SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2023 Haziran Sınav Soruları

Segem 2023 Haziran Sınav Soruları

#1. Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar hangi sistem aracılığıyla karşılanabilir?

Cevap : C) Güvence Hesabı

Segem 2023 Haziran Sınav sorusu
Segem 2023 Eylül Sınav sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav Sorusu
Segem 2024 Nisan Sınav Sorusu

Bu Güvence Nedir?

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Güvence Kapsamı :

Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,

Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,

Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,

Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan Zorunlu Sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar, (Bu madde kapsamındaki sigorta şirketlerini öğrenmek için lütfen tıklayınız…)

Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.

Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir.

#2. Acentelerin, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç kaç gün içinde Levha bilgilerine ilave ettirmeleri gerekmektedir?

c) 15 iş günü

ilgisine göre acenteler veya sigorta şirketleri değişikliği takiben en geç onbeş iş günü içinde
ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir.
Bu değişiklikler Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre TOBB tarafından Levhaya kaydedilir.

#3. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bölüşmeli Reasürans türleri verilmiştir?

b) Eksedan, Kotpar

Segem 2023 Hazira sorusu
Segem 2023 Eylül sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu
Segem 2024 Nisan Sorusu

 

1- Bölüşmeli Reasürans:

Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri arasında, sigortalı risklerin belirli bir oran dahilinde paylaşılmasını içerir. Bu modelde, sigorta şirketi ve reasürans şirketi arasında risk orantılı bir şekilde bölüşülür.

2- Kotpar Reasürans:

Bir tür orantılı reasürans olup, sigorta şirketi tarafından belirli bir tutara kadar olan zararlar reasürans şirketi ile paylaşılır.

3- Eksedan Reasürans (Excess of Loss):

Sigorta şirketinin belirli bir limitin üzerindeki zararları reasürans şirketine devrettiği, orantısız reasürans türüdür. Bu model, büyük zararlar için koruma sağlar.

4- Bölüşmeli Olmayan Reasürans:

Bu, orantısız reasüransın bir çeşididir ve genellikle belirli bir risk türünün tamamının reasürans şirketine devredilmesini içerir.

5- Hasar Fazlası Reasürans:

Belli bir hasar miktarının üzerindeki kısmın reasürans şirketi tarafından karşılandığı bir orantısız reasürans türüdür.

6- Toplam Hasar Fazlası Reasürans (Stop Loss):

Sigorta şirketinin yıllık toplam zararının belirli bir limitin üzerine çıkması durumunda devreye giren, orantısız reasürans türüdür.

Bu bilgiler ışığında, sorunuzdaki seçenekleri değerlendirirsek:

– a) Excess of Loss, Sedan: “Excess of Loss” (Eksedan), verilen tanımlamaya uygun bir reasürans türüdür. Ancak, “Sedan” bu bağlamda bir reasürans türü olarak geçmemektedir.

– b) Eksedan, Kotpar: “Eksedan” (Excess of Loss) ve “Kotpar”, her ikisi de açıklanan reasürans türleri arasında yer alır ve doğru terimlerdir.

– c) Sedan, Plen: Bu seçenekte geçen terimler, reasürans türleri ile ilgili olarak belirtilen açıklamalarda yer almamaktadır.

– d) Stop Loss, Sedan: “Stop Loss” (Toplam Hasar Fazlası), açıklanan reasürans türlerinden biridir. Ancak, yine “Sedan” bu kontekste uygun bir terim değildir.

Bu açıklama ve tanımlar ışığında, reasürans türlerini doğru bir şekilde yansıtan seçenek b) “Eksedan, Kotpar” olacaktır. Bu seçenek, verilen bilgilere göre, reasürans anlaşmalarının tiplerini doğru bir şekilde ifade eden tek seçenektir

 

 

#4. Aşağıdakilerden hangisi hasara uğramış somut sigortalı ürünlerinin satışından elde edilen geliri ifade eder?

b) Sovtaj

Segem 2023 Haziran çıkmış sınav sorusu
Segem 2023 Aralık çıkmış sınav sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu

Sovtaj (Salvage) değeri, sigorta poliçesi kapsamında hasara uğrayan veya zarar gören somut bir ürün veya mülkün sigorta şirketi tarafından kurtarıldığında, bu ürünün yeniden satılabilir durumda olan değerini ifade eder. Bu değer, hasar sonrası kurtarılan varlığın satışından elde edilen geliri temsil eder. Sovtaj (Salvage) değeri, sigorta şirketlerinin hasar maliyetlerini azaltmak ve zararlarını en aza indirmek için hasar sonrası mülkleri veya ürünleri yeniden değerlendirmelerine yardımcı olur.

#5. Bes aracısının teknik personel olabilme şartı aşağıdaklerden hangisidir?

a) Teknik Personel Sınavını kazanması.

