auzefSosyal HizmetYerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2022-2023 Vize Soruları

#1. İlk işveren sendikası hangi ülkede kurulmuştur?

Cevap : B) Almanya

lolonolo.com

#2. Kamu hizmetlerinin doğrudan üretilme sorumluluğu yerel yönetimlerden alınıp hizmetlerin sağlanması ve denetlenmesi öne çıkarılmıştır. Yukarıda ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Yetkili otorite rolü

#3. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim tiplerinden degildir?

Cevap : A) Yenilikçi model

lolonolo.com

#4. Bu modelde yerel yönetimlere merkezi idare tarafından nezaret edilmektedir. Yerel yönetimlerin rolü, merkezi idarece belirlenen politikaların uygulanması olup bu politikaların icrasında oldukça sınırlı bir takdir yetkisine sahiptir. Yukarıda ifade edilen merkezi idare - yerel yönetim ilişkisini tanımlayan model aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Temsilci-Vekil Modeli

#5. Sosyal hizmetler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Kar ve kazanç amacı güdülerek yapılan hizmetlerdir.

#6. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi krizin etkileri arasında sayılamaz?

Cevap : B) Kamu harcamalarının azalması

#7. Protestan Ahlak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Yoksulluğu insanın kendi hatası olarak yorumlar.

lolonolo.com

#8. Sosyal politikaların hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisi değildir?

Cevap : A) İşverenler

lolonolo.com

#9. Aşağıdakilerden hangisi "refah çoğulculuğu" kavramını ifade etmektedir?

Cevap : E) Devlet, sosyal refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımını diğer aktörlere bırakmalı ancak hizmetlerin planlanması, finansmanı ve denetimi görevlerini üstlenmelidir.

lolonolo.com

#10. Gelişmiş ülkelerdeki yeni belediyecilik anlayışına dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C) Hizmetlerin tümünü üreten, sunan ve dağıtan yönetim anlayışı

#11. 1970'li yıllar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C) Neoliberal politikalar devletin iktisadi ve sosyal alandaki rolünü güçlendirmiştir.

#12. Neo-liberal politikalar ile birlikte aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi mümkün değildir?

Cevap : A) Devletin müdahaleci bir işleve sahip olması

#13. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap : E) Yöneticilerinin merkezi idare tarafından atanması

#14. Sosyal politika açısından Endüstri Devrimi'nin sonuçlarından hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Endüstri Devrimi ile birlikte çalışanların gelir düzeyi artmış, yaşam koşulları iyileşmiştir.

#15. Kamusal hizmetin en yakın yerel birimler tarafından sunulması ilkesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Subsidiarity

#16. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda sosyal politikaları ifade etmektedir?

Cevap : A) İşçi-İşveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve çalışma barışının sağlanması

#17. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerde fonksiyonel değişime yol açan etkenlerden biri değildir?

Cevap : B) Seçimlerin yapılması

lolonolo.com

#18. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme, rekabet ve neo-liberal politikaların etkilerinden değildir?

Cevap : C) Gelir dağılımında dengenin sağlanması

lolonolo.com

#19. Türkiye'de yerel yönetimler hangi kademelerden oluşmaktadır?

Cevap : C) İl Özel İdaresi – Belediye – Köy

#20. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin işlevlerinden değildir?

Cevap : D) Desentralizasyon

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2022-2023 Vize Soruları

1. Sosyal politika açısından Endüstri Devrimi’nin sonuçlarından hangisi yanlıştır?

A) Üretim yapısı ve çalışma ilişkileri değişime uğramıştır.
B) Lonca sistemi bozulmuş, çıkar birliğinden çıkar çatışmasına geçilmiştir.
C) Endüstrileşmenin olduğu kentler, kırsal bölgelerden yoğun göç almıştır.
D) Kadın ve çocuklar zorlu koşullarda fabrikalarda çalıştırılmıştır.
E) Endüstri Devrimi ile birlikte çalışanların gelir düzeyi artmış, yaşam koşulları iyileşmiştir.

Cevap : E) Endüstri Devrimi ile birlikte çalışanların gelir düzeyi artmış, yaşam koşulları iyileşmiştir.

2. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin işlevlerinden değildir?

