BesBireysel EmeklilikBireysel Emeklilik Aracıları SınavıSEGEMSigorta Teknik Personel

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 13

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 13

#1. Kredi kartlarındaki gecikme cezaları muamelat fıkhında hangi faiz olarak isimlendirilir?

Cevap : Borç faizi

#2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Bazı katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabi değildir

#3. Leasing işlemleri muamelat fıkhında hangi sözleşme türüne girmektedir?

Cevap : İcare (Kira)

#4. Kur’an-ı Kerim ve sünnette açıkça yer almamasına rağmen viskinin haram olması hükmüne hangi usulle varılmıştır?

Cevap : Kıyas

#5. Bireysel emeklilik sisteminde 11 yıl boyunca 90.000 TL katkı payı ödeyen 51 yaşındaki katılımcı, 12.000 TL getiri sağlamıştır. İlgili sözleşmeye ödenen katkı payı için devlet katkısı alınmadığı varsayımı ile katılımcının sistemden ayrılmak istemesi durumunda alacağı tutar ne kadar olacaktır?

b) 100.800 TL

#6. ..... nde sigorta sözleşmesinin hibe esaslı olması ve sermayedar fonu ile katılımcı risk fonlarının ayrı yönetilmesi gerekmektedir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

Cevap : Tekâfül modeli

#7. Normalde alışveriş serbesttir, fakat Cuma namazı vaktinde alışveriş yasaklanmıştır. Cuma vaktinde yapılan alışverişin haramlığına .......... denir.

Cevap : Ligayrihi haram

#8. 2013 yılı Şubat ayı brüt ücreti 2.000 TL olan bir çalışan, eşi için 400 TL sağlık sigortası ve 250 TL ferdi kaza sigortası primi ödemektedir. Vergi matrahından indirim konusu yapamayacağı tutar ne kadardır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL'dir.)

Cevap : 350

#9. Vitr namazı hangi şer’i hüküm içerisinde yer almaktadır?

Cevap : c) Vacip

#10. Katılım sertifikası sahibi olan şirket veya kuruluş personeli, sertifikasını aldığı yılı takip eden yıldan başlamak üzere hangi sıklıkta yenileme eğitimine katılmak zorundadır?

Cevap : b) Üç yılda bir kere

#11. Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesinin görevleri arasında yer alır?

Cevap : c) Şirketin katılım esaslarına göre faaliyetlerini kontrol etmek

#12. Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik şirketlerinin yatırım yapabileceği araçlar arasında yer almaz?

Cevap : b) Faizli mevduat hesabı

#13. 2013 yılı Şubat ayı brüt ücreti 2.500 TL olan bir çalışan, kendisi ve eşi için sağlık sigortasına 450 TL prim ödemektedir. Vergi matrahından indirim konusu yapamayacağı tutar ne kadardır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL'dir.)

Cevap : 75 TL

#14. Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangisi sözleşme değildir?

Cevap : Vaad (Söz)

#15. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı bireysel emeklilik şirketlerinin özelliklerinden değildir?

Cevap : Tüm katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabi değildir

#16. Brüt ücreti 4.000 TL, ortalama gelir vergisi oranı %20 olan bir kişinin 2013 yılında başlayan ve birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçesine ayda 500 TL prim ödemesi durumunda elde edeceği aylık vergi avantajı ne kadardır?

Cevap : a) 50 TL

#17. Aşağıdakilerden hangisi tam ehliyetli İslam âlimlerinin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : En az iki yabancı dil bilmesi

#18. Bir tarafın sermaye ve diğer tarafın da emeğini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

Cevap : Mudarebe

#19. Aynı cins malların mübadelesinde, işlemin peşin olmaması durumunda hangi faiz türü ortaya çıkar?

Cevap : Veresiye Faizi

#20. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı elde etmeden ancak 10 yıl süreyle katkı payı ödeyerek ayrılma durumunda uygulanacak stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) 10 yüzde

#21. Aşağıdakilerden hangisi aşırı belirsizliğin sözleşmeyi geçersiz kılma nedenlerinden biridir?

Cevap : Tarafları tartışmaya itme ihtimali ile haksız kazanca neden olma riski

#22. Faizin özü itibariyle yasak olmasına ------- denir.

Cevap : Liaynihi haram

#23. 2013 yılı Ocak ayında aylık brüt ücreti 5.200 TL olan bir ücretlinin vergi avantajından maksimum düzeyde faydalanması için, sağlık sigortasına aylık en az ne kadar prim ödemesi gerekmektedir? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL'dir.)

Cevap : 780 TL

#24. Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?

Cevap : Sarf

#25. 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren bir sözleşmesi olan katılımcının 01.01.2016 tarihinde devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine eklenen süre ne kadardır?

Cevap : a) 2 yıl

#26. Sukuk tebliği ilk çıktığında kira sertifikası olarak isimlendirilmesinde hangi akit etkili olmuştur?

Cevap : İcare (kira)

#27. Aynı cins malların farklı miktarlarda mübadele edilmesi durumunda hangi faiz meydana gelir?

Cevap : Fazlalık Faizi

#28. İslam dininde kesin delille yasak olan fiil ve davranışlara ne denir?

Cevap : Haram

#29. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Katılım emeklilik fonu, katılım esaslı olmayan plan içerisinde yer alamaz

#30. Aslında helal olan ancak dışardan bir sebepten dolayı haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

Cevap : Ligayrihi haram

#31. Müslümanların bir kısmının yapması ile diğer Müslümanların mesuliyetinin kalktığı farza (emre) ne denir?

Cevap : Farz-ı Kifaye

#32. Kişinin amel olarak lehine veya aleyhine olan şeyleri bilmesi neyin tanımıdır?

Cevap : Fıkıh

#33. Sözleşmenin ruhu, kişilerin o sözleşmeyi yaparken asıl maksat ve niyetlerini ifade eder. Sözleşmenin şekli ise sözleşmede yazan amaç ve niyeti ifade eder. Aşağıdaki ifadelerden hangisi açık bir şekilde sözleşmenin şekli ve ruhu arasında tezatlık oluşturmaktadır?

Cevap : Bu malı sana 10 TL karşılığında bağışladım

#34. Teminat mektupları muamelat fıkhında hangi sözleşmeye tekabül etmektedir?

Cevap : Kefalet

#35. İslam dininde yapılması hoş olmayan, tavsiye edilmeyen ve işlenen amelin sevabını azaltan fiil ve davranışlara ne denir?

Cevap : Mekruh

#36. Mudarebe sözleşmesinde kar nasıl bölüşülür?

Cevap : Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür

#37. Bir asırdaki İslam âlimlerinin bir mesele hakkında görüş birliğine varmasına ne denir?

Cevap : İcma

#38. Peygamberimizin (s.a.v) karşı çıkmadığı ya da susarak onayladığı sünnetine ne denir?

Cevap : Takriri Sünnet

#39. İki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerden olan alım-satım (alış-veriş) sözleşmeleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Cevap : İvazlı

#40. Aşağıdakilerden hangisi ivazlı (karşılıklı) sözleşmeler arasında yer almaz?

Cevap : Hibe

#41. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

Cevap : Her şartta kar hırsı taşımak

#42. 2013 yılı Ocak ayında aylık brüt ücreti 2.000 TL olan bir ücretlinin vergi avantajından maksimum düzeyde faydalanması için, bir önceki yıl satın aldığı ve birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçesine aylık en az ne kadar prim ödemesi gerekmektedir? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL'dir.)