 

Segem Haziran 2023 Sorusu

Segem Nisan2024 Sorusu

#6. Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) hangi sözleşme türü kapsamına girmektedir?

Cevap c) Hibe

Segem 2023 Aralık Sınav sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav sorusu
Segem 2024 Nisan Sınav sorusu

Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) “Hibe” sözleşme türü kapsamına girmektedir. Hibe, bir tarafın (hibe eden) kendi malını, başka bir tarafa (hibe alan) karşılık beklemeden devrettiği bir sözleşme türüdür. Bu işlem genellikle iyi niyet veya yardım amacıyla yapılır. Diğer seçeneklerin anlamları ise şöyledir:

Havale:

Genellikle finansal bir işlemi, özellikle para transferini veya bir borcun başka bir kişiye devredilmesini ifade eder.

Rehin:

Bir borcun ödenmesini güvence altına almak amacıyla, borçlunun veya üçüncü bir şahsın malını alacaklıya teminat olarak vermesi anlamına gelir.

Karz:

Bir kişi veya kurumun, başka bir kişi veya kuruma belirli bir süre için para veya mal ödünç vermesi anlamına gelir. Bu işlem, geri ödeme beklentisi ile yapılır.

Bu tanımlara göre, mülkiyetindeki bir malı karşılıksız olarak başka bir kişiye verme işlemi “hibe” olarak adlandırılır

#7. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır?

C) Sosyal güvenlik kurumları

 

C) Sosyal güvenlik kurumları Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almaz. Sosyal güvenlik kurumları, sigorta şirketleri veya sigorta sektörü ile ilgili değildirler. Dolayısıyla, doğru cevap “C) Sosyal güvenlik kurumları” seçeneğidir.

#8. Sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinin altında olmasıdır. Eksik Sigorta durumunda sigortalı Tazminat Prensibi’ nden yeterince faydalanamamaktadır.

Cevap b) Eksik Sigorta

Kasım 2022 Haziran 2023 ve Şubat 2024 Sorusu

“Eksik Sigorta”, sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinin altında olması durumunu ifade eder. Bu durumda, sigortalı hasar durumunda Tazminat Prensibi’nden tam olarak yararlanamayabilir. Diğer seçenekler ise:

Aşkın Sigorta:

Bu durum, sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinin üzerinde olması durumudur. Bu, genellikle sigorta şirketinin zararına olabilecek bir durumdur ve sigortalının gereğinden fazla prim ödemesine yol açabilir.

Tamamlayıcı Sigorta:

Bu, bir sigortalının mevcut sigorta poliçelerinin kapsamının ötesinde ekstra bir güvence sağlayan sigorta türüdür. Genellikle, mevcut poliçelerin yetersiz kaldığı durumları kapsamak için kullanılır.

Eksik Sigorta durumunda, hasar meydana geldiğinde, sigorta şirketi sadece poliçede belirtilen azami tutar kadar tazminat öder. Eğer hasar, bu tutarı aşıyorsa, geri kalan maliyet sigortalı tarafından karşılanmak zorunda kalır. Bu, özellikle büyük hasarlar söz konusu olduğunda önemli mali sonuçlara yol açabilir.

#9. Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi, katılım esaslı şirketlerden gelen prim tutarları ile finansal varlıkları ayrı bir havuzda katılım hesabına göre yönetilir?

d) Hepsi

 

Katılım esaslı sigorta şirketlerinde genellikle katılım esasına uygun olarak yönetilen bir havuz veya hesap bulunur ve bu hesap, müşterilerin katılım esasına göre ödediği primleri ve bu primlerin getirilerini içerir. Katılım esaslı sigorta, İslam’a uygun finansal prensiplere dayalıdır ve bu havuzlar, İslami finans kurallarına göre yönetilir.

Kasım 2022 ve Haziran 2023 te tekrar sorulmuş.

#10. Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta Ettiren

Segem Haziran 2023 Sınav Sorusu

Segem Nisan 2024 Sınav Sorusu

Sigorta ettiren aynı zamanda sigortalı da olabilir,

 

Bu kişi, sigorta poliçesini satın alır ve prim öder. Sigorta poliçesi sahibi, poliçenin hak sahibidir ve sigortacıya prim ödemekle yükümlüdür. Sigorta poliçesinin teminatlarına, koşullarına ve sürelerine karar verme yetkisi de genellikle sigorta poliçesi sahibine aittir.

#11. Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilerle acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine

En az 500 gün adli para cezası

Segem 2022 Kasım Sınav Sorusu
Segem 2023 Haziran Sınav Sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu
Segem 2024 Nisan Sorusu

#12. Sigorta sözleşmelerinde bilgilendirmeye ilişkin yönetmelikte yer alan bilgilendirme formu kim tarafından sunulmaktadır?

b) Sigroanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri sigortalıya aktarmak için sigortacı tarafından

Segem Eylül 2023 ve Şubat 2024 Sorusu

Bilgilendirme formları, sigortacı tarafından hazırlanır ve sunulur. Bu formlar, sigortalılara sözleşme ile ilgili önemli bilgileri anlamalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanır. Bilgilendirme formları, poliçe koşulları, primler, teminatlar, istisnalar, ödeme seçenekleri ve diğer önemli detaylar hakkında bilgi içerebilir.

