AdaletauzefHukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliğiİdare HukukuKamu YönetimiSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

İdare Hukuku 2023-2024 Vize Soruları

İdare Hukuku 2023-2024 Vize Soruları Siyaset Bilimi Güz DÖnemi

#1. Aşağıdakilerden hangisi idari işlevin özellikleri arasında yer alır?

Cevap : E) Kamu gücü kullanılarak yerine getirilir.

#2. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti kavramının unsurlarından biridir?

Cevap : A) Toplumun ortak ve genel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olma

#3. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu gücü ayrıcalığı değildir?

Cevap : C) İdarenin özel hukuk sözleşmeleri

#4. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin görülüş usullerinden biri değildir?

Cevap : B) Karma usul

#5. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun özelliklerinden değildir?

Cevap : A) İdare hukuku özel hukuk alanının bir dalıdır.

#6. Aşağıdakilerden hangisi idari işlev içerisinde yer alır?

Cevap : C) Kamu hizmetlerinin görülmesi

#7. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin unsurlarından biri değildir?

Cevap : D) İrade

#8. Aşağıdakilerden hangisi idari teşkilat içerisinde yer almaz?

Cevap : E) Vakıflar

#9. Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşmenin kriterlerinden değildir?

Cevap : B) Sözleşmenin karşı tarafı idare olmamalıdır.

#10. Bakanlıklar aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?

Cevap : C) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

#11. Devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulan ve devlet tüzel kişiliğini temsil eden teşkilat birimlerine ne ad verilir?

Cevap : E) Bakanlık

#12. Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

Cevap : B) Mahalle

#13. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin özelliklerinden değildir?

Cevap : E) İdari işlemin içeriğinde muhatabının iradesi yer alır.

#14. Belediye meclisinin feshine karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Cevap : B) Danıştay

#15. Kamu tüzel kişiliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Kamu tüzel kişiliği, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulabilir.

#16. Aşağıdakilerden hangisi organik anlamda idare içerisinde yer almaz?

Cevap : A) Sayıştay

#17. İdari eylem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Bir idari işlemin uygulanması şeklinde olabilir.

#18. önetmelik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Resmî Gazete’de yayımlanır.

#19. Aşağıdakilerden hangisi idarenin özel hukuka tabi sözleşmelerinden biridir?

Cevap : D) Yap-İşlet-Devret

#20. Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : D) Hiyerarşi yetkisinin neleri kapsadığı hakkında açık yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İdare Hukuku 2023-2024 Vize Soruları Siyaset Bilimi Güz DÖnemi Soruları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İdare Hukuku 2023-2024 Vize Soruları Siyaset Bilimi Güz DÖnemi Soruları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

 

İdare Hukuku 2023-2024 Vize Soruları

1.  Aşağıdakilerden hangisi idari işlevin özellikleri arasında yer alır?

A) Sadece idare tarafından yerine getirilir.
B) Sadece ekonomik içeriklidir.
C) Zaman zaman yerine getirilir.
D) Uyuşmazlıkları çözmeyi amaçlar.
E) Kamu gücü kullanılarak yerine getirilir.

Cevap : E) Kamu gücü kullanılarak yerine getirilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti kavramının unsurlarından biridir?

A) Toplumun ortak ve genel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olma
B) İdare hukukuna tabi olma
C) Herkese eşit hizmet sunma
D) İdari yargı denetimine tabi olma
E) Kamu gücü kullanma

Cevap : A) Toplumun ortak ve genel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olma

3. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu gücü ayrıcalığı değildir?

A) İdarenin tek yanlı işlem yapma yetkisi
B) İdarenin resen icra yetkisi
C) İdarenin özel hukuk sözleşmeleri
D) İdari sözleşmeler
E) İdari işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlanması

Cevap : C) İdarenin özel hukuk sözleşmeleri

4. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin görülüş usullerinden biri değildir?

A) İltizam
B) Karma usul
C) Ruhsat
D) İmtiyaz
E) Emanet

Cevap : B) Karma usul

5. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun özelliklerinden değildir?

A) İdare hukuku özel hukuk alanının bir dalıdır.
B) İdare hukuku bağımsız bir hukuk dalıdır.
C) İdare hukuku büyük ölçüde içtihadi bir hukuk dalıdır.
D) İdare hukuku tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır.
E) İdare hukuku statüsel bir hukuk dalıdır.

Cevap : A) İdare hukuku özel hukuk alanının bir dalıdır.

6. Aşağıdakilerden hangisi idari işlev içerisinde yer alır?

A) Hükûmet programının hazırlanması
B) Kanun taslaklarının hazırlanması
C) Kamu hizmetlerinin görülmesi
D) Milletlerarası antlaşmaların onaylanması
E) Hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi

Cevap : C) Kamu hizmetlerinin görülmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin unsurlarından biri değildir?

