auzefBankacılık ve Sigortacılıkİnsan İlişkileri ve İletişim YöntemleriYaşlı Bakımı

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2023-2024 Final Soruları

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2023-2024 Final Soruları

#1. Aşağıdaki koşullardan hangisinde daha iyi uyum sağlanır?

Cevap : C) Birey tutucu ise

#2. "Düşüncenin değiş tokuşu, anlama, anlatabilme, etkileşim, belirsizliğin azaltılması, aktarım süreci, değişme süreci, bağlantıların kurulma süreci, paylaşım süreci, etkileme süreci" olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) İletişim

#3. Aşağıdakilerden hangisinde bir dinleme türü olarak iletişimin doğru ve net bir uygulama biçimi yer almaktadır?

Cevap : B) Etkin dinleme

#4. Hedefe önce kabul edilebilir bir öneri sunulur, ardından da evet diyeceği noktaya kadar öneri adım adım büyütülür. Araba için düşük ve cazip bir fiyat vererek müşteri galeriye çekilir; ardından da motor hacmi, model, donanım, aksesuar farkı gitgide eklenerek müşterinin başta hiç düşünmediği bir fiyata araba satılır. Yukarıda açıklanan ve sık kullanılan bilinçli temel ikna tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Gitgide artan ricalar tekniği

#5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bireyci ve toplulukçu kültürler için doğru bir ifade değildir?

Cevap : A) Farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının ve toplumsal pratiklerin yan yana bulunmasını gerektirir. Bu durum sınırları güçlendirir ve sosyokültürel farkları ve ön yargıları birleştirir. Böylece bireyci ve toplulukçu kültürler birleşir.


#6. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir konuşmacının sahip olması gereken temel özelliklerden biri değildir?

Cevap : E) Etkili bir konuşmacı heyecanını denetlemez.

#7. Kişiler arası iletişimde izlenim oluşturma süreci, halkla ilişkiler uygulama alanlarından hangisini oluşturmaktadır?

Cevap : B) İtibar-imaj yönetimi

#8. Aşağıdakilerden hangisinde iletişim süreci ögelerinden "kodlama" doğru tanımlanmaktadır?

Cevap : D) Bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesine kodlama adı verilir.

#9. Bu tür dinleme özelliğine sahip kişiler konuşanın kullandığı kelimelerin yüzeyinde kalır. Asıl altta kalan anlama ulaşamazlar ya da ulaşmaya çabalamazlar. Yukarıda özellikleri verilen dinleme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Yüzeysel dinleme

#10. Çoğu kez kişinin sözlü ve sözsüz mesajları farklı anlamlar vurgular. Örneğin son derece sinirli olan kişinin yüz ifadesi, sesinin tonu ve bedeni, kızgınlık dolu mesajlar gönderdiği hâlde, sözleri bu kızgınlığını saklamaya çalışabilir. Yukarıda vurgulanan iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Çift anlamlı iletişim


#11. ...... yapıtlarındaki tanımlamalarında iletişim sözcüğü en geniş anlamda bir aklın başkasını etkilediği tüm işlemleri içerir. Yazı yazmanın ya da sesli konuşmanın yanı sıra müziği, görsel sanatları, güzel sanatları yani tüm insan davranışlarını kapsar. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Shannon ve Weaver’in

#12. Karşı tarafın yorumuna açık bir iletişim örüntüsü bırakır. Ancak sözlü iletişimle birlikte değerlendirildiğinde destekleyici bir anlam bütünlüğü sunar. Yukarıdaki açıklama sözsüz iletişimin hangi özelliğini açıklamaktadır?

Cevap : D) Sözsüz iletişim belirsizdir.

#13. Herhangi bir konuda yeterli ve gerekli bilgi edinmeden ya da inceleme yapmadan yetersiz kanıtlara dayanarak varılan sonuca ne ad verilmektedir?

Cevap : D) Ön yargı

#14. İşlevsel kuramın bireyin merkezî değerleri ile tutarlı tutumları gösterme isteğine dayanan işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Değer ifade edici işlevi

#15. Asch'in "Uyma" deneyinde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranmıştır?

Cevap : B) İnsan doğru bildiğini sandığı şeyin tersini iddia eden bir grupla karşılaşırsa ne yapar?


#16. Aşağıdakilerden hangisi idealler, değerler ve davranışlar olarak kültür açıklamasıdır?

