auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler Teorisi

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2023-2024 Vize Soruları

#1. Klasik realistlere göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde belirleyici bir olgu veya varsayım değildir?

Cevap : E) İnsan doğası işbirliğine yatkındır.

#2. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde ana akım teorilerinin özel olarak kullandığı kavramlardan biri değildir?

Cevap : C) Doğa ve çevre

#3. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerin aktörlerinden biri değildir?

Cevap : E) Sendikalar

#4. Aşağıdaki görüşlerden hangisi uluslararası ilişkilerde klasik liberallere atfedilemez?

Cevap : D) Uluslararası siyaset güç için yapılan bir mücadeledir.

#5. Aşağıdakilerden ifadeler hangisi klasik realizm ile ilişkili doğru bir değerlendirmedir?

Cevap : E) Uluslararası ilişkiler teorileri içinde en kadim/eski teoridir ve liberalizm ile birlikte merkez veya ana akım teorilerin öncüsüdür.

#6. Küresel siyaset kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : B) Küresel siyaset sadece küresel güçlerin siyasetini ifade eder.

#7. Aşağıdakilerden hangisi Niccolo Machiavelli’nin uluslararası ilişkiler teorilerine katkılarından biri olarak değerlendirilebilir?

Cevap : A) Güç kullanma ve aldatma uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde kullanılabilir bir araçtır.

#8. Aşağıdaki uluslararası ilişkiler kuramlarından hangisi devleti uluslararası toplumun veya sistemin temel ve başat aktörü olarak konumlandırmayarak diğer aktörlerin varlığına ve katkılarına daha fazla önem verir?

Cevap : A) Yeni liberalizm

#9. Aşağıdakilerden hangisi Hans Morgenthau’nun realizmin altı temel ilkesi olarak saydığı kavramlardan biri değildir?

Cevap : E) Din

#10. Uluslararası ilişkiler teorilerini daha iyi anlamak için aşağıdakilerden hangisini bilmek gerekmez?

Cevap : B) Diplomatik yabancı dil

#11. Liberalizm'in 20. yüzyıl içinde gelişimi sürecinde etkili olan uluslararası kurumsallaşma bağlamında aşağıdakilerden hangisinden bahsedilemez?

Cevap : A) Amerika Birleşik Devletleri’nde sivil haklar hareketlerinin başarısı

#12. Realistlerle idealistler arasındaki büyük tartışmaya ne ad verilir?

Cevap : C) 1.Büyük Tartışma

#13. Uluslararası ilişkiler kuramlarından klasik liberalizme karşı yapılan en sert eleştiri aşağıdaki yazar ve eser eşleştirmelerinden hangisi ile bilinir?

Cevap : A) Edward Carr-20 Yıl Krizi

#14. Melian/Meloslular Diyaloğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C) Melos Adası sakinlerinin Sparta ile işbirliği yapmalarına ilişkin kayıtlardır.

#15. Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişilerin, uluslararası ilişkiler veya uluslararası hukukun bir aktörü veya kişisi olmasını temin eden özel bir mekanizma veya düzenlemeye sahiptir?

Cevap : D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

#16. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler teorilerinden liberalizmin anahtar kavramlarından biri değildir?

Cevap : D) Rekabet ve çatışma

#17. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler kuramları için kullanılan tanımlama veya sınıflandırmalardan biri değildir?

Cevap : B) Pre-pozitivist teoriler

#18. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler teorilerinden realizmin anahtar terimlerinden biri olarak sayılamaz?

Cevap : D) Uluslararası kurumlar

#19. Eleştirel kuramlar en iyi hangisi ile tanımlanabilirler?

Cevap : B) Merkez veya ana akım teorileri, varsayımlarını ve tezlerini eleştirirler.

#20. Klasik liberalizme yöneltilen en temel eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) İki savaş arası dönemin gelişmelerini tahmin edememek ve güç politikalarını küçümsemek

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2023-2024 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler teorilerinden realizmin anahtar terimlerinden biri olarak sayılamaz?

A) Devlet
B) Güç
C) İnsan doğası
D) Uluslararası kurumlar
E) Anarşi

Cevap : D) Uluslararası kurumlar

2. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler teorilerinden liberalizmin anahtar kavramlarından biri değildir?

