AnatomiauzefÇocuk Gelişimi

Anatomi 2023-2024 Vize Soruları

Anatomi 2023-2024 Vize Soruları

#1. İnce bağırsakların son kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) İleum

İnce bağırsakların son kısmı “ileum” olarak adlandırılır.

#2. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemine ait bir yapı değildir?

Cevap : C) Ağız

Ağız, solunum sistemi ile değil, sindirim sistemi ile ilgilidir.

#3. Vücudun orta hattına yakın oluşumları için hangi ifade kullanılır?

Cevap : B) Medialis

Medialis, vücutta orta hatta yakın olan yapıları ifade eder.

#4. Aşağıdakilerden hangisi hareket sistemi ile ilgili bir yapı değildir?

Cevap : D) Plevra

Plevra, hareket sistemi ile değil, solunum sistemi ile ilgilidir.

#5. Vücudun sağından soluna veya solundan sağına doğru geçen ve vücudu ön-arka olmak üzere 2 parçaya ayıran düzleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Planum coronale

Coronal düzlem, vücudu ön ve arka olmak üzere iki parçaya ayırır.

#6. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi eklenti organları yapılarındandır?

Cevap : B) Tükrük bezleri

Tükrük bezleri, sindirim sistemi eklentilerinden biridir ve sindirim sürecine katkıda bulunur.

#7. Besinlerin yakılıp enerji oluşturulması için gerekli olan oksijenin vücuda alınması ve açığa çıkan karbondioksitin ise dışarı atılmasını sağlayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Solunum sistemi

Solunum sistemi, oksijen alımı ve karbon dioksit atımıyla ilgili görevi yerine getirir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi basamaklarından değildir?

Cevap : B) Besinin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi

Sindirim sistemi, besinlerin sindirilmesi, taşınması, emilmesi ve dışarı atılmasından sorumludur. Enerjiye dönüştürme işlemi ise başka sistemler tarafından gerçekleştirilir.

#9. Normal anatomik duruş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Avuç içleri gövdeye bakar.

Normal anatomik duruşta avuç içleri vücuda değil, dışarıya bakar.

#10. Alın kemiği olarak da bilinen, kaşların üzerinde yer alan kemik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Frontal kemik

Frontal kemik, alın kemiği olarak da adlandırılır ve kaşların üzerinde yer alır.

#11. Burun boşluklarını birbirinden ayıran bölmeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Septum

Açıklama: Burun boşluklarını ayıran bölme “septum” olarak adlandırılır.

#12. Bağırsakların yüzeyini ve karın boşluğunu saran zara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Periton

Periton, bağırsakları ve karın boşluğunu saran zardır.

#13. Mandibula (alt çene kemiği) hangi kemik ile eklem yapmaktadır?

Cevap : D) Temporal kemik

Mandibula, alt çene kemiği, temporal kemikle eklem yapar.

#14. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi kanalı yapılarından değildir?

Cevap : A) Karaciğer

Karaciğer, sindirim sistemi kanalı değil, sindirim sistemine yardımcı olan bir organdır.

#15. Frontal düzlemde eklem kollarının orta hattan uzaklaşması hareketine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Abduksiyon

Abduksiyon, eklem kollarının orta hattan uzaklaşması hareketini ifade eder.

#16. Aşağıdakilerden hangisi alt solunum yollarına ait bir yapıdır?

Cevap : E) Trachea (soluk borusu)

Trachea, alt solunum yollarından biridir ve soluk borusunu ifade eder.

#17. Kasların tendon ve kirişlerine oturarak o kasın işlevselliğini artıran kemiklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sesamoid (susamsı) kemikler

Sesamoid kemikler, kasların tendon ve kirişlerine oturarak kasın işlevselliğini artıran kemiklerdir.