A) Kamu hizmetinin sağlanması
B) Kaynakların etkin dağılımı
C) Ekonomik istikrar
D) Desentralizasyon
E) Gelir dağılımı

Cevap : D) Desentralizasyon

3. Aşağıdakilerden hangisi “refah çoğulculuğu” kavramını ifade etmektedir?

A) Devlet, sosyal refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımını diğer aktörler ile birlikte sürdürmeli, denetimi ise piyasa yapmalıdır.
B) Özel sektör ve sivil toplum kurumları refah hizmetlerinin üretim, dağıtım ve denetimini tüm süreçleri gerçekleştirmelidir.
C) Devlet, sosyal refah hizmetlerinin hiç bir aşamasından sorumlu olmamalıdır.
D) Devlet, sosyal refah hizmetlerinin tüm aşamalarından sorumlu olmalı ve uygulayıcı bir aktör olarak yer almalıdır.
E) Devlet, sosyal refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımını diğer aktörlere bırakmalı ancak hizmetlerin planlanması, finansmanı ve denetimi görevlerini üstlenmelidir.

Cevap : E) Devlet, sosyal refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımını diğer aktörlere bırakmalı ancak hizmetlerin planlanması, finansmanı ve denetimi görevlerini üstlenmelidir.

lolonolo.com

4. Neo-liberal politikalar ile birlikte aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi mümkün değildir?

A) Devletin müdahaleci bir işleve sahip olması
B) Kamu harcamalarının kısılması
C) Serbest piyasa kurallarının işlemesi
D) Kamu aygıtının küçülmesi
E) Özelleştirmenin yaygınlaşması

Cevap : A) Devletin müdahaleci bir işleve sahip olması

5. Kamusal hizmetin en yakın yerel birimler tarafından sunulması ilkesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mali özerklik
B) Adem-i Merkeziyetçilik
C) Feodalizm
D) Kaynakların etkin kullanımı
E) Subsidiarity

Cevap : E) Subsidiarity

6. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme, rekabet ve neo-liberal politikaların etkilerinden değildir?

A) Özelleştirme uygulamalarının yaygınlaşması
B) Devletin müdahale anlayışından uzaklaşması
C) Gelir dağılımında dengenin sağlanması
D) işsizliğin yükselmesi
E) Yoksulluğun artması

Cevap : C) Gelir dağılımında dengenin sağlanması

lolonolo.com

7. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin özelliklerinden birisi değildir?

A) Kamu aygıtının bir parçası olarak kamu hizmeti sunmaları
B) Vergileme yetkisi de dahil olmak üzere mali anlamda belirli bir düzeyde otonomiye sahip olmaları
C) Devlet içinde sınırları belirli bir alanda faaliyet göstermeleri
D) Görevleri yasalarla belirlenen kamu tüzel kişileri olmaları
E) Yöneticilerinin merkezi idare tarafından atanması

Cevap : E) Yöneticilerinin merkezi idare tarafından atanması

8. Türkiye’de yerel yönetimler hangi kademelerden oluşmaktadır?

A) Büyükşehir Belediyesi – Mahalle – Köy
B) il Özel İdaresi – Belediye – Mahalle
C) İl Özel İdaresi – Belediye – Köy
D) İl Özel İdaresi – Büyükşehir Belediyesi – Mahalle
E) Büyükşehir Belediyesi – İlçe Belediyesi – Mahalle

Cevap : C) İl Özel İdaresi – Belediye – Köy

9. Sosyal politikaların hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) İşverenler
B) Dezavantajlı gruplar ve bireyler
C) Bağımlı statüde çalışanlar
D) Kadınlar, yaşlılar, gençler ve çocuklar
E) Muhtaç ve yoksullar

Cevap : A) İşverenler

lolonolo.com

10. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda sosyal politikaları ifade etmektedir?

A) İşçi-İşveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve çalışma barışının sağlanması
B) Sosyal barışın sağlanması
C) Toplumun genel refah düzeyinin yükseltilmesi
D) Toplumdaki tüm zayıf, güçsüz ve yoksul bireylerin korunması
E) Adil bir gelir dağılımının sağlanması

Cevap : A) İşçi-İşveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve çalışma barışının sağlanması

11. Bu modelde yerel yönetimlere merkezi idare tarafından nezaret edilmektedir. Yerel yönetimlerin rolü, merkezi idarece belirlenen politikaların uygulanması olup bu politikaların icrasında oldukça sınırlı bir takdir yetkisine sahiptir.
Yukarıda ifade edilen merkezi idare – yerel yönetim ilişkisini tanımlayan model aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otonom Yerel Yönetim Modeli
B) Temsilci-Vekil Modeli
C) Entegrasyon Modell
D) Partnerlik Modeli
E) Sosyal Model

Cevap : B) Temsilci-Vekil Modeli

12. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim tiplerinden degildir?

