Uluslararası İlişkiler Teorisi

Auzef Uluslararası İlişkiler Teorisi Deneme Sınavları

Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2022 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-2023 Bütünleme Soruları
2020 Vize Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Uluslararası İlişkiler Teorisi

Uluslararası İlişkiler Teorisi Vize Sorualrı

1. Uluslararası ilişkiler bir dispilin olarak neyle ilgilenir?

Cevap: devletler ve devlet dışı aktörler

2. Uluslararası politika kavramı ile uluslararası ilişkiler arasındaki fark nedir?

Cevap: diplomasi ve siyasi ilişkiler

3. Uluslararası ilişkilerin aktörleri nelerdir?

Cevap: devletler ve diğerleri

4. Küresel siyaset kavramı uluslararası ilişkilerde hangi özellikleri ile tanımlanabilir?

Cevap: küreselleşme, ekonomi, yeni aktörler, aşınan sınırlar, gelişen diğer aktörler

5. Uluslararası hukukun kaynakları nelerdir?

Cevap: hukukun genel ilkeleri, yapılageliş hukuku, uluslararası antlaşmalar

6. Uluslararası hukuku iç hukuktan ayıran farklar nelerdir?

Cevap: düzenleyici ve zorlayıcı otorite ve kaynaklar.

7. Küreselleşme tartışmaları kimler arasında geçmektedir ve içeriği nedir?

Cevap: aşırı küreselleşmeciler, şüpheciler ve …, küreselleşmenin etkileri.

8. Uluslararası ilişkilerin aktörlerinin eylemleri alan ve etki bakımından neyi ifade eder?

Cevap: genel olarak rekabet-çatışma, uyum-işbirliği ile alan olarak ulusal, bölgesel, küresel

9. Uluslararası politik ekonomi neleri inceler?

Cevap: devletlerin ve diğer ekonomik aktörlerin arasındaki rekabet ve işbirliği konularını…

10. Uluslararası ilişkilerin mecrası kavramından neler anlaşılabilir?

Cevap: alan olarak yeryüzü ve uzay, siyasal ve soyal olarak uluslararası toplum.

Uluslararası İlişkiler Teorisi Vize

1. Teori nedir?

Cevap: Olayları ve dünyayı anlamamıza yarayan genellemelerdir.

2. Teoriler olmadan uluslararası ilişkileri anlayabilir miyiz?

Cevap: Olayları yüzeysel olarak görünürdeki haliyle açıklayabiliriz, ancak bu bilimsel olmaz.

3. Uluslararası ilişkiler teorilerini sınıflandırmamıza yarayan ayrımlar nelerdir?

Cevap: Merkez-alternatif/eleştirel, pozitivist-post pozitivist, normatif-normatif olmayan.

4. Uluslararası ilişkilerde ana akım/merkez teoriler nelerdir?

Cevap: En başta realizm, liberalizm ve son zamanlarda inşaacılık yaklaşımı.

5. Uluslararası ilişkilerde alternatif teoriler nelerdir?

Cevap: Alternatif teoriler relizm ve liberalizme alternatif olarak geliştirilen teorilerdir.

6. Pozitivist-post pozitivist ayrımı nedir?

Cevap: Olayları gözlem ve deneye dayalı açıklama yaklaşımı ile bunun doğru olmayacağını bunların yanına başka değer, inanç, kimlik gibi faktörlerin de konulması gerektiğini savunan yaklaşım arasındaki tartışmaya işaret eder.

7. Normatif-normatif olmayan teoriler ayrımından ne anlaşılır?

Cevap: Normatif veya normarif olmayan teori ayrımı, teorilerden ne olduğunu açıklayan yaklaşımlarla ne olması gerektiğini savunan teorilerin farkına işaret eder.

8. Uluslararası ilişkilerde 4 büyük teorik tartışma nedir?

Cevap: Uluslararası ilişkiler teorilerinin gelişiminde farklı yaklaşımlar arasında ortaya çıkan teorik tartışmalardır.

9. Uluslararası ilişkilerde neo-neo tartışması nedir?

Cevap: Neo-neo tartoşması neo-realizm ile neo-liberalizm arasındaki bir tartışmadır.

