auzefBankacılık ve Sigortacılıkİnsan İlişkileri ve İletişim YöntemleriYaşlı Bakımı

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2023-2024 Vize Soruları

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2023-2024 Vize Soruları

#1. "Kahvehanede iki çay isterken kahveci sizi duysa bile sözlü olarak söylemenin yanında bir de elinizle iki işareti yaparsınız." Aşağıdaki kavramlardan hangisi “sözel iletiyi vurgulamak ya da açık hâle getirme" işlevinin adıdır?

Cevap : A) Tekrarlama

#2. I. Fiziksel çekicilik II. İş-statü çekiciliği III. Sosyal çekicilik İnsan ilişkilerinde çekicilik hangi açıdan değerlendirilir?

Cevap : C) I, II ve III

#3. "Kişinin kendi içinde anlamlar yaratması düşünme ya da içsel iletişim, başkalarıyla anlam alışverişi yapması da..... iletişimdir." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : D) kişiler arası

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilişki kavramı için söylenemez?

Cevap : B) Bir kişiyle bir defa karşılaşmak ya da aynı zamanda bir tarafın başka bir tarafa mesaj yollaması ilişki olarak adlandırılır.

#5. "Bu aşamada iki birey birbirilerinin varlıklarından haberdar değildir. Burada, ilişkinin gelişip gelişmeyeceğini belirleyen en önemli etken "fiziksel" ya da "mekânsal" yakınlıktır." Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) İlişkisizlik


#6. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasındaki ilişkinin gelişmesi için gereken unsurlardan biri değildir?

Cevap : C) Hayat tarzı

#7. İnanılırlık özelliği ..... olmak üzere iki bileşenden meydana gelmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) saygınlık ve güvenilirlik

#8. Karşınızdakinin alnı ile gözleri arasındaki bölgeye bakılarak yapılan bakışa ne denir?

Cevap : D) Resmi bakış

#9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "etkili iletişim" kurabilmek için gerekli değildir?

Cevap : A) Kişiye değil kişiliğe önem vermek

#10. Etkin olmayan bir geribildirim için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Cevap : E) Yapıcıdır ve davranış üzerinde durur.


#11. Göz bebeklerinin büyümesi ....., küçülmesi ise ...... gösterir Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) ilgiyi / ilgisizliği

#12. Yüz yüze iletişim kurulması gereken mesleklerde etkin bir iletişimin sağlanması için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda dikkat edilmesi vurgulanan noktalardan biri değildir?

Cevap : C) İnsanları olduğu gibi kabul etmemesi ve değiştirmeye çalışması

#13. "....., insanların iletişimi kendilerinin arzu edilen izlenimlerini yaratmak için kullandıklarını savunmaktadır. Birey kişiler arası iletişimi, diğer insanların kendisi hakkındaki izlenimlerini yönetmek için kullanmaktadır." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) İzlenim yönetimi

#14. İki birey arasındaki ilişkinin dört aşaması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

Cevap : B) İlişkisizlik-farkında olma aşaması-yüzeysel ilişki aşaması-karşılıklı ilişki aşaması

#15. "..... bir iletideki mesajın belirlenebilirliği / kestirilebilirliğidir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Tekrar


#16. "....., iletilmek istenen mesajın ilgili herkes tarafından anlaşılması amacıyla kanaat ya da düşüncenin, yazı, konuşma ve görsel araçlarla veya bunların bir arada kullanılmasıyla iletilmesi, alınması veya değiştirilmesi olarak tanımlanabilir." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : A) İletişim

#17. Yapılan bir araştırmaya göre bir iletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için üç şart aranır. Bu üç şart doğru olarak hangi seçenekte yer almaktadır?

Cevap : E) 1. Yüz yüze olması- 2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması- 3. Söz konusu iletişim sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.

#18. Çekicilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Benlik saygısı düşük olan insanlar, başkalarının geri bildirimlerine çok az bağımlı oldukları için kendilerine olumlu davranan insanları daha az çekici bulurlar.

#19. İletişim sürecinde mesafe kullanımı açısından "120-210 cm'lik alana" rahatlıkla kimler girebilir?