Cevap : 600 TL

#43. Kur’an-ı Kerimde yer almayan bir hüküm için aşağıda yer alan kaynaklardan ilk hangisine başvurulabilir?

Cevap : Sünnet

#44. 2013 yılı Ocak ayı brüt ücret tutarı 3.000 TL olan bir çalışan, eşi adına yaptırdığı 01.01.2012 başlangıç tarihli birikim primi alınan hayat sigortası poliçesine aylık 450 TL prim ödemektedir. İlgili ayda vergi matrahından indirim konusu yapabileceği tutar ne kadardır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL'dir.)

Cevap : b) 225 TL

#45. Bankalardan alınan krediler için ödenen faiz, muamelat fıkhında hangi faiz olarak tanımlanır?

Cevap : Borç faizi

#46. Bireysel emeklilik sisteminden emekliliğe hak kazanma, vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumunda uygulanacak stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) 5 yüzde

#47. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği hak mezhepler arasında yer almaz?

Cevap : Süryani

#48. “Kumarın haram olmasının illeti ahlaka ve ....... sebebiyledir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi gelmelidir?

Cevap : Cemiyet hayatına zarar vermesi

#49. Bankaların yaptıkları ipotek işlemleri hangi sözleşme kapsamına girmektedir?

Cevap : Rehin

#50. Brüt ücreti 3.000 TL olan bir çalışanın 2013 yılı Ocak ayında, 2011 başlangıç tarihli birikim primi alınan hayat sigortası poliçesi için 200 TL ve sağlık sigortası primi için 150 TL ödemesi durumunda, Ocak ayı için vergi matrahından indirim konusu yapılacak toplam tutar ne kadar olmalıdır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL'dir.)

Cevap : a) 250 TL

#51. Peygamberimizin (s.a.v) sünneti üç çeşittir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

Cevap : Yazılı Sünnet

#52. İnanç ile ilgili kuralların yer aldığı bölüm, fıkıh kitaplarında ------- başlığı altında yer alır.

Cevap : İtikat

#53. Selem sözleşmesi hangi alanda uygulanmaya daha müsaittir?

Cevap : Tarım

#54. Peygamberimizin (s.a.v) namazın nasıl ifa edileceğini göstermesi hangi sünnete işaret etmektedir?

Cevap : Fiili Sünnet

#55. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

Cevap :  Poliçeyi satmak için ürünü aşırı övmek

#56. Muşareke ortaklığında zarar olması durumunda zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

Cevap : Zarar ortakların sermayesine göre üstlenilir

#57. 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren bir sözleşmesi olan katılımcının 01.01.2016 tarihinde devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine eklenen süre ne kadardır?

a) Süre eklenmez.

#58. Ülkemizde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hanefi

#59. Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangi işlem yasaklanmıştır?

Cevap : Birden fazla sözleşmenin tek bir sözleşmede birleştirilmesi

#60. Taraflardan birinin mevcutta olmayıp yapım gerektiren bir işi talep ettiği, diğer tarafın da bu işi kabul ettiği sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) İstisna

#61. Bireysel emeklilik sisteminden 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılma durumunda uygulanacak stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 15 yüzde

#62. Bireysel emeklilik sisteminden emekli olarak ayrılan katılımcının devlet katkısı hesabındaki tutar dahil ödemeye konu birikim tutarı 250.000 TL'dir. Ödediği katkı payı tutarı 150.000 TL ve bu katkı payına karşılık aldığı devlet katkısı tutarı 45.000 TL olan katılımcıdan yapılacak stopaj kesintisi tutarı ne kadar olacaktır?

Cevap : b) 2.750 TL

#63. İtikat, ibadet, miras, evlilik, ceza, muamelat (ticaret, finans) gibi konulara dair İslami hükümleri derli toplu bir şekilde bir arada bulunduran hukuk dalına ne ad verilir?

Cevap : İslam Hukuku

#64. Tekâfül modelinin en kolay ve doğru uygulanabileceği platform aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kooperatif

Tekâfül, genellikle karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma prensiplerine dayanan İslami bir sigorta modelidir. Bu modelde, katılımcılar arasında risk paylaşımı yapılır ve toplanan fonlar, ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır. Tekâfül sisteminin temel prensipleri, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve etik değerlere dayanır.

Yukarıdaki seçenekleri değerlendirirken, tekâfül modelinin en kolay ve doğru uygulanabileceği platformun, bu prensiplerle en uyumlu olanı olması gerektiğini göz önünde bulundurmalıyız.

a) Limited Şirket ve b) Anonim Şirket, genellikle kâr amacı güden ve hissedarların sermaye paylarına göre kâr ve zarar paylaşımı yapan ticari işletme türleridir. Bu yapılarda, tekâfül modelinin karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma prensipleri, iş modelinin temel amacıyla çelişebilir.

c) Kooperatif, üyelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve işbirliği ile sağlamayı amaçlayan bir işletme modelidir. Kooperatifler, üyeleri arasında riskin paylaşılmasını ve karşılıklı destek prensiplerini teşvik eder. Bu nedenle, tekâfül modelinin prensipleriyle kooperatif yapısı arasında doğal bir uyum vardır.

d) Şahıs Şirketi, tek bir kişinin sahibi olduğu ve işlettiği bir işletme türüdür. Bu model, genellikle küçük işletmeler için uygundur ve karşılıklı yardımlaşma veya risk paylaşımı gibi tekâfül modelinin temel prensipleriyle doğrudan bir ilişkisi yoktur.

Sonuç olarak, tekâfül modelinin en kolay ve doğru uygulanabileceği platform, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma prensiplerini temel alan yapısıyla c) Kooperatif olacaktır. Kooperatifler, üyelerinin karşılıklı çıkarlarını gözeterek yönetildikleri ve risk paylaşımına dayalı faaliyet gösterdikleri için tekâfül sisteminin uygulanması için en uygun platformu sunar.

#65. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer alır?

Cevap : Hizmet alıcılarına karşı doğru ve güvenilir olmak

#66. Muamelat fıkhında belirtilen sözleşmenin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : d) Hüküm

#67. Katılım emeklilik fonları aşağıdaki yatırım araçlarından hangisine yatırım yapamaz?

Cevap : Faizli mevduat hesapları

#68. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Emeklilik şirketi, başka şirketlerce kurulmuş katılım emeklilik fonunu katılım emeklilik planlarına dâhil etmek için kendi danışma komitesinin uygun görüşünü almak zorundadır.

#69. 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe giren bir sözleşmesi olan katılımcının 01.01.2016 tarihinde devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine eklenen süre ne kadardır?

a) 1 yıl

#70. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Katılım emeklilik planı en az 3 katılım emeklilik fonu içerir

#71. 2013 yılı Ocak ayı brüt ücret tutarı 4.500 TL olan bir çalışan, aynı yıl yaptırdığı sağlık sigortasına aylık 150 TL ödemektedir. Ocak ayında vergi matrahından indirim konusu yapabileceği tutar ne kadardır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL'dir.)

Cevap : 150 TL

#72. 2015 yılı Mart ayında 2014 yılı gelirleri için gelir vergisi beyannamesi veren bir mükellef, 2014 yılında birikim priminin alındığı hayat sigortasına 14.000 TL, sağlık sigortasına 6.000 TL prim ödemiştir. Kişinin beyan ettiği gelirin 450.000 TL, 2014 yılında brüt asgari ücretin yıllık tutarının 12.000 TL olması durumunda kişinin beyan ettiği gelirden indirim yapamayacağı tutar ne kadar olacaktır?