10. Feminist teori hangi kategorilerde yer alır?

Cevap: Feminist teori hem eleştirel, hem alternatif, hem de normatif bir teoridir.

Uluslararası İlişkiler Teorisi Vize

1. Realist hangi iki ana yaklaşımı içermektedir?

Cevap: Klasik realizm ve neo realizm.

2. Realizmin temel varsayımlarında geçen anahtar kelimeler nelerdir?

Cevap: devlet merkezcilik, insan doğası, uluslararası anarşi, güç ve ulusal çıkar

3. Klasik realizmin diğer teorilerden ayıran en temel fark nedir?

Cevap: Uluslararası ilişkileri insan doğası ve bunun insan ve toplum davranışlarına etkisi ile açıklar.

4. Realizmin 4 S ile de ifade edilebilen temel kavramları hangileridir?

Cevap: State, security, survival, self-help

5. Klasik realizmi etkkileyen başlıca düşünürleri kimlerdir?

Cevap: Thucydides, Machiavelli, Hobbes, Rousseau

6. Klasik realizmi 20. yüzyılda etkileyen önemli iki yazar kimdir?

Cevap: Esward Carr ve Hans Morgenthau

7. Neo-realizm başka hangi isimlerle bilinir?

Cevap: Neo-realizm, yeni realizm, yapısalcı realizm, yeni gerçekçilik, yapısalcı gerçekçilik kavramları aynı şeyi ifade etmektedir.

8. Anarşi kavramı ile ifade edilen nedir?

Cevap: Uluslararası sistemde devletler arasındaki ilişkileri düzenleyici, kurak koyucu ve bu kuralları yaptırım gücü ile uygulayıcı bir otoritenin olmayışı ve uluslararsı toplumun düzensiz, belirsiz ve devletler için saldırılara açık yapısı ifade edilmektedir.

9. Thucydides, Machiavelli ve Hobbes’un ünlü eserleri nelerdir?

Cevap: Peloponezya Savaşı, Prens, Ejderha

10. Melian Diyaloğu’nun realist bir yaklaşımda vermiş olduğu temel mesaj nedir?

="ezoic-pub-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">

Cevap: Güçlü istediğini yapar, zayıf bunun acılarına katlanır.

Uluslararası İlişkiler Teorisi

1. Liberalizm hangi iki ana yaklaşımı içermektedir?

Cevap:klasik liberalizm ve neo liberalizm.

2. Liberalizmin temel varsayımlarında geçen anahtar kelimeler nelerdir?

Cevap: devlet ve devlet dışı aktörler, insan doğasının iyiliği, uluslararası toplum, düzen, hukuk ve işbirliği, ortak çıkarlar.

3. Klasik liberalizmi realizmden ayıran en temel fark nedir?

Cevap: Uluslararası ilişkilerde rekabet yerine işbirliğini, anarşi yerine uluslararsı kurumlar ve normlara değer atfetmesidir.

4. Liberalizm ulusalararası barışı hangi mekanizmalarla kurulabileceğini iddia eder?

Cevap: Uluslararası kurumlar, normatif düzen ve uyuşmalıkların barışçı yollarla çözümü yolları

5. Klasik liberalizmin başlıca düşünürleri kimlerdir?

Cevap: John Locke, Immanuel Kant ve Adam Smith

6. Klasik liberalizmin 20. yüzyılda etkili olduğu en önemli tarihsel dönem nedir?

Cevap: İki Savaş Arası Dönem (1919-1939)

7. Klasik liberalizm ve neo liberalizm son yüzyılda hangi dönemlerde etkili olmuştur?

Cevap: 1919-1939 dönemi, 1970’ler ve 1990’lar.

8. Uluslarararası normlar neyi ifade etmektedir?

Cevap: Uluslararası ilişkilerde devletlerin ortak iradeleri ile oluşturup saygı duyacakları uluslararsı hukuk kurallarıdır.

9. Uluslararası hukukun yazılı olmayan ve yazılı normları nelerdir?

Cevap: Uluslararsı hukukune yazılı olmayan normları gelenek veya teamül hukuku nomları ile hukukun genel ilkeleridir? Yazılı normlar ise devletler arasında yapılan ikili veya çok taraflı ulularararası antlaşmalardır?