Sigortacı, bu formları hazırlarken ilgili mevzuata ve düzenlemelere uygun hareket etmelidirler. Ayrıca, formların anlaşılır ve şeffaf bir şekilde sunulmasına özen göstermelidirler. Müşterilere bu bilgileri açıkça iletmek, sigorta sektöründe güvenilirlik ve saygınlık açısından büyük öneme sahiptir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sigoralar Birliği TSB'nin amaçlarından biri değildir?

b) Sigora sektörüne yönelik mesleki eğitim ve sınav organizasyonu ihalesini yapmak

 

Segem 2022 Kasım sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

#14. Acenteler, yeni işe başlayan teknik personeli en geç kaç gün içinde TOBB’a veya uygunluk başvurusunda bulunduğu odaya bildirmelidir?

D) 15 iş günü

Acenteler, teknik personeli ve yardımcı teknik personeli, çalışmaya başladıkları günü takiben en geç on beş iş günü içinde sicil numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir.

#15. Teknik personel olmak için lise dengi okullardan mezun olan birinin aşağıdaki aranan gerekli deneyim sürelerinden hangisi yanlıştır?

d) Lise ve dengi okul 2 yıl

Soruda hangisi YANLIŞTIR diye sorduğu için, yanlış bilgi d) şıkkında verilmiştir.

Haziran 2023 ve Şubat 2024 Sorusu

#16. Can sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi akdedilen ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişiyi ifade eder?

b) Lehtar

Segem Haziran 2023 Sına Sorusu
Segem Aralık 2023 Sına Sorusu
Segem Şubat 2024 Sorusu
Segem Nisan 2024 Sorusu

“sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi akdedilen ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişiyi” ifade eden terimi açıklamaktadır. Bu kişiye “sigorta lehdarı” veya “sigorta lehine sözleşme yapan kişi” denir. Sigorta lehdarı, sigortacının ödeme yapması gereken bir tazminat talep edebilir çünkü sigorta poliçesi kapsamında yer almıştır. Bu kişi, sigorta poliçesinin hak sahibidir ve poliçenin rizikosunu taşımayan, ancak poliçe lehine ödeme yapması gereken kişidir.

 

#17. - 5684 Sayılı sigortacılık kanununa göre Hayat Sigortalarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren --------- içinde sigora şirketi tarafından red edilmemesi halinde sigorta sözleşmesi yapılmış olur.- ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

c) 30 gün

Segem 2023 Haziran Sınav Sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav Sorusu
Segem 2024 Nisan Sınav Sorusu

Hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi halinde sigorta sözleşmesi yapılmış olur.

#18. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek ve/veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir ?

a) Risk yönetimi

Segem Haziran 2023 Sınav Sorusu
Segem Nisan 2024 Sınav Sorusu

Riskin önüne geçmek, azaltmak veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere “risk yönetimi” denir. Risk yönetimi, potansiyel tehlikeleri tanımlama, analiz etme, bu tehlikeleri azaltma veya kabul edilebilir seviyeye getirme sürecini içerir. Bu süreç, işletmeler, kuruluşlar veya bireyler için çeşitli alanlarda uygulanabilir. Risk yönetimi, mali, operasyonel, çevresel, sağlık ve güvenlik gibi birçok farklı risk türüne odaklanabilir. Bu önlemler, risklerin etkilerini minimize etmeye veya kabul edilebilir bir düzeye getirmeye yardımcı olur.

#19. Ex-Gratia ne demektir?

LÜTUF ÖDEMESİ (EX GRATIA):

Sigorta şirketinin teminata girmeyen ya da teminat kapsamında olup olmadığı tartışmalı hasarlarda yaptığı ödemedir. Lütuf ödemesi hasarın tamamı veya bir kısmı için yapılabilir. Sigorta şirketinin, kendi
sigortalıları ile içinde bulunduğu iyi ilişkilerini veya ticari itibarını koruma düşüncesi, lütuf ödemesinin nedenleri arasında gösterilebilir. Bu tür ödemelerin önemli bir sonucu, rücu imkânını ortadan kaldırmasıdır.