Cevap : a) 1.000 TL

#73. Faizin haramlığı ile ilgili hüküm hangi temel kaynaklardan çıkarılmıştır?

Cevap : Kur’an ve sünnet

#74. 2013 yılı Ocak ayı brüt ücreti 10.000 TL olan bir kişi kendi adına yaptırdığı sağlık sigortası için 200 TL, eşi adına yaptırdığı sağlık sigortası için 300 TL, çocuğu adına yaptırdığı sağlık sigortası için 150 TL ve kendi adına olan birikim priminin alındığı 2012 başlangıç tarihli hayat sigortası poliçesi için 500 TL prim ödemiştir. Çalışanın ilgili ayda vergiden indirim konusu yapabileceği toplam tutar ne kadardır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL'dir.)

a) 900 TL

#75. 2013 yılı Temmuz ayında sözleşmesi birinci yılını dolduran katılımcı, 2013 Ağustos ayında bireysel emeklilik sisteminden ayrılmıştır. Katılımcının ayrılma esnasında, devlet katkısı hesabındaki tutarın 500 TL, birikim tutarının 12.000 TL ve ödediği katkı payı tutarının 8.000 TL olması durumunda katılımcıdan ne kadar stopaj kesintisi yapılmıştır?

Cevap : 600 TL

#76. 2013 yılı Ocak ayı brüt ücreti 5.000 TL olan bir ücretlinin vergi avantajından tam olarak faydalanması için, aynı yıl başlattığı birikim primi alınan hayat sigortası poliçesine, başka bir indirim yapılmadığı varsayıldığında, aylık ne kadar primi ödemesi gerekmektedir? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL'dir.)

Cevap : b) 1.500 TL

#77. Danışma komitesince sonradan uygun görülmeyen katılım emeklilik fonu olması durumunda şirket aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır?

Cevap : d) Şirket, fon unvanından “katılım ibaresini kaldırmalı ve katılım emeklilik planından da çıkarmalıdır

#78. Muamelat fıkhında sözleşmenin geçerli bir sözleşme olabilmesi için sözleşmeye konu şeyin aşağıdaki hangi özelliği taşıması gerekmez?

Cevap : c) Kaliteli olması

#79. Karz ne demektir?

Cevap : Borç

#80. İki veya daha fazla kişinin sermayesini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

Cevap : Muşareke

#81. Muamelat fıkhı aşağıdakilerden hangisi ile ilgili hükümleri içermektedir?

Cevap : c) Ticaret

#82. Bir emeklilik şirketinin “katılım” unvanını kullanabilmesi için aşağıdakilerden hangi şartı sağlamalıdır?

Cevap :Emeklilik fonlarının tamamının katılım emeklilik fonlarından oluşması

#83. Daha önce Kur’an-ı Kerim veya Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti ile tespit edilmiş bir İslami hükmün gerekçesi ile aynı gerekçeye sahip başka bir mesele hakkında aynı İslami hükmü vermeye .......... denir.

Cevap : Kıyas

#84. Bireysel emeklilik aracısının, katılım hassasiyeti bulunan müşterilerine hangi fon türünü tavsiye etmesinde sakınca yoktur?

Cevap : Katılım emeklilik fonu

#85. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş temelli sözleşmeler arasında yer almaz?

Cevap : Mudarebe

#86. Borca karşılık talep edilen teminatı konu alan sözleşmeye ne denir?

Cevap : Rehin

#87. 2013 yılında 50.000 TL gelir beyan eden bir serbest meslek sahibi aynı yıl başlattığı birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçesine 6.000 TL ödemiştir. Kişinin vergi matrahından indirebileceği tutar ne kadardır? (2013 yılında brüt asgari ücretin yıllık tutarı 12.000,60 TL'dir.)

Cevap : d) 3.000 TL

#88. Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesi hizmeti almak zorundadır?

Cevap : d) Hepsi

#89. Katılım mevzuatına göre katılım hassasiyeti bulunan müşterilere gecikme faizi ödenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Cevap : Gecikme faizi ödenirken müşteriye katılım esasları hatırlatılmalıdır

#90. Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) hangi sözleşme türü kapsamına girmektedir?

Cevap : Hibe

#91. Müşteriye ürünü satabilmek için kusurlu içeriğinin tam anlatılmaması hangi ticaret ahlak ilkesi ile çelişmektedir?

Cevap : Ürün ve hizmetlerin kusurlarını gizlememek

#92. Aslı itibariyle haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

Cevap : Liaynihi haram

#93. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık temelli bir sözleşmedir?

Cevap : Muşareke

#94. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği hisse senedi, altın gibi yatırım araçlarının aşağıdakilerden hangisinin onayından geçmesi gerekir?

Cevap : Danışma komitesi

#95. 2013 yılında 25.000 TL gelir beyan eden bir serbest meslek sahibi aynı yıl 3.500 TL sağlık sigortası primi ödemiştir. Kişinin vergi matrahından indirebileceği tutar ne kadardır? (2013 yılında brüt asgari ücretin yıllık tutarı 12.000,60 TL'dir.)

Cevap : 3.500 TL

#96. Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının sözleşmede açıkça belirtilmemesi aşağıdakilerden hangisi gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz kılar?

Cevap : c) Belirsizlik

#97. Paranın peşin malın veresiye olduğu sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Selem

#98. Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : Her çeşit yüksek getiri sağlayan yatırım araçlarına yatırım yaparlar.

#99. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte var olan yardımlaşma ve dayanışma müesseseleri arasında yer alır?

Cevap : Hepsi

#100. “Dini hükümleri; Kur’an’ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas gibi dinin temel kaynaklarından tespit etmeye vesile olan ilmi metodolojiye verilen isimdir.” cümlesinde neyin tanımı yapılmıştır?

Cevap : Fıkıh Usulü

#101. Bireysel emeklilik sisteminde 5 yılını doldurmuş ve birikim tutarı 25.000 TL'ye ulaşan 57 yaşındaki bir katılımcı sistemden ayrılmak istemektedir. Katılımcının yatırdığı katkı payı toplamı 12.500 TL'dir. İlgili sözleşmeye ödenen katkı payı için devlet katkısı alınmadığı varsayılırsa eline kesinti sonrası ne kadar para geçecektir?

Cevap : a) 23.125 TL

#102. Maliyeti müşteri tarafından bilinen bir malın üzerine kâr eklenerek müşteriye peşin veya vadeli satılmasını konu alan sözleşmeye ne denir?

Cevap : Murabaha

#103. Yılbaşından itibaren işsizlik sigortası primi ödeyen bir çalışanın Aralık 2013 tarihine kadar indirim konusu yaptığı toplam tutar 5.500 TL'dir. Aralık 2013 tarihinde 500 TL işsizlik sigortası primi ve 250 TL sağlık sigortası primi ödeyen ve ilgili aydaki brüt ücreti 7.500 TL olan kişinin vergi matrahından indirim konusu yapabileceği tutar ne kadardır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL, yıllık tutarı 12.000,60 TL'dir.)

b) 750 TL

#104. Muşareke ortaklığında elde edilen kar hangi oranda paylaştırılır?

Cevap : Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

#105. Mudarebe sözleşmesinde zarar olması durumunda mali zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

Cevap : Zararı sermayedar üstlenir.

#106. Sözleşmede şart koşularak verilen borcun fazlasıyla alınması durumunda elde edilen fazlalığa ne denir?

