auzefRapor Yazma ve Mülakat TeknikleriSosyal Hizmet

Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri 2022-2023 Vize Soruları

#1. Grup ya da yakın çevre (arkadaş çevresi, aile çevresi, işyeri çevresi gibi) içindeki sosyal davranışları inceler. Bir futbol takımının antrenöre ya da kulüp başkanına yaklaşımı, tepkisi ya da sevgisi, tepkinin sevgiye, saygıya dönüştürülmesi konularını inceler. Yukarıda hakkında bilgi verilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sosyal Psikoloji

#2. Bürokrasi terimi köken olarak Latincede aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Cevap : E) Burra

lolonolo.com

#3. Aşağıdaki mülakat, sunum, rapor gibi etkinliklerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Mülakat, temelde soru sorarak bilgi alma yoluyla yapılır.

#4. Sokak çocuklarının aile ilişkileri denildiğinde aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

Cevap : E) Kapsam

#5. Sosyal hizmetlerde ana ve çocuk denildiğinde aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

Cevap : A) Alan

#6. Rapor yazmak için araç-gereç kavramıyla kastedilenler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Bilgisayar, yazıcı, kağıt, zımba, delgeç, dosya gibi malzemeler

lolonolo.com

#7. Bürokrasiyi sosyolojik boyutta enine boyuna irdeleyen ilk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Max Weber

#8. Feodal kültürle donanmış beyinlere bürokrasi en sağlam biçimde nasıl öğretilebilir?

Cevap : B) Bilgi ve beceriyi birlikte kazandırarak

#9. Toplum ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi daha doğrudur?

Cevap : B) Toplumlar canlı organizmalardır; yaşarlar ve büyürler.

#10. Uzun ifadelerin ilk kez simgelerle belirtildiği yazı ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap : C) M.Ö. 2500

#11. Bilgiyi kavramayı ve üretmeyi kolaylaştıran iki bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Dilbilim (Linguistics) ve Kökenbilim (Etimology)

lolonolo.com

#12. Bir ülkedeki yazışma, raporlama, tutanak altına alma, yazılı kuralları koyma ve yazılı emir verme gibi işlemlerin tümüne ne ad verilir?

Cevap : E) Bürokrasi

lolonolo.com

#13. Kuram ve uygulama ilişkisi nasıl olmalıdır?

Cevap : C) Kuram ve uygulama birbirini beslemelidir.

#14. Sorgulama, eleştirme ile bilimsel anlamda araştırma hangi öğrenme modelinde başlamıştır?

Cevap : D) Algılama (Sanayi dönemi)

#15. Başarılı ve yetkin olmak isteyen bir sosyal meslek elemanının yazacağı raporlarda alan ve kapsam için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : E) Alan yatay durumu, kapsam dikey durumu ifade eder.

lolonolo.com

#16. İyi ve başarılı bir meslek elemanı olmak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

Cevap : B) Zaman verip iyice anlayarak okumak ve çalışmak gerekir.

#17. Kuram ve uygulamayı öğrenme konusunda aşağıdaki yöntemlerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Kuram kitaptan, uygulama alanda öğrenilir.

#18. Başarılı bir rapor yazmak için aşağıdakilerden hangisi olmazsa yine de rapor yazılabilir?

Cevap : B) Yardımcı kişiler

#19. Beş duyu organımızın dış çevreden etkilendiği her şeyi duyu organımızdaki sinir ucuyla beyne iletmesi, beynin birikimiyle o şeyin ya da nesnenin adını öğrendikten sonra geri bildirim yaparak test etmesiyle tamamlanan devreye ne ad verilir?

Cevap : D) Algı

#20. Bürokrasi ile siyaset arasındaki birbirine bağımlılık ilişkisinde aşağıdakilerden hangisi temel doğrudur?

