BesBireysel EmeklilikBireysel Emeklilik Aracıları SınavıSEGEMSigorta Teknik Personel

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 12

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

#1. Bireysel Emeklilik Sistemine katkı payı ödeyerek vatandaşlık hakkı kazanmak isteyen yabancının bireysel emeklilik sözleşmesine ödemesi gereken katkı payı tutarı en az ne kadardır?

Cevap : 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı

#2. Ücretlilere uygulanacak gelir vergisi tarifesinin 2023 yılı ilk dilimi kaç TL'dir?

Cevap : 70.000 TL

#3. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na göre idari para cezalarını hangi kurum verebilir?

Cevap : Konuya göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulu

#4. Aşağıda belirtilen hangi sözleşme türlerine üçüncü kişiler tarafından hediye amaçlı olarak ek katkı payı ödemesi yapılamamaktadır? I.Bireysel Sözleşme II.İşveren Grup Emeklilik Sertifikası III.Otomatik Katılım Sertifikası IV.Gruba Bağlı Bireysel Sözleşme

Cevap : II ve III

#5. Mükellef olan her bir Müslüman tarafından yapılması gereken amellere ne denir?

Cevap :
Farz-ı Ayın

#6. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanarak ayrılmak isteyen katılımcının devlet katkısı hesabındaki tutar dahil ödemeye konu birikim tutarı 300.000 TL'dir. Ödediği katkı payı tutarı 200.000 TL ve Devlet tarafından ödenen devlet katkısı tutarı ise 60.000 TL' dir. Katılımcıdan yapılacak stopaj tutarı ne kadar olacaktır?

Cevap : 2.000 TL

#7. Aşağıdakilerden hangisi şirket veya kuruluş nezdindeki İslami (şer’i) kurumsal yönetişim mekanizmasının unsurlarından bir değildir?

Cevap : İdari işler

#8. Peygamberimizin (s.a.v.) devamlı olarak yapıp, pek az terk ettiği sünnetlere ne ad verilir?

Cevap : Müekked Sünnet

#9. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin dört temel kaynağı arasında yer almaz?

Cevap : Örf

#10. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik sisteminde faaliyet gösteren şirketlere yüklenen Soru-mluluklardan biri değildir?

Cevap : Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilik sözleşmeleri için belirlenmiş koşullarla bankalara hizmet vermek

#11. Bireysel emeklilik sisteminde şirketler arası aktarıma ilişkin esas ve usuller hangi kurum tarafından belirlenir?

Cevap : Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

#12. -------; şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir. Cümledeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Emeklilik sözleşmesi

#13. Aşağıdakilerden hangisi emeklilik yatırım fonları kapsamında katılımcılara sunulacak bilgi ve belgelerden biri değildir?

Cevap : Faaliyet ruhsatı

#14. BES kapsamında Türk vatandaşlığına hak kazanabilmek için sistemde kalınması gereken süre şartı nedir?

Cevap : 3 yıl

#15. Emeklilik şirketi kuruluşu aşamasında gerekli olan sermaye tutarı hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Ödenmemiş sermayenin 3 yıl içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi gerekir.

#16. Aşağıdakilerden hangisi Teysir Modelinin asgari ilkeleri arasında yer almaz?

Cevap : Anonim şirket statüsü

#17. Ücretlilere uygulanacak gelir vergisi tarifesinin 2023 yılı için en düşük ve en yüksek oranları nelerdir?

Cevap : Yüzde 15 ve Yüzde 40

#18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : BEFAS, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından işletilmektedir.

#19. Kuruluş izni ve faaliyet ruhsatı başvurularında esas ve usuller ve gerekli belgeler hangi kurum tarafından belirlenir?

Cevap : Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

#20. Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatının getirdiği yeniliklerden biridir?

Cevap : Hepsi

#21. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda belirtilen adli cezalara ilişkin suçlardan dolayı kovuşturma yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruyu hangi kurum yapar?

Cevap : Suçun konusuna göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulu veya Sermaye Piyasası Kurulu

#22. Hangi emeklilik planlarına dahil olan katılımcılar BEFAS' ta işlem yapamaz?

Cevap : Emeklilik Gelir Planları

#23. Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla tanımlanan fonun asgari ne kadarı Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında değerlendirilir?

Cevap : Yüzde 50

#24. Emeklilik Gözetim Merkezi, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin denetimine tabidir?

Cevap : Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

#25. Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun denetimine tabidir?