A) Yenilikçi model
B) Ekonomik gelişme modeli
C) Hizmetleri teşvik ederek müşteri tercihini artıran model
D) Himaye edici model
E) Refah devleti modeli

Cevap : A) Yenilikçi model

lolonolo.com

13. Kamu hizmetlerinin doğrudan üretilme sorumluluğu yerel yönetimlerden alınıp hizmetlerin sağlanması ve denetlenmesi öne çıkarılmıştır.
Yukarıda ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Subsidiarite
B) Yerinden yönetim
C) Merkezileşme
D) Yetkili otorite rolü
E) Yerellik

Cevap : D) Yetkili otorite rolü

14. Sosyal hizmetler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Daha çok çalışma hayatı dışında sosyo-ekonomik sorunlara karşı önleyici, iyileştirici ve ıslah edici hizmetlerdir.
B) Sosyal yapının gelişmesi ve değişmesinde önemli bir role sahiptir.
C) Sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.
D) Kar ve kazanç amacı güdülerek yapılan hizmetlerdir.
E) Tüm bireylerin insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşamalarını sağlayacak ihtiyaçları gidermeye yönelmiş hizmetlerdir.

Cevap : D) Kar ve kazanç amacı güdülerek yapılan hizmetlerdir.

15. İlk işveren sendikası hangi ülkede kurulmuştur?

A) Fransa
B) Almanya
C) Hollanda
D) Türkiye
E) İngiltere

Cevap : B) Almanya

lolonolo.com

16. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi krizin etkileri arasında sayılamaz?

A) Bütçe açıklarının artması
B) Kamu harcamalarının azalması
C) Sosyal yardım ve hizmetlere ihtiyaç duyan kitlenin genişlemesi
D) Gelir dağılımının bozulması
E) işsizliğin yükselmesi

Cevap : B) Kamu harcamalarının azalması

17. Gelişmiş ülkelerdeki yeni belediyecilik anlayışına dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yerel ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınma sorumluluğu
B) Toplumun tüm kesimlerini kapsayan bütüncül yaklaşım
C) Hizmetlerin tümünü üreten, sunan ve dağıtan yönetim anlayışı
D) Sorunların çözümünde insiyatif alan sosyal belediyecilik
E) Proaktif yönetim ve sosyal ortaklar ile yönetişim

Cevap : C) Hizmetlerin tümünü üreten, sunan ve dağıtan yönetim anlayışı

18. Protestan Ahlak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yardımseverliği teşvik eder.
B) Yoksulluğun insanların suçu olmadığını vurgular.
C) Bireyin çok çalışmasını ve menfaatini artırmasını olumsuz değerlendirir.
D) Yoksulluğu insanın kendi hatası olarak yorumlar.
E) Aile ve akraba ilişkilerinin güçlenmesini hedefler.

Cevap : D) Yoksulluğu insanın kendi hatası olarak yorumlar.

lolonolo.com

19. 1970’li yıllar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Refah devleti teorik ve pratik olarak zayıflatılmıştır.
B) Yaşanan petrol krizleri iktisadi krizleri beraberinde getirmiştir.
C) Neoliberal politikalar devletin iktisadi ve sosyal alandaki rolünü güçlendirmiştir.
D) Artan kamu harcamaları, kronik bütçe açıkları, yüksek vergi yükü ve enflasyon tüm dünya ülkelerinin ortak problemleri haline gelmiştir.
E) Klasik liberalizmde olduğu gibi devletin küçültülmesi ve refah hizmetlerinin özel, sivil ve gönüllü sektöre transfer edilmesi talebi yükselmiştir.

Cevap : C) Neoliberal politikalar devletin iktisadi ve sosyal alandaki rolünü güçlendirmiştir.

20. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerde fonksiyonel değişime yol açan etkenlerden biri değildir?

A) Yeni yönetim anlayış ve ilkelerinin hayata geçmesi
B) Seçimlerin yapılması
C) Uluslararası antlaşmalar ve belgeler
D) Nüfus, kentleşme ve göç hareketlerinin artışı
E) Küreselleşme ve rekabet koşullarının değişimi

Cevap : B) Seçimlerin yapılması

lolonolo.com

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

Auzef Sosyal Hizmetler Telegram Sosyal Hizmetler

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!