Cevap : Faiz

#107. Aşağıdakilerden hangisi zarar olursa sermaye sahibinin zararı karşıladığı, emek sahibinin ise emeğinin boşa gittiği sözleşme türüdür?

Cevap : Mudarebe

#108. Brüt ücreti 5.000 TL, ortalama gelir vergisi oranı yüzde 20 olan bir kişinin sağlık sigortası poliçesine ayda 500 TL prim ödemesi durumunda elde edeceği aylık vergi avantajı ne kadardır?

Cevap : b) 100 TL

#109. Fıkıh kitaplarındaki finansal ve ticari işlemler ile alakalı kurallar hangi başlık altında toplanmıştır?

Cevap : Muamelat

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bes Deneme Sınavı -13

 

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Bes Deneme Sınavı -13

 

Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

e-beas , Bireysel Emeklilik Sınav Soruları https://lolonolo.com/sertifika/segem/bes/

Segem Uygulaması

BES SINA SORULARI

Emeklilik Gözetim Merkezi

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 13

Soru : Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesinin görevleri arasında yer alır?

a) Şirketin sermaye yeterliliğine karar vermek

b) Şirketin sigorta faaliyet ruhsatlarını belirlemek

c) Şirketin katılım esaslarına göre faaliyetlerini kontrol etmek

d) Şirket personeline özlük hakları hakkında danışmanlık vermek

 

Cevap : Şirketin katılım esaslarına göre faaliyetlerini kontrol etmek

Soru : Katılım mevzuatına göre katılım hassasiyeti bulunan müşterilere gecikme faizi ödenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Gecikme faizi ödenmelidir

b) Gecikme faizi ödenmemelidir

c) Gecikme faizi ödenirken müşteriye katılım esasları hatırlatılmalıdır

d) Gecikme faizi ödenmemeli ve müşteriye katılım esasları hatırlatılmalıdır

 

Cevap : Gecikme faizi ödenirken müşteriye katılım esasları hatırlatılmalıdır

Soru : Katılım sertifikası sahibi olan şirket veya kuruluş personeli, sertifikasını aldığı yılı takip eden yıldan başlamak üzere hangi sıklıkta yenileme eğitimine katılmak zorundadır?

a) Altı ayda bir kere

b) Üç yılda bir kere

c) İki Yılda bir kere

d) Yılda üç kere

 

Cevap : Üç yılda bir kere

Soru : Bir emeklilik şirketinin “katılım” unvanını kullanabilmesi için aşağıdakilerden hangi şartı sağlamalıdır?

a) Katılım emeklilik fonu bulundurması

b) Katılım emeklilik planı bulundurması

c) Emeklilik fonlarının tamamının katılım emeklilik fonlarından oluşması

d) Emeklilik fonlarının yarısından fazlasının katılım fonlarından oluşması

Cevap : Emeklilik fonlarının tamamının katılım emeklilik fonlarından oluşması

Soru : Bireysel emeklilik aracısının, katılım hassasiyeti bulunan müşterilerine hangi fon türünü tavsiye etmesinde sakınca yoktur?

a) Borçlanma araçları fonu

b) Para piyasası fonu

c) Katılım emeklilik fonu

d) Kıymetli maden fonu

Cevap : Katılım emeklilik fonu

Soru : Katılım emeklilik fonları aşağıdaki yatırım araçlarından hangisine yatırım yapamaz?

a) Fiziki emtia hesapları

b) Katılım esaslı hisse senetleri

c) Faizli mevduat hesapları

d) Katılım hesapları

Cevap : Faizli mevduat hesapları

Soru : Danışma komitesince sonradan uygun görülmeyen katılım emeklilik fonu olması durumunda şirket aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır?

a) Şirket, yatırım planına devam etmelidir

b) Şirket, müşterilerine danışmalıdır

c) Şirket, SEDDK’ya haber vermelidir

d) Şirket, fon unvanından “katılım ibaresini kaldırmalı ve katılım emeklilik planından da çıkarmalıdır

Cevap : Şirket, fon unvanından “katılım ibaresini kaldırmalı ve katılım emeklilik planından da çıkarmalıdır

Soru : Aşağıdakilerden hangisi danışma komitesi hizmeti almak zorundadır?

a) Katılım esaslı sigorta şirketi

b) Sadece bir adet katılım emeklilik fonu bulunan emeklilik şirketleri

c) Tüm fonları katılım emeklilik fonundan oluşan emeklilik şirketi

d) Hepsi

Cevap : Hepsi

Soru : Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik şirketlerinin yatırım yapabileceği araçlar arasında yer almaz?

a) Katılım esaslı hisse senedi

b) Faizli mevduat hesabı

c) Katılım esaslı altın hesabı

d) Katılım esaslı döviz hesabı

 

Cevap : Faizli mevduat hesabı

Soru : Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği hisse senedi, altın gibi yatırım araçlarının aşağıdakilerden hangisinin onayından geçmesi gerekir?

a) Danışma komitesi

b) Katılım destek birimi

c) Katılım iç denetim birimi

d) Katılım hesap birimi

 

Cevap : Danışma komitesi

Soru : Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı bireysel emeklilik şirketlerinin özelliklerinden değildir?

a) Tüm katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabidir

b) Emeklilik şirketi, katılım esaslı faaliyetlerini katılım emeklilik planı aracılığıyla yürütür

c) Tüm katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabi değildir

d) Şirket ödeme yöntemlerinin seçimi konusunda katılımcıyı zorlayamaz

 

Cevap : Tüm katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabi değildir

Soru : Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İslami esaslara uygun yatırım araçlarını barındıran emeklilik fonlarının unvanında katılım ibaresi yer alır

b) Bir ya da daha fazla katılım emeklilik fonu bulunan şirketler danışma komitesi hizmeti alır

c) Tüm katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabidir.

d) Bazı katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabi değildir

 

Cevap : Bazı katılım emeklilik fonları danışma komitesinin onayına tabi değildir

Soru : Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Katkı paylarının ödenmesinde kullanılacak ödeme yöntemlerine katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına ödeme yapan kişi, işveren ya da sponsor tarafından karar verilir.

b) Katılım emeklilik planı en az 3 katılım emeklilik fonu içerir

c) Emeklilik şirketinin sorumluluğu katkı payının şirkete intikali ile başlar

d) Şirket ödeme yöntemlerinin seçimi konusunda katılımcıyı zorlayamaz

 

Cevap : Katılım emeklilik planı en az 3 katılım emeklilik fonu içerir

Soru : Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Katılım emeklilik fonu, katılım esaslı olmayan plan içerisinde yer alamaz

b) Danışma komitesince sonradan uygun görülmeyen katılım emeklilik fonu katılım emeklilik planından çıkarılır

c) Katılım emeklilik fonu ve planına ilişkin katılımcıyı ilgilendiren tüm süreçlerde katılımcı bilgilendirilir

d) Katılım emeklilik fonunun içerik ve stratejisinde kurucusu tarafından yapılması planlanan değişikliklere ilişkin diğer emeklilik şirketinin bilgilendirilmesi zorunludur

Cevap : Katılım emeklilik fonu, katılım esaslı olmayan plan içerisinde yer alamaz

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 68-

Soru : Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Katılım esaslı ürün veya hizmet talep eden katılımcılara katılım emeklilik planı haricinde başka bir emeklilik planı sunulamaz.

b) Katılım emeklilik planı en az bir adet katılım emeklilik fonu içerir ve söz konusu plana katılım emeklilik fonu dışında başka bir fon dâhil edilemez.

c) Emeklilik şirketi, başka şirketlerce kurulmuş katılım emeklilik fonunu katılım emeklilik planlarına dâhil etmek için kendi danışma komitesinin uygun görüşünü almak zorundadır.

d) Emeklilik şirketi, başka şirketlerce kurulmuş katılım emeklilik fonunu ancak kendi danışma komitesinin uygun görüşü ile katılım emeklilik planlarına dâhil edebilir.