Cevap : D) Kültür, insanların yaşam şartlarına uyumlarının toplamıdır.

#17. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Karşımızdakinin rolüne girip hayata o açıdan bakıp o rolle özdeşleşmek

#18. Aşağıdakilerden hangisinde, algılayan kişinin karşısındaki kişiye zihninde bir etiket yapıştırdığına ilişkin iletişim süreci varsayımı yer almaktadır?

Cevap : A) İletişimde ilk dakika (başlangıç) önemlidir.

#19. Kollar dirsekten yere paralel olarak ve iki bireyin ellerinin yere 90 derece olduğu, iki kişinin arasında dirseklik bir mesafenin bulunduğu tokalaşma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Eşit tokalaşma

#20. Kişiler arası iletişimde empati kurulması için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?

Cevap : C) Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine koymalıdır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bankacılık ve Sigrotacılık

Yaşlı Bakımı

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2023-2024 Final Soruları

Bu makale, lolonolo_com tarafından açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. İçerik, öğrencilerin sınavlarında karşılaşabilecekleri iletişim ve insan ilişkileri konularına odaklanmakta ve akademik bir yaklaşımla sunulmaktadır.

Bu makale taslağını hazırlarken, öğrencilerin sınav sorularını çözmelerine yardımcı olacak bilgileri entegre etmeye özen gösterdim. Her bölüm, belirli bir soruya odaklanarak öğrencilerin bu konularda derinlemesine bilgi edinmelerini sağlamayı hedefliyor. Makalenin her bölümü, ilgili sınav sorularıyla doğrudan ilişkilendirilebilecek şekilde düzenlenmiştir.

Giriş: Etkin İletişim Becerilerinin Önemi

Etkin iletişim, sadece günlük hayatta değil, akademik ve mesleki başarıda da temel bir rol oynar. Özellikle açıköğretim öğrencileri için, etkin iletişim becerileri, hem sınavlarda hem de uzaktan eğitim süreçlerinde başarının anahtarıdır. İletişim, bilgi alışverişi anlamına gelirken, etkin iletişim ise bu bilginin doğru, açık ve ikna edici bir şekilde aktarılmasını ifade eder.Akademik başarı, bilgiyi anlama ve uygulama yeteneği kadar, bu bilgiyi etkin bir şekilde iletebilmekle de ilgilidir. Açıköğretim öğrencileri, genellikle fiziksel sınıf ortamının dışında öğrenirler ve bu durum, iletişim becerilerinin daha da önemli hale gelmesine neden olur. Bu öğrenciler, sadece yazılı materyallerle öğrenmek ve sınavlarda bilgilerini test etmekle kalmaz, aynı zamanda sanal sınıflar, forumlar ve e-postalar yoluyla öğretmenleri ve akranlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak zorundadırlar.

Bu makalede, açıköğretim öğrencilerinin etkin iletişim becerilerini nasıl geliştirebilecekleri üzerinde durulacak. İletişimin temel prensipleri, etkin dinleme, empati kurma, ikna teknikleri, kültürel farkındalık ve sözlü/sözsüz iletişim ögelerinin doğru kullanımı gibi konular ele alınacak. Amacımız, öğrencilerin bu becerileri sadece akademik başarıları için değil, aynı zamanda kişisel ve mesleki hayatlarında da kullanabilmeleri için bir temel oluşturmaktır.

Etkin Dinleme ve İletişimde Empati

Etkin Dinleme

Etkin dinleme, karşımızdaki kişinin söylediklerini sadece duymak değil, anlamak, işlemek ve buna uygun yanıtlar vermek demektir. Açıköğretim öğrencileri için bu beceri, özellikle sanal dersler ve grup tartışmalarında kritik öneme sahiptir. Etkin dinleme, dikkatli ve önyargısız olmayı, sözün bittiği yerde sorular sormayı ve geri bildirimde bulunmayı gerektirir. Ayrıca, söylenenleri doğru yorumlama ve anlam çıkarabilme yeteneği de içerir.

İletişimde Empati

Empati, başkalarının duygularını, düşüncelerini ve bakış açılarını anlama yeteneğidir. İletişimde empati kurmak, açıköğretim öğrencilerinin akranlarıyla ve öğretmenleriyle daha derin ve anlamlı bağlar kurmalarını sağlar. Empati, öğrencilerin farklı bakış açılarını anlamalarına ve karşılıklı saygı temelinde etkileşimde bulunmalarına olanak tanır. Böylece, daha verimli tartışmalar ve öğrenme deneyimleri oluşur.