10. Uluslararası ilikilerde uyuşmazlıkların barışçıl yollar çözüm yolları nelerdir?

Cevap: Uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözüm yolları, görüşme veya müzakereler, iyi niyet girişimi, uzlaştırma, arabuluculuk, inceleme ve soruşturma, uluslararası hakemlik ve uluslararası yargı yollarıdır.

Uluslararası İlişkiler Teorisi Final

1. Realizm ve liberalizmin çağdaş yorumları nelerdir?

Cevap: neo-realizm ve neo liberalizm.

2. Neo-realizm ve neo-liberalizmin temel varsayımlarında geçen anahtar kelimeler nelerdir?

Cevap: uluslararası sistem, anarşi, devlet, güç

3. Klasik realizmi neo-realizmden ayıran temel farklar nedir?

Cevap: varsayımlar, açıklamalar (insan doğası, anarşi)

4. Klasik liberalizmi neo-liberalizmden ayıran en temel farklar nedir?

Cevap: neo-liberalizmin kurumsalcılık vurgusu

5. Neo-realizmi neo-liberalizmden ayıran en temel farklar nedir?

Cevap: alt politika ve üst politika konuları üzerinde farklılık. işbirliği konusu üzerinde anşalamazlar, mutlak kazanç-karşılıklı kazanç ayrımı, küreselleşme olgusu üzerinde de anlaşamazlar.

6. Saldırgan ve savunmacı realizm kavramları neyi ifade eder?

Cevap: saldırgan realizm güç maksimizasyonu ile, savunmacı realizm güvenlik maksimizasyonu ile ifade edilir. Neo-realistler, ‘devletler ne kadar güç ihtiyacı içindedirler’ sorusuna verdikleri cevap üzerinden bölünmüşlerdir

7. Klasik liberalizm ve neo liberalizm son yüzyılda hangi dönemlerde etkili olmuştur?

Cevap: Klasik liberalizm 1920’ler, neo-liberalizm 1950’lerden sonra ve özellikle 1990’larda.

8. Neo- realizmin başlıca yazarları kimlerdir?

Cevap: Kenneth Waltz, John Mearsheimer

9. Neo- liberalizmin başlıca yazarları kimlerdir?

Cevap: S. Krasner, Robert Keohane, J. Nye, M. Doyle

10. neo-neo debate nedir?

Cevap: neo-realistler ile neo-liberaller arasındaki teorik tartışmadır.

Uluslararası İlişkiler Teorisi Final

1. İngiliz Okulu yaklaşımına uluslararası ilişkiler teorileri literatüründe verilen isimler nelerdir?

Cevap : Liberal realizm, İngiliz kurumsalcılığı, uluslararası toplum kuramı, İngiliz ekolü.

2. Uluslararası ilişkilerde İngiliz Okulu yaklaşımı genel olarak hangi özellikleri ile öne çıkar?

Cevap : Realizm ile liberalizm arasında bir yerde konumlanmaktadır. Uluslararası toplum kavramına önemli bir yer verir. Genel olarak İngiltere merkezli yazarlar tarafından ortaya atılmıştır. Yaklaşım uluslararası kurumlar, normlar ve değerlere vurgu yapar.

3. İngiliz Okulu kuramı hem liberal hem de realist bir teoridir demek nasıl açıklanabilir?

Cevap : Realizm ile liberalizm arasında bir yerde konumlanmış olması, varsayım olarak uluslararası sistemin anarşik yapısın avurgu yapması, analiz ve açıklamalarında uluslararası kurumlara önem vermesi, yaklaşım olarak uluslararası normlar ve değerlere vurgu yapıyor olması İngiliz okulunun bu özelliğinin bir nedeni ve de sonucudur.

4. İngiliz Okulu kuramının ilk kurucuları kimlerdir?

Cevap : Herbert Butterfeld, Martin Wight, Adam Watson ve Hedley Bull.

5. İngiliz Okulu kuramının yakın dönem temsilcileri kimlerdir?

Cevap : İngiliz Okulu’nun yakın dönem temsilcileri olarak Barry Buzan, Andrew Linklater ve Tim Dunne’dan bahsedilebilir.