Cevap : Katkı paylarının yatırıma yönlendirilme sürecindeki işlemler

#26. Fon birleşmeleri ile ilgili esas ve usuller hangi kurum tarafından belirlenir?

Cevap : Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü alınarak Sermaye Piyasası Kurulu

#27. Emeklilik şirketlerinin katılımcıların fon tercihlerine ilişkin yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyede bulunması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Şirket, katılımcının bireysel emeklilik sistemi haricindeki birikimleri için katılımcıya

#28. İlgili mevzuatta, aşağıdaki emeklilik planı türlerinden hangisinde emeklilik şirketi tarafından giriş aidatı alınamayacağı düzenlenmiştir?

Cevap : Vatandaşlık Emeklilik Planı

#29. Teysir modeli aşağıdaki platformlardan hangisine uygundur?

Cevap : Hepsi

#30. BES kapsamında yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanımına İlişkin hazırlanan vatandaşlık emeklilik planları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?I.Vatandaşlık emeklilik planlarında giriş aidatı kesintisi alınmaz.II.Vatandaşlık emeklilik planlarında BEFAS’ta sunulan fonlar dahil olmak üzere unvanında “yabancı” veya “dış borçlanma araçları” ibaresi bulunan fonlara yer verilmez. III. Yabancılar, Vatandaşlık emeklilik planlarına yeni bir sözleşme kurmak suretiyle dahil edilir.IV. Vatandaşlık emeklilik planlarında yönetim gider kesintisi alınmaz.

Cevap : I, II, III ve IV

#31. Bir takvim yılı içinde bir katılımcının alabileceği azami devlet katkısı tutarı ne kadardır?

Cevap : İlgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 30’u kadardır.

#32. Vatandaşlık planında yer alan bir katılımcı 3 yıl boyunca aşağıdaki işlemlerden hangisini/hangilerini yapamaz? I. Plan değişikliğiII. Emeklilik nedeni ile hesap birleştirme III. Başka bir şirkete aktarımIV. Fon dağılımı değişikliği

Cevap : I, II ve III

#33. Muamelat fıkhı çerçevesinde bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade eden irade beyanına ne denir?

Cevap : İcap

#34. Peygamber Efendimizin bazen yaptıkları ve bazen de terk ettikleri ibadetlere ne denir?

Cevap : Müstehap

#35. Dinen yapılması kesin delillerle emredilen bağlayıcı hükümlere ne denir?

Cevap : Farz

#36. Emeklilik sözleşmesinde bulunması gereken hususlar hangi kurum tarafından belirlenir?

Cevap : Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü alınarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

#37. Aşağıdakilerden hangisi şirketin katılım esaslı faaliyetlerine ilişkin süreçleri güçlendiren öncelikli unsurlardan biri değildir?

Cevap : Mali bünyesi

#38. Peygamberimizin (s.a.v) sözlerine (kavli), kendi fiillerine (fiili) ve başkaları tarafından yapılan işlerde o işi onay-tasvip mahiyetindeki (takriri) sukûtlarına ne denir?

Cevap : Sünnet

#39. Bireysel emeklilik sisteminde 5 yıldır bulunan ve 14.000 TL katkı payı ödeyen ve ödediği katkı paylarına 3.500 TL devlet katkısı alan katılımcının vefatı durumunda, devlet katkısı hesabındaki tutar dahil 18.000 TL olan ödemeye konu tutardan lehdarlarına ödenecek tutar kaç TL'dir? (Veraset ve İntikal Vergisi kapsamındaki kesintiler dikkate alınmayacaktır. Giriş aidatı olmadığı varsayılmıştır.)

Cevap : 17.975 TL

#40. Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik emeklilik planı kapsamında katılımcıya sunulabilecek sigorta konularından biri değildir?

Cevap : Zorunlu Deprem Sigortası

#41. Devlet katkısını hesaplamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Emeklilik Gözetim Merkezi

#42. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : BEFAS üzerinden başka şirketlerin kurucusu olduğu fonları seçen katılımcılar için fon alımını gerektiren her türlü işlemde ileri valörlü fonun tercih edilmesi durumunda nemalandırma işlemi yapılmaz

#43. Bütünleşik emeklilik planları kapsamında plana tanımlanacak olan ek faydaların indirim oranı en az yüzde kaç olmalıdır?