İkna Teknikleri ve Algı Yönetimi

İkna Teknikleri

İkna, bir kişiyi fikir, düşünce veya eylemde değişikliğe yönlendirmek için kullanılan bir iletişim biçimidir. Öğrenciler, özellikle akademik tartışmalarda ve sunumlarında etkili ikna tekniklerini kullanarak argümanlarını güçlendirebilirler. ‘Önce küçük sonra büyük rica’ gibi adım adım ikna teknikleri, karşı tarafı yavaş yavaş fikir değişikliğine yönlendirir. Öğrenciler, bu teknikleri kullanarak, fikirlerini daha etkili ve kabul edilebilir bir şekilde sunabilirler.

Algı Yönetimi

Algı yönetimi, bireylerin veya grupların nasıl algılandığını kontrol etme sürecidir. Öğrenciler için, kendilerini ve fikirlerini nasıl sundukları, algılarını nasıl yönettikleri önemlidir. Etkili bir algı yönetimi, öğrencilerin sınıf içi etkileşimlerinde ve sınavlarda başarılarını artırabilir. İyi bir algı yönetimi, öğrencilere kendilerini daha güvenilir ve ikna edici bir şekilde ifade etme fırsatı sunar.

Kültürün ve Grup Dinamiklerinin İletişime Etkisi

Kültürün İletişim Üzerindeki Etkisi

Kültür, iletişim biçimlerimizi ve yorumlarımızı derinden etkiler. Farklı kültürel arka planlara sahip öğrenciler, iletişimi farklı şekillerde algılar ve ifade ederler. Bu nedenle, açıköğretim öğrencileri için kültürel farkındalık, iletişimde yanlış anlamaları önleme ve etkileşim kalitesini artırma açısından önemlidir. Kültürel hassasiyet, öğrencilerin daha kapsayıcı ve anlayışlı bir iletişim kurmasına yardımcı olur.

Grup Dinamiklerinin İletişime Etkisi

Grup dinamikleri, özellikle grup çalışmaları ve tartışmalarda iletişimin önemli bir parçasıdır. Grup içindeki roller, statü farklılıkları ve üyeler arasındaki ilişkiler, iletişimin şekillenmesinde büyük rol oynar. Açıköğretim öğrencileri, grup dinamiklerini anlamak ve bu bilgiyi kullanarak grup içinde daha etkin bir iletişim kurmak için çaba göstermelidir. Etkin bir grup iletişimi, öğrenme deneyimini zenginleştirir ve daha verimli sonuçlar doğurur

İzlenim Oluşturma ve İletişimde Sözlü/Sözsüz Ögeler

İzlenim Oluşturma

İzlenim oluşturma, kişisel ve profesyonel ilişkilerde önemli bir rol oynar. Açıköğretim öğrencileri için, özellikle online sınıflar ve dijital etkileşimlerde, ilk izlenimin önemi büyüktür. İyi bir ilk izlenim, güven ve saygı oluşturmada kritik bir faktördür. Öğrenciler, açık, net ve pozitif bir tutum sergileyerek etkili bir ilk izlenim oluşturabilirler. Ayrıca, sözlü ifadelerinde açıklık ve saygı, karşı tarafın algısını olumlu yönde etkiler.

Sözlü/Sözsüz İletişim Ögeleri

Sözlü iletişim, düşüncelerin ve fikirlerin doğrudan ifadesidir. Ancak, sözsüz iletişim de iletişimin önemli bir parçasıdır. Mimikler, jestler, vücut dili ve göz teması gibi sözsüz işaretler, mesajın anlamını güçlendirir veya zayıflatır. Açıköğretim öğrencileri, etkili sözsüz iletişim becerilerini geliştirerek, mesajlarını daha net ve etkili bir şekilde iletebilirler. Sözsüz işaretler, özellikle dijital ortamlarda, iletişimin tonunu ve içeriğini belirlemede hayati öneme sahiptir

Sonuç ve Öneriler

Bu makale, açıköğretim öğrencilerinin etkin iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Günümüz dijital çağında, etkin iletişim becerileri sadece akademik başarı için değil, aynı zamanda profesyonel ve kişisel gelişim için de hayati önem taşır.