#20. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

c) Sigorta hakemi

Segem HAziran 2023 Sorusu
Segem Eylül 2023 Sorusu
Segem Aralık 2023 Sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu
Segem 2024 Nisan Sorusu

Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye “Sigorta Tahkim Komiseri” veya “Sigorta Tahkim Hakemi” adı verilir. Sigorta tahkim komiseri, sigorta poliçesi veya sigorta sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıkların taraflar arasında çözülmesine yardımcı olur ve tahkim sürecini yönetir. Taraflar, uyuşmazlık konusunda anlaşmazlığa düştüklerinde, sigorta tahkim komiserine başvurarak anlaşmazlıklarını çözme yoluna gidebilirler. Tahkim süreci, mahkeme yoluna başvurmadan daha hızlı ve daha az maliyetli bir alternatif olabilir. Sigorta tahkim komiseri, genellikle bağımsız ve tarafsız bir uzmandır ve tarafların anlaşmazlığını adil bir şekilde çözmeye çalışır.

#21. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği şirket ortaklık payları arasında yer alır?

d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

 

Katılım emeklilik fonları, İslam’a uygun yatırım prensiplerine dayalı olarak yatırım yaparlar. İslam’a göre domuz eti tüketimi, alkollü içeceklerin üretimi ve faizli işlemlere girmek haram kabul edilir. Bu nedenle, katılım emeklilik fonları genellikle bu tür işletmelere yatırım yapmaktan kaçınırlar.

Buna göre, verilen seçenekler arasında a) Domuz çiftliği, c) Alkollü içecek fabrikası ve d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası, katılım emeklilik fonları için uygun olmayan yatırım seçenekleridir.

Bira fabrikası (b), alkollü içeceklere yönelik bir iş olduğundan ve İslam’a göre alkollü içecekler haram kabul edildiğinden, katılım emeklilik fonları için uygun bir yatırım seçeneği değildir.

Doğru seçenek, d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikasıdır. Çünkü İslam’a göre faizli işlemlere girmemek önemlidir ve faizsiz işletmeler katılım emeklilik fonları için uygun yatırım seçenekleridir.

#22. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

B) Aşkın Sigorta

Nisan 2024 Sorusu

Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali “B) Aşkın Sigorta” olarak bilinir. Bu durumda, sigorta bedeli sigorta konusunun değerinden daha yüksektir ve sigorta sözleşmesi aşkın sigorta olarak adlandırılır.

#23. Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

b) 5 iş günü

Haziran 2023 Segem Sorusu
Nisan 2024 Segem Sorusu

Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.

#24. Poliçe yenileme dönemlerinde acente tarafından yapılan sözleşme tekliflerinde veya bireysel emeklilik sözleşmelerinde yapılan teklifler/yenileme yapalım mı sorusu, aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

C) İcap (icab)

Segem 2023 Aralık Sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu

Poliçe yenileme dönemlerinde veya bireysel emeklilik sözleşmelerinde yapılan teklifler, bir tarafın bir sözleşmeyi yenileme veya yeni bir sözleşme yapma önerisini içerir. Bu nedenle, “Poliçe yenileme dönemlerinde acente tarafından yapılan sözleşme tekliflerinde veya bireysel emeklilik sözleşmelerinde yapılan teklifler/yenileme yapalım mı sorusu” İcap (icab) kavramına bir örnektir. Bu tür bir soru, sözleşmelerin temel prensiplerinden biri olan icap ve kabulün anlaşılması için önemlidir.

 

#25. Ex‐Gratia ne demektir?

C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri

#26. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

B) Sigorta poliçesinin üzerinde sigortanın konusunu yazmaya gerek yoktur.

 

Segem 2022 Kasım Soruları

Segem 2023 Haziran Sorusu

Segem Şubat 2024 Sorusu

#27. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigoracılık Kanunu kapsamında düzenlenmektedir? I- Sigorta Şirketleri, II- Reasürans Şirketleri, III- Sosyal Güvenlik kurumları, IV- Aktüerler, IV- TSB

c) I, II, IV ve V

 

Sosyal güvenlik kurumları Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almaz. Sosyal güvenlik kurumları, sigorta şirketleri veya sigorta sektörü ile ilgili değildirler.

#28. Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

Cevap : Beyoğlu Yangını

fix sorudur, nerdeyse her sınvada bunu sorarlar

Beyoğlu Yangını, 1870 yılında İstanbul’un Beyoğlu semtinde meydana gelen büyük bir yangındır. Bu yangın, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki İstanbul’un önemli bir olaylarından biridir ve tarihi bir döneme işaret eder.

İşte Beyoğlu Yangını hakkında bazı temel bilgiler:

1- Tarih ve Yer: Beyoğlu Yangını, 5-6 Eylül 1870 tarihlerinde Beyoğlu semtinde gerçekleşti. Beyoğlu, o dönemde İstanbul’un ticaret, eğlence ve kültürel faaliyetlerin merkezi olarak biliniyordu.

2- Yangının Büyüklüğü: Beyoğlu Yangını, oldukça büyük bir yangındı ve geniş bir alanı etkiledi. Yangın, çevredeki binaları ve işletmeleri tahrip etti.