Cevap : 0.3

#44. Hak sahiplerince aranmayan paralar hesabına konu sözleşmeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : 5 yıllık süre içinde hak sahiplerince talep edilmeyen paralar TCMB nezdinde açılan hesaba aktarılır

#45. Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin bireysel emeklilik sistemine aktarımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Tanımlanmış fayda esaslı olmayan emeklilik planlarından yapılacak aktarımlarda, emeklilik birikimlerinin bulunduğu hesapların kişiselleştirilmiş olması, diğer taahhütlerin durumu ve emeklilik taahhüt planının aktüeryal açıdan değerlendirilmesi dikkate alınarak Kurumca uygun görülmesi halinde hizmet sunucusunun yetkili organlarınca karar alınması şartı aranmayabilir.

#46. İslam dininin dört temel kaynağından hangi ikisi asli kaynaklar olarak kabul edilir?

Cevap : Kur’an – Sünnet

#47. Müslümanlar, bilmesi gereken konuları fıkıh ve ilmihal kitaplarına başvurarak öğrenirler. Fıkıh kitaplarında da konular genel anlamda 4 bölüme ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümler arasında yer almaz?

Cevap : Muşareke

#48. A emeklilik şirketinde 05.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeden 01.02.2023 tarihine kadar 150 TL peşin giriş aidatı kesintisi ve 200 TL yönetim gider kesintisi yapılmıştır. 01.02.2023 tarihi itibariyle ilgili şirkette sistemden ayrılması durumunda birikimden indirilebilecek ertelenmiş giriş aidatı tutarı en fazla ne kadar olabilir? (Brüt asgari ücretin 2.558,40 TL olduğu ve sözleşmenin sistemden bulunduğu hiçbir yıl için de değişmediği varsayılmaktadır.)

Cevap : 737,32 TL

#49. Aşağıdakilerden hangisi Teysir Modelinde yer alması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

Cevap : Sermayedar ile risk fonunun ayrıştırılması

#50. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerde İslami (şer’i) yönetişim mekanizmasını oluşturan temel unsurlardan değildir?

Cevap : Yönetim Kurulu

#51. Aşağıdaki emeklilik yatırım fonları türlerinden hangileri Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) üzerinden katılımcılara sunulamamaktadır? I. Kira Sertifikaları Fonları II. Kıymetli Madenler FonuIII. Para Piyasası Fonu IV. Katkı Fonları V. Başlangıç Fonları

Cevap : III, IV ve V

#52. 2019-2023 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde her bir yıl için yılın ilk yarısında uygulanan aylık brüt asgari ücretin sırasıyla 2019 için 2.558 TL, 2020 için 2.943 TL, 2021 için 3.577 TL 2022 için 5.000 TL ve 2023 için 10.000 TL olduğu dikkate alınırsa, söz konusu dönemlerde yapılabilecek kesintiler toplamı en fazla ne kadardır?

Cevap : 2.046,63 TL

#53. Dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarla ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap : Emeklilik gelir planı kapsamındaki sözleşmelerin kurulması için en az aylık brüt asgari ücretin 5 katı kadar tutarın sözleşmeye aktarılması gerekir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bes Deneme Sınavı -12
Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Bes Deneme Sınavı -12
Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

 

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 12

Soru -1 :
Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin bireysel emeklilik sistemine aktarımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz satışından doğacak kazancın tamamı kurumlar vergisine tabidir.

b) Tanımlanmış fayda esaslı olmayan emeklilik planlarından yapılacak aktarımlarda, emeklilik birikimlerinin bulunduğu hesapların kişiselleştirilmiş olması, diğer taahhütlerin durumu ve emeklilik taahhüt planının aktüeryal açıdan değerlendirilmesi dikkate alınarak Kurumca uygun görülmesi halinde hizmet sunucusunun yetkili organlarınca karar alınması şartı aranmayabilir.

c) Bu kapsamda emeklilik sözleşmesi akdeden katılımcıların giriş aidatı ertelenir.

d) Aktarım işlemi Kanun’un yayım tarihinden itibaren 6 yıl içinde yapılabilir.

Cevap : Tanımlanmış fayda esaslı olmayan emeklilik planlarından yapılacak aktarımlarda, emeklilik birikimlerinin bulunduğu hesapların kişiselleştirilmiş olması, diğer taahhütlerin durumu ve emeklilik taahhüt planının aktüeryal açıdan değerlendirilmesi dikkate alınarak Kurumca uygun görülmesi halinde hizmet sunucusunun yetkili organlarınca karar alınması şartı aranmayabilir.

