auzefÇocuk GelişimiÖzel Eğitime Giriş

Özel Eğitime Giriş 2023 2024 Final Soruları

Özel Eğitime Giriş 2023 2024 Final Soruları

#1. Toplumun kültürünü, gelenek ve göreneklerini, bilgi birikimini, deneyimlerini kuşaktan kuşağa aktarmasında ve insanların birbirleriyle iletişim kurmasında etkili olan araç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Dil

Toplumun kültürünü, gelenek ve göreneklerini, bilgi birikimini, deneyimlerini kuşaktan kuşağa aktarmada ve insanların birbirleriyle iletişim kurmasında etkili olan araç “D) Dil”dir. Dil, insanların düşüncelerini, duygularını ve bilgilerini aktarmalarını sağlar ve kültürel değerlerin iletilmesinde temel bir rol oynar. Dil aynı zamanda, kültürel kimlik ve toplumsal bağların korunmasında da önemli bir faktördür.

#2. Aşağıda özel gereksinimli bireylerin ailelerinin özellikleri ile ilgili yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Özel gereksinimli bir çocuğa sahip olan ailelerin yaşam doyumları yüksek düzeydedir.

Aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı “B) Özel gereksinimli bir çocuğa sahip olan ailelerin yaşam doyumları yüksek düzeydedir.” şeklindedir. Genel olarak, özel gereksinimli bir çocuğa sahip ailelerin karşılaştığı zorluklar ve ek yükümlülükler nedeniyle yaşam doyumlarının düşük olabileceği bilinmektedir. Bu aileler, çocuklarının özel ihtiyaçlarına yönelik sürekli bakım ve destek sağlama zorunluluğu nedeniyle artan stres ve zorluklar yaşayabilirler. Diğer seçenekler, özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerin karşılaşabileceği tipik durumları ve zorlukları yansıtmaktadır.

#3. Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip bireylerde görülen stereo-tipik davranışlara aşağıdakilerden hangileri örnek olarak gösterilebilir?

Cevap : D) El sallama, vücut sallanması, parmak ucunda yürüme

Otizm Spektrum Bozukluğuna (OSB) sahip bireylerde gözlemlenen stereotipik davranışlara örnek olarak “D) El sallama, vücut sallanması, parmak ucunda yürüme” seçeneği verilebilir. Otizmli bireylerde sıklıkla gözlemlenen bu tür tekrarlayıcı hareketler, stereotipi hareketler olarak bilinir ve bu durumun tipik özelliklerindendir. Bu hareketler, genellikle bireyin kendini rahat hissetmesi veya duyusal girdilere tepki olarak ortaya çıkar. Diğer seçenekler ise OSB’ye özgü olmayan veya daha az spesifik davranışlar olabilir.

#4. Aşağıdakilerden hangisi Kaner'in, özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili eğitim süreçlerine katılmalarını sağlamada uygun bulduğu önerilerden biri değildir?

Cevap : E) Öğretmenlerin aynı zamanda ebeveynlerin ailevi sorunları ile yakından ilgilenmesi

 

Kaner’in özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili eğitim süreçlerine katılmalarını sağlamada önerdiği yaklaşımlar genellikle eğitim süreçlerine odaklanır. Bu bağlamda, “E) Öğretmenlerin aynı zamanda ebeveynlerin ailevi sorunları ile yakından ilgilenmesi” seçeneği, Kaner’in önerilerinden biri değildir. Eğitimcilerin ana görevi eğitim süreçlerinde destek sağlamak olup, ailevi sorunlarla ilgilenmek profesyonel sınırların dışına çıkabilir ve genellikle sosyal hizmet uzmanları veya diğer ilgili profesyoneller tarafından ele alınması gereken bir alandır. Diğer seçenekler, ebeveynlerin eğitim sürecine etkin katılımını ve öğretmen-ebeveyn işbirliğini destekleyen önerileri yansıtır.

#5. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde yapılabilecek uyarlamalardan “Öğretilecek konuya ilişkin ön koşul becerilerin öğretimi yapılmalıdır.” ilkesine örnek olarak verilemez?

Cevap : A) Hayat bilgisi dersinde kullanılan kitap kaynaştırma öğrencisi için karmaşıksa, derste işlenecek olan konuya ilişkin daha basit düzeyde yazılmış bir kaynak kitap verilmeli

Öğretim sürecinde yapılabilecek uyarlamalardan “Öğretilecek konuya ilişkin ön koşul becerilerin öğretimi yapılmalıdır.” ilkesine örnek olarak verilemeyecek seçenek, “A) Hayat bilgisi dersinde kullanılan kitap kaynaştırma öğrencisi için karmaşıksa, derste işlenecek olan konuya ilişkin daha basit düzeyde yazılmış bir kaynak kitap verilmeli”dir. Bu durum, zor bir konuyu basitleştirerek anlamayı kolaylaştırmakla ilgilidir ve doğrudan ön koşul becerilerin öğretimini içermez. Ön koşul beceriler, bir konuyu öğrenmeden önce gereken temel becerileri ifade eder. Diğer seçenekler ise öğrencilerin bir sonraki öğrenme aşamasına geçebilmeleri için gerekli temel becerilerin geliştirilmesiyle ilgilidir.

