auzefEndüstri MühendisliğiGirişimcilikHalkla İlişkiler ve TanıtımİktisatİşletmeSağlık Yönetimisosyoloji

Girişimcilik 2023-2024 Vize Soruları

#1. Sosyal girişimcilik ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Sosyal girişimleri, devletin veya özel sektörün girişimcilik faaliyetlerinin alternatifi olarak düşünmek gerekir.

#2. "Bir devlet adamının şık giysilere ihtiyaç duyması" hangi tür ihtiyaç etkeni içerisinde değerlendirilmelidir?

Cevap : C) Meslek ve statü etkeni

#3. Aşağıdaki tanımlardan hangisi Isaak'ın ideal ekogirişimci tanımıdır?

Cevap : B) Çalıştığı ekonomik sektörü tamamıyla yeşil bir İşletmeye dönüştürmek için çaba gösteren kişidir.

#4. Aşağıdaki özelliklerin hangisi ekogirişimsel faaliyetlerin ortak özellikleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : B) Ekogirişimlerin ortak bir amaca sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.

#5. Aşağıda verilenlerden hangisi insanların temel (zorunlu) ihtiyaçlarından birisidir?

Cevap : E) Beslenmek


#6. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yenilik kavramıyla aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır?

Cevap : D) İnovasyon

#7. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin teknik becerileri arasında yer almaktadır?

Cevap : D) Örgütleme

#8. Türkiye'de girişimciliğin gelişimi adına 1960'lı yıllardan itibaren oluşum gösteren kurumsal yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) İktisadi Devlet Teşekkülleri

#9. Aşağıdakilerden hangisi klasik üretim faktörlerinden biri değildir?

Cevap : E) Teknoloji

#10. Girişimcilik Türlerine ilişkin olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Yaratıcılık için hayal gücünden ziyade reel olgular önem taşır.


#11. Ekolojik dengenin korunması yolunda insana ve doğaya karşı bütünsel bir yaklaşımı benimseyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Buğday

#12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sosyal girişimciliğe verilecek örneklerden biri değildir?

Cevap : D) TÜSİAD

#13. Aşağıdakilerden hangisi "girişim"in özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Girişimin üç temel işlevi; üretim, tüketim ve mübadeledir.

#14. Girişimciliğin tanımı ilk kez hangi dönemde ve kim tarafından yapılmıştır?

Cevap : A) 18. yüzyıl – Richard Cantillon

#15. Osmanlı'da 1913 yılında yerli üretimi arttırmaya yönelik yürürlüğe konulan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Teşvik-i Sanayii Kanunu


#16. Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi kamu hizmetinin özellikleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : A) Kâr amacı güderek kamusal kaynakların kullanım alanlarının planlamalarını yapması

#17. Amerika'da girişimciliğin bilimsel temellerinin oluşturulmasında öncülük eden mühendis aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Frederick W. Taylor

#18. Esprili, enerjik, coşkulu, adaletli ya da sevecen olmak gibi özellikler liderin güç kaynaklarından hangisini temsil etmektedir?

Cevap : A) Liderin kişiliği

#19. ".......... girişimcilikte, pazardaki potansiyel olanakların kullanması ve buna göre yatırımlara girişilmesi ön plana çıkmaktadır." Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) Fırsatçı

#20. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre; "bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye .......... denir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) tacir


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Girişimcilik 2023-2024 Vize Soruları

1. Girişimciliğin tanımı ilk kez hangi dönemde ve kim tarafından yapılmıştır?

A) 18. yüzyıl – Richard Cantillon
B) 17. yüzyıl – Jean Baptiste Say
C) 19. yüzyıl – Max Weber
D) 19. yüzyıl – Joseph Schumpeter
E) 20. yüzyıl – Peter F. Drucker

Cevap : A) 18. yüzyıl – Richard Cantillon

2. Türkiye’de girişimciliğin gelişimi adına 1960’lı yıllardan itibaren oluşum gösteren kurumsal yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye İş Bankası
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) İktisadi Devlet Teşekkülleri
D) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
E) Teknoloji Kentleri

Cevap : C) İktisadi Devlet Teşekkülleri

3. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre; “bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye ………. denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) girişimci
B) esnaf
C) tacir
D) lider
E) yönetici

Cevap : C) tacir

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sosyal girişimciliğe verilecek örneklerden biri değildir?