Cevap : C) Bürokrasi siyasi iradeye bağlıdır.

lolonolo.com

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri 2022-2023 Vize Soruları

1. Grup ya da yakın çevre (arkadaş çevresi, aile çevresi, işyeri çevresi gibi) içindeki sosyal davranışları inceler. Bir futbol takımının antrenöre ya da kulüp başkanına yaklaşımı, tepkisi ya da sevgisi, tepkinin sevgiye, saygıya dönüştürülmesi konularını inceler.
Yukarıda hakkında bilgi verilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal Psikoloji
B) Psikoloji
C) Antropoloji
D) Biyoloji
E) Sosyal Çalışma

Cevap : A) Sosyal Psikoloji

2. Bürokrasiyi sosyolojik boyutta enine boyuna irdeleyen ilk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) August Comte
B) Erich Fromm
C) Max Weber
D) Emmanuel Kant
E) Durkheim

Cevap : C) Max Weber

3. Başarılı ve yetkin olmak isteyen bir sosyal meslek elemanının yazacağı raporlarda alan ve kapsam için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kapsam geniş, alan dardır.
B) Alan aşağıdadır, kapsam yukarıda.
C) Alan geniş, kapsam dardır.
D) Alanla kapsam arasında temelde bir farklılık yoktur.
E) Alan yatay durumu, kapsam dikey durumu ifade eder.

Cevap : E) Alan yatay durumu, kapsam dikey durumu ifade eder.

lolonolo.com

4. Kuram ve uygulamayı öğrenme konusunda aşağıdaki yöntemlerden hangisi doğrudur?

A) Önce kuram ezberlenir, uygulama kendiliğinden gelir.
B) Kuram alanda, uygulama kitaptan öğrenilir.
C) İkisi de alanda uygulama yaparak öğrenilir.
D) Kuram kitaptan, uygulama alanda öğrenilir.
E) İkisi de kitaptan öğrenilir.

Cevap : D) Kuram kitaptan, uygulama alanda öğrenilir.

5. Sokak çocuklarının aile ilişkileri denildiğinde aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

A) Boyut
B) Alan
C) Bütünlük
D) Mekan
E) Kapsam

Cevap : E) Kapsam

6. Bir ülkedeki yazışma, raporlama, tutanak altına alma, yazılı kuralları koyma ve yazılı emir verme gibi işlemlerin tümüne ne ad verilir?

A) Yönetim
B) Yazılı kurallar
C) Sözel kurallar
D) Yaptırm
E) Bürokrasi

Cevap : E) Bürokrasi

lolonolo.com

7. Sosyal hizmetlerde ana ve çocuk denildiğinde aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

A) Alan
B) Mekan
C) Boyut
D) Kapsam
E) Bütünlük

Cevap : A) Alan

8. Beş duyu organımızın dış çevreden etkilendiği her şeyi duyu organımızdaki sinir ucuyla beyne iletmesi, beynin birikimiyle o şeyin ya da nesnenin adını öğrendikten sonra geri bildirim yaparak test etmesiyle tamamlanan devreye ne ad verilir?

A) Kaygı
B) Zeka
C) Zihin
D) Algı
E) Tasarım

Cevap : D) Algı

9. Bürokrasi terimi köken olarak Latincede aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

A) Masa
B) Cratle
C) Bureau
D) Keçe
E) Burra

Cevap : E) Burra

lolonolo.com

10. Feodal kültürle donanmış beyinlere bürokrasi en sağlam biçimde nasıl öğretilebilir?

A) Sadece beceri kazandırarak
B) Bilgi ve beceriyi birlikte kazandırarak
C) Ezberleterek
D) Sadece bilgilendirerek
E) Sürekli öğreterek

Cevap : B) Bilgi ve beceriyi birlikte kazandırarak

11. Aşağıdaki mülakat, sunum, rapor gibi etkinliklerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Mülakat, temelde soru sorarak bilgi alma yoluyla yapılır.
B) Rapor, sadece sözlü sunum yoluyla dinleyenlere aktarılır.
C) Konuşma, yazılı simgeler yoluyla yapılır.
D) Sunum yaparken mutlaka yazılı metin önceden hazırlanmış ve dağıtılmış olmalıdır.
E) Röportaj, röportajı yapanın kendisini ve ülke koşullarını anlatmasıyla başlamalıdır.

Cevap : A) Mülakat, temelde soru sorarak bilgi alma yoluyla yapılır.