#6. Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun farklı gelişim gösterdiği alanlardan biri değildir?

Cevap : D) Zeka

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) genellikle hiperaktivite, dürtüsellik ve dikkatsizlikle ilişkilendirilir. Bu durum, bireyin bu alanlarda farklı bir gelişim göstermesine neden olabilir. Ancak, “D) Zeka” seçeneği, DEHB’nin farklı gelişim gösterdiği bir alan olarak kabul edilmez. DEHB, zeka düzeyi ile doğrudan ilişkili bir durum değildir ve DEHB’li bireyler çeşitli zeka seviyelerine sahip olabilirler. Dolayısıyla, zeka, DEHB’nin farklı gelişim gösterdiği alanlardan biri olarak değerlendirilmez.

#7. Aşağıdakilerden hangisi erken müdahalede geçişli disiplinler (transdisipliner) ekip modelinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Uzmanlar kendi alanları içerisinde çalışırlar

Erken müdahalede geçişli disiplinler (transdisipliner) ekip modeli, farklı disiplinlerden gelen uzmanların birbirlerinin bilgi ve becerilerini paylaşarak bütüncül bir yaklaşım geliştirmelerine dayanır. Bu modelde, uzmanlar sık sık birlikte çalışır ve birbirlerinin uzmanlık alanlarından öğrenirler. Dolayısıyla, “E) Uzmanlar kendi alanları içerisinde çalışırlar” seçeneği, transdisipliner ekip modelinin özelliklerinden biri değildir. Bu modelde önemli olan, uzmanların sadece kendi alanları içinde değil, birbirlerinin bilgi ve becerilerini de kullanarak işbirliği içinde çalışmalarıdır.

#8. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylerin yaşam doyum düzeyini olumsuz yönde etkileyen faktörlere örnek olarak gösterilemez?

Cevap : B) Bireysel müdahale

Özel gereksinimli bireylerin yaşam doyum düzeyini olumsuz yönde etkileyen faktörlere örnek olarak “B) Bireysel müdahale” gösterilemez. Bireysel müdahaleler genellikle özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş destek ve hizmetleri ifade eder ve bu bireylerin yaşam kalitesini ve doyum düzeyini iyileştirmek için tasarlanır. Diğer seçenekler olan eğitim eksikliği, ayrımcılık, toplumsal önyargılar ve destek ve ekipman eksikliği ise özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek faktörler arasında yer alır.

#9. “Bireyin içinde yaşadığı toplumda günlük yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan ve yaşına uygun davranışlardır” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamak için kullanılmaktadır?

Cevap : C) Uyumsal davranışlar

“Bireyin içinde yaşadığı toplumda günlük yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan ve yaşına uygun davranışlar” ifadesi, “C) Uyumsal davranışlar” kavramını açıklamak için kullanılmaktadır. Uyumsal davranışlar, bireyin günlük yaşamda etkin ve bağımsız bir şekilde işlev görmesini, sosyal ve pratik becerileri kullanabilmesini ifade eder. Bu beceriler, kişinin yaşam kalitesini ve toplum içindeki etkinliğini artırır ve genellikle eğitim ve terapi programlarının önemli bir hedefidir.

#10. Aşağıdaki problemlerden hangisi bedensel yetersizliği olan bireyin yaşadığı zorluklar arasında yer almamaktadır?

Cevap : C) Görme becerilerinin zayıf olması

Bedensel yetersizliği olan bireylerin yaşadığı zorluklar genellikle fiziksel fonksiyonlarla ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilme becerileriyle ilgilidir. Bu bağlamda, “C) Görme becerilerinin zayıf olması” seçeneği, bedensel yetersizlik bağlamında doğrudan bir zorluk olarak değerlendirilemez. Görme becerileri, daha çok görsel yetersizliklerle ilişkilidir ve bedensel yetersizliklerle doğrudan bir bağlantısı yoktur. Diğer seçenekler, bedensel yetersizliklerin yaygın sonuçları veya bu yetersizliklerle doğrudan ilişkili zorlukları yansıtır.

#11. I. Nörolojik faktörler II. Beslenme III. Genetik IV. Eğitim programına bağlı nedenler V. Gelişimsel gerilik Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?