A) GENÇTUR
B) Buğday
C) Çöp(m)adam
D) TÜSİAD
E) AYDER ve Düşler Akademisi

Cevap : D) TÜSİAD

5. “………. girişimcilikte, pazardaki potansiyel olanakların kullanması ve buna göre yatırımlara girişilmesi ön plana çıkmaktadır.”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bilişimci
B) Fırsatçı
C) Yenilikçi
D) Yaratıcı
E) Sanal

Cevap : B) Fırsatçı

6. Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi kamu hizmetinin özellikleri arasında yer almamaktadır?

A) Kâr amacı güderek kamusal kaynakların kullanım alanlarının planlamalarını yapması
B) Devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların denetimi altında yürütülmesi
C) Genel ve kolektif ihtiyaçların karşılanması için kurulmuş olması
D) Kamu çıkarını ön planda tutması
E) Devamlı ve muntazam bir şekilde işlemesi

Cevap : A) Kâr amacı güderek kamusal kaynakların kullanım alanlarının planlamalarını yapması

7. Esprili, enerjik, coşkulu, adaletli ya da sevecen olmak gibi özellikler liderin güç kaynaklarından hangisini temsil etmektedir?

A) Liderin kişiliği
B) Cezalandırma gücü
C) Yasal güç
D) Liderin uzmanlığı ve deneyimi
E) Ödüllendirme gücü

Cevap : A) Liderin kişiliği

8. “Bir devlet adamının şık giysilere ihtiyaç duyması” hangi tür ihtiyaç etkeni içerisinde değerlendirilmelidir?

A) Gelir etkeni
B) Doğal çevre etkeni
C) Meslek ve statü etkeni
D) Sosyal taklit ve gösteriş etkeni
E) Gelenek-görenek etkeni

Cevap : C) Meslek ve statü etkeni

9. Amerika’da girişimciliğin bilimsel temellerinin oluşturulmasında öncülük eden mühendis aşağıdakilerden hangisidir?

A) Joseph Schumpeter
B) Frederick W. Taylor
C) Max Weber
D) Henri Fayol
E) Henry Ford

Cevap : B) Frederick W. Taylor

10. Aşağıdakilerden hangisi “girişim”in özelliklerinden biri değildir?

A) Girişimin amacı, kazanç ve fayda sağlamaktır.
B) Girişim, ücret karşılığında satmak üzere mal veya hizmet üretir veya fonlar sağlar.
C) Girişim, hukuki ve finansal bir birimdir.
D) Girişim, insan ve materyalden oluşan bir örgüttür ve bu örgüt devamlılık gösterir.
E) Girişimin üç temel işlevi; üretim, tüketim ve mübadeledir.

Cevap : E) Girişimin üç temel işlevi; üretim, tüketim ve mübadeledir.

11. Girişimcilik Türlerine ilişkin olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yaratıcılık mutlak veya yoktan var etme anlamında değil, var olan kavramlar arasındaki ilişkilerden yeni kavramlar ya da düşünceler üretmek şeklinde kullanılmaktadır.
B) Düşünce insanların sahip olduğu en büyük özelliklerden birisidir.
C) Yeni iş fikri geliştirme, yeni kurulacak bir girişim için olabileceği gibi daha önce kurulmuş ve hâlen çalışan bir işletme için de geçerli olabilir.
D) Yaratıcılık yenilik yapma sürecinin ilk aşamasıdır.
E) Yaratıcılık için hayal gücünden ziyade reel olgular önem taşır.

Cevap : E) Yaratıcılık için hayal gücünden ziyade reel olgular önem taşır.