Cevap : D) Kişinin çevresindeki arkadaş ve dostları

#20. Karşı karşıya gelen iki kişi arasındaki ilk etkileşim, iletişim sürecinin önemli bir belirleyicisidir. Bu etkiyi yaratan faktörler, karşılaşılan kişinin beden dilinden, kullandığı kelimelere ve kişinin taşıdığı bütün araç- gereçlerden içinde bulunduğu fiziki ortam nesnelerine kadar geniş bir dağılım gösterir. İşte bütün bu faktörlerin bileşkesi "algılayan kişinin" değerlerinde bir yer bulur, o çerçeve içinde yorumlanır ve kişiye iletişimin ilk anında bir "karar" verdirir. Yukarıda açıklaması yapılan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) İletişimde ilk dakika


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Yaşlı Bakımı

Auzef Banka ve Sigrotacılık

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2023-2024 Vize Soruları

Bu makale, lolonolo_com tarafından sunulmaktadır ve açıköğretim öğrencilerinin vize sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Her bölüm, vize sınavındaki bir soruya odaklanarak öğrencilerin konuyu daha iyi kavramalarını sağlamayı hedefliyor.

Giriş: İletişim Becerilerinin Önemi

İletişim, insan ilişkilerinin temelidir ve etkili iletişim becerileri, hem akademik hem de kişisel başarı için kritik öneme sahiptir. Özellikle açıköğretim öğrencileri için, farklı iletişim ortamlarında etkili bir şekilde iletişim kurabilme yeteneği, başarının anahtarı haline gelmektedir. İletişim, sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda duyguların, düşüncelerin ve niyetlerin ifade edilmesi sürecidir.

Bu makalede, vize sınavında yer alan temel iletişim konuları üzerinde durulacak ve öğrencilere bu konularda derinlemesine bilgi sağlanacak. İletişimde tekrarın önemi, ilişkilerde çekicilik faktörleri, etkili geribildirim verme teknikleri ve ilk izlenimlerin gücü gibi konular ele alınacak. Bu bilgiler, öğrencilerin sadece sınavlarında değil, aynı zamanda günlük yaşamlarında da başarılı iletişimciler olmalarına yardımcı olacaktır.

İletişimde Tekrar ve Uygunluk

İletişimde Tekrarın Rolü

Tekrar, iletişimdeki mesajların anlaşılabilirliğini ve hatırlanabilirliğini artıran bir tekniktir. Özellikle karmaşık veya önemli bilgilerin iletiminde, tekrarın kullanılması, mesajın alıcı tarafından doğru algılanmasını ve uzun süre hatırlanmasını sağlar. Açıköğretim öğrencileri, öğrenme ve sınav hazırlığı süreçlerinde, tekrarın bu etkisinden yararlanabilirler.

İletişimde Uygunluk

Uygunluk, mesajın bağlamına ve alıcının beklentilerine göre düzenlenmesidir. Etkili bir iletişim için mesajların, alıcıların kültürel, duygusal ve bilişsel ihtiyaçlarına uygun olması gerekir. Öğrenciler, iletişimde uygunluk ilkesini kullanarak, mesajlarını daha etkili ve ikna edici hale getirebilirler. Bu, özellikle grup tartışmaları ve sunumlar gibi etkileşimli ortamlarda önem taşır.

İlişkiler ve Çekicilik

İlişkilerde Çekicilik Kavramı

İnsan ilişkilerinde çekicilik, sadece fiziksel görünüşle sınırlı değildir. Fiziksel çekiciliğin yanı sıra, iş-statü çekiciliği ve sosyal çekicilik de önemlidir. İş-statü çekiciliği, bireyin kariyer başarısı ve sosyal konumuyla ilişkilidir, sosyal çekicilik ise kişinin sosyal becerileri ve ilişkilerdeki uyum yeteneğiyle ilişkilendirilir. Bu üç çekicilik türü, insanlar arasındaki etkileşim ve ilişkilerin dinamiklerini belirler.

İlişki Kavramının Önemi

İlişki, iki veya daha fazla kişi arasındaki karşılıklı etkileşimi ifade eder. İletişim, bu ilişkilerin başlangıcı ve devamı için hayati önem taşır. Etkili iletişim yoluyla kurulan ilişkiler, karşılıklı ilgi, bağ ve dayanışmayı içerir. Bu, özellikle açıköğretim öğrencileri için, hem akademik hem de sosyal anlamda önemli bir beceridir. İyi geliştirilmiş ilişkiler, öğrenme sürecini destekler ve kişisel gelişimi teşvik eder

İletişim Süreci ve Geribildirim

İletişim Sürecinin Aşamaları

İletişim süreci, çeşitli aşamalardan oluşur. Bu aşamalar; ilişkisizlik, farkında olma, yüzeysel ilişki ve karşılıklı ilişki olarak sıralanabilir. Her aşama, ilişkinin doğası ve derinliği açısından önemlidir. Açıköğretim öğrencileri, bu aşamaları anlayarak, akademik ve kişisel ilişkilerini daha etkili yönetebilirler.