6. İngiliz Okulu yaklaşımının temel varsayımları nelerdir?

Cevap : İngiliz Okulu’nun temel varsayımları: uluslararası sistemin yapısı anarşiktir, uluslararası sistemin temel aktörleri devletlerdir, tek tek devletlerin rolleri yanında sistemde veya uluslararası ilişkilerde önemli olan bir başka olgu da uluslararası toplumun varlığıdır.

7. İngiliz Okulu kuramı içinde Kant’ın ‘evrensel kozmopolitanizm’ tanımlaması ile de ilişki kurularak kullanılan ‘dünya toplumu’ kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap : Dünya toplumu kavramı devletler ve devlet dışı aktörleri, gerçek kişileri ve bütün dünya nüfusunu içerir.

8. Uluslararası toplum kavramı içinde nelerden bahsetmek gerekir?

Cevap : Devletler, devletlerin birbirlerini tanımaları, devletler arasında ortak tarih ve diplomatik ilişkilerin varlığı, devletler arasında ortak kurum ve normların varlığı, devletler arasında eşitlik ve birbirlerinin egemenliğine saygı.

9. İngiliz Okulu kuramı yazarları arasındaki bölünme nasıl ifade edilir?

Cevap : İngiliz Okulu yazarları çoğulcular ve dayanışmacılar olarak ikiye bölünmüşlerdir.

10. İngiliz Okulu kuramına getirilen eleştiriler nelerdir?

Cevap : İngiliz Okulu, yöntem olarak muğlak olmaları veya yeterince açık olmamaları, teori olarak olay ve olguları açıklamalarında muğlaklık veya belirsizlikleri, varsayım ve

Uluslararası İlişkiler Teorisi Final

1. Uluslararası ilişkiler kuramları içinde Marksist yaklaşımı ana akım teorilerden ayıran temel fark nedir?

Cevap: Uluslararası ilişkilere ekonomi ve sınıf merkezli bir açıdan yaklaşıyor olması.

2. Uluslarararası ilişkilerde Marksist kuramın kurucuları kimlerdir?

Cevap: Karl Marks, Friedrich Engels, Vladimir Lenin ve Antonino Gramschi

3. Marksist uluslararası ilişkiler kuramı ya da Marksist paradigma içinde yer alan başlıca alt yaklaşımlar nelerdir?

Cevap: Neo-Marksizm, Emperyalizm tezi, Bağımlılık Okulu, Dünya Sistemi Teorisi.

4. Dünya Sistemi Teorisi nasıl açıklanabilir?

Cevap: Immanuel Wallerstein tarafından geliştirilen ve uluslararası ekonomik ve siyasi düzeni merkez, çevre ve yarı çevre ve bu kesimler arasındaki eşitsiz güç ilişkileri olarak açıklayan teoridir

5. Marksist kuram ve eleştirel teorilerin ortak kavramlarından biri olan emansipasyon kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap: Uluslararası toplumun ve insanların özgürleşmesidir. Bu da proleter sınıfın küresel devrimi ve sosyalist düzenin kurulması ile gerçekleşecektir

6. Uluslarararası ilişkilerde Marksist yaklaşımının temel varsayımları nelerdir?

Cevap:
Uluslararası ilişkileri anlamak için ekonomik determinizm önemlidir.
Uluslararası ilişkileri anlamak için tarihsel determinizm önemlidir.
Uluslararası politikada ekonomi ve üretim ilişkileri merkezi bir yere sahiptir.
Uluslararası ilişkiler sınıf mücadelesinin uzantısıdır.

7. Marksist uluslararası ilişkiler kuramı içinde geçen alt yapı-üst yapı ilişkileri neleri ifade etmektedir?

Cevap:
Marks’a göre alt yapıyı üretim ve ekonomik ilişkiler belirler.
Marksizm’de üst yapı yasal, siyasal, toplumsal ve kültürel kurumları içerir.
Bir toplumda tarihsel ve ekonomik determinizm alt yapı-üst yapı ekseninde tanımlanmıştır ve alt yapı üst yapı üzerinde belirleyici bir etki ve üstünlüğe sahiptir.