Cevap : A) I, III, IV ve V

Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri arasında genellikle nörolojik faktörler, genetik faktörler ve gelişimsel gerilik yer alır. Bu durumlar, öğrenme süreçlerini etkileyebilir ve özel öğrenme güçlüklerinin ortaya çıkmasına yol açabilir.

Bu bağlamda, seçeneklerden “A) I, III, IV ve V” (Nörolojik faktörler, Genetik, Eğitim programına bağlı nedenler ve Gelişimsel gerilik) özel öğrenme güçlüğünün nedenleri arasında yer alır. Beslenme (II), doğrudan bir öğrenme güçlüğü nedeni olarak genellikle kabul edilmez, ancak genel sağlık ve beyin gelişimi üzerinde dolaylı bir etkisi olabilir. Eğitim programının uygunluğu da öğrenme süreçlerini etkileyebilir ve özel öğrenme ihtiyaçlarının karşılanmasında önemlidir.

#12.

#13. Okul öncesi dönemde gelişim devam ettiği için üstün yeteneklilik tanısı konmamaktadır. Bu dönemde yapılan testler sonucunda çocuk için raporlamada hangi ifadenin kullanımı daha uygundur?

Cevap : B) Yaşıtlarına göre ileride gelişim göstermektedir.

Okul öncesi dönemde çocukların gelişimi hızlı ve sürekli değişkenlik gösterdiği için, bu yaş grubunda üstün yeteneklilik tanısı koymak genellikle zordur. Bu dönemde yapılan değerlendirmelerde, çocuğun genel gelişim düzeyine dair daha genel ifadeler kullanılır. Bu bağlamda, “B) Yaşıtlarına göre ileride gelişim göstermektedir.” ifadesi, okul öncesi dönemde yapılan testler sonucunda çocuk için raporlamada kullanılabilecek en uygun ifadedir. Bu ifade, çocuğun yaşıtlarına göre belirli alanlarda daha ileri düzeyde becerilere sahip olduğunu belirtirken, spesifik bir üstün yeteneklilik tanımından kaçınır ve gelişimin devam eden doğasını yansıtır.

#14. Aşağıdakilerden hangisi klasik bir Floortime oturumunun basamaklarından biri değildir?

Cevap : E) Çocuğa oturum sonunda pekiştireç sunma

Klasik bir Floortime oturumunda temel olarak çocuğun ilgi ve motivasyonunu merkeze alarak, onunla etkileşimde bulunulur. Bu yaklaşım, çocuğun liderliğini takip etmeyi, onunla bir iletişim döngüsü kurmayı ve etkileşimi genişletmeyi içerir. Bu bağlamda, “E) Çocuğa oturum sonunda pekiştireç sunma” seçeneği, klasik bir Floortime oturumunun basamaklarından biri değildir. Floortime, çocuğun doğal ilgi alanlarını ve motivasyonunu kullanarak ilişkisel ve duygusal gelişimi desteklemeye odaklanır ve geleneksel pekiştireç tabanlı yaklaşımlardan farklıdır. Bu nedenle, oturum sonunda pekiştireç sunmak, Floortime metodolojisinin temel bir parçası değildir.

#15. Aşağıdakilerden hangisi Cavkaytar (2018) tarafından ifade edilen aile eğitim programlarının hazırlanma aşamalarından biri değildir?

Cevap : E) Öğrencinin var olan performans düzeyinin belirlenmesi

Cavkaytar (2018) tarafından ifade edilen aile eğitim programlarının hazırlanma aşamalarından “E) Öğrencinin var olan performans düzeyinin belirlenmesi” seçeneği bir aşama değildir. Aile eğitim programlarının hazırlanmasında genellikle programın amacı, hedef grubun ihtiyaçları, içeriğin hazırlanması ve bu içeriğin sunumu gibi unsurlar dikkate alınır. Öğrencinin mevcut performans düzeyinin belirlenmesi ise daha çok bireysel eğitim planlaması veya özel eğitim müdahaleleri bağlamında ele alınır.

#16. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı aşağıdaki uzmanlardan hangisi tarafından konulabilir?

Cevap : C) Psikiyatrist

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı, tıbbi bir değerlendirme gerektiren bir durumdur. Bu nedenle, bu tanıyı koyma yetkisi genellikle “C) Psikiyatrist” gibi tıbbi eğitim almış ve psikiyatrik bozuklukları teşhis etme yetkisine sahip sağlık profesyonellerine aittir. Psikiyatristler, DEHB gibi davranışsal ve nörolojik bozuklukların değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda uzmanlaşmıştır. Diğer seçenekler arasında yer alan okul rehber öğretmeni, aile koçu, sınıf öğretmeni ve aile hekimi, DEHB’nin bazı belirtilerini gözlemleyebilir ve aileleri veya bireyleri uygun uzmanlara yönlendirebilir, ancak doğrudan bir tanı koyma yetkileri yoktur.