A) Uluslararası örgütler
B) Düzen
C) Kurumlar
D) Rekabet ve çatışma
E) İşbirliği

Cevap : D) Rekabet ve çatışma

3. Aşağıdaki görüşlerden hangisi uluslararası ilişkilerde klasik liberallere atfedilemez?

A) Uluslararası ilişkilerde devletler yanında uluslararası kurumlar da etkili olurlar.
B) Uluslararası ilişkilerde anarşi ve çatışma yerine hukuk, düzen ve adalete vurgu yaparlar.
C) Uluslararası toplumda insanın ve devletin ahlaki sorumluluğu olmalıdır.
D) Uluslararası siyaset güç için yapılan bir mücadeledir.
E) İnsan doğası işbirliğine yatkındır, devletler işbirliği geliştirebilirler.

Cevap : D) Uluslararası siyaset güç için yapılan bir mücadeledir.

4. Klasik realistlere göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde belirleyici bir olgu veya varsayım değildir?

A) Uluslararası toplumda otorite boşluğu vardır.
B) Uluslararası siyaset güç için yapılan bir mücadeledir.
C) Uluslararası ilişkilerin temel aktörleri devletlerdir.
D) İnsan güce yönelik bir arzuya sahiptir.
E) İnsan doğası işbirliğine yatkındır.

Cevap : E) İnsan doğası işbirliğine yatkındır.

5. Klasik liberalizme yöneltilen en temel eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizmin, devletlerin uluslararası sistemdeki mezkezi rolünü reddetmek
B) Soğuk Savaş’ın sonunu tahmin edememek
C) İki savaş arası dönemin gelişmelerini tahmin edememek ve güç politikalarını küçümsemek
D) Uluslararası sistemin kurumsallaşmasına yeterli katkıda bulunamamak
E) Uluslararası ilişkilerde ahlaki değerlere yeterli önemi atfetmemek

Cevap : C) İki savaş arası dönemin gelişmelerini tahmin edememek ve güç politikalarını küçümsemek

6. Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişilerin, uluslararası ilişkiler veya uluslararası hukukun bir aktörü veya kişisi olmasını temin eden özel bir mekanizma veya düzenlemeye sahiptir?

A) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
B) Birleşmiş Milletler Adalet Divanı
C) Şangay İşbirliği Örgütü
D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
E) Körfez İşbirliği Örgütü

Cevap : D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

7. Aşağıdakilerden hangisi Niccolo Machiavelli’nin uluslararası ilişkiler teorilerine katkılarından biri olarak değerlendirilebilir?

A) Güç kullanma ve aldatma uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde kullanılabilir bir araçtır.
B) Devletler işbirliği ve uyum içinde hareket eden aktörler olduğu için uluslararası toplumda çatışma dönemseldir.
C) Dünya barışçıl ve güzel bir yerdir, prens atına biner ve hayatın tadını çıkarır.
D) Prens yetki ve gücünü topluma dağıtmalıdır, yetki dağıtıldıkça toplum güçlenir.
E) Prens için ahlakilik prensibi vazgeçilmezdir.

Cevap : A) Güç kullanma ve aldatma uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde kullanılabilir bir araçtır.

8. Küresel siyaset kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Küresel siyaset devlet dışı aktörler ve eylemlerini de içine alır.
B) Küresel siyaset sadece küresel güçlerin siyasetini ifade eder.
C) Küresel siyaset uluslararası ilişkilerin eski ve yeni aktörlerini kapsar.
D) Küresel siyaset küreselleşme kavramı ile ilişkilidir.
E) Küresel siyaset karmaşık bir uluslararası toplum içinde yer alır.

Cevap : B) Küresel siyaset sadece küresel güçlerin siyasetini ifade eder.

9. Liberalizm’in 20. yüzyıl içinde gelişimi sürecinde etkili olan uluslararası kurumsallaşma bağlamında aşağıdakilerden hangisinden bahsedilemez?

A) Amerika Birleşik Devletleri’nde sivil haklar hareketlerinin başarısı
B) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
C) Uluslararası hükümet dışı örgütlerin sayıca artışı
D) Dünya Ticaret Örgütü’nün gelişimi
E) Birleşmiş Milletler’in gelişimi

Cevap : A) Amerika Birleşik Devletleri’nde sivil haklar hareketlerinin başarısı

10. Uluslararası ilişkiler teorilerini daha iyi anlamak için aşağıdakilerden hangisini bilmek gerekmez?

A) Uluslararası ilişkilerin siyasi, ekonomik ve diplomatik işleyişi
B) Diplomatik yabancı dil
C) Uluslararası hukukun gelişimi
D) Tarih, coğrafya ve strateji
E) Antik Çağ ve Orta Çağ tarihi

Cevap : B) Diplomatik yabancı dil

11. Uluslararası ilişkiler kuramlarından klasik liberalizme karşı yapılan en sert eleştiri aşağıdaki yazar ve eser eşleştirmelerinden hangisi ile bilinir?