8. Marksist kuram uluslararası ilişkilere nasıl açıklamaktadır?

Cevap: Hem iç hem de dış politikada ekonomik konular merkezi ve belirleyici bir yere sahiptir.
Kapitalist ve ekonomik olarak güçlü devletler zayıf ve dezavantajlı devletlerin durumlarından yararlanırlar. Uluslararası sistemde savaşlar kapitalist devletlerin kendi aralarındaki rekabetin ve zayıf devletlerle ilişkilerinin bir sonucu olarak çıkarlar. Uluslararası toplum ve sistemde barış proleter bir dünya devrimi ile sağlanabilir.

9. Hegemonya kavramı ile kastedilen nedir?

Cevap: Hegemonya kavramı ile uluslararası sistemde ekonomik ve siyasal gücü elinde bulunduran güçlerin kontrol ettikleri toplumlara veya uluslara kendi kültürel, siyasal ve ahlaki normlarını zorla ya da kabul ile sağlamaları durumu ifade edilir.

10. Uluslararası ilişkilerde Marksist kurama getirilen başlıca eleştiriler nelerdir?

Cevap:
Varsayım ve açıklamaları ile ütopik bir teori görüntüsü vermesi.
Uluslararası ilişkilerde devlet ve ulusal çıkar gibi olguları ihmal etmesi.
Uluslararası ilişkilerde devlet merkezli güç ve güvenlik sorununu hafife alması.
Uluslararası sistemin işleyişine köklü eleştiriler getirirken sistemde barış, güvenlik ve refah gibi sorunların nasıl temin edileceği konusunda ikna edici olamaması.

Uluslararası İlişkiler Teorisi Final

1. Uluslararası ilişkilerde sosyal inşacılık kavramı kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap: Pozitivist teorilere karşı önemli bir eleştiridir. Disiplinde hakim teorilerin uluslararası ilişkileri açıklamadaki başarısızlıkları ve eksiklikleri üzerine doğmuştur. Teori, uluslararası ilişkileri açıklamada kullanılan anarşi kavramını kökten eleştirir. Özellikle Soğuk Savaş’ın bitiş şekli ve zamanı bu teorinin çıkışında etkili olmuştur.

2. Sosyal inşacı teori uluslararası ilişkileri temel olarak hangi ilişki veya eksen üzerinde açıklar?

Cevap:Sosyal inşacı yaklaşım uluslararası ilişkileri ajan-yapı veya yapan-yapı ilişkisini üzerinde açıklar.

3. Sosyal inşacılık teorisinin varsayım ve önermeleri nelerdir?

Cevap: Uluslararası sistemde anarşi bir gerçeklik değil, düşünce ve algılamanın ürünü olan bir durumdur.

Düşünce ile maddi varlık arasında aktörlerin dünyayı nasıl algıladığını belirleyen dinamik bir ilişki vardır.

Sosyal gerçeklik ve gözlem objektif değil, sübjektiftir.

Sosyal gerçeklik sübjektif şekilde kurulur, çünkü sosyal kurallar ve düşünce düzenleyici ve inşa edicidir.

4. Sosyal inşacıların dış politika konusundaki önermeleri veya kabulleri bağlamında nelerden bahsedilebilir?

Cevap: Tarih veya tarihteki olaylara bakış dış politikayı belirler.

Devletlerin siyasal kültürleri uluslararası ilişkilerini etkiler.

Devletlerin yönetim şekilleri dış politikalarını üzerinde belirleyici role sahiptir.

Devletlerin iç politikalarındaki tartışma ve kurumsal örgü ve nitelikleri dış politikalarını etkiler.

5. Sosyal inşacılara göre uluslararası sistem en kısa ve öz şekilde nasıl anlatılabilir?

Cevap: Uluslararası sistem bir insan (devletlerin) tasarımı ve yapımıdır. Devletler uluslararası sistemi materyal unsurlar üzerinde değil, daha çok düşünce ürünü olarak kurmaktadırlar.

6. Sosyal inşacı teoriye getirilen eleştiriler nasıl özetlenebilir?

Cevap: Güç olgusuna yeterince önem vermez.