#17. Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma ortamında yapılabilecek fiziki uyarlamalardan değildir?

Cevap : C) Öğrencinin öğrenme stili ve özelliklerine göre planlamalar yapmak

Kaynaştırma ortamında yapılabilecek fiziki uyarlamalar, genellikle öğrencilerin fiziksel erişimini ve rahatını artırmaya yönelik düzenlemeleri içerir. Bu bağlamda, “C) Öğrencinin öğrenme stili ve özelliklerine göre planlamalar yapmak” seçeneği, fiziki bir uyarlama değil, daha çok öğretim stratejisi ve eğitim planlaması ile ilgili bir uygulamadır. Diğer seçenekler ise doğrudan fiziksel çevrenin düzenlenmesi ve özel gereksinimli öğrencilerin fiziksel erişim ve konforunu artırmaya yönelik uyarlamalardır.

#18. Aşağıdakilerden hangisi zedelenme kavramına bir örnektir?

Cevap : D) Bireyin ateşli hastalık geçirmesi

Zedelenme kavramı, bir bireyin fiziksel veya sağlık durumundaki geçici veya kalıcı değişiklikleri ifade eder. Bu bağlamda, “D) Bireyin ateşli hastalık geçirmesi” seçeneği zedelenme kavramına bir örnek olarak verilebilir. Ateşli hastalık, bireyin sağlık durumunda geçici bir değişiklik yaratarak onun genel işleyişini etkileyebilir. Diğer seçenekler ise engellilik veya erişilebilirlikle ilgili durumları ifade eder ve doğrudan zedelenme kavramına örnek teşkil etmezler.

#19. Özel gereksinimli bireyin öğrenme için ihtiyacı olan bilgiye ulaşımında, özel gereksinim durumunu ortadan kaldırarak, alternatif bir performans aracı oluşturan teknolojilere ne ad verilir?

Cevap : A) Yardımcı Teknoloji

Özel gereksinimli bireylerin öğrenme süreçlerinde, onların ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen ve özel gereksinim durumlarını dikkate alarak alternatif performans araçları sunan teknolojilere “A) Yardımcı Teknoloji” adı verilir. Yardımcı teknoloji, bireylerin engellerini aşmalarına ve daha bağımsız bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olan araçlar ve yazılımlar içerir. Bu teknolojiler, özel gereksinimli bireylerin eğitim, iletişim ve günlük yaşam aktivitelerine erişimlerini kolaylaştırır.

#20. Aşağıdakilerden hangisi ödevini yapmayı hatırlayamayan bir öğrenciye yönelik teknoloji içermeyen öğretim teknolojilerine örnek bir uygulama olarak gösterilebilir?

Cevap : B) Defterine bir hatırlatma notu yapıştırmak

Ödevini yapmayı hatırlayamayan bir öğrenciye yönelik teknoloji içermeyen bir öğretim yöntemi olarak “B) Defterine bir hatırlatma notu yapıştırmak” uygundur. Bu yöntem, basit ve etkili bir hatırlatma şekli olup, öğrencinin ödevlerini hatırlamasına yardımcı olabilir. Diğer seçenekler ise teknolojiyi içeren yöntemlerdir ve bu bağlamda sorulan duruma uymazlar.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Özel Eğitime Giriş 2023-2024 Final Soruları

Özel Eğitime Giriş 2023-2024 Final Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Çocuk Gelişini 2. sınıf çıkmış sorular

Özel Eğitime Giriş 2023-2024 Final Soruları

Özel Eğitime Giriş: Bütüncül Bir Yaklaşım

Özel eğitim, toplumun her bireyine eşit eğitim fırsatları sunmak ve özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak adına kritik bir rol oynar. Bu bağlamda, özel eğitim, sadece akademik becerilerin gelişimine değil, aynı zamanda sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerin gelişimine de odaklanmalıdır.

Dil, kültürün, geleneklerin ve bilgi birikiminin kuşaktan kuşağa aktarılmasında temel bir araçtır. Özellikle özel gereksinimli bireyler için dil, etkili iletişim kurmalarını ve sosyal etkileşimde bulunmalarını sağlayan temel bir beceridir. Bu yüzden özel eğitim programlarında dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi büyük önem taşır.

Özel gereksinimli bireylerin yaşam doyum düzeylerini etkileyen faktörler arasında eğitim eksikliği, ayrımcılık, toplumsal önyargılar ve destek ile ekipman eksikliği bulunmaktadır. Bu faktörlerin giderilmesi, bireylerin sosyal ve akademik açıdan daha tatmin edici bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olabilir.