Öğrencilere önerimiz, öğrenilen etkin dinleme, empati, ikna teknikleri, kültürel farkındalık ve sözlü/sözsüz iletişim becerilerini pratikte uygulamalarıdır. Bu beceriler, sadece sınavlarda değil, aynı zamanda günlük yaşamda ve iş hayatında da onlara avantaj sağlayacaktır.

Etkin iletişim, sürekli bir öğrenme ve uygulama sürecidir. Öğrencilerin, bu beceriler üzerinde sürekli çalışmaları, farkındalıklarını artırmaları ve kendilerini ifade etme şekillerini sürekli geliştirmeleri önerilir. Böylece, sadece akademik alanda değil, tüm yaşam alanlarında başarılı ve etkili iletişimciler olabilirler.

Bu makale, lolonolo_com tarafından sunulmuştur. Amacımız, açıköğretim öğrencilerinin eğitim süreçlerinde ve gelecekteki mesleklerinde başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır. İletişim becerileri, bu yolculukta kritik bir rol oynar ve biz öğrencilerimizin bu becerileri en iyi şekilde geliştirmelerini desteklemekteyiz.

@lolonolo_com
İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisinde bir dinleme türü olarak iletişimin doğru ve net bir uygulama biçimi yer almaktadır?

A) Görünüşte dinleme
B) Etkin dinleme
C) Seçerek dinleme
D) Savunucu dinleme
E) Tuzak kurucu dinleme

Cevap : B) Etkin dinleme

2. Hedefe önce kabul edilebilir bir öneri sunulur, ardından da evet diyeceği noktaya kadar öneri adım adım büyütülür. Araba için düşük ve cazip bir fiyat vererek müşteri galeriye çekilir; ardından da motor hacmi, model, donanım, aksesuar farkı gitgide eklenerek müşterinin başta hiç düşünmediği bir fiyata araba satılır.
Yukarıda açıklanan ve sık kullanılan bilinçli temel ikna tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önce büyük sonra küçük rica tekniği
B) Önce küçük sonra büyük rica tekniği
C) Acaba değil hangi tekniği
D) Evet-evet tekniği
E) Gitgide artan ricalar tekniği

Cevap : E) Gitgide artan ricalar tekniği

3. Çoğu kez kişinin sözlü ve sözsüz mesajları farklı anlamlar vurgular. Örneğin son derece sinirli olan kişinin yüz ifadesi, sesinin tonu ve bedeni, kızgınlık dolu mesajlar gönderdiği hâlde, sözleri bu kızgınlığını saklamaya çalışabilir.
Yukarıda vurgulanan iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmalı İletişim
B) Sözsüz iletişim
C) Çift anlamlı iletişim
D) Sözlü İletişim
E) Duygusal İletişim

Cevap : C) Çift anlamlı iletişim

4. Aşağıdakilerden hangisi idealler, değerler ve davranışlar olarak kültür açıklamasıdır?

A) Kültür, toplumsal olarak öğrenilen ve aynı yoldan yeni nesillere aşılanan davranış kalıpları ve örüntüleridir.
B) Kültür, varlığımızın yapısını belirleyen, sosyal bir süre sonunda öğrendiğimiz uygulama ve inançların, maddi manevi unsurların bütünüdür.
C) Kültür, büyütülerek bireysel alana aktarılmış, alışkanlık hâline gelmiş sosyal kalıtım yoluyla nesilden nesle aktarılmış davranışlardır.
D) Kültür, insanların yaşam şartlarına uyumlarının toplamıdır.
E) Kültür, bir toplumun bütün hayat biçimidir.

Cevap : D) Kültür, insanların yaşam şartlarına uyumlarının toplamıdır.

5. Aşağıdaki koşullardan hangisinde daha iyi uyum sağlanır?

A) Grup demokratik ise
B) Beğenilmeyen kurallar eleştiriliyorsa
C) Birey tutucu ise
D) Grup üyeliğinden menfaat beklenmiyorsa
E) Grup büyük ise

Cevap : C) Birey tutucu ise

6. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir konuşmacının sahip olması gereken temel özelliklerden biri değildir?

A) Etkili bir konuşmacı titiz bir plancıdır.
B) Etkili bir konuşmacı iyi bir gözlemcidir.
C) Etkili bir konuşmacı konusuna hâkimdir.
D) Etkili bir konuşmacı dinleyicisini tanımaya çalışır.
E) Etkili bir konuşmacı heyecanını denetlemez.