3- Yangının Sebepleri: Yangının çıkış nedeni kesin olarak bilinmese de, o dönemde İstanbul’da sık sık görülen yangınlarla benzer şekilde, ahşap binaların yoğunluğu ve yangına dayanıksız yapı malzemeleri nedeniyle hızla yayıldığı düşünülüyor.

4- Sonuçları: Beyoğlu Yangını, büyük maddi hasara neden oldu ve çevredeki binaların birçoğunu tahrip etti. Yangın, İstanbul’un o dönemdeki yangın söndürme kapasitesinin yetersizliğini de gösterdi.

Beyoğlu Yangını, o dönemin kaynaklarına göre büyük bir trajedi olarak kabul edilir ve yangın sonrası İstanbul’da yangın güvenliği önlemleri ve inşaat standartları üzerine daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiği farkındalığını artırmış olabilir. Yangın, aynı zamanda dönemin ressamları tarafından çizilen tablolarla da belgelenmiştir ve bu tablolar, o dönemin İstanbul’unun görüntüsünü yakalamak için önemli tarihi kaynaklardır.

#29. Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

Cevap : c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

 

Segem 2022 Kasım Sınav sorusu

Segem 2023 Haziran Sınav Sorusu

Segem 2023 Aralık Sınav Sorusu

#30. Aşağıdaki durumlardan hangisi bütünüyle sigorta kapsamı dışında kalır?

Cevap : b) Kastı Edim

Segem Haziran 2023 Sorusu
Segem Aralık 2023 Sorusu
Segem 2024 Şubat Sınavı Sorusu
Segem 2024 Nisan Sınavı Sorusu

Kastı Edim sigorta kapsamı dışında bırakılan durumlar arasındadır. Sigorta poliçeleri genellikle kasıtlı veya kasten yapılan eylemleri (kastı edim) kapsam dışında tutarlar. Bu nedenle kasten neden olan olaylar sigorta kapsamına girmeyecektir.

a) Doğal Afetler: Sigorta poliçesi doğal afetlerin kapsamını açıkça belirtmezse, doğal afetler genellikle sigorta kapsamı içinde olabilir. Ancak bazı özel doğal afetler hariç tutulabilir veya ek primlerle kapsama dahil edilebilir.

b) Kastı Edim: Sigorta poliçeleri genellikle kasıtlı olarak yapılan eylemleri (kastı edim) kapsam dışında tutar. Bu tür eylemler sigorta kapsamı altında değildir.

c) Basit Kazalar: Bu ifade genel ve belirsizdir. Sigorta poliçesinde belirtilen kaza türleri ve şartlara bağlı olarak, bazı basit kazalar sigorta kapsamı içinde olabilir, bazıları ise hariç tutulabilir.

d) Tesadüfen olan olaylar: Bu ifade de genel ve belirsizdir. Sigorta poliçesi belirli olayları ve şartları tanımlar, bu nedenle bir olayın kapsam dışında olup olmadığını belirlemek için poliçeyi incelemek gerekir.

#31. 5684 sayılı kanunun iyi niyet kapsamında 32. maddesi hükümlerine aykırı davranan sigortalıların haklarını ve menfaatlerini tehlikeye sokan hareketlerde bulunan acentelere SEDDK tarafından ilk önce hangisi uygulanır?

c) Para Cezası

Segem 2023 Haziran sorusu
Segem Eylül 2023 sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu
Segem 2024 Nisan Sorusu

#32. Sigorta sözleşmesinde açıkça yer alan ve teminatın kapsamı istisna edilen haller, hasar süreç, sigortalı ile sigorta şirketinin görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık halinde uygulanabilecek hükümler gibi ilgili sigorta branşının esaslarını içeren ve önceden hazırlanmış koşulların bölümüne ne ad verilir?

c) Genel Şartlar

Segem 2023 Haziran Sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu

Bu tür sigorta sözleşmesi koşullarının bölümüne “Genel Şartlar” veya “Polça (Poliçe Genel Şartları)” adı verilebilir. Bu bölüm, sigorta sözleşmesinin temel şartlarını ve genel kurallarını içerir ve sözleşmenin tamamını yönlendiren bir referans noktasıdır. Bu şartlar, sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki ilişkinin temelini oluşturur ve sözleşmenin tarafları için rehberlik eder.

#33. Muamelat fıkhı aşağıdakilerden hangisi ile ilgili hükümleri içermektedir?

c) Ticaret

Muamelat fıkhı, ticaret işlemleri, sözleşmeler, alım satım, borçlar, kira sözleşmeleri, miras, aile hukuku, ceza hukuku ve diğer dünya işlerine dair İslam hukuku kurallarını içeren bir alandır. İbadet (a) ve inanç (b) daha çok dini ritüel ve inançlarla ilgili konuları kapsarken, nikah (d) ise aile hukukuyla ilgili bir konuyu ifade eder. Muamelat fıkhı, günlük yaşamda insanların karşılaştığı hukuki meseleleri ve ticaret gibi dünya işlerini düzenleyen İslam hukukunun bir parçasıdır.