Aile eğitimi programları, özellikle özel gereksinimli çocuklara sahip aileler için büyük önem taşır. Bu programların hazırlanmasında, programın genel ve alt amaçlarının belirlenmesi, hedef grubun gereksinimlerinin tespiti ve programın süreç ve ürün açılarından değerlendirilmesi gibi aşamalar yer alır.

Zedelenme, bireyin fiziksel veya psikolojik sağlığını olumsuz etkileyen durumları ifade eder. Örneğin, ateşli hastalıklar veya kazalar sonucu meydana gelen geçici veya kalıcı hasarlar, zedelenme örnekleri arasında yer alır.

Otizm spektrum bozukluğu, belirgin özellikleri olan bir gelişimsel bozukluktur. Bu bozukluğa sahip bireylerde sıkça rastlanan stereo-tipik davranışlar arasında el sallama, vücut sallanması ve parmak ucunda yürüme gibi hareketler bulunur.

Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri arasında nörolojik faktörler, genetik yatkınlık ve eğitim programına bağlı nedenler yer alır. Bu güçlüklerin üstesinden gelmek için bireyselleştirilmiş eğitim programları ve uygun müdahale stratejileri geliştirilmelidir.

Uyumsal davranışlar, bireyin toplumda bağımsız ve etkili bir şekilde işlev görebilmesi için gerekli olan yaşa uygun davranışları ifade eder. Özel eğitimde, bu davranışların geliştirilmesine yönelik programlar önemlidir.

Bedensel yetersizlikler, bireyin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme yeteneğini etkileyebilir. Ancak, görme becerilerinin zayıf olması genellikle bedensel yetersizlikler kapsamına girmez.

Yardımcı teknoloji, özel gereksinimli bireylerin öğrenme ve günlük yaşam aktivitelerine erişimlerini kolaylaştıran teknolojik araçları ifade eder. Bu teknolojiler, alternatif iletişim yöntemleri, eğitim materyallerine erişim araçları ve günlük yaşamı destekleyici araçlar olarak çeşitlenir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukluk çağında sıkça rastlanan bir durumdur. DEHB tanısı, genellikle bir psikiyatrist tarafından konulur ve hiperaktivite, dürtüsellik ve dikkatsizlik gibi alanlarda farklı gelişim gösterir. Zeka seviyesi, genellikle DEHB’nin temel belirtileri arasında yer almaz.

Üstün yeteneklilik, bireyin akranlarına göre belirgin derecede yüksek performans gösterdiği alanlardır. Üstün yeteneklilik, genellikle zihinsel, sosyal, duygusal, psikomotor ve sanatsal alanlarda kendini gösterir. İşitsel beceriler, genellikle üstün yeteneklilik tanımının dışında kalır.

Kaynaştırma eğitimi, özel gereksinimli bireylerin genel eğitim ortamında eğitim almasını ifade eder. Bu ortamda yapılabilecek fiziki uyarlamalar arasında işitme yetersizliği olan öğrenciler için görsel uyaranların eklenmesi, sınıf içerisinde özel araç gereçler için alan belirlenmesi ve dersliklerin fiziki düzenlemeleri yer alır. Öğrencinin öğrenme stili ve özelliklerine göre planlamalar yapmak, kaynaştırma eğitimi çerçevesinde doğrudan bir fiziki uyarlama değildir.

Floortime, otizm spektrum bozukluğu gibi gelişimsel bozuklukları olan çocuklara yönelik bir eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda, çocuğun liderliğini takip etmek, iletişim döngüsünü kapatmak ve genişletme gibi basamaklar yer alır. Oturum sonunda çocuğa pekiştireç sunmak, klasik bir Floortime oturumunun bir parçası değildir.

Erken müdahalede transdisipliner ekip modeli, farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek bütüncül bir yaklaşım benimsemelerini içerir. Bu modelde, uzmanlar kendi alanları içerisinde değil, ortak hedefler ve beceriler doğrultusunda işbirliği yaparlar.

Ebeveynlerin özel gereksinimli çocuklarıyla ilgili eğitim süreçlerine katılımı önemlidir. Ebeveynlerin eğitim sürecinde etkin bir rol alması, çocuğun eğitiminde olumlu sonuçlar doğurabilir.

Dil ve İletişim

Dil, kültürel mirasın ve deneyimlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında merkezi bir rol oynar. İletişim, bireyler arası etkileşimi kolaylaştırır ve toplumsal uyumun temelini oluşturur.

Özel Gereksinimli Bireyler ve Yaşam Kalitesi

Özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesi, eğitim, ayrımcılık, toplumsal önyargılar, destek ve ekipman eksikliği gibi faktörlerle yakından ilişkilidir. Özel eğitimde bireysel müdahaleler, bu bireylerin yaşam kalitesini iyileştirebilir.