Cevap : E) Etkili bir konuşmacı heyecanını denetlemez.

7. Kollar dirsekten yere paralel olarak ve iki bireyin ellerinin yere 90 derece olduğu, iki kişinin arasında dirseklik bir mesafenin bulunduğu tokalaşma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tokalaşma
B) Yakın tokalaşma
C) Eşit tokalaşma
D) Tereddütlü tokalaşma
E) Güç gösterici tokalaşma

Cevap : C) Eşit tokalaşma

8. Kişiler arası iletişimde empati kurulması için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?

A) Empati kuracak kişi dışa dönük olmamalıdır.
B) Empati kurulacak kişi yakın bir tanıdık olmalıdır.
C) Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine koymalıdır.
D) Empati kuracak kişi karşısındaki kişi hakkında bilgi sahibi olmamalıdır.
E) Empati kurarken semantik faktörlerden uzak kalınmalıdır.

Cevap : C) Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine koymalıdır.

9. Aşağıdakilerden hangisinde, algılayan kişinin karşısındaki kişiye zihninde bir etiket yapıştırdığına ilişkin iletişim süreci varsayımı yer almaktadır?

A) İletişimde ilk dakika (başlangıç) önemlidir.
B) İletişim kişiye karşın değil kişiyle yapılır.
C) İletişimde kaynağın yalan söylediği hemen anlaşılır.
D) İletişim süreci bir bütündür.
E) İletişim süreci her zaman çift yönlüdür.

Cevap : A) İletişimde ilk dakika (başlangıç) önemlidir.

10. Asch’in “Uyma” deneyinde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranmıştır?

A) Belirsiz fiziksel gerçeğin yerini sosyal gerçek alabilir mi?
B) İnsan doğru bildiğini sandığı şeyin tersini iddia eden bir grupla karşılaşırsa ne yapar?
C) Otoritenin etkisi aşırı itaati nasıl oluşturur?
D) İnsan sosyal etkiye ne dereceye kadar boyun eğer?
E) Kişisel standartlar, yerlerini tek bir ortak standarda nasıl bırakır?

Cevap : B) İnsan doğru bildiğini sandığı şeyin tersini iddia eden bir grupla karşılaşırsa ne yapar?

11. İşlevsel kuramın bireyin merkezî değerleri ile tutarlı tutumları gösterme isteğine dayanan işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araçsal işlevi
B) Benlik koruyucu işlevi
C) Bilgi işlevi
D) Öğrenme işlevi
E) Değer ifade edici işlevi

Cevap : E) Değer ifade edici işlevi

12. Kişiler arası iletişimde izlenim oluşturma süreci, halkla ilişkiler uygulama alanlarından hangisini oluşturmaktadır?

A) Halkla ilişkiler kampanyaları
B) İtibar-imaj yönetimi
C) Kamuoyu yoklamaları
D) Basın bülteni hazırlama
E) Propaganda

Cevap : B) İtibar-imaj yönetimi

13. Bu tür dinleme özelliğine sahip kişiler konuşanın kullandığı kelimelerin yüzeyinde kalır. Asıl altta kalan anlama ulaşamazlar ya da ulaşmaya çabalamazlar.
Yukarıda özellikleri verilen dinleme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savunucu dinleme
B) Yüzeysel dinleme
C) Görünüşte dinleme
D) Seçerek dinleme
E) Saplanmış dinleme

Cevap : B) Yüzeysel dinleme

14. “Düşüncenin değiş tokuşu, anlama, anlatabilme, etkileşim, belirsizliğin azaltılması, aktarım süreci, değişme süreci, bağlantıların kurulma süreci, paylaşım süreci, etkileme süreci” olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkla ilişkiler
B) Kişilik
C) Etkin dinleme
D) Propaganda
E) İletişim

Cevap : E) İletişim

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bireyci ve toplulukçu kültürler için doğru bir ifade değildir?

A) Farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının ve toplumsal pratiklerin yan yana bulunmasını gerektirir. Bu durum sınırları güçlendirir ve sosyokültürel farkları ve ön yargıları birleştirir. Böylece bireyci ve toplulukçu kültürler birleşir.
B) Bireyci kültürlerde kişisel amaçlar, toplum amaçlarından önce gelir. Toplulukçu kültürlerde ise bireyler için grup amaçları bireysel amaçların üstüne çıkar.
C) Bireyci kültürlerde bireyler iç gruplarından duygusal olarak kopukturlar; ayrışıklık ve özerklik gereksinimi büyüktür. Toplulukçu kültürlerde ise kişinin benliği iç grup terimiyle tanımlanır ve kişinin davranışları iç grubun istekleri ve normları doğrultusunda belirlenir.
D) Bireycilik, bireyler arasındaki bağların gevşek olduğu, herkesin sadece kendine veya çekirdek ailesine bağlanmak zorunda olduğu kültürler için geçerli iken toplulukçuluk, insanların doğuştan itibaren güçlü ve sıkı gruplara bağlı olduğu ve bu bağlılığın yaşam boyunca sorgulanmayan bir sadakat karşılığında var olduğu toplumlarda vardır.
E) Toplulukçu kültürlerde grup çıkarları bireylerin düşünce ve davranışlarını yönlendirerek beraberlik kültürü yaşanmasına yol açarken bireyci kültürlerde kişinin çıkarları toplumun çıkarlarından daha önde gelir ve ayrışıklık kültürü yayılır.

Cevap : A) Farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının ve toplumsal pratiklerin yan yana bulunmasını gerektirir. Bu durum sınırları güçlendirir ve sosyokültürel farkları ve ön yargıları birleştirir. Böylece bireyci ve toplulukçu kültürler birleşir.

16. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşımızdakinin rolüne girip hayata o açıdan bakıp o rolle özdeşleşmek
B) Karşımızdakinin rolüne girdikten sonra tekrar kendi rolümüze dönmek
C) Karşımızdakinin rolüne değerler yüklemek
D) Karşımızdakinin düşüncelerini değiştirmeye çalışmak
E) Karşımızdaki ile olan roller çatışması

Cevap : A) Karşımızdakinin rolüne girip hayata o açıdan bakıp o rolle özdeşleşmek

17. Herhangi bir konuda yeterli ve gerekli bilgi edinmeden ya da inceleme yapmadan yetersiz kanıtlara dayanarak varılan sonuca ne ad verilmektedir?

A) Değer
B) Toplumsal etki
C) Tutum
D) Ön yargı
E) itaat

Cevap : D) Ön yargı

18. …… yapıtlarındaki tanımlamalarında iletişim sözcüğü en geniş anlamda bir aklın başkasını etkilediği tüm işlemleri içerir. Yazı yazmanın ya da sesli konuşmanın yanı sıra müziği, görsel sanatları, güzel sanatları yani tüm insan davranışlarını kapsar.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Shannon ve Weaver’in
B) Shannon ve Freud’un
C) Freud ve Adorno’nun
D) Adorno ve Horkheimer’ın
E) Weaver ve Horkheimer’ın

Cevap : A) Shannon ve Weaver’in

19. Karşı tarafın yorumuna açık bir iletişim örüntüsü bırakır. Ancak sözlü iletişimle birlikte değerlendirildiğinde destekleyici bir anlam bütünlüğü sunar.
Yukarıdaki açıklama sözsüz iletişimin hangi özelliğini açıklamaktadır?

A) Suskunluk sözsüz iletişimin ipucudur.
B) Göz teması sözsüz iletişimin belirleyicisidir.
C) Sözsüz iletişimde kaçınmak söz konusu değildir.
D) Sözsüz iletişim belirsizdir.
E) Sözsüz iletişim duyguları belirtir.

Cevap : D) Sözsüz iletişim belirsizdir.

20. Aşağıdakilerden hangisinde iletişim süreci ögelerinden “kodlama” doğru tanımlanmaktadır?

A) Kaynakla alıcı arasındaki mesajın aktarılmasını, geçmesini sağlayan yola kodlama adı verilir.
B) Alıcının, kaynağın mesajına verdiği cevaba geri bildirime kodlama adı verilir.
C) İletiyi aktaran birey, ileti ve iletinin alıcısı bireyden oluşan iki yönlü yapıya kodlama adı verilir.
D) Bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesine kodlama adı verilir.
E) Kaynağın gönderdiği mesaja hedef olan kişi, grup ya da kitleye kodlama adı verilir.

Cevap : D) Bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesine kodlama adı verilir.

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2023-2024 Final Soruları

Auzef Yaşlı Bakımı, İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Vize Soruları bankacilik ve sigortacilik

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!