#34. Sigortacı aşağıdaki durumların hangilerini sigorta ettirene veya sigorta sözleşmesinden yararlanan kişilere bildirmekle yükümlüdür? I. Sigortaya ilişkin mevzuatta oluşabilecek değişiklikler II. İflas ve tasfiye durumu III. Tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması IV. İlgili branşta gerçekleşen ruhsat iptali

Cevap : D) I, II, III ve IV

Segem 2022 Kasım sorusu
Segem 2023 Haziran sorusu
Segem 2023 Eylül Sorusu
Segem 2023 Aralık Sorusu
Segem 2023 Nisan Sorusu

#35. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personelene ad verilir?

C) Teknik Personel

Segem 2023 Haziran çıkmış sınav sorusu
Segem 2023 Aralık çıkmış sınav sorusu
Segem 2024 Şubat çıkmış sınav sorusu
Segem 2024 Nisan çıkmış sınav sorusu

Underwriter:

Sigorta şirketlerinde risk değerlendirme ve poliçe şartlarını belirleyen kişidir. Underwriter’lar, sigorta poliçelerinin kapsamını ve primlerini belirler, ancak doğrudan satış ve pazarlama işlemleriyle ilgilenmezler.

Denetçi:

Sigorta taleplerinin incelenmesi ve onaylanması ile ilgilenen kişilerdir. Sigorta şirketlerinde, poliçe sahiplerinin iddialarını değerlendirir ve karar verirler.

Teknik Personel:

Sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten kişilerdir. Türkiye’de bu role sahip kişilerin SEGEM tarafından düzenlenen bir sertifika programını tamamlamaları ve sınavı geçmeleri gerekmektedir. Bu rol, sigorta acenteleri veya bankaların sigorta departmanlarında çalışanları kapsar.

Broker:

Sigorta brokerları, müşteriler ve sigorta şirketleri arasında aracılık yapan bağımsız ajanlardır. Müşterilere uygun sigorta poliçelerini bulmak ve satın almalarına yardımcı olmakla görevlidirler.
Bu bilgiler ışığında, sigorta ürünlerinin acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten kişilere “Teknik Personel” adı verilir. Bu rol, sigorta sektöründe önemli bir yer tutar ve bu alanda çalışmak için belirli bir eğitim ve sertifika gereklidir

#36. Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının sözleşmede açıkça belirtilmemesi aşağıdakilerden hangisi gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz kılar?

c) Belirsizlik

Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının açıkça belirtilmemesi sözleşmeyi geçersiz kılabilir. Bu durum “şartların belirsizliği” veya “akdin şüpheli olması” gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz hale getirebilir. İslam hukukunda, bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için taraflar arasındaki anlaşmanın net ve açık olması gerekmektedir. Tarafların neyi ne kadar bir bedelle alacaklarını veya satacaklarını belirtmeyen bir sözleşme, anlaşmanın şartlarının belirsiz olduğu ve taraflar arasında bir kararın kesin olmadığı anlamına gelebilir. Bu da sözleşmenin geçersizliğine yol açabilir.

 

 

#37. Banka şubelerinin duvarında hangi bilgiyi içeren belgenin asılı olması zorunludur?

Cevap A) Adına acentelik yaptıkları sigorta şirketinin unvanı

Segem 2022 Kasım Sınav Sorusu
Segem 2023 Haziran Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav Sorusu
Segem 2024 Nisan Sınav Sorusu

#38. Bir tarafın sermaye ve diğer tarafın da emeğini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

b) Mudarebe

Segem Şubat 2024 Sorusu

Segem Nisan 2024 Sorusu

 

“Mudarebe” sözleşmesidir. Mudarebe, bir kişinin sermayeyi, diğer kişinin ise emeği veya işçiliği koyduğu bir tür ortaklık sözleşmesidir. Mudarebe sözleşmesi, kar paylaşımı ve diğer finansal düzenlemeleri içeren bir anlaşmadır ve genellikle İslam hukuku veya bazı İslam ülkelerinde kullanılır. Bu tür bir sözleşme, sermaye sahibi ile emek sahibi arasındaki ortaklığı düzenler ve karların nasıl paylaşılacağını belirler.

#39. Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?

c) Sarf

Segem 2023 Haziran Sınav sorusu
Segem 2023 Eylül Sınav sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav sorusu

Döviz mübadele işlemleri, İslam hukuku (muamelat fıkhı) açısından genellikle “Sarf” veya “Sarf Akdi” olarak isimlendirilir. Sarf, bir tür para veya döviz değişim anlaşmasıdır ve İslam hukukuna göre bazı şartlara tabi tutulabilir. Bu tür anlaşmaların İslam hukukuna uygun olması için riba (faiz) içermemesi ve spekülasyon gibi haram pratikleri içermemesi gerekebilir. İslam hukuku, döviz mübadele işlemleri konusunda bazı sınırlamalar getirebilir ve bu işlemlerin faizsiz ve adaletli bir şekilde yapılmasını teşvik eder.