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru-2 :

Peygamberimizin (s.a.v.) devamlı olarak yapıp, pek az terk ettiği sünnetlere ne ad verilir?

a) Müstehap

b) Mubah

c) Müekked Sünnet

d) Gayr-i müekked Sünnet

Cevap : Müekked Sünnet

 Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru- 3 :

Müslümanlar, bilmesi gereken konuları fıkıh ve ilmihal kitaplarına başvurarak öğrenirler. Fıkıh kitaplarında da konular genel anlamda 4 bölüme ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümler arasında yer almaz?

a) İbadet

b) Muşareke

c) Ukubat

d) Muamelat

Cevap : Muşareke

Soru- 4 :

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanarak ayrılmak isteyen katılımcının devlet katkısı hesabındaki tutar dahil ödemeye konu birikim tutarı 300.000 TL’dir. Ödediği katkı payı tutarı 200.000 TL ve Devlet tarafından ödenen devlet katkısı tutarı ise 60.000 TL’ dir. Katılımcıdan yapılacak stopaj tutarı ne kadar olacaktır?

a) 2.000 TL

b) 5.000 TL

c) 7.500 TL

d) 12.500 TL

Cevap : 2.000 TL

Soru- 5 :

Bireysel emeklilik sisteminde 5 yıldır bulunan ve 14.000 TL katkı payı ödeyen ve ödediği katkı paylarına 3.500 TL devlet katkısı alan katılımcının vefatı durumunda, devlet katkısı hesabındaki tutar dahil 18.000 TL olan ödemeye konu tutardan lehdarlarına ödenecek tutar kaç TL’dir? (Veraset ve İntikal Vergisi kapsamındaki kesintiler dikkate alınmayacaktır. Giriş aidatı olmadığı varsayılmıştır.)

a) 16.000 TL

b) 17.975 TL

c) 15.200 TL

d) 14.000 TL

Cevap : 17.975 TL

Soru- 6 :

Bir takvim yılı içinde bir katılımcının alabileceği azami devlet katkısı tutarı ne kadardır?

a) Alınabilecek devlet katkısında limit yoktur.

b) İlgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %40’ı kadardır.

c) İlgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %30’u kadardır.

d) İlgili takvim yılı için belirlenen yıllık brüt asgari ücret toplamının %50’si kadardır.

Cevap : İlgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 30’u kadardır.

Soru- 7 :

Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun denetimine tabidir?

a) Emeklilik şirketinin fonlarına ilişkin işlemler

b) Portföy yöneticilerine ilişkin işlemler

c) Saklayıcılara ilişkin işlemler

d) Katkı paylarının yatırıma yönlendirilme sürecindeki işlemler

Cevap : Katkı paylarının yatırıma yönlendirilme sürecindeki işlemler

Soru- 8 :

Emeklilik Gözetim Merkezi, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin denetimine tabidir?

a) Ticaret Bakanlığı

b) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

c) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

d) Denetime tabi değildir.

Cevap : Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Soru- 9 :

Emeklilik sözleşmesinde bulunması gereken hususlar hangi kurum tarafından belirlenir?

a) Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu

b) Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü alınarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

c) Hazine ve Maliye Bakanlığının atayacağı kişi

d) Emeklilik şirketleri

Cevap : Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü alınarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bes 2023 sına soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 12

Soru- 10 :

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na göre idari para cezalarını hangi kurum verebilir?

a) Ticaret Bakanlığı

b) Takasbank

c) Konuya göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulu

d) Emeklilik Gözetim Merkezi

Konuya göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulu

Cevap : Konuya göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulu

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Soru- 11:

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda belirtilen adli cezalara ilişkin suçlardan dolayı kovuşturma yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruyu hangi kurum yapar?

a) Emeklilik Gözetim Merkezi

b) Suçun konusuna göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulu veya Sermaye Piyasası Kurulu

c) Takasbank

d) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği

Cevap : Suçun konusuna göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulu veya Sermaye Piyasası Kurulu

Soru- 12 :

Fon birleşmeleri ile ilgili esas ve usuller hangi kurum tarafından belirlenir?