A) Şekil
B) Sebep
C) Yetki
D) İrade
E) Konu

Cevap : D) İrade

8. Aşağıdakilerden hangisi idari teşkilat içerisinde yer almaz?

A) TRT
B) Üniversiteler
C) Belediyeler
D) İl İdaresi
E) Vakıflar

Cevap : E) Vakıflar

9. Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşmenin kriterlerinden değildir?

A) Sözleşmenin taraflarından biri idare olmalıdır.
B) Sözleşmenin karşı tarafı idare olmamalıdır.
C) Sözleşmede idareye ayrıcalıklar ve üstün yetkiler verilmiş olmalıdır.
D) Sözleşmenin konusu bir kamu hizmetinin yürütülmesi olmalıdır.
E) Sözleşmenin amacı kamu yararına yönelik olmalıdır.

Cevap : B) Sözleşmenin karşı tarafı idare olmamalıdır.

10. Bakanlıklar aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?

A) Kanun
B) Yönetmelik
C) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
D) Anayasa
E) Tüzük

Cevap : C) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

11. Devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulan ve devlet tüzel kişiliğini temsil eden teşkilat birimlerine ne ad verilir?

A) İl İdaresi
B) Sendikalar
C) Üniversiteler
D) Belediyeler
E) Bakanlık

Cevap : E) Bakanlık

12. Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

A) İl Özel İdaresi
B) Mahalle
C) Köy
D) Büyükşehir Belediyesi
E) Belediye

Cevap : B) Mahalle

13. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin özelliklerinden değildir?

A) İdari işlemler idarenin tek yanlı idare açıklamasıdır.
B) İdari işlemler muhatabının hukuki statüsünü değiştirir.
C) İdari işlemler kamu yararı amacı taşır.
D) İdari işlemler icrai niteliktedir.
E) İdari işlemin içeriğinde muhatabının iradesi yer alır.

Cevap : E) İdari işlemin içeriğinde muhatabının iradesi yer alır.

14. Belediye meclisinin feshine karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Danıştay
C) Cumhurbaşkanı
D) İçişleri Bakanlığı
E) Yargıtay

Cevap : B) Danıştay

15. Kamu tüzel kişiliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kamu tüzel kişiliği, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulabilir.
B) Anayasada yer alanlar dışında kamu tüzel kişiliği kurulamaz.
C) Kamu tüzel kişiliği, kendiliğinden kurulur.
D) İdare istediği zaman kamu tüzel kişiliği kurabilir.
E) Kamu tüzel kişiliğini sadece kanun koyucu kurabilir.

Cevap : A) Kamu tüzel kişiliği, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulabilir.

16. Aşağıdakilerden hangisi organik anlamda idare içerisinde yer almaz?

A) Sayıştay
B) Kaymakam
C) Bakan
D) Cumhurbaşkanı
E) Vali

Cevap : A) Sayıştay

17. İdari eylem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İdarenin hareketsiz kalması da idari eylem olabilir.
B) İdare tarafından veya idare adına hareket eden özel hukuk kişileri tarafından gerçekleştirilen eylemlerdir.
C) Bir idari işlemin uygulanması şeklinde olabilir.
D) İdari eylemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla idareye karşı dava açılabilir.
E) Hukuka uygun olabileceği gibi hukuka aykırı da olabilir.

Cevap : C) Bir idari işlemin uygulanması şeklinde olabilir.

18. Yönetmelik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece bakanlıklar tarafından çıkarılır.
B) Sadece Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılır.
C) Danıştay incelemesinden geçirilmesi gerekir.
D) Resmî Gazete’de yayımlanır.
E) Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabidir.

Cevap : D) Resmî Gazete’de yayımlanır.

19. Aşağıdakilerden hangisi idarenin özel hukuka tabi sözleşmelerinden biridir?

A) İdari hizmet sözleşmesi
B) İltizam sözleşmesi
C) Maden işletme sözleşmesi
D) Yap-İşlet-Devret
E) İmtiyaz

Cevap : D) Yap-İşlet-Devret

20. Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşinin özelliklerinden biri değildir?

A) Hiyerarşi olağan ve genel bir yetkidir.
B) Ast bazı durumlarda hukuka aykırı emir ve talimatları da uygulamak zorundadır.
C) Hiyerarşik amir astına emir ve talimat verebilir.
D) Hiyerarşi yetkisinin neleri kapsadığı hakkında açık yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.
E) Hiyerarşi, bir tüzel kişilik içindeki astlık-üstlük ilişkisidir.

Cevap : D) Hiyerarşi yetkisinin neleri kapsadığı hakkında açık yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.

İdare Hukuku 2023-2024 Vize Soruları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2023 Vize soruaları

 

siyaset bilimi ve kamu yönetimi Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

Auzef İdare Hukuku 2023-2024 Vize Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!