#18. Burnun dış duvarında yer alan ve solunan havanın türbülans akımı oluşturarak yukarı iletilmesini sağlayan uçak kanadı benzeri yapılara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Concha (konka)

Concha (konka), burun içinde türbülans oluşturarak havayı yukarı yönlendiren yapıları ifade eder.

#19. Baş iskeletinin tek oynar kemiği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Mandibula

Mandibula, alt çene kemiği olarak bilinir ve baş iskeletinin tek oynar kemiğidir.

#20. Vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit olmayan parçaya ayıran düzleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Planum sagittale

Sagittale düzlem, vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit olmayan parçaya ayırır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anatomi 2023-2024 Vize Soruları

Anatomi 2023-2024 Vize Soruları

İnsan Anatomi: Vücudun Mükemmel Denge Noktası

İnsan vücudu, karmaşık bir anatomik yapıya sahiptir ve bu yapı, sağlıklı bir şekilde işlev gösterebilmek için belirli bir düzende düzenlenmiştir. Normal anatomik duruş, vücudun mükemmel denge noktasını tanımlar ve çeşitli sistemler arasındaki etkileşimleri vurgular. Aşağıda, bu denge noktasını anlamamıza yardımcı olan bazı temel konular ele alınmıştır.

Başlıca Anatomik Duruş Özellikleri:

İnsan vücudunun normal anatomik duruşu, bir dizi belirgin özelliği içerir. Bu özellikler, vücudun mükemmel denge noktasını oluşturarak sağlıklı bir duruşu sağlar.

– Baş ve Göz Pozisyonu: Kişi ayakta dik dururken, baş da dik bir pozisyonda bulunur ve gözler karşıya bakar. Bu duruş, vücut ağırlığını eşit bir şekilde dağıtarak dengeyi korur.

– Kolların Duruşu: Kollar vücudun yanlarına sarkık bir şekilde bulunur. Bu durum, vücutta dengeli bir ağırlık dağılımını sağlar ve hareket serbestliğini artırır.

– Avuç İçleri: Avuç içleri genellikle gövdeye doğru bakar. Ancak, bu durum dışında kalan bir özelliktir ve genelde normal duruşun bir parçası olarak kabul edilmez.

Sindirim Sistemi ve İnce Bağırsak Yapısı:

İnce bağırsak, sindirim sisteminin önemli bir parçasını oluşturur. Bu sistem, besinlerin sindirilip enerjiye dönüştürülmesi için önemli bir rol oynar. İnce bağırsak, duodenum, jejunum ve ileum olmak üzere üç bölümden oluşur. İnce bağırsakların son kısmı “ileum”dur, ve bu bölge besin emilimini gerçekleştirir.

Solunum Sistemi ve Solunumun Önemi:

Solunum sistemi, vücuda gerekli olan oksijeni sağlar ve karbon dioksiti dışarı atar. Bu sistemin ana yapısı, burun, soluk borusu (trachea), bronşlar ve akciğerleri içerir. Solunum sistemi, vücut için hayati öneme sahiptir ve enerji üretimi için gerekli olan oksijenin alınmasını sağlar.

Sindirim Sistemi Basamakları ve Önemi:

Sindirim sistemi, besinlerin sindirilmesi, taşınması ve enerjiye dönüştürülmesinde önemli bir rol oynar. Ancak, bu sistemin bir parçası olarak kabul edilmeyen bir özellik vardır: “Besinin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi.”

Burun Yapısı ve İşlevi:

Burun, solunum sisteminin başlangıç noktasıdır. Burun boşluklarını birbirinden ayıran septum, bu bölgenin temel bir yapı taşıdır. Ayrıca, burun dış duvarında bulunan konka (concha), solunan havanın türbülans akımını oluşturarak yukarı doğru iletilmesini sağlar.

Vücut Düzlemleri ve İsimlendirme:

Vücut, çeşitli düzlemlerle ayrılır ve bu düzlemler, anatomik ifadelerle isimlendirilir. Örneğin, vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit olmayan parçaya ayıran düzleme “planum sagittale” denir.