Etkin ve Etkin Olmayan Geribildirim

Etkili bir geribildirim, açık, yapıcı ve zamanında olmalıdır. Etkin olmayan geribildirim ise genellikle kişiyi ve kişiliği vurgular, mesajın anlamı ile doğrudan ilgisi yoktur ve genel niteliktedir. Açıköğretim öğrencileri, etkin geribildirim tekniklerini öğrenerek, hem sınavlarında hem de grup çalışmalarında daha başarılı olabilirler. Geribildirim, öğrenme ve gelişim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

İletişimde İlk İzlenim ve Algı

İletişimde İlk İzlenimin Gücü

İlk izlenim, iletişim sürecinde kritik bir rol oynar. İnsanlar, karşılaştıkları kişiler hakkında saniyeler içinde kararlar verirler. Bu kararlar, kişinin beden dili, kullandığı kelimeler ve genel davranışları tarafından etkilenir. Açıköğretim öğrencileri için, özellikle online ortamlarda yapılan sunumlar ve tartışmalar sırasında, etkili bir ilk izlenim oluşturmak önemlidir.

Algı Yönetimi

Algı yönetimi, bireyin kendini nasıl sunduğu ve başkaları tarafından nasıl algılandığı ile ilgilidir. Etkili bir algı yönetimi, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal ortamlarda başarılı olmalarını sağlar. İyi yönetilen bir algı, iletişimde güven ve saygı oluşturur ve mesajların daha etkili bir şekilde kabul edilmesini sağlar

Sonuç ve Uygulama Önerileri

Bu makalede ele alınan konular, açıköğretim öğrencilerinin etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İletişim, sadece akademik başarı için değil, aynı zamanda kişisel ve mesleki hayatta da başarının anahtar bileşenidir.

Öğrencilere önerimiz, bu makalede ele alınan konular üzerinde düşünmeleri ve bu bilgileri hem sınav hazırlıklarında hem de günlük iletişimlerinde uygulamalarıdır. Özellikle, ilk izlenimlerin gücü, etkili geribildirim teknikleri ve algı yönetimi, etkili iletişim kurmanın temel taşlarıdır.

Etkin iletişim, sürekli bir öğrenme ve uygulama sürecidir. Öğrencilerin, bu beceriler üzerinde sürekli çalışmaları, farkındalıklarını artırmaları ve kendilerini ifade etme şekillerini sürekli geliştirmeleri önerilir. Böylece, sadece akademik alanda değil, tüm yaşam alanlarında başarılı ve etkili iletişimciler olabilirler.

Bu makale, lolonolo_com tarafından sunulmuştur. Amacımız, açıköğretim öğrencilerinin eğitim süreçlerinde ve gelecekteki mesleklerinde başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır. İletişim becerileri, bu yolculukta kritik bir rol oynar ve biz öğrencilerimizin bu becerileri en iyi şekilde geliştirmelerini desteklemekteyiz

@lolonolo_com

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2023-2024 Vize Soruları

1. “….. bir iletideki mesajın belirlenebilirliği / kestirilebilirliğidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yönelme
B) Uygunluk
C) Tekrar
D) Yaklaşma
E) Belirsizlik

Cevap : C) Tekrar

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilişki kavramı için söylenemez?

A) İlişki, iletişimle başlamakta, iletişimin kesilmesi ile sonlanmaktadır.
B) Bir kişiyle bir defa karşılaşmak ya da aynı zamanda bir tarafın başka bir tarafa mesaj yollaması ilişki olarak adlandırılır.
C) İlişki, iki veya daha çok insan arasındaki karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas ve dayanışma anlamına gelmektedir.
D) İletişim, ilişkiyi de içinde barındıran daha üst bir şapkadır.
E) İlişki uzun süre karşılıklı etkileşimi içermektedir.

Cevap : B) Bir kişiyle bir defa karşılaşmak ya da aynı zamanda bir tarafın başka bir tarafa mesaj yollaması ilişki olarak adlandırılır.