#40. Sigorta acentelerinin, asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malarlıklarının en az yüzde kaçı nakit, meduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir uatırım araçlarından olması gerekir?

d) Yüzde 50

Segem 2023 Haziran Sınav sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav sorusu

#41. Sigorta şirketleri ve acentelerin hesap ve kayıt düzenlerini üçer aylık dönemler itibariyle mutabakat çalışmasına uygun olacak şekilde oluşturmaları ve engeç ilgili dönemi takiben en geç -------- süre içinde mutabakat sağlamaları gereklidir. Boşluğa uygun seçeneği seçiniz.

c ) 1 ay

#42. Katılım esaslı şirketler aracıları hangi sıklıkla eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır?

b) Yılda bir kere

#43. Teminat mektupları muamelat fıkhında hangi sözleşmeye tekabül etmektedir?

b) Kefalet

Teminat mektupları, muamelat fıkhında “b) Kefalet” sözleşmesine tekabül eder. Kefalet, bir kişinin başka bir kişinin borcunu yerine getirme taahhüdünü ifade eder. Teminat mektupları, genellikle bir kişi veya kurumun, bir başkasının borcunu yerine getireceğini veya taahhüt edeceğini yazılı olarak belirttiği kefalet sözleşmeleridir. Bu mektuplar, borçlu tarafın güvenilirliğini göstermek ve alacaklı tarafın korunmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

 

 

#44. Bankaların teknik personellerine ilişkin bilgilerini ne zaman TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

a) Her yılın Şubat ayı sonuna kadar

Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar, her yılın Şubat ayı sonuna kadar acentelik faaliyeti yürütülen birimleri ile teknik personele ilişkin bilgileri TOBB’a bildirir.

 

#45. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayana ne ad verilir?

c) Aktüer

Segem 2024 Şubat Sorusu

Sigortacılık tekniği ile yatırım, finansman, ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan ve tarife ile teknik esasları hazırlayan kişilere “aktüer” denir. Aktüerler, sigorta şirketlerinde risk ve finansal analizlerle ilgilenirler ve sigorta ürünlerinin fiyatlandırılması, rezervasyonları, sermaye gereksinim analizi gibi önemli konularda çalışırlar. Bu profesyoneller, matematiksel ve istatistiksel becerilere sahip olup, sigorta ve finans alanında özel eğitim almışlardır.

#46. Sigortacı, sözleşmenin yapılmasından itibaren poliçeyi sigortalıya bildirme süresi ne kadardır?

a) 24 saat

Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü :

Sigortacı, sözleşmenin yapılmasından itibaren 24 saat diğer hallerde 15 gün içerisinde yetkililerce imzalanmış bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigorta poliçesinin geç verilmesinden kaynaklanan zararlardan sigortacı sorumludur.

#47. Muamelat fıkhı çerçevesinde bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade ve irade beyanına ne denir?

b) İcap

Segem Kasım 2022 Sınav Sorusu
Segem Haziran 2023 Sınav Sorusu
Segem Eylül 2023 Sınav Sorusu
Segem Aralık 2023 Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu

“Icap,” Muamelat Fıkhı (İslam ticaret hukuku) bağlamında kullanılan bir terimdir ve bir sözleşme kuruluşunun temel unsurlarından birini ifade eder. İcap, Türkçede “teklif” veya “öneri” olarak çevrilebilecek bir kavramdır.

İcap, bir kişinin diğer bir kişiye veya taraflara bir işlem yapma veya bir sözleşme kurma niyetini açıkça ifade ettiği bir beyandır. Bu, bir sözleşme yapma önerisi veya teklifi şeklinde olabilir. İcap, sözleşme kuruluşu sürecinin başlangıcını temsil eder.

Muamelat Fıkhı’na göre, icap eden tarafın teklifi (icap), diğer tarafın da bu teklifi kabul etmesi (qabul) gereklidir. Kabul edilmesi durumunda, sözleşme kurulur ve taraflar arasında yükümlülükler ortaya çıkar. Bu nedenle, icap ve kabul, bir sözleşmenin kurulması için temel unsurlardır ve taraflar arasındaki anlaşmanın başlangıcını temsil ederler.

 

İslam Hukuku’nda Muamelat Fıkhı (ticaret hukuku veya iş hukuku olarak da bilinir), ticari işlemler ve sözleşmelerle ilgilenen bir alt dalıdır. Bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade eden ve irade beyanını temsil eden terimlere gelince:

1- Teklif (Ijab): Bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade eden ve bir tarafın diğer tarafa bir teklif sunması anlamına gelir. Bu, sözleşme yapma niyetini açıkça ifade eden bir beyandır.