Kas ve Kemik Sistemi:

Hareket sistemi, kaslar ve kemiklerden oluşur. Bu sistem, vücutta hareketi sağlar. Örneğin, eklem kollarının orta hattan uzaklaşması hareketine “abduksiyon” denir.

Tükrük Bezleri ve Sindirim Sistemi Eklentileri:

Sindirim sistemi, tükrük bezleri gibi eklentileri içerir. Bu bezler, besinlerin sindirim sürecine katkıda bulunur.

Periton ve Bağırsak Yapısı:

Periton, bağırsakların yüzeyini saran zarı ifade eder. Bağırsaklar, sindirim sisteminin önemli bir parçasıdır ve periton, bu organları korur.

Bu anatomik konular, insan vücudunun karmaşıklığını ve işleyişini anlamak için temel bir çerçeve sunar. Her bir sistem, vücut fonksiyonlarına katkıda bulunarak sağlıklı bir dengeyi sürdürmekte önemli bir rol oynar.

1. Normal anatomik duruş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişi ayakta dik durur.
B) Baş dik durur.
C) Gözler karşıya bakar.
D) Kollar yanlara sarkık durur.
E) Avuç içleri gövdeye bakar.

Cevap : E) Avuç içleri gövdeye bakar.

Normal anatomik duruşta avuç içleri vücuda değil, dışarıya bakar.

2. İnce bağırsakların son kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İleum
B) Jejunum
C) Duodenum
D) Rektum
E) Caecum

Cevap : A) İleum

İnce bağırsakların son kısmı “ileum” olarak adlandırılır.

3. Besinlerin yakılıp enerji oluşturulması için gerekli olan oksijenin vücuda alınması ve açığa çıkan karbondioksitin ise dışarı atılmasını sağlayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hareket sistemi
B) Ürogenital sistem
C) Sindirim sistemi
D) Sinir sistemi
E) Solunum sistemi

Cevap : E) Solunum sistemi

Solunum sistemi, oksijen alımı ve karbon dioksit atımıyla ilgili görevi yerine getirir.

4. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi basamaklarından değildir?

A) Besinin sindirilmesi
B) Besinin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi
C) Besinin taşınması
D) Besinin alınması
E) Besinin dışarı atılması (dışkılama)

Cevap : B) Besinin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi

Sindirim sistemi, besinlerin sindirilmesi, taşınması, emilmesi ve dışarı atılmasından sorumludur. Enerjiye dönüştürme işlemi ise başka sistemler tarafından gerçekleştirilir.

5. Burun boşluklarını birbirinden ayıran bölmeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Concha (konka)
B) Sinüs
C) Vestibulum
D) Ostium
E) Septum

Cevap : E) Septum

Açıklama: Burun boşluklarını ayıran bölme “septum” olarak adlandırılır.

6. Burnun dış duvarında yer alan ve solunan havanın türbülans akımı oluşturarak yukarı iletilmesini sağlayan uçak kanadı benzeri yapılara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Septum
B) Vestibulum
C) Concha (konka)
D) Ostium
E) Sinüs

Cevap : C) Concha (konka)

Concha (konka), burun içinde türbülans oluşturarak havayı yukarı yönlendiren yapıları ifade eder.

7. Vücudun orta hattına yakın oluşumları için hangi ifade kullanılır?

A) Anterior
B) Medialis
C) Medianus
D) Lateralis
E) Inferior

Cevap : B) Medialis

Medialis, vücutta orta hatta yakın olan yapıları ifade eder.

8. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi kanalı yapılarından değildir?

A) Karaciğer
B) Ağız
C) Mide
D) Bağırsaklar
E) Yemek borusu

Cevap : A) Karaciğer

Karaciğer, sindirim sistemi kanalı değil, sindirim sistemine yardımcı olan bir organdır.