3. I. Fiziksel çekicilik
II. İş-statü çekiciliği
III. Sosyal çekicilik
İnsan ilişkilerinde çekicilik hangi açıdan değerlendirilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) I, II ve III
D) Yalnız III
E) I ve II

Cevap : C) I, II ve III

4. “Bu aşamada iki birey birbirilerinin varlıklarından haberdar değildir. Burada, ilişkinin gelişip gelişmeyeceğini belirleyen en önemli etken “fiziksel” ya da “mekânsal” yakınlıktır.”
Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzeysel ilişki aşaması
B) Karşılıklı ilişki aşaması
C) Kavramsal ilişki
D) Farkında olma aşaması
E) İlişkisizlik

Cevap : E) İlişkisizlik

5. Yapılan bir araştırmaya göre bir iletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için üç şart aranır. Bu üç şart doğru olarak hangi seçenekte yer almaktadır?

A) 1. Yüz yüze olmaması- 2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması- 3. Söz konusu iletişim sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.
B) 1. Yüz yüze olması- 2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması- 3. Söz konusu iletişimin sözsüz nitelikte olmasıdır.
C) 1. Yüz yüze olması- 2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olmaması- 3. Söz konusu iletişim sözlü nitelikte olmasıdır.
D) 1. Yüz yüze olması- 2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olmaması- 3. Söz konusu iletişimin sözsüz nitelikte olmasıdır.
E) 1. Yüz yüze olması- 2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması- 3. Söz konusu iletişim sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.

Cevap : E) 1. Yüz yüze olması- 2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması- 3. Söz konusu iletişim sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.

6. Göz bebeklerinin büyümesi ….., küçülmesi ise …… gösterir
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) hastalığı / sağlığı
B) büyüklüğü / küçüklüğü
C) heyecanı / karamsarlığı
D) hüznü/mutluluğu
E) ilgiyi ilgisizliği

Cevap : E) ilgiyi ilgisizliği

7. “Kahvehanede iki çay isterken kahveci sizi duysa bile sözlü olarak söylemenin yanında bir de elinizle iki işareti yaparsınız.”
Aşağıdaki kavramlardan hangisi “sözel iletiyi vurgulamak ya da açık hâle getirme” işlevinin adıdır?

A) Tekrarlama
B) Çelişme/Yalanlama
C) Vurgulama
D) Düzenleme
E) Tamamlama

Cevap : A) Tekrarlama

8. Etkin olmayan bir geribildirim için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Kişiyi ve kişiliği vurgular.
B) Mesajın anlamı ile doğrudan ilgisi yoktur.
C) Mesajın anlamını özel olarak içermez ve geneldir.
D) Zamanlama itibariyle hatalıdır.
E) Yapıcıdır ve davranış üzerinde durur.

Cevap : E) Yapıcıdır ve davranış üzerinde durur.

9. İki birey arasındaki ilişkinin dört aşaması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

A) Farkında olma aşaması- yüzeysel ilişki aşaması- ilişkisizlik- karşılıklı ilişki aşaması
B) İlişkisizlik-farkında olma aşaması-yüzeysel ilişki aşaması-karşılıklı ilişki aşaması
C) Yüzeysel ilişki aşaması- ilişkisizlik- farkında olma aşaması- karşılıklı ilişki aşaması
D) İlişkisizlik- yüzeysel ilişki aşaması- farkında olma aşaması- karşılıklı ilişki aşaması
E) Farkında olma aşaması- ilişkisizlik- yüzeysel ilişki aşaması-karşılıklı ilişki aşaması

Cevap : B) İlişkisizlik-farkında olma aşaması-yüzeysel ilişki aşaması-karşılıklı ilişki aşaması

10. Çekicilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Benlik saygısı düşük olan insanlar, başkalarının geri bildirimlerine çok az bağımlı oldukları için kendilerine olumlu davranan insanları daha az çekici bulurlar.
B) Kişilik özellikleri ihtiyaçları birbirine zit ancak birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olan bireyler birbirlerini çekici bulurlar.
C) İletişimi ödüllendirici olarak algılayan kişiler diğer insanlarla iletişimi çekici bulurlar.
D) Çeşitli konulara ilişkin tutumları farklı olan kişiler birbirini daha az çekici bulurlar.
E) Birbirlerine yakın kişiler daha fazla sevme ve sevmeme ilişkisi içine girerek fazla ilişkide bulundukları ve daha fazla ödül değişimi fırsatları olduğu için birbirlerini çekici bulurlar.

Cevap : A) Benlik saygısı düşük olan insanlar, başkalarının geri bildirimlerine çok az bağımlı oldukları için kendilerine olumlu davranan insanları daha az çekici bulurlar.

11. Yüz yüze iletişim kurulması gereken mesleklerde etkin bir iletişimin sağlanması için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda dikkat edilmesi vurgulanan noktalardan biri değildir?