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı

b) Portföy yöneticileri

c) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü alınarak Sermaye Piyasası Kurulu

d) Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınarak Borsa İstanbul

Cevap : Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü alınarak Sermaye Piyasası Kurulu

Soru- 13 :

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik sisteminde faaliyet gösteren şirketlere yüklenen Soru-mluluklardan biri değildir?

a) Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilik sözleşmeleri için belirlenmiş koşullarla bankalara hizmet vermek

b) Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde tahsil edilen katkıların fona yönlendirilmesini sağlamak ve bireysel emeklilik hesaplarının ve ilgili diğer kayıtların güncelleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirmek

c) Portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamak

d) Bireysel emeklilik hesaplarında gerekli şeffaflığı sağlamak ve katılımcıların günlük hesap bilgilerine kolayca ulaşabilmelerini sağlamak

Cevap : Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilik sözleşmeleri için belirlenmiş koşullarla bankalara hizmet vermek

Soru- 14 :

Kuruluş izni ve faaliyet ruhsatı başvurularında esas ve usuller ve gerekli belgeler hangi kurum tarafından belirlenir?

a) Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

b) Sermaye Piyasası Kurulu

c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

d) Bireysel Emeklilik Sistemi Denetim Kurulu

Cevap : Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Soru- 15 :

Bireysel emeklilik sisteminde şirketler arası aktarıma ilişkin esas ve usuller hangi kurum tarafından belirlenir?

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

b) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği

c) Fon Yönetim Şirketi

d) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Cevap : Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Soru- 16 :

Devlet katkısını hesaplamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Emeklilik Gözetim Merkezi

b) Hazine ve Maliye Bakanlığı

c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

d) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği

Cevap : Emeklilik Gözetim Merkezi

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru- 17:

Teysir modeli aşağıdaki platformlardan hangisine uygundur?

a) Anonim şirket

b) Mütüel şirket

c) Kooperatif

d) Hepsi

Cevap : Hepsi

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru- 18 :

Aşağıdakilerden hangisi şirket veya kuruluş nezdindeki İslami (şer’i) kurumsal yönetişim mekanizmasının unsurlarından bir değildir?

a) Danışma komitesi

b) İdari işler

c) Katılım uyum birimi

d) Katılım iç denetim raporu

Cevap : İdari işler

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru- 19 :

Aşağıdakilerden hangisi Teysir Modelinde yer alması gereken asgari unsurlardan biri değildir?

a) Finansal varlıkların katılım esaslarına göre yönetilmesi

b) Sermayedar ile risk fonunun ayrıştırılması

c) Dinen meşru alanlara teminat sunulabilmesi

d) Danışma komitesinin oluşturulması

Cevap : Sermayedar ile risk fonunun ayrıştırılması

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 12

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru- 20 :

Aşağıdakilerden hangisi Teysir Modelinin asgari ilkeleri arasında yer almaz?

a) Danışma komitesinin oluşturulması

b) Anonim şirket statüsü

c) Finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetilmesi

d) Dinen meşru olmayan konu ve risklerin teminat altına alınmaması

Cevap : Anonim şirket statüsü

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru- 21:

Muamelat fıkhı çerçevesinde bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade eden irade beyanına ne denir?

a) Kabul

b) İcap

c) İcma

d) Makbul

Cevap : İcap

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru- 22 :

Mükellef olan her bir Müslüman tarafından yapılması gereken amellere ne denir?

a) Farz-ı Kifaye

b) Farz-ı Ayın

c) Farz-ı Misal

d) Farz-ı Muhal

Cevap :
Farz-ı Ayın

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru- 23 :

Dinen yapılması kesin delillerle emredilen bağlayıcı hükümlere ne denir?

a) Farz

b) Sünnet

c) Müstehap

d) Mübah

Cevap : Farz

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru- 24 :

Peygamberimizin (s.a.v) sözlerine (kavli), kendi fiillerine (fiili) ve başkaları tarafından yapılan işlerde o işi onay-tasvip mahiyetindeki (takriri) sukûtlarına ne denir?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Örf

Cevap : Sünnet

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru- 25 :

İslam dininin dört temel kaynağından hangi ikisi asli kaynaklar olarak kabul edilir?

a) Kur’an – İcma

b) İcma – Kıyas

c) Sünnet – İcma

d) Kur’an – Sünnet

Cevap : Kur’an – Sünnet

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soru-ları 75-

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru- 26 :

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin dört temel kaynağı arasında yer almaz?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Örf

Cevap : Örf

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru- 27 :

Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerde İslami (şer’i) yönetişim mekanizmasını oluşturan temel unsurlardan değildir?