Cevap : Emeklilik şirketi, başka şirketlerce kurulmuş katılım emeklilik fonunu katılım emeklilik planlarına dâhil etmek için kendi danışma komitesinin uygun görüşünü almak zorundadır.

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Kişinin amel olarak lehine veya aleyhine olan şeyleri bilmesi neyin tanımıdır?

a) İslam

b) İslam Hukuku

c) Fıkıh

d) Muamelat

 

Cevap : Fıkıh

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Faizin haramlığı ile ilgili hüküm hangi temel kaynaklardan çıkarılmıştır?

a) Kur’an ve sünnet

b) Sadece sünnet

c) İcma

d) Kıyas

 

Cevap : Kur’an ve sünnet

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Peygamberimizin (s.a.v) sünneti üç çeşittir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

a) Kavli Sünnet

b) Yazılı Sünnet

c) Fiili Sünnet

d) Takriri Sünnet

 

Cevap : Yazılı Sünnet

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Peygamberimizin (s.a.v) karşı çıkmadığı ya da susarak onayladığı sünnetine ne denir?

a) Fiili Sünnet

b) Kavli Sünnet

c) Takriri Sünnet

d) Sahih Sünnet

 

Cevap : Takriri Sünnet

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Peygamberimizin (s.a.v) namazın nasıl ifa edileceğini göstermesi hangi sünnete işaret etmektedir?

a) Fiili Sünnet

b) Takriri Sünnet

c) Kavli Sünnet

d) Sünneti müekkede

 

Cevap : Fiili Sünnet

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Bir asırdaki İslam âlimlerinin bir mesele hakkında görüş birliğine varmasına ne denir?

a) Kıyas

b) Vacip

c) İcma

d) Sünnet

 

Cevap : İcma

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Kur’an-ı Kerimde yer almayan bir hüküm için aşağıda yer alan kaynaklardan ilk hangisine başvurulabilir?

a) İlmihal

b) Farz

c) Sünnet

d) Sadece Kıyas

 

Cevap : Sünnet

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Kur’an-ı Kerim ve sünnette açıkça yer almamasına rağmen viskinin haram olması hükmüne hangi usulle varılmıştır?

a) Kur’an

b) Sünnet

c) İcma

d) Kıyas

 

Cevap : Kıyas

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Daha önce Kur’an-ı Kerim veya Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti ile tespit edilmiş bir İslami hükmün gerekçesi ile aynı gerekçeye sahip başka bir mesele hakkında aynı İslami hükmü vermeye ………. denir.

a) Farz

b) Mendub

c) Kıyas

d) İcma

 

Cevap : Kıyas

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Fıkıh kitaplarındaki finansal ve ticari işlemler ile alakalı kurallar hangi başlık altında toplanmıştır?

a) Muamelat

b) Münakehat

c) İbadet

d) İtikat

 

Cevap : Muamelat

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

İnanç ile ilgili kuralların yer aldığı bölüm, fıkıh kitaplarında …………. başlığı altında yer alır.

a) İbadet

b) Muamelat

c) İtikat

d) Ukubat

 

Cevap : İtikat

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

İtikat, ibadet, miras, evlilik, ceza, muamelat (ticaret, finans) gibi konulara dair İslami hükümleri derli toplu bir şekilde bir arada bulunduran hukuk dalına ne ad verilir?

a) Anglosakson Hukuk

b) İslam Hukuku

c) Borçlar Hukuku

d) Geleneksel Hukuk

 

Cevap : İslam Hukuku

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği hak mezhepler arasında yer almaz?

a) Süryani

b) Hanefi

c) Maliki

d) Şafi

 

Cevap : Süryani

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Ülkemizde Müslümanların çoğunluğunun takip ettiği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maliki

b) Hanefi

c) Şafi

d) Hanbeli

 

Cevap : Hanefi

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Müslümanların bir kısmının yapması ile diğer Müslümanların mesuliyetinin kalktığı farza (emre) ne denir?

a) Farz-ı Kifaye

b) Farz-ı Ayn

c) Farz-ı Misal

d) Farz-ı Muhal

 

Cevap : Farz-ı Kifaye

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Vitr namazı hangi şer’i hüküm içerisinde yer almaktadır?

a) Farz

b) Müstehap

c) Vacip

d) Mubah

 

Cevap : Vacip

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

İslam dininde kesin delille yasak olan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Müstehap

b) Mubah

c) Haram

d) Mekruh

 

Cevap : Haram

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

İslam dininde yapılması hoş olmayan, tavsiye edilmeyen ve işlenen amelin sevabını azaltan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Haram

b) Farz

c) Müstehap

d) Mekruh

 

Cevap : Mekruh

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aslı itibariyle haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Liaynihi haram

b) Ligayrihi haram

c) Liaynihi vacip

d) Ligayrihi vacip

 

Cevap : Liaynihi haram

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aslında helal olan ancak dışardan bir sebepten dolayı haram olan fiil ve davranışlara ne denir?

a) Liaynihi haram

b) Ligayrihi haram

c) Liaynihi vacip

d) Ligayrihi vacip

 

Cevap : Ligayrihi haram

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Normalde alışveriş serbesttir, fakat Cuma namazı vaktinde alışveriş yasaklanmıştır. Cuma vaktinde yapılan alışverişin haramlığına ………. denir.

a) Liaynihi haram

b) Ligayrihi haram

c) Liaynihi vacip

d) Ligayrihi vacip

 

Cevap : Ligayrihi haram

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Faizin özü itibariyle yasak olmasına ……. denir.

a) Liaynihi haram

b) Ligayrihi haram

c) Liaynihi vacip

d) Ligayrihi vacip

 

Cevap : Liaynihi haram

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

“Dini hükümleri; Kur’an’ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas gibi dinin temel kaynaklarından tespit etmeye vesile olan ilmi metodolojiye verilen isimdir.” cümlesinde neyin tanımı yapılmıştır?

a) İlmihal

b) Fıkıh Usulü

c) Muamelat Fıkhı

d) Münekahat

 

Cevap : Fıkıh Usulü

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aşağıdakilerden hangisi tam ehliyetli İslam âlimlerinin özellikleri arasında yer almaz?

a) En az iki yabancı dil bilmesi

b) İtikat ve amelinin düzgün olması

c) Kur’an ve sünnet ilmine vakıf olması

d) Doğru bir anlayış ve iyi bir muhakeme gücüne sahip olması

 

Cevap : En az iki yabancı dil bilmesi

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Muamelat fıkhı aşağıdakilerden hangisi ile ilgili hükümleri içermektedir?

a) İbadet

b) İnanç

c) Ticaret

d) Nikah

 

Cevap : Ticaret

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 69-

Soru :Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Muamelat fıkhında belirtilen sözleşmenin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) İcap

b) Kabul

c) Sözleşmenin Tarafları

d) Hüküm

Cevap : Hüküm

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Muamelat fıkhında sözleşmenin geçerli bir sözleşme olabilmesi için sözleşmeye konu şeyin aşağıdaki hangi özelliği taşıması gerekmez?