Uluslararası sistemde normların güçlü olan devletler tarafından belirlenmesini görmezlikten gelir.

Ortaya çıktığı dönemde liberalizmin de ilgi görmesini açıklayamamaktadır.

İç politika ve ulusal ölçekteki şartların dış politikaya etkisini kabul etse de iç ve dış şartlarda meydana gelen değişimlerin uluslararası ilişkilere ve sisteme olan bakıştaki değiştirici etkisini dışlamakta ve inşa ve kurgu kavramlarına aşırı bir önem vermektedir.

7. Uluslararası ilişkilerde feminist kuramın eleştirdiği kavram veya sorunlar nelerdir?

Cevap: Cinsiyet eşitsizliği, kadınlar aleyhine var olan siyasal ve yönetsel temsil sorunu, dezavantajlı sosyal ve cinsiyet grupları kavramı, erkek-asker imajı ve bunun uluslararası ilişkilerdeki etkisi.

8. Uluslararası ilişkilerde feminist yazarların ‘politika yapımı’ kavramı üzerinden kadınlar aleyhine var olduğunu savundukları duruma ilişkin hangi örnek verilebilir?

Cevap: Uluslararası ilişkilerde karar alma süreçlerinin askerileştirilmiş ve erkekleştirilmiş olması.

9. İnşacı feminizm kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap: ‘Cinsiyetler ve kadınlar üzerinde sahip olunan, politika ve tutum belirleyici düşünce, algı ve yargılar küresel politikayı eşitsizlikçi bir doğrultu ve etkide şekillendirmektedir’ görüşü inşacı feminizm olarak isimlendirilmektedir.

10. Uluslararası ilişkilerde yeşil siyaset veya yeşil teori bağlamında neler söylenebilir?

Cevap: Çevre sorunları, küresel ısınma, iklim değişimi konularını önemser. Bu sorunlar bağlamında uluslararası politik ekonomi ile ilgili tartışmalar içinde yer alır. Aynı nedenlerle küreselleşme tartışmaları içinde de yer alır. Çevrenin korunması ve yönetilmesi için uluslararası kurumsallaşma ve işbirliğine önem verir.

11. Post-kolonyalizm teorisi ile ilgili olarak kısaca nasıl tanımlanabilir?

Cevap: Yakın dünya tarihinde sömürgeci ülkelerin sömürülen toplumlar üzerinde bugün hala süren etki ve izlerini açıklayarak eski sömürge ülkeleri ve toplumlarının bugün uluslararası toplum ve sistem içindeki yeri ve konumlarını tartışan bir teoridir.

12. Post-kolonyalizm kuramı hangi yazarların çalışmaları ve tartıştıkları kavramlar ile bilinir?

Cevap: Başta Edward Said ile oryantalizm ve kültür emperyalizmi kavramları olmak üzere teoride Giyatri Spivak ‘subaltern kavramı’ ve Frantz Fanon da ‘söylemin ve zihnin kolonileşmesi’ kavramları üzerindeki görüşleri ile bilinir.

13. Uluslararası ilişkilerin jeopolitik kuramları nelerdir?

Cevap: Alfred Mahan’ın Deniz Hakimiyeti kuramı, Halford Mackinder’in Ana/Merkez Kıta kuramı, Friedrich Ratzel’in Lebensraum kuramı, George Kennan’ın Çevreleme kuramı başlıca jeopolitik kuramlar olarak bilinir.

14. Oyun teorilerinden hangileri uluslararası ilişlerde yaygın olarak kullanılır?

Cevap: Mahkum ikilemi ve sıfır-toplam oyun kuramları en sık kullanılan oyun teorisi modelleridir.

15. Uluslararası ilişkilerde başlıca karar verme teorileri olarak nelerden bahsedilebilir?

Cevap: Rasyonel karar verme teorisi, grup düşüncesi kuramı (Groupthink), bürokratik politika kuramı ve örgütsel süreçler kuramı başlıca karar verme teorileri olarak bilinir.

Uluslararası İlişkiler Teorisi siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Auzef Ders Kitabı

Uluslararası İlişkiler Teorisi

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
telegram

 

error: Content is protected !!