a) Yönetim Kurulu

b) Danışma Komitesi

c) Katılım Uyum Birimi

d) Katılım İç Denetim Raporu (Mekanizması)

Cevap : Yönetim Kurulu

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru- 28 :

Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatının getirdiği yeniliklerden biridir?

a) İslami (Şer’i) yönetim mekanizması

b) Şirket çalışanlarına eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu

c) Danışma komitesi üye sayısı

d) Hepsi

Cevap : Hepsi

Soru- 29 :

Aşağıdakilerden hangisi şirketin katılım esaslı faaliyetlerine ilişkin süreçleri güçlendiren öncelikli unsurlardan biri değildir?

a) Mali bünyesi

b) Katılım uyum birimi

c) Katılım iç denetim raporu (mekanizması)

d) Danışma komitesi

Cevap : Mali bünyesi

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

 

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Soru- 30 :

Peygamber Efendimizin bazen yaptıkları ve bazen de terk ettikleri ibadetlere ne denir?

a) Farz

b) Müstehap

c) Mubah

d) Mekruh

Cevap : Müstehap

Soru- 31 :

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik emeklilik planı kapsamında katılımcıya sunulabilecek sigorta konularından biri değildir?

a) Özel Sağlık Sigortası

b) Ferdi Kaza Sigortası

c) Seyahat Sağlık Sigortası

d) Zorunlu Deprem Sigortası

Cevap : Zorunlu Deprem Sigortası

Soru- 32 :

Aşağıda belirtilen hangi sözleşme türlerine üçüncü kişiler tarafından hediye amaçlı olarak ek katkı payı ödemesi yapılamamaktadır? I.Bireysel Sözleşme II.İşveren Grup Emeklilik Sertifikası III.Otomatik Katılım Sertifikası IV.Gruba Bağlı Bireysel Sözleşme

a) Yalnız III

b) II ve III

c) Yalnız II

d) II, III ve IV

Cevap : II ve III

Soru- 33 :

Dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarla ilgili hangisi yanlıştır?

a) Üye veya çalışan, birden çok şirkete veya aynı şirkette birden çok sözleşmeye aktarım yapabilir.

b) Emeklilik gelir planı kapsamındaki sözleşmelerin kurulması için en az aylık brüt asgari ücretin 5 katı kadar tutarın sözleşmeye aktarılması gerekir.

c) Aktarım tutarı üzerinden aktarıma ilişkin olarak giriş aidatı dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.

d) Aktarımla kurulacak veya kurulmuş olan sözleşmelerin veya bu sözleşmelerden kaynaklı alacakların hizmet sunucusuna devredilmesi mümkündür.

Cevap : Emeklilik gelir planı kapsamındaki sözleşmelerin kurulması için en az aylık brüt asgari ücretin 5 katı kadar tutarın sözleşmeye aktarılması gerekir.

Soru- 34 :

Bütünleşik emeklilik planları kapsamında plana tanımlanacak olan ek faydaların indirim oranı en az yüzde kaç olmalıdır?

a) 0.3

b) 0.2

c) 0.25

d) 0.5

Cevap : 0.3

Soru- 35 :

Aşağıdaki emeklilik yatırım fonları türlerinden hangileri Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) üzerinden katılımcılara sunulamamaktadır? I. Kira Sertifikaları Fonları II. Kıymetli Madenler FonuIII. Para Piyasası Fonu IV. Katkı Fonları V. Başlangıç Fonları

a) Yalnız V

b) II ve III

c) II, III ve IV

d) III, IV ve V

Cevap : III, IV ve V

Soru- 36 :

Hangi emeklilik planlarına dahil olan katılımcılar BEFAS’ ta işlem yapamaz?

a) Emeklilik Gelir Planları

b) Otomatik Katılım Planları

c) Katılım Planları

d) Bireysel Emeklilik Planları

Cevap : Emeklilik Gelir Planları

Soru- 37 :

Hak sahiplerince aranmayan paralar hesabına konu sözleşmeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Hak sahiplerine ödenmesi gereken tutarın yatırıma yönlendirildiği fonlardan yapılacak kesinti dışında bir kesinti yapılamaz.

b) Hak sahiplerine ödenmesi gereken tutarın hak sahipleri adına açılan yeni hesaba nakden intikal ettiği tarih, yürürlük tarihidir.

c) Hak sahiplerine ödenmesi gereken tutar katılımcı veya çalışan tarafından talep edilmiş olan son faiz içeren/faiz içermeyen yatırım tercihi ile uyumlu standart ya da katılım standart fonlarda eski sözleşme ile ilişkili yeni bir hesap açılarak nemalandırılır.

d) 5 yıllık süre içinde hak sahiplerince talep edilmeyen paralar TCMB nezdinde açılan hesaba aktarılır.