9. Aşağıdakilerden hangisi alt solunum yollarına ait bir yapıdır?

A) Burun
B) Ağız
C) Paranasal sinüsler
D) Nazofarenks
E) Trachea (soluk borusu)

Cevap : E) Trachea (soluk borusu)

Trachea, alt solunum yollarından biridir ve soluk borusunu ifade eder.

10. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemine ait bir yapı değildir?

A) Burun
B) Bronş
C) Ağız
D) Yutak
E) Akciğerler

Cevap : C) Ağız

Ağız, solunum sistemi ile değil, sindirim sistemi ile ilgilidir.

11. Vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit olmayan parçaya ayıran düzleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planum coronale
B) Planum horizontale
C) Planum medianum
D) Planum sagittale
E) Planum transversum

Cevap : D) Planum sagittale

Sagittale düzlem, vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit olmayan parçaya ayırır.

12. Frontal düzlemde eklem kollarının orta hattan uzaklaşması hareketine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adduksiyon
B) Fleksiyon
C) Abduksiyon
D) Rotasyon
E) Ekstansiyon

Cevap : C) Abduksiyon

Abduksiyon, eklem kollarının orta hattan uzaklaşması hareketini ifade eder.

13. Vücudun sağından soluna veya solundan sağına doğru geçen ve vücudu ön-arka olmak üzere 2 parçaya ayıran düzleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planum coronale
B) Planum transversum
C) Planum horizontale
D) Planum medianum
E) Planum sagittale

Cevap : A) Planum coronale

Coronal düzlem, vücudu ön ve arka olmak üzere iki parçaya ayırır.

14. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi eklenti organları yapılarındandır?

A) Bağırsaklar
B) Tükrük bezleri
C) Mide
D) Ağız
E) Yemek borusu

Cevap : B) Tükrük bezleri

Tükrük bezleri, sindirim sistemi eklentilerinden biridir ve sindirim sürecine katkıda bulunur.

15. Bağırsakların yüzeyini ve karın boşluğunu saran zara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Perikard
B) Pia mater
C) Periost
D) Periton
E) Plevra

Cevap : D) Periton

Periton, bağırsakları ve karın boşluğunu saran zardır.

16. Aşağıdakilerden hangisi hareket sistemi ile ilgili bir yapı değildir?

A) Kas
B) Eklem
C) Kemik
D) Plevra
E) Fasya

Cevap : D) Plevra

Plevra, hareket sistemi ile değil, solunum sistemi ile ilgilidir.

17. Baş iskeletinin tek oynar kemiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Occipital kemik
B) Frontal kemik
C) Mandibula
D) Temporal kemik
E) Maxilla

Cevap : C) Mandibula

Mandibula, alt çene kemiği olarak bilinir ve baş iskeletinin tek oynar kemiğidir.

18. Alın kemiği olarak da bilinen, kaşların üzerinde yer alan kemik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mandibula
B) Frontal kemik
C) Parietal kemik
D) Temporal kemik
E) Occipital kemik

Cevap : B) Frontal kemik

Frontal kemik, alın kemiği olarak da adlandırılır ve kaşların üzerinde yer alır.

19. Kasların tendon ve kirişlerine oturarak o kasın işlevselliğini artıran kemiklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sesamoid (susamsı) kemikler
B) Yassı kemikler
C) Kısa kemikler
D) Uzun kemikler
E) Havalı kemikler

Cevap : A) Sesamoid (susamsı) kemikler

Sesamoid kemikler, kasların tendon ve kirişlerine oturarak kasın işlevselliğini artıran kemiklerdir.

20. Mandibula (alt çene kemiği) hangi kemik ile eklem yapmaktadır?

A) Frontal kemik
B) Parietal kemik
C) Ethmoid kemik
D) Temporal kemik
E) Occipital kemik

Cevap : D) Temporal kemik

Mandibula, alt çene kemiği, temporal kemikle eklem yapar.

Anatomi

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Anatomi 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!