A) Kişinin kendini çok iyi tanıması, tutum ve davranışlarını çok iyi bilmesi
B) Olumlu özelliklerini geliştirmesi
C) İnsanları olduğu gibi kabul etmemesi ve değiştirmeye çalışması
D) İletişim açısından yanlış gördüğü tutumları kontrol ederek düşünmesi
E) Diğerlerini anlama ve duygularını açıklama ve iletişim konusunda beceri kazanması

Cevap : C) İnsanları olduğu gibi kabul etmemesi ve değiştirmeye çalışması

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “etkili iletişim” kurabilmek için gerekli değildir?

A) Kişiye değil kişiliğe önem vermek
B) Uygun dil seçmek, açık ve doğru mesaj vermek
C) İki yönlü iletişim kurmak, geri bildirimde bulunmak
D) Göz teması sağlamak, beden diline dikkat etmek
E) Dinlemeyi öğrenmek, empati kurmak

Cevap : A) Kişiye değil kişiliğe önem vermek

13. “….., insanların iletişimi kendilerinin arzu edilen izlenimlerini yaratmak için kullandıklarını savunmaktadır. Birey kişiler arası iletişimi, diğer insanların kendisi hakkındaki izlenimlerini yönetmek için kullanmaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İlgi yönetimi
B) İzlenim yönetimi
C) İstek yönetimi
D) Arzu yönetimi
E) Ses yönetimi

Cevap : B) İzlenim yönetimi

14. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasındaki ilişkinin gelişmesi için gereken unsurlardan biri değildir?

A) İlişkisizlik
B) Farkında olma aşaması
C) Hayat tarzı
D) Karşılıklı ilişi aşaması
E) Yüzeysel ilişki aşaması

Cevap : C) Hayat tarzı

15. Karşı karşıya gelen iki kişi arasındaki ilk etkileşim, iletişim sürecinin önemli bir belirleyicisidir. Bu etkiyi yaratan faktörler, karşılaşılan kişinin beden dilinden, kullandığı kelimelere ve kişinin taşıdığı bütün araç- gereçlerden içinde bulunduğu fiziki ortam nesnelerine kadar geniş bir dağılım gösterir. İşte bütün bu faktörlerin bileşkesi “algılayan kişinin” değerlerinde bir yer bulur, o çerçeve içinde yorumlanır ve kişiye iletişimin ilk anında bir “karar” verdirir.
Yukarıda açıklaması yapılan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim süreci bir bütündür.
B) İletişimde ilk dakika
C) Sonraki adım
D) Karşılıklı iletişim
E) İletişim kişiye karşın değil kişiyle yapılır.

Cevap : B) İletişimde ilk dakika

16. “….., iletilmek istenen mesajın ilgili herkes tarafından anlaşılması amacıyla kanaat ya da düşüncenin, yazı, konuşma ve görsel araçlarla veya bunların bir arada kullanılmasıyla iletilmesi, alınması veya değiştirilmesi olarak tanımlanabilir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İletişim
B) Hedef
C) Mesaj
D) Halkla ilişkiler
E) Kaynak

Cevap : A) İletişim

17. İnanılırlık özelliği ….. olmak üzere iki bileşenden meydana gelmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) gürültü ve kodlama
B) ikna ve çaba
C) empati ve sempati
D) saygınlık ve güvenilirlik
E) dinleme ve konuşma

Cevap : D) saygınlık ve güvenilirlik

18. İletişim sürecinde mesafe kullanımı açısından “120-210 cm’lik alana” rahatlıkla kimler girebilir?

A) Konferans salonundaki dinleyiciler
B) Kişinin çevresindeki herkes
C) Kişinin metro yolculuğu sırasında çevresindeki kişiler
D) Kişinin çevresindeki arkadaş ve dostları
E) Kişinin çevresindeki hiç kimse

Cevap : D) Kişinin çevresindeki arkadaş ve dostları

19. “Kişinin kendi içinde anlamlar yaratması düşünme ya da içsel iletişim, başkalarıyla anlam alışverişi yapması da….. iletişimdir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) duyum
B) psikolojik
C) dinleme ve konuşma
D) kişiler arası
E) halkla ilişkiler

Cevap : D) kişiler arası

20. Karşınızdakinin alnı ile gözleri arasındaki bölgeye bakılarak yapılan bakışa ne denir?

A) Samimi bakış
B) Düz bakış
C) İlgisiz bakış
D) Resmi bakış
E) İlgili bakış

Cevap : D) Resmi bakış

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri

Auzef Yaşlı Bakımı, İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri Vize Soruları bankacilik ve sigortacilik

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!