12. Aşağıdakilerden hangisi klasik üretim faktörlerinden biri değildir?

A) Emek
B) Sermaye
C) Doğal kaynaklar
D) Girişimci
E) Teknoloji

Cevap : E) Teknoloji

13. Osmanlı’da 1913 yılında yerli üretimi arttırmaya yönelik yürürlüğe konulan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşvik-i Sanayii Kanunu
B) Sened-i İttifak
C) Pençik Kanunu
D) Kanun-i Esasi
E) Tehcir Kanunu

Cevap : A) Teşvik-i Sanayii Kanunu

14. Aşağıdaki tanımlardan hangisi Isaak’ın ideal ekogirişimci tanımıdır?

A) Hayallerinin peşinde koşan kişidir.
B) Çalıştığı ekonomik sektörü tamamıyla yeşil bir İşletmeye dönüştürmek için çaba gösteren kişidir.
C) Dünyada yaşanan siyasal-ekonomik-kültürel değişimlere tepkisiz kalamayan kişidir.
D) Özel hayatında da çevresel faaliyetler içerisinde etkin rol alan kişidir.
E) İşletmelerde kâr amaçlı faaliyetleri destekleyen kişidir.

Cevap : B) Çalıştığı ekonomik sektörü tamamıyla yeşil bir İşletmeye dönüştürmek için çaba gösteren kişidir.

15. Ekolojik dengenin korunması yolunda insana ve doğaya karşı bütünsel bir yaklaşımı benimseyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) AYDER ve Düşler Akademisi
B) Çöp(m)adam
C) Buğday
D) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
E) GENÇTUR

Cevap : C) Buğday

16. Aşağıdaki özelliklerin hangisi ekogirişimsel faaliyetlerin ortak özellikleri arasında yer almamaktadır?

A) Bütün ekogirişimciler risk içeren işletme faaliyetlerini göze alır ve diğer girişimciler gibi işletmeleri için uygun fırsatları arar.
B) Ekogirişimlerin ortak bir amaca sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.
C) Ekogirişimler bir girişimsel yol, şekil ya da düzeni içermektedir.
D) Ekogirişimciler, daha sürdürülebilir bir gelecek için ticari faaliyetlerinin bütününde çevre üzerinde pozitif etki yaratırlar.
E) Ekogirişimcilerin kişisel inanç sistemlerinde yaşattıkları en önemli amaç, doğal çevrenin korunmasıdır.

Cevap : B) Ekogirişimlerin ortak bir amaca sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.

17. Aşağıda verilenlerden hangisi insanların temel (zorunlu) ihtiyaçlarından birisidir?

A) Kitap okumak
B) Tiyatroya gitmek
C) Spor yapmak
D) Tatil yapmak
E) Beslenmek

Cevap : E) Beslenmek

18. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yenilik kavramıyla aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır?

A) Odaklanma
B) Yönetişim
C) Perspektif
D) İnovasyon
E) Fütürizm

Cevap : D) İnovasyon

19. Sosyal girişimcilik ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sosyal girişimcilerin oluşturduğu sosyal girişimler, gönüllü olarak bir ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel ve sportif gelişmesine katkıda bulunur.
B) Sosyal girişimcilerin yüzyıllardır mevcut olmasına karşın sosyal girişimcilik yeni bir kavramdır.
C) Sosyal girişimci terimi ile eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, kalkınma girişimi vb. alanlardaki sosyal dönüşümü yenilikçi bir şekilde gerçekleştiren bireyler kastedilmektedir.
D) Sosyal girişimleri, devletin veya özel sektörün girişimcilik faaliyetlerinin alternatifi olarak düşünmek gerekir.
E) Sosyal girişimcilik, kâr amacı gütmeyen organizasyonların gelir elde etmek için yenilik üretmelerdir.

Cevap : D) Sosyal girişimleri, devletin veya özel sektörün girişimcilik faaliyetlerinin alternatifi olarak düşünmek gerekir.

20. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin teknik becerileri arasında yer almaktadır?

A) Pazarlama
B) İç denetimli olmak
C) Muhasebe
D) Örgütleme
E) Risk almak

Cevap : D) Örgütleme

Girişimcilik

Girişimcilik 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Girişimcilik Telegram Sosyoloji

Girişimcilik 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!