a) Mevcut olması

b) Teslim edilebilir olması

c) Kaliteli olması

d) Helal olması

Cevap : Kaliteli olması

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının sözleşmede açıkça belirtilmemesi aşağıdakilerden hangisi gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz kılar?

a) Faiz

b) Kumar

c) Belirsizlik

d) Şüphe

 

Cevap : Belirsizlik

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aşağıdakilerden hangisi aşırı belirsizliğin sözleşmeyi geçersiz kılma nedenlerinden biridir?

a) Tarafları tartışmaya itme ihtimali ile haksız kazanca neden olma riski

b) İfa zamanını uzatması

c) Maliyeti artırması

d) Operasyonel zorluk getirmesi

 

Cevap : Tarafları tartışmaya itme ihtimali ile haksız kazanca neden olma riski

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Sözleşmenin ruhu, kişilerin o sözleşmeyi yaparken asıl maksat ve niyetlerini ifade eder. Sözleşmenin şekli ise sözleşmede yazan amaç ve niyeti ifade eder. Aşağıdaki ifadelerden hangisi açık bir şekilde sözleşmenin şekli ve ruhu arasında tezatlık oluşturmaktadır?

a) Bu malı sana karşılıksız bağışladım

b) Bu malı sana 10 TL karşılığında bağışladım

c) Bu malı sana 10 TL karşılığında sattım

d) Bu malı sana 10 günlüğüne emanet ettim

 

Cevap : Bu malı sana 10 TL karşılığında bağışladım

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangisi sözleşme değildir?

a) Mudarebe

b) Kira

c) Vaad (Söz)

d) Murabaha

 

Cevap : Vaad (Söz)

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Muamelat fıkhına göre aşağıdakilerden hangi işlem yasaklanmıştır?

a) Birden fazla sözleşmenin tek bir sözleşmede birleştirilmesi

b) Sözleşmeye konu bedelin Türk lirası cinsinden olması

c) Sözleşmeye konu şeyin hizmet olması

d) Sözleşmenin belirli bir süre boyunca hüküm doğuracağı hükmünü içermesi

 

Cevap : Birden fazla sözleşmenin tek bir sözleşmede birleştirilmesi

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aşağıdakilerden hangisi ivazlı (karşılıklı) sözleşmeler arasında yer almaz?

a) Mudarebe

b) Kira

c) Hibe

d) Muşareke

 

Cevap : Hibe

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

İki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerden olan alım-satım (alış-veriş) sözleşmeleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?

a) İvazsız

b) Hibe

c) Mudarebe

d) İvazlı

 

Cevap : İvazlı

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aşağıdakilerden hangisi alışveriş temelli sözleşmeler arasında yer almaz?

a) Murabaha

b) Teverruk

c) Mudarebe

d) İstisna

 

Cevap : Mudarebe

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aşağıdakilerden hangisi ortaklık temelli bir sözleşmedir?

a) İcare

b) Muşareke

c) Murabaha

d) Hibe

 

Cevap : Muşareke

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Maliyeti müşteri tarafından bilinen bir malın üzerine kâr eklenerek müşteriye peşin veya vadeli satılmasını konu alan sözleşmeye ne denir?

a) Murabaha

b) Mudarebe

c) Muşarekere

d) Hibe

 

Cevap : Murabaha

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Bir tarafın sermaye ve diğer tarafın da emeğini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

a) Murabaha

b) Mudarebe

c) Muşarekere

d) İstisna

 

Cevap : Mudarebe

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Mudarebe sözleşmesinde zarar olması durumunda mali zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

a) Zararı sermayedar üstlenir.

b) Zarar ortaklar arasında eşit oranda üstlenilir.

c) Zararı emeği koyan üstlenir.

d) Zarar ortaklar arasındaki anlaşmaya göre üstlenilir.

 

Cevap : Zararı sermayedar üstlenir.

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Mudarebe sözleşmesinde kar nasıl bölüşülür?

a) Kar ortaklara eşit oranda bölüştürülür

b) Karın çoğunu sermayedar alır

c) Karın çoğunu emeği koyan alır

d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür

 

Cevap : Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aşağıdakilerden hangisi zarar olursa sermaye sahibinin zararı karşıladığı, emek sahibinin ise emeğinin boşa gittiği sözleşme türüdür?

a) Murabaha

b) Mudarebe

c) Muşarekere

d) İcare (Kira)

 

Cevap : Mudarebe

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

İki veya daha fazla kişinin sermayesini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

a) Muşareke

b) Murabaha

c) Sarf

d) Mudarebe

 

Cevap : Muşareke

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Muşareke ortaklığında elde edilen kar hangi oranda paylaştırılır?

a) Kar ortaklara eşit oranda bölüştürülür.

b) Kar sermaye oranında bölüştürülür.

c) Elde edilen kara göre karar verilir.

d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

 

Cevap : Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Muşareke ortaklığında zarar olması durumunda zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

a) Zararı en çok sermaye koyan üstlenir

b) Zarar ortaklar arasında eşit oranda üstlenilir

c) Zarar ortakların sermayesine göre üstlenilir

d) Zarar ortaklar arasındaki anlaşmaya göre üstlenilir

 

Cevap : Zarar ortakların sermayesine göre üstlenilir

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Karz ne demektir?

a) Borç

b) Ortaklık

c) Kar

d) Zarar

 

Cevap : Borç

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?

a) Selem

b) İstisna

c) Sarf

d) Karz

 

Cevap : Sarf

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Leasing işlemleri muamelat fıkhında hangi sözleşme türüne girmektedir?

a) Kefalet

b) Vekalet

c) İcare (Kira)

d) Rehin

 

Cevap : İcare (Kira)

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Sukuk tebliği ilk çıktığında kira sertifikası olarak isimlendirilmesinde hangi akit etkili olmuştur?

a) İcare (kira)

b) Kefalet

c) İstisna

d) Muşareke

 

Cevap : İcare (kira)

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Teminat mektupları muamelat fıkhında hangi sözleşmeye tekabül etmektedir?

a) Vekalet

b) Kefalet

c) Karz

d) Havale

 

Cevap : Kefalet

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Paranın peşin malın veresiye olduğu sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstisna

b) Selem

c) İcare

d) Sarf

 

Cevap : Selem

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Selem sözleşmesi hangi alanda uygulanmaya daha müsaittir?

a) İmalat

b) Nakliye

c) Tarım

d) Turizm

 

Cevap : Tarım

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 70-

Soru :Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) hangi sözleşme türü kapsamına girmektedir?

a) Havale

b) Rehin

c) Hibe

d) Karz

 

Cevap : Hibe

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Borca karşılık talep edilen teminatı konu alan sözleşmeye ne denir?

a) Havale

b) Rehin

c) Karz

d) Hibe

 

Cevap : Rehin

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Bankaların yaptıkları ipotek işlemleri hangi sözleşme kapsamına girmektedir?

a) Havale

b) Hibe

c) Rehin

d) Sarf

 

Cevap : Rehin

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Sözleşmede şart koşularak verilen borcun fazlasıyla alınması durumunda elde edilen fazlalığa ne denir?

a) Kar

b) Kira

c) Ücret

d) Faiz

 

Cevap : Faiz

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Bankalardan alınan krediler için ödenen faiz, muamelat fıkhında hangi faiz olarak tanımlanır?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık faizi

d) Veresiye faizi

 

Cevap : Borç faizi

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aynı cins malların farklı miktarlarda mübadele edilmesi durumunda hangi faiz meydana gelir?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık Faizi

d) Veresiye Faizi

 