 

Cevap : 5 yıllık süre içinde hak sahiplerince talep edilmeyen paralar TCMB nezdinde açılan hesaba aktarılır

Soru- 38

: …………………; şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir. Cümledeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

a) Emeklilik sözleşmesi

b) İzahname

c) Teklif Formu

d) İçtüzük

Cevap : Emeklilik sözleşmesi

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soru-ları 76-

Soru- 39 :

Aşağıdakilerden hangisi emeklilik yatırım fonları kapsamında katılımcılara sunulacak bilgi ve belgelerden biri değildir?

a) Tanıtım formu

b) Faaliyet ruhsatı

c) İçtüzük

d) İzahname

Cevap : Faaliyet ruhsatı

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 12

Soru- 40 :

Emeklilik şirketlerinin katılımcıların fon tercihlerine ilişkin yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyede bulunması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Şirket, fon tavsiyesini elektronik iletişim araçları veya robo-danışmanlık uygulamaları ile katılımcılarına iletebilir veya katılımcıların erişimine sunabilir.

b) Şirket, katılımcının bireysel emeklilik sistemi haricindeki birikimleri için katılımcıya yönlendirmede bulunabilir.

c) Fon tercihi konusunda tavsiyede bulunmak üzere araştırma birimi tarafından ayda bir kereden az olmamak üzere şirketçe katılımcıya sunulan fonlar hakkında her risk grubuna yönelik ayrı tavsiyeler içeren araştırma raporu hazırlanır.

d) Fon tavsiyesi hizmetlerine karşılık olarak herhangi bir ücret talebinde bulunulamaz ve kesinti yapılamaz.

Şirket, katılımcının bireysel emeklilik sistemi haricindeki birikimleri için katılımcıya

Cevap : yönlendirmede bulunabilir.

Soru- 41 :

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) OKS Standart ve OKS Değişken fonların BEFAS’ta işlem görmesi zorunlu değildir.

b) Grup fonları, unvanında “yabancı” ibaresi yer alan fonlar BEFAS’a dâhildir.

c) Birikimini BEFAS üzerinden sunulan fonlara yönlendirmek isteyen katılımcılara fon seçimi, birikim tutarı veya oranı hususlarında kısıtlama konulabilir.

d) BEFAS üzerinden başka şirketlerin kurucusu olduğu fonları seçen katılımcılar için fon alımını gerektiren her türlü işlemde ileri valörlü fonun tercih edilmesi durumunda nemalandırma işlemi yapılmaz.

Cevap : BEFAS üzerinden başka şirketlerin kurucusu olduğu fonları seçen katılımcılar için fon alımını gerektiren her türlü işlemde ileri valörlü fonun tercih edilmesi durumunda nemalandırma işlemi yapılmaz

Soru- 42 :

BES kapsamında yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanımına İlişkin hazırlanan vatandaşlık emeklilik planları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?I.Vatandaşlık emeklilik planlarında giriş aidatı kesintisi alınmaz.II.Vatandaşlık emeklilik planlarında BEFAS’ta sunulan fonlar dahil olmak üzere unvanında “yabancı” veya “dış borçlanma araçları” ibaresi bulunan fonlara yer verilmez. III. Yabancılar, Vatandaşlık emeklilik planlarına yeni bir sözleşme kurmak suretiyle dahil edilir.IV. Vatandaşlık emeklilik planlarında yönetim gider kesintisi alınmaz.

a) I ve III

b) I,II ve IV

c) I, II ve III

d) I, II, III ve IV

Cevap : I, II, III ve IV

Soru- 43 :

BES kapsamında Türk vatandaşlığına hak kazanabilmek için sistemde kalınması gereken süre şartı nedir?

a) 2 yıl

b) 3 yıl

c) Süre kısıtlaması bulunmamaktadır.

d) 5 yıl

Cevap : 3 yıl

Soru- 44 :