A) Edward Carr-20 Yıl Krizi
B) Hans Morgenthau-Uluslararası Politika
C) Thucydides-Atina Tiranlığı
D) Nicholo Machiavelli-Prens
E) Thomas Hobbes-Leviathan

Cevap : A) Edward Carr-20 Yıl Krizi

12. Aşağıdakilerden hangisi Hans Morgenthau’nun realizmin altı temel ilkesi olarak saydığı kavramlardan biri değildir?

A) Politik olanın üstünlüğü
B) İnsan doğası
C) Güç
D) Ulusal çıkar
E) Din

Cevap : E) Din

13. Aşağıdakilerden ifadeler hangisi klasik realizm ile ilişkili doğru bir değerlendirmedir?

A) Neo-liberalizm ile birlikte anılır ve disiplinde 1930’larda etkili olmuştur.
B) Uluslararası ilişkilerin açıklanmasında etkisini kaybetmiştir.
C) Liberalizmin eleştirisi olarak doğmuştur ve alternatif teoriler içinde yer alır.
D) Kenneth Waltz tarafından geliştirilmiştir.
E) Uluslararası ilişkiler teorileri içinde en kadim/eski teoridir ve liberalizm ile birlikte merkez veya ana akım teorilerin öncüsüdür.

Cevap : E) Uluslararası ilişkiler teorileri içinde en kadim/eski teoridir ve liberalizm ile birlikte merkez veya ana akım teorilerin öncüsüdür.

14. Eleştirel kuramlar en iyi hangisi ile tanımlanabilirler?

A) Uluslararası ilişkiler kuramları içinde pek etkili değillerdir.
B) Merkez veya ana akım teorileri, varsayımlarını ve tezlerini eleştirirler.
C) Alternatif teorileri eleştirirler.
D) Anarşi ve devlet kavramı kullandıkları en önemli kavramlardır.
E) Merkez teorileri destekleyici yaklaşımlardır.

Cevap : B) Merkez veya ana akım teorileri, varsayımlarını ve tezlerini eleştirirler.

15. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerin aktörlerinden biri değildir?

A) Uluslararası hükümet dışı örgütler
B) Devletler
C) Ulusaşırı ekonomik kuruluşlar
D) Uluslararası örgütler
E) Sendikalar

Cevap : E) Sendikalar

16. Realistlerle idealistler arasındaki büyük tartışmaya ne ad verilir?

A) 3. Büyük Tartışma
B) 2.Büyük Tartışma
C) 1.Büyük Tartışma
D) 4. Büyük Tartışma
E) Paradigma içi tartışma

Cevap : C) 1.Büyük Tartışma

17. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde ana akım teorilerinin özel olarak kullandığı kavramlardan biri değildir?

A) İnsan ve devlet adamları
B) Uluslararası sistem
C) Doğa ve çevre
D) Devlet
E) Ulusal çıkar

Cevap : C) Doğa ve çevre

18. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler kuramları için kullanılan tanımlama veya sınıflandırmalardan biri değildir?

A) Reflektivist teoriler
B) Pre-pozitivist teoriler
C) Pozitivist teoriler
D) Eleştirel teoriler
E) Normatif teoriler

Cevap : B) Pre-pozitivist teoriler

19. Aşağıdaki uluslararası ilişkiler kuramlarından hangisi devleti uluslararası toplumun veya sistemin temel ve başat aktörü olarak konumlandırmayarak diğer aktörlerin varlığına ve katkılarına daha fazla önem verir?

A) Yeni liberalizm
B) Marksizm
C) Gerçekçilik
D) Yeni gerçekçilik
E) Post-kolonyalist teori

Cevap : A) Yeni liberalizm

20. Melian/Meloslular Diyaloğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sonuçta Melos Adası’nın savaşta tarafsız kalamayacağını temsil eden diplomatik bir fiyaskoyu anlatır.
B) Atina ile Sparta arasındaki savaşta Atina ile Melos Adası arasında geçmiştir.
C) Melos Adası sakinlerinin Sparta ile işbirliği yapmalarına ilişkin kayıtlardır.
D) Uluslararası ilişkilerde gücün önemine ve belirleyiciliğine işaret eder.
E) Peloponezya Savaşı sırasında yaşanmıştır.

Cevap : C) Melos Adası sakinlerinin Sparta ile işbirliği yapmalarına ilişkin kayıtlardır.

Uluslararası İlişkiler Teorisi

Uluslararası İlişkiler Teorisi
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!