) Ara denetim

d) Olağanüstü denetim

Cevap : Olağanüstü denetim

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 6

BES Sınav Sorualrı 2023

Genel Sigortacılık Mevzuatı

69) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Birlik üyeliğine girişte giriş aidatı ödenir.

b) Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanıdır.

c) Birliğin kararları tavsiye niteliğinde olup bağlayıcı değildir.

d) Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Birliğin organlarından biridir.

Cevap : Birliğin kararları tavsiye niteliğinde olup bağlayıcı değildir.

70) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin görevlerinden değildir?

a) Gerektiğinde sigorta sözleşmelerine ilişkin rehber tarifeleri hazırlayarak sektörün hizmetine sunmak.

b) Sigortacılıkta tahkimin işleyişini düzenlemek ve sigorta hakemlerinin listesini tutmak.

c) Türkiye’de sigortacılığı ve bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemini temsil etmek ve tanıtmak için gerekli girişimlerde bulunmak.

d) Şirketlerce hazırlanan sigorta tarifelerinin tasdikini yapmak.

Cevap : Şirketlerce hazırlanan sigorta tarifelerinin tasdikini yapmak.

71) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında yaptırabileceği sigortalardan değildir?

a) Gemilerin işletilmesinden doğan sorumluluk sigortaları

b) İhracat ve ithalat konusu mallar için nakliyat sigortaları

c) Hayat sigortaları

d) Yurt içi ve yurtdışında geçerli ve sürekli olmak kaydıyla sağlık sigortaları

Cevap : Yurt içi ve yurtdışında geçerli ve sürekli olmak kaydıyla sağlık sigortaları

72) Sigorta şirketlerinin yangın söndürme faaliyetleri ile ilgili konferansları hangi tür faaliyetlerdendir?

a) Yasal olarak zorunlu faaliyetler

b) Eğitimle hasar önleme faaliyetleri

c) İtfaiye ile yapılan anlaşma gereği düzenlenen faaliyetler

d) Reasürörlerin zorunlu tuttuğu faaliyetler

Cevap : Eğitimle hasar önleme faaliyetleri

73) Tazminat ödemelerinin gerçek hasarın karşılığı ve azami teminat sınırları içinde olmasının önemi nedir?

a) Sigortalının haksız kazanç elde etmesinin ya da mağduriyetinin önlenmesi

b) Sigorta şirketinin zarar etmemesi

c) Sigorta şirketinin daha çok kar etmesi

d) Sigorta ekspertiz raporunun gerçekçi çıkması

Cevap : Sigortalının haksız kazanç elde etmesinin ya da mağduriyetinin önlenmesi

74) Aşağıdakilerden hangisi sigorta ve reasürans şirketlerinin ruhsat almasıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Alınan ruhsatlar, ticaret siciline tescil ettirilmelidir.

b) Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde ilan ettirilir.

c) Sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin ticaret unvanlarında sigorta şirketi veya reasürans şirketi ibaresini kullanabilmesi için kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından itibaren üç ay içinde ruhsat başvurusunda bulunması gerekir.

d) Her bir sigorta branşında Bakanlıktan ruhsat alınması zorunludur.

Cevap : Sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin ticaret unvanlarında sigorta şirketi veya reasürans şirketi ibaresini kullanabilmesi için kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından itibaren üç ay içinde ruhsat başvurusunda bulunması gerekir.

75) “Sigortacının rücu hakkı” aşağıda yer alan sigorta genel prensiplerinden hangisinin içinde yer alır?

a) Tazminat

b) Yakın neden

c) Azami iyi niyet

d) Halefiyet ve hakların devri

Cevap : Halefiyet ve hakların devri

76) Aşağıdakilerden hangisi hasara katılımın oluşabilmesi için gerekli olan koşullardan birisi değildir?

a) İki ya da daha çok sayıda tazminat sigortası poliçesi olmalıdır.

b) Hasar anında bütün poliçelerin yürürlükte olması gereklidir.

c) Kişinin poliçesinin en az 3 yıldır devam ediyor olması gereklidir.

d) Bütün poliçeler, aynı sigorta konusu ile ilgili olmalıdır.

Cevap : Kişinin poliçesinin en az 3 yıldır devam ediyor olması gereklidir.

77) Azami teminat değerinin malın gerçek değerinin altında gösterilmesi hangi teknik terimle tanımlanır?

a) Aşkın sigorta

b) Eksik sigorta

c) Çifte sigorta

d) Birlikte sigorta

Cevap : Eksik sigorta

78) Aşağıdakilerden hangisi yabancı sigorta şirketleri ile yabancı reasürans şirketler için söylenemez?

a) Türkiye’de ancak şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilirler.

b) Şube açacak şirketlerin Türkiye’ye ayrılan ödenmiş sermayeleri Türkiye’de kurulu sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri için belirlenen tutardan az olamaz.

c) Yabancı sigorta şirketleri ile yabancı reasürans şirketlerinin faaliyette bulundukları ülkelerde sigortacılık yapmaktan yasaklanmamış olması şarttır.

d) Türkiye’de yaptıkları işlerde tabi oldukları sigortacılık mevzuatı şirketin merkezinin bulunduğu ülkedeki mevzuattır.

Cevap : Türkiye’de yaptıkları işlerde tabi oldukları sigortacılık mevzuatı şirketin merkezinin bulunduğu ülkedeki mevzuattır.

79) Sigorta şirketlerinin teminat ayırmak zorunluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Sigorta şirketlerinin faaliyetine son verdiği branşlara ait teminat blokajı, faaliyetin sona erdiği tarihte Bakanlıkça otomatikman serbest bırakılır.

b) Teminatlar, sigortalıların tüm alacakları ödenmeden iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

c) Hayat sigorta şirketleri, asgari sermaye tutarlarının yarısından aşağı olmamak kaydıyla minimum garanti fonu tesis ederler.

d) Hayat branşındaki sigorta şirketleri teminat ayırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Cevap : Teminatlar, sigortalıların tüm alacakları ödenmeden iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 6

BES Sınav Sorualrı 2023

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları

e-beas , Bireysel Emeklilik Sınav Soruları https://lolonolo.com/sertifika/segem/bes/

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 6

Emeklilik Gözetim Merkezi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!