Aile Eğitim Programları

Aile eğitim programlarının hazırlanması, ailelerin ve çocukların ihtiyaçlarına duyarlı olmalı ve geniş bir perspektiften yaklaşılmalıdır.

Engellilik ve Toplumsal Engeller

Fiziksel ve sosyal çevre, engellilik deneyimini büyük ölçüde etkiler. Engeller, bireylerin fiziksel engelleri değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel engelleri de içerir.

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), tipik olarak stereotipik davranışlar, sosyal etkileşimde zorluklar ve iletişimdeki sınırlılıklar ile karakterizedir.

Özel Öğrenme Güçlükleri

Özel öğrenme güçlükleri, genetik, nörolojik ve eğitimsel faktörlerin birleşimiyle oluşur. Eğitimde bu bireylerin ihtiyaçlarına özel olarak dikkat etmek gereklidir.

Uyumsal Davranışlar

Uyumsal davranışlar, bireyin toplum içinde günlük yaşamını sürdürebilmesi için gerekli becerilerdir. Bu beceriler, yaşamın farklı alanlarında kendini gösterir.

Bedensel Yetersizlikler

Bedensel yetersizlikler, bireylerin günlük yaşamlarını ve sosyal etkileşimlerini etkileyebilir. Eğitim ve toplumsal destek bu zorlukların üstesinden gelmede önemli bir rol oynar.

Yardımcı Teknoloji

Yardımcı teknoloji, özel gereksinimli bireylerin eğitim, iletişim ve günlük yaşam aktivitelerine erişimini kolaylaştıran araçlardır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

DEHB, dikkat, hiperaktivite ve dürtüsellikte zorluklarla karakterize bir durumdur. Bu bozukluğun tedavisi ve yönetimi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

Üstün Yeteneklilik

Üstün yeteneklilik, bireyin akranlarına göre belirgin bir şekilde üstün performans gösterdiği alanlardır. Bu alanda eğitim ve destek önemlidir.

Kaynaştırma Eğitimi

Kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim ortamlarına dahil edilmesidir. Bu süreç, fiziksel ve eğitsel uyumlamaları içerir.

Eğitim Süreçlerinde Yapılan Uyarlamalar

Eğitim sürecinde, özel gereksinimli bireylerin öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak ders içerikleri ve öğretim yöntemleri uyarlanmalıdır.

Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi

Erken çocukluk döneminde gelişim, üstün yeteneklilik tanısı ve eğitim müdahaleleri için önemlidir.

Ebeveyn Katılımı

Ebeveynlerin eğitim sürecine katılımı, öğrencinin akademik ve sosyal başarısı için hayati öneme sahiptir.

Teknoloji ve Eğitim

Teknoloji, eğitimde öğrenme süreçlerini desteklemek ve öğrencilere farklı öğrenme yolları sunmak için kullanılabilir.

Özel eğitim alanında karşılaşılan zorlukların ve fırsatların sadece bir kısmını temsil etmektedir. Her bireyin benzersiz ihtiyaçlarına ve potansiyeline odaklanarak, eğitimciler ve aileler, özel gereksinimli bireylerin toplumda etkin ve bağımsız bir şekilde yer almasını destekleyebilirler

@lolonolo_com

Özel Eğitime Giriş 2023 2024 Final Soruları

1- Toplumun kültürünü, gelenek ve göreneklerini, bilgi birikimini, deneyimlerini kuşaktan kuşağa aktarmasında ve insanların birbirleriyle iletişim kurmasında etkili olan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jest
B) İletişim
C) Mimik
D) Dil
E) Konuşma

Cevap : D) Dil

2- Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylerin yaşam doyum düzeyini olumsuz yönde etkileyen faktörlere örnek olarak gösterilemez?

A) Eğitim eksikliği
B) Bireysel müdahale
C) Ayrımcılık
D) Toplumsal önyargılar
E) Destek ve ekipman eksikliği

Cevap : B) Bireysel müdahale

3- Aşağıdakilerden hangisi Cavkaytar (2018) tarafından ifade edilen aile eğitim programlarının hazırlanma aşamalarından biri değildir?

A) Programın genel amacının ve alt amaçlarının belirlenmesi
B) Aile eğitimi programının süreç ve ürün açılarından değerlendirilmesi
C) Hedef grubun gereksinimlerinin belirlenmesi
D) İçeriği ailelere sunacak uzmanların belirlenmesi
E) Öğrencinin var olan performans düzeyinin belirlenmesi

Cevap : E) Öğrencinin var olan performans düzeyinin belirlenmesi

4- Aşağıdakilerden hangisi zedelenme kavramına bir örnektir?