2- Kabul (Qabul): Teklifin diğer tarafça kabul edilmesi ve böylece sözleşmenin kurulmasıdır. Kabul, irade beyanının kabul edildiği anı işaret eder.

3- İrade Beyanı (Iradat): İfade ve irade beyanı, sözleşme kuruluşunda tarafların niyetlerini ve isteklerini açıkça ifade etmelerini içerir. İki temel bileşen olan teklif ve kabul, irade beyanının ana unsurlarıdır.

Sözleşme kuruluşu sürecinde, bir taraf diğer tarafa bir teklif sunar (ijab), diğer taraf ise bu teklifi kabul eder (qabul). Bu kabul, bir sözleşmenin kurulmasına ve taraflar arasında yükümlülüklerin oluşmasına yol açar. İrade beyanları, Muamelat Fıkhı’nda sözleşme kuruluşunun temel unsurlarını oluşturur ve bu unsurların eksiksiz ve açık bir şekilde ifade edilmesi önemlidir.

#48. Yurtdışında araçla kazaya neden olunması durumunda 3.şahıslara verilen maddi ve bedeni zararlar teminat altına alan sigorta aşağıdakilerden hangisidir?

b) Yeşil Kart

Segem 2021 Mart Sınav Sorusu
Segem 2022 Kasım Sınav Sorusu
Segem 2023 Haziran Sınav Sorusu
Segem 2023 Eylül Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav Sorusu
Segem 2024 Nisan Sınav Sorusu

Yeşil Kart Trafik Sigortası Nedir?

“Uluslararası Motorlu Taşıtlar Sigortası” olarak da bilinen Yeşil Kart Trafik Sigortası, gidilen her ülkede yeni bir sigorta yaptırma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Yeşil kart sistemine dahil ülkelere yapılan seyahatlerde oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın haklarını güvence altına almaya yarar. Uluslararası niteliğe sahip sigorta, yeşil renklidir ve tek formattadır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Segem 2023 Haziran Sınav Soruları

Segem 2023 Haziran Sınav Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Segem 2023 Haziran Sınav Soruları

SEGEM 2023 Eylül Sigorta Teknik Personel Sınavı Hazırlığı: En İyi Kaynak Lolonolo.com

SEGEM 2023 Eylül Sigorta Teknik Personel Sınavı’na hazırlanırken, başarılı bir sınav deneyimi yaşamak için doğru kaynaklara sahip olmak son derece önemlidir. Sınav hazırlığında en iyi kaynaklardan biri, Lolonolo.com gibi güvenilir bir platformdur.

Lolonolo.com, sınavın başarılı bir şekilde geçilmesine yardımcı olmak için bir dizi faydalı kaynak sunar. İşte bu platformda bulabileceğiniz bazı kaynaklar:

1- Çıkmış Sorulara Erişim: SEGEM sınavının önceki yıllarına ait çıkmış sorulara erişim, sınavın yapısı ve formatı hakkında daha iyi bir anlayış kazanmanıza yardımcı olur. Bu soruları çözerek, sınavın ne tür sorular içerdiğini ve hangi konulara odaklandığını inceleyebilirsiniz.

2- Deneme Sınavları: Lolonolo.com, SEGEM sınavı için hazırlanan deneme sınavları sunar. Bu deneme sınavları, gerçek sınav deneyimini simüle etmek için tasarlanmıştır. Sınav öncesinde bu deneme sınavlarını çözerek zaman yönetimi becerilerinizi geliştirebilir ve sınavın zorluk seviyesine alışabilirsiniz.

3- Çıkmış Soru Videoları: Lolonolo.com üzerinden Bu çıkmış soru videoları, akılda kalıcı olmasını sağlar, sınavda biraz daha hatırlamanıza yardımcı olur.

4- Konu Özetleri: Lolonolo.com, SEGEM sınavı için önemli konu özetlerini sunar. Bu özetler, sınavın kapsamını daha hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmenize yardımcı olur. Sınavın yoğun temposunda konuları hatırlamanız için ideal bir kaynaktır.

SEGEM 2023 Eylül Sigorta Teknik Personel Sınavı’na hazırlanırken, Lolonolo.com gibi güvenilir bir kaynağı kullanmak, başarı şansınızı artırabilir. Bu platform, çıkmış sorular, deneme sınavları, eğitim videoları ve konu özetleri gibi kaynaklarla sınav hazırlığınızı daha etkili hale getirir. Başarılar dileriz!

 

SEGEM’in Eğitim Videoları:  Segem Akademi üzerinden SEGEM’in resmi eğitim videolarına erişebilirsiniz. Bu videolar, sınavın kapsamını daha iyi anlamanıza ve kritik konuları öğrenmenize yardımcı olur. Uzmanların sunduğu bu eğitim materyalleri, sınavda başarılı olmanıza katkı sağlar.

#Segem

#SigortaTeknikPersonel

#Segem2023Soruları

Segem 2023 Haziran Sınav Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!