Vatandaşlık planında yer alan bir katılımcı 3 yıl boyunca aşağıdaki işlemlerden hangisini/hangilerini yapamaz? I. Plan değişikliğiII. Emeklilik nedeni ile hesap birleştirme III. Başka bir şirkete aktarımIV. Fon dağılımı değişikliği

a) I ve III

b) I,II ve IV

c) I, II ve III

d) I, II, III ve IV

Cevap : I, II ve III

Soru- 45 :

Bireysel Emeklilik Sistemine katkı payı ödeyerek vatandaşlık hakkı kazanmak isteyen yabancının bireysel emeklilik sözleşmesine ödemesi gereken katkı payı tutarı en az ne kadardır?

a) 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı

b) 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı

c) 300.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı

d) 200.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı

Cevap : 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı

Soru- 46 :

İlgili mevzuatta, aşağıdaki emeklilik planı türlerinden hangisinde emeklilik şirketi tarafından giriş aidatı alınamayacağı düzenlenmiştir?

a) Vatandaşlık Emeklilik Planı

b) İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi

c) Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

d) Bütünleşik Emeklilik Planı

Vatandaşlık Emeklilik Planı

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Soru- 47 :

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) BEFAS Bilgilendirme Platformu; başka şirketlerin fonlarını seçmek isteyen katılımcıların fon seçeneklerini değerlendirebilmelerini sağlayan bilgilendirme platformudur.

b) BEFAS; emeklilik yatırım fonu paylarının alım satımının yapıldığı merkezi elektronik platformdur.

c) BEFAS Bilgilendirme Platformu, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından kurulmuştur.

d) BEFAS, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından işletilmektedir.

Cevap : BEFAS, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından işletilmektedir.

Soru- 48 :
Ücretlilere uygulanacak gelir vergisi tarifesinin 2023 yılı ilk dilimi kaç TL’dir?

a) 70.000 TL

b) 150.000 TL

c) 370.000 TL

d) 550.000 TL

Cevap : 70.000 TL

Soru- 49 :
Ücretlilere uygulanacak gelir vergisi tarifesinin 2023 yılı için en düşük ve en yüksek oranları nelerdir?

a) %15 ve %35

b) %15 ve %40

c) %20 ve %27

d) %20 ve %35

Cevap : Yüzde 15 ve Yüzde 40

Soru- 50 : Emeklilik şirketi kuruluşu aşamasında gerekli olan sermaye tutarı hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Şirket sermayesinin en az 25 milyon TL olması gerekir.

b) Şirketin ödenmiş sermayesinin en az 20 milyon TL olması gerekir.

c) Şirketin ödenmiş sermayesinin en az 15 milyon TL olması gerekir.

d) Ödenmemiş sermayenin 3 yıl içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi gerekir.

Cevap : Ödenmemiş sermayenin 3 yıl içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi gerekir.

Soru- 51 :

Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla tanımlanan fonun asgari ne kadarı Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında değerlendirilir?

a) 70%

b) 50%

c) 25%

d) 10%

Cevap : Yüzde 50

Soru- 51 :

2019-2023 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde her bir yıl için yılın ilk yarısında uygulanan aylık brüt asgari ücretin sırasıyla 2019 için 2.558 TL, 2020 için 2.943 TL, 2021 için 3.577 TL 2022 için 5.000 TL ve 2023 için 10.000 TL olduğu dikkate alınırsa, söz konusu dönemlerde yapılabilecek kesintiler toplamı en fazla ne kadardır?

a) 2.046,63 TL

b) 10.008 TL

c) 3.8605,5 TL

d) 2.552,04 TL

Cevap : 2.046,63 TL

Soru- 52 :

A emeklilik şirketinde 05.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeden 01.02.2023 tarihine kadar 150 TL peşin giriş aidatı kesintisi ve 200 TL yönetim gider kesintisi yapılmıştır. 01.02.2023 tarihi itibariyle ilgili şirkette sistemden ayrılması durumunda birikimden indirilebilecek ertelenmiş giriş aidatı tutarı en fazla ne kadar olabilir? (Brüt asgari ücretin 2.558,40 TL olduğu ve sözleşmenin sistemden bulunduğu hiçbir yıl için de değişmediği varsayılmaktadır.)

a) 1087,32 TL

b) 737,32 TL

c) 2558,4 TL

d) 1437,32 TL

Cevap : 737,32 TL

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

BES Deneme Sınavları

e-beas , Bireysel Emeklilik Sınav Soruları https://lolonolo.com/sertifika/segem/bes/

BES Mobil Uygulama

error: Content is protected !!