A) Bireyin yüksek olduğu için kaldırıma tekerlekli sandalye ile çıkamaması
B) Bireyin işitme cihazı olmadığı için duyamaması
C) Bireyin görememesi
D) Bireyin ateşli hastalık geçirmesi
E) Bireyin rampa olmadığı için okula giriş yapamaması

Cevap : D) Bireyin ateşli hastalık geçirmesi

5- Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip bireylerde görülen stereo-tipik davranışlara aşağıdakilerden hangileri örnek olarak gösterilebilir?

A) Başkasının elini sıkma ve bırakmama
B) Yerinde oturma ve hiç kalkmama
C) Bir işe çok uzun süre odaklanma
D) El sallama, vücut sallanması, parmak ucunda yürüme
E) Nesneleri fırlatma, yüzeylerini inceleme

Cevap : D) El sallama, vücut sallanması, parmak ucunda yürüme

6- I. Nörolojik faktörler
II. Beslenme
III. Genetik
IV. Eğitim programına bağlı nedenler
V. Gelişimsel gerilik
Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?

A) I, III, IV ve V
B) I, II ve III
C) II, III, IV ve V
D) IV ve V
E) I ve II

Cevap : A) I, III, IV ve V

7- “Bireyin içinde yaşadığı toplumda günlük yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan ve yaşına uygun davranışlardır” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamak için kullanılmaktadır?
A) Davranışsal müdahale
B) Zihinsel yetersizlik
C) Uyumsal davranışlar
D) Tarama
E) En az kısıtlayıcı ortam

Cevap : C) Uyumsal davranışlar

8- Aşağıdaki problemlerden hangisi bedensel yetersizliği olan bireyin yaşadığı zorluklar arasında yer almamaktadır?

A) Sosyal yaşama adapte olmakta güçlük çekmesi
B) Kas ve sinir sisteminde bozuklukların olması
C) Görme becerilerinin zayıf olması
D) Kemik ve iskelet yapısında bozuklukların olması
E) Özbakım ihtiyaçlarını yerine getirmede güçlük çekmesi

Cevap : C) Görme becerilerinin zayıf olması

9- Özel gereksinimli bireyin öğrenme için ihtiyacı olan bilgiye ulaşımında, özel gereksinim durumunu ortadan kaldırarak, alternatif bir performans aracı oluşturan teknolojilere ne ad verilir?

A) Yardımcı Teknoloji
B) Öğretim Teknolojisi
C) Özel Teknoloji
D) Yenilikçi Teknoloji
E) Sosyal Teknoloji

Cevap : A) Yardımcı Teknoloji

10- Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun farklı gelişim gösterdiği alanlardan biri değildir?

A) Hiperaktivite
B) Dürtüsellik
C) Ataklık
D) Zeka
E) Dikkatsizlik

Cevap : D) Zeka

11- Gagne’ye göre (2005) üstün yetenekliler yaşıtlarının %90’ından daha yüksek beceriye sahiptirler.
Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

A) İşitsel
B) Sosyal
C) Duygusal
D) Zihinsel
E) Psikomotor

Cevap : A) İşitsel

12- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı aşağıdaki uzmanlardan hangisi tarafından konulabilir?

A) Okul rehber öğretmeni
B) Aile koçu
C) Psikiyatrist
D) Sınıf öğretmeni
E) Aile hekimi

Cevap : C) Psikiyatrist

13- Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma ortamında yapılabilecek fiziki uyarlamalardan değildir?

A) İşitme yetersizliği bulunan öğrenciler için teneffüs saatini gösteren görsel uyaranlar sınıf ve okul ortamına eklemek
B) Özel gereksinimli bireylerin kullandığı özel araç gereçler için (koltuk değneği vb.) sınıf içerisinde özel bir alan belirlemek
C) Öğrencinin öğrenme stili ve özelliklerine göre planlamalar yapmak
D) Dersliklerin kapısı tekerlekli sandalyelerin geçebileceği ölçülerde düzenlenmek
E) Dersliklerin kapısında eşik vb. gibi yetersizliği olan öğrencileri zorlayacak kısımların olmamasını sağlamak

Cevap : C) Öğrencinin öğrenme stili ve özelliklerine göre planlamalar yapmak

14- Okul öncesi dönemde gelişim devam ettiği için üstün yeteneklilik tanısı konmamaktadır. Bu dönemde yapılan testler sonucunda çocuk için raporlamada hangi ifadenin kullanımı daha uygundur?

A) Bilişsel kapasitesi üstündür.
B) Yaşıtlarına göre ileride gelişim göstermektedir.
C) Zihinsel performansı üstündür.
D) Sosyal gelişimi üstündür.
E) Psikososyal alanda üstündür.

Cevap : B) Yaşıtlarına göre ileride gelişim göstermektedir.

15- Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde yapılabilecek uyarlamalardan “Öğretilecek konuya ilişkin ön koşul becerilerin öğretimi yapılmalıdır.” ilkesine örnek olarak verilemez?