12. Bürokrasi ile siyaset arasındaki birbirine bağımlılık ilişkisinde aşağıdakilerden hangisi temel doğrudur?

A) Siyasal otorite ile bürokratik otorite birlikte kamu otoritesine bağlıdır.
B) Bürokratik atorite siyasal otoritenin üzerindedir.
C) Bürokrasi siyasi iradeye bağlıdır.
D) Siyasal irade bürokrasiye bağlıdır.
E) Siyasal ve bürokratik otorite birbirinden bağımsızdır

Cevap : C) Bürokrasi siyasi iradeye bağlıdır.

lolonolo.com

13. Kuram ve uygulama ilişkisi nasıl olmalıdır?

A) Kuram ve uygulama birbirinden kopuk olmalıdır.
B) Kuram ve uygulama birbiriyle çatışmalıdır.
C) Kuram ve uygulama birbirini beslemelidir.
D) Kuram ve uygulamadan biri diğerini yönetmelidir.
E) Kuram ve uygulama birbirinden bağımsız olmalıdır.

Cevap : C) Kuram ve uygulama birbirini beslemelidir.

14. Uzun ifadelerin ilk kez simgelerle belirtildiği yazı ne zaman ortaya çıkmıştır?

A) M.S. 1200
E) M.Ö. 18000
C) M.Ö. 2500
D) M.S. 250
E) M.S. 750

Cevap : C) M.Ö. 2500

15. Bilgiyi kavramayı ve üretmeyi kolaylaştıran iki bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dilbilim (Linguistics) ve Kökenbilim (Etimology)
B) Psikoloji (Psychology) ve Etimoloji (Etimology)
C) Gramer (Grammar) ve Antropoloji (Antropology)
D) Sosyoloji (Soziology) ve Psikoloji (Psychology)
E) Dilbilim (Linguistic) ve Arkeoloji (Archeology)

Cevap : A) Dilbilim (Linguistics) ve Kökenbilim (Etimology)

lolonolo.com

16. Toplum ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi daha doğrudur?

A) Toplumlar zamanla topluluğa dönüşürler.
B) Toplumlar canlı organizmalardır; yaşarlar ve büyürler.
C) Toplumlar bir araya gelerek toplulukları oluşturur.
D) Topluluk ile toplum aynı anlamdadır.
E) Toplumlar insan gibi değillerdir, yaşamaları söz konusu değildir.

Cevap : B) Toplumlar canlı organizmalardır; yaşarlar ve büyürler.

17. Sorgulama, eleştirme ile bilimsel anlamda araştırma hangi öğrenme modelinde başlamıştır?

A) Bakarak yapma (Avcılık toplayıcılık dönemi)
B) Sanal dönem (Bilişim dönemi)
C) Kavrama (Emeklilik dönemi)
D) Algılama (Sanayi dönemi)
E) Ezberleme (Feodal dönem)

Cevap : D) Algılama (Sanayi dönemi)

18. Rapor yazmak için araç-gereç kavramıyla kastedilenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oturmak için gerekli malzemeler
B) Masa mikrofonu, seyyar mikrofon, projeksiyon gibi teknik malzemeler
C) Kütüphane gibi gerekli yerlere gidebilmek için taşıt aracı
D) Bilgisayar, yazıcı, kağıt, zımba, delgeç, dosya gibi malzemeler
E) Odanın havalandırma sistemi

Cevap : D) Bilgisayar, yazıcı, kağıt, zımba, delgeç, dosya gibi malzemeler

lolonolo.com

19. Başarılı bir rapor yazmak için aşağıdakilerden hangisi olmazsa yine de rapor yazılabilir?

A) Bedensel ve ruhsal destek
B) Yardımcı kişiler
C) Bilgi desteği
D) Araç-gereç
E) Fizik mekan

Cevap : B) Yardımcı kişiler

20. İyi ve başarılı bir meslek elemanı olmak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Yetenekli olmak gerekir.
B) Zaman verip iyice anlayarak okumak ve çalışmak gerekir.
C) Uygulama önemli değil, çok okumak gerekir.
D) Bilgileri sıkı bir biçimde ezberlemek gerekir.
E) Sadece yoğun olarak uygulama yapmak gerekir.

Cevap : B) Zaman verip iyice anlayarak okumak ve çalışmak gerekir.

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

lolonolo.com

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!