Cevap : Fazlalık Faizi

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aynı cins malların mübadelesinde, işlemin peşin olmaması durumunda hangi faiz türü ortaya çıkar?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık Faizi

d) Veresiye Faizi

 

Cevap : Veresiye Faizi

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Kredi kartlarındaki gecikme cezaları muamelat fıkhında hangi faiz olarak isimlendirilir?

a) Alışveriş faizi

b) Borç faizi

c) Fazlalık faizi

d) Veresiye faizi

 

Cevap : Borç faizi

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

“Kumarın haram olmasının illeti ahlaka ve ……. sebebiyledir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi gelmelidir?

a) Bazı durumlarda kazanç sağlaması

b) Cemiyet hayatına zarar vermesi

c) Tarafların birbirine karşı getirmesi

d) Emeksiz zenginleşmeyi aşılaması

 

Cevap : Cemiyet hayatına zarar vermesi

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

a) Kanaatkâr olmak

b) Her şartta kar hırsı taşımak

c) Sözleşme ilkelerine sadık olmak

d) Aldatmamak

 

Cevap : Her şartta kar hırsı taşımak

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer alır?

a) Her şartta yüksek kar hırsı taşımak

b) Sözleşme feshetmek isteyen müşteriyi oyalamak

c) Hizmet alıcılarına karşı doğru ve güvenilir olmak

d) Müşteriye ürünlerin kusurlarını anlatmamak

 

Cevap : Hizmet alıcılarına karşı doğru ve güvenilir olmak

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Müşteriye ürünü satabilmek için kusurlu içeriğinin tam anlatılmaması hangi ticaret ahlak ilkesi ile çelişmektedir?

a) Kanaatkâr olmak

b) Ürün ve hizmetlerin kusurlarını gizlememek

c) İhsan ve nasihat sahibi olmak

d) Borcunu zamanında ödemek

 

Cevap : Ürün ve hizmetlerin kusurlarını gizlememek

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

a) Ürün hakkında yanıltıcı bilgi vermemek

b) Müşteriye ihtiyacı olacak ürünleri tavsiye etmek

c) Poliçeyi satmak için ürünü aşırı övmek

d) Müşteriye poliçe ile birlikte elde edeceği haklarını anlatmak

 

Cevap : Poliçeyi satmak için ürünü aşırı övmek

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

….. nde sigorta sözleşmesinin hibe esaslı olması ve sermayedar fonu ile katılımcı risk fonlarının ayrı yönetilmesi gerekmektedir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

a) Ortaklık modeli

b) Tekâfül modeli

c) Sermayedar modeli

d) Faizsiz emeklilik modeli

 

Cevap : Tekâfül modeli

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Tekâfül modelinin en kolay ve doğru uygulanabileceği platform aşağıdakilerden hangisidir?

a) Limited Şirket

b) Anonim Şirket

c) Kooperatif

d) Şahıs Şirketi

 

Cevap : Kooperatif

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aşağıdakilerden hangisi geçmişte var olan yardımlaşma ve dayanışma müesseseleri arasında yer alır?

a) Ahi Birlikleri

b) Lonca Teşkilatları

c) Vakıflar

d) Hepsi

 

Cevap : Hepsi

Soru : Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik

Katılım Esaslı Genel Konular

Aşağıdakilerden hangisi katılım esaslı şirketlerin özellikleri arasında yer almaz?

a) İslami esaslara ve uygulamalara ilişkin eğitim verdiği ve bu alanda yetişmiş personelleri aracılığıyla hizmet sunarlar.

b) Her çeşit yüksek getiri sağlayan yatırım araçlarına yatırım yaparlar.

c) Faaliyetlerini danışma komitesi nezaretinde yürütürler.

d) dinen uygun ürün ve hizmetleri sigorta sözleşmelerine ve poliçelere konu ederler.

Cevap : Her çeşit yüksek getiri sağlayan yatırım araçlarına yatırım yaparlar.

2013 yılı Temmuz ayında sözleşmesi birinci yılını dolduran katılımcı, 2013 Ağustos ayında bireysel emeklilik sisteminden ayrılmıştır. Katılımcının ayrılma esnasında, devlet katkısı hesabındaki tutarın 500 TL, birikim tutarının 12.000 TL ve ödediği katkı payı tutarının 8.000 TL olması durumunda katılımcıdan ne kadar stopaj kesintisi yapılmıştır?

a) 600 TL

b) 675 TL

c) TL

d) 2.000 TL

Cevap :  600 TL

Bireysel emeklilik sisteminde 5 yılını doldurmuş ve birikim tutarı 25.000 TL’ye ulaşan 57 yaşındaki bir katılımcı sistemden ayrılmak istemektedir. Katılımcının yatırdığı katkı payı toplamı 12.500 TL’dir. İlgili sözleşmeye ödenen katkı payı için devlet katkısı alınmadığı varsayılırsa eline kesinti sonrası ne kadar para geçecektir?

a) 23.125 TL

b) 21.250 TL

c) 24.375 TL

d) 24.500 TL

Cevap :  23.125 TL

Bireysel emeklilik sisteminden emekli olarak ayrılan katılımcının devlet katkısı hesabındaki tutar dahil ödemeye konu birikim tutarı 250.000 TL’dir. Ödediği katkı payı tutarı 150.000 TL ve bu katkı payına karşılık aldığı devlet katkısı tutarı 45.000 TL olan katılımcıdan yapılacak stopaj kesintisi tutarı ne kadar olacaktır?

a) 3.125 TL

b) 2.750 TL

c) 7.500 TL

d) 12.500 TL

Cevap :  2.750 TL

Bireysel emeklilik sisteminde 11 yıl boyunca 90.000 TL katkı payı ödeyen 51 yaşındaki katılımcı, 12.000 TL getiri sağlamıştır. İlgili sözleşmeye ödenen katkı payı için devlet katkısı alınmadığı varsayımı ile katılımcının sistemden ayrılmak istemesi durumunda alacağı tutar ne kadar olacaktır?

a) 102.000 TL

b) 100.800 TL

c) 88.800 TL

d) 90.000 TL

Cevap : 100.800 TL

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 71-

Soru :Bireysel emeklilik sisteminden emekliliğe hak kazanma, vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumunda uygulanacak stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 15%

b) 10%

c) 5%

d) 0%

Cevap :  5%

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı elde etmeden ancak 10 yıl süreyle katkı payı ödeyerek ayrılma durumunda uygulanacak stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 15%

b) 10%

c) 5%

d) 0%

Cevap : 10%

Bireysel emeklilik sisteminden 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılma durumunda uygulanacak stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 15%

b) 10%

c) 5%

d) 0%

Cevap :  15%

01.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren bir sözleşmesi olan katılımcının 01.01.2016 tarihinde devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine eklenen süre ne kadardır?

a) 2 yıl

b) 1 yıl

c) 3 yıl

d) 5 yıl

Cevap :  2 yıl

01.01.2008 tarihinde yürürlüğe giren bir sözleşmesi olan katılımcının 01.01.2016 tarihinde devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine eklenen süre ne kadardır?

a) 1 yıl

b) 2 yıl

c) 3 yıl

d) Süre eklemesi yapılmaz.

Cevap : 1 yıl

01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren bir sözleşmesi olan katılımcının 01.01.2016 tarihinde devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine eklenen süre ne kadardır?

a) Süre eklenmez.

b) 1 yıl

c) 2 yıl

d) 3 yıl

Cevap : Süre eklenmez.