A) Hayat bilgisi dersinde kullanılan kitap kaynaştırma öğrencisi için karmaşıksa, derste işlenecek olan konuya ilişkin daha basit düzeyde yazılmış bir kaynak kitap verilmeli
B) Çarpma işleminde zorluk yaşayan kaynaştırma öğrencisi ile ritmik sayma becerisi çalışılmalı
C) Yazı yazarken fiziksel olarak zorluk yaşayan bir öğrenci için kalem tutma becerisi önkoşul becerisi olarak çalışılmalı
D) Heceleri okumakta zorluk yaşayan bir çocuk ile sesleri okuma önkoşul becerisi çalışılmalı
E) Türkçe kitabında yer alan metni okuyamayan ve anlamakta güçlük çeken öğrenci için önkoşul beceri olarak “okuduğu doğru sözcük sayısının artması, okuma hızının artması ve okuduğunu anlama” becerisi çalışılmalı

Cevap : A) Hayat bilgisi dersinde kullanılan kitap kaynaştırma öğrencisi için karmaşıksa, derste işlenecek olan konuya ilişkin daha basit düzeyde yazılmış bir kaynak kitap verilmeli

16- Aşağıdakilerden hangisi klasik bir Floortime oturumunun basamaklarından biri değildir?

A) Genişletme
B) Gözlem
C) İletişim döngüsünü kapatma
D) Çocuğun liderliğini takip etme
E) Çocuğa oturum sonunda pekiştireç sunma

Cevap : E) Çocuğa oturum sonunda pekiştireç sunma

17- Aşağıdakilerden hangisi erken müdahalede geçişli disiplinler (transdisipliner) ekip modelinin özelliklerinden biri değildir?

A) Uzmanların birbirine güven duyması esastır.
B) Ortak hedef ve beceriler vardır.
C) Aile merkezli bir modeldir.
D) Bütüncül bir bakış açısı vardır.
E) Uzmanlar kendi alanları içerisinde çalışırlar

Cevap : E) Uzmanlar kendi alanları içerisinde çalışırlar

18- Aşağıdakilerden hangisi Kaner’in, özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili eğitim süreçlerine katılmalarını sağlamada uygun bulduğu önerilerden biri değildir?

A) Ebeveynlerin eşit ortaklar olarak görülmesi ve işbirliği içerisinde çalışılması
B) Öğretmenler tarafından uygun zamanların belirlenip ev ziyaretlerinin yapılması
C) Öğretmenlerin ebeveynlerle kesintisiz, düzenli ve etkili şekilde irtibat kurmaları
D) Programların hazırlık, değerlendirme ve karar süreçlerinde ebeveynlerin etkin katılımlarının sağlanması
E) Öğretmenlerin aynı zamanda ebeveynlerin ailevi sorunları ile yakından ilgilenmesi

Cevap : E) Öğretmenlerin aynı zamanda ebeveynlerin ailevi sorunları ile yakından ilgilenmesi

19- Aşağıdakilerden hangisi ödevini yapmayı hatırlayamayan bir öğrenciye yönelik teknoloji içermeyen öğretim teknolojilerine örnek bir uygulama olarak gösterilebilir?

A) Ödevleri özel web sitesi aracılığı ile takip etmek
B) Defterine bir hatırlatma notu yapıştırmak
C) Hatırlatma yapabilmek için velisine telefon etmek
D) Hatırlatmak amacıyla cep telefonuna sms göndermek
E) Hatırlatmak amacıyla e-posta göndermek

Cevap : B) Defterine bir hatırlatma notu yapıştırmak

20- Aşağıda özel gereksinimli bireylerin ailelerinin özellikleri ile ilgili yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kardeşler arasındaki ilişkiler ailenin yapısından, kişilik özelliklerinden, ebeveyn tutumlarından ve kardeşlerin cinsiyetlerinden etkilenmektedir.
B) Özel gereksinimli bir çocuğa sahip olan ailelerin yaşam doyumları yüksek düzeydedir.
C) Türk anayasası özellikle anne ve çocuğun korunmasına yönelik tedbirler almıştır.
D) Özel gereksinimli çocuğa sahip pek çok ebeveyn kendini stres altında hissetmektedir.
E) Özel gereksinimli çocuğun durumundan en çok anneler etkilenmektedir.

Cevap : B) Özel gereksinimli bir çocuğa sahip olan ailelerin yaşam doyumları yüksek düzeydedir.

Özel Eğitime Giriş 2023 2024 Final Soruları

Auzef Çocuk Geşlişimi 2023 2024 Güz Dönemi Soruları

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min Auzef Özel Eğitime Giriş

Özel Eğitime Giriş 2023 2024 Final Soruları

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!