Soru :2013 yılı Ocak ayı brüt ücreti 10.000 TL olan bir kişi kendi adına yaptırdığı sağlık sigortası için 200 TL, eşi adına yaptırdığı sağlık sigortası için 300 TL, çocuğu adına yaptırdığı sağlık sigortası için 150 TL ve kendi adına olan birikim priminin alındığı 2012 başlangıç tarihli hayat sigortası poliçesi için 500 TL prim ödemiştir. Çalışanın ilgili ayda vergiden indirim konusu yapabileceği toplam tutar ne kadardır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL’dir.)

a) 900 TL

b) 1.150 TL

c) 650 TL

d) TL

Cevap : 900 TL

Soru :Yılbaşından itibaren işsizlik sigortası primi ödeyen bir çalışanın Aralık 2013 tarihine kadar indirim konusu yaptığı toplam tutar 5.500 TL’dir. Aralık 2013 tarihinde 500 TL işsizlik sigortası primi ve 250 TL sağlık sigortası primi ödeyen ve ilgili aydaki brüt ücreti 7.500 TL olan kişinin vergi matrahından indirim konusu yapabileceği tutar ne kadardır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL, yıllık tutarı 12.000,60 TL’dir.)

a) 500 TL

b) 750 TL

c) 250 TL

d) 325 TL

Cevap : 750 TL

Soru :2015 yılı Mart ayında 2014 yılı gelirleri için gelir vergisi beyannamesi veren bir mükellef, 2014 yılında birikim priminin alındığı hayat sigortasına 14.000 TL, sağlık sigortasına 6.000 TL prim ödemiştir. Kişinin beyan ettiği gelirin 450.000 TL, 2014 yılında brüt asgari ücretin yıllık tutarının 12.000 TL olması durumunda kişinin beyan ettiği gelirden indirim yapamayacağı tutar ne kadar olacaktır?

a) TL

b) 10.000 TL

c) 6.000 TL

d) 14.000 TL

Cevap : 1.000 TL

Soru :Brüt ücreti 3.000 TL olan bir çalışanın 2013 yılı Ocak ayında, 2011 başlangıç tarihli birikim primi alınan hayat sigortası poliçesi için 200 TL ve sağlık sigortası primi için 150 TL ödemesi durumunda, Ocak ayı için vergi matrahından indirim konusu yapılacak toplam tutar ne kadar olmalıdır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL’dir.)

a) 250 TL

b) 350 TL

c) 450 TL

d) 750 TL

Cevap : 250 TL

Soru :2013 yılı Ocak ayı brüt ücret tutarı 3.000 TL olan bir çalışan, eşi adına yaptırdığı 01.01.2012 başlangıç tarihli birikim primi alınan hayat sigortası poliçesine aylık 450 TL prim ödemektedir. İlgili ayda vergi matrahından indirim konusu yapabileceği tutar ne kadardır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL’dir.)

a) 150 TL

b) 225 TL

c) 450 TL

d) 300 TL

Cevap : 225 TL

Soru :2013 yılı Ocak ayı brüt ücreti 5.000 TL olan bir ücretlinin vergi avantajından tam olarak faydalanması için, aynı yıl başlattığı birikim primi alınan hayat sigortası poliçesine, başka bir indirim yapılmadığı varsayıldığında, aylık ne kadar primi ödemesi gerekmektedir? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL’dir.)

a) 750 TL

b) 1.500 TL

c) 500 TL

d) 978,6 TL

Cevap : 1.500 TL

 

2013 yılı Ocak ayında aylık brüt ücreti 2.000 TL olan bir ücretlinin vergi avantajından maksimum düzeyde faydalanması için, bir önceki yıl satın aldığı ve birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçesine aylık en az ne kadar prim ödemesi gerekmektedir? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL’dir.)

a) 200 TL
b) 300 TL
c) 600 TL
d) 1.200 TL

Cevap : 600 TL

 

2013 yılında 50.000 TL gelir beyan eden bir serbest meslek sahibi aynı yıl başlattığı birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçesine 6.000 TL ödemiştir. Kişinin vergi matrahından indirebileceği tutar ne kadardır? (2013 yılında brüt asgari ücretin yıllık tutarı 12.000,60 TL’dir.)

a) 7.500 TL
b) 6.000 TL
c) 5.000 TL
d) 3.000 TL

Cevap : d) 3.000 TL

 

2013 yılı Şubat ayı brüt ücreti 2.000 TL olan bir çalışan, eşi için 400 TL sağlık sigortası ve 250 TL ferdi kaza sigortası primi ödemektedir. Vergi matrahından indirim konusu yapamayacağı tutar ne kadardır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL’dir.)

a) 350
b) 400
c) 650
d) 300

Cevap : 350

2013 yılı Ocak ayı brüt ücret tutarı 4.500 TL olan bir çalışan, aynı yıl yaptırdığı sağlık sigortasına aylık 150 TL ödemektedir. Ocak ayında vergi matrahından indirim konusu yapabileceği tutar ne kadardır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL’dir.)

a) 150 TL
b) 75 TL
c) İndirim konusu yapılamaz.
d) 45 TL

Cevap : 150 TL

2013 yılı Ocak ayında aylık brüt ücreti 5.200 TL olan bir ücretlinin vergi avantajından maksimum düzeyde faydalanması için, sağlık sigortasına aylık en az ne kadar prim ödemesi gerekmektedir? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL’dir.)

a) 780 TL
b) 1560 TL
c) 520 TL
d) 260 TL

Cevap : 780 TL

 

2013 yılı Şubat ayı brüt ücreti 2.500 TL olan bir çalışan, kendisi ve eşi için sağlık sigortasına 450 TL prim ödemektedir. Vergi matrahından indirim konusu yapamayacağı tutar ne kadardır? (İlgili dönemde brüt asgari ücretin aylık tutarı 978,60 TL’dir.)

a) 75 TL
b) 250 TL
c) 450 TL
d) 600 TL

Cevap : 75 TL

2013 yılında 25.000 TL gelir beyan eden bir serbest meslek sahibi aynı yıl 3.500 TL sağlık sigortası primi ödemiştir. Kişinin vergi matrahından indirebileceği tutar ne kadardır? (2013 yılında brüt asgari ücretin yıllık tutarı 12.000,60 TL’dir.)

a) 2.500 TL
b) 3.000 TL
c) 1.250 TL
d) 3.500 TL
Cevap : 3.500 TL

 

Brüt ücreti 4.000 TL, ortalama gelir vergisi oranı %20 olan bir kişinin 2013 yılında başlayan ve birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçesine ayda 500 TL prim ödemesi durumunda elde edeceği aylık vergi avantajı ne kadardır?

a) 50 TL
b) 100 TL
c) 250 TL
d) 500 TL

Cevap : a) 50 TL

 

Brüt ücreti 5.000 TL, ortalama gelir vergisi oranı yüzde 20 olan bir kişinin sağlık sigortası poliçesine ayda 500 TL prim ödemesi durumunda elde edeceği aylık vergi avantajı ne kadardır?

a) 50 TL
b) 100 TL
c) 250 TL
d) 500 TL

Cevap : b) 100 TL

Taraflardan birinin mevcutta olmayıp yapım gerektiren bir işi talep ettiği, diğer tarafın da bu işi kabul ettiği sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstisna
b) Murabaha
c) İndirim konusu yapılamaz.
d) Mudarebe
Cevap : a) İstisna

Segem Uygulaması

Emeklilik Gözetim Merkezi

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!