auzefDevlet KuramlarıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Devlet Kuramları Ünite-1

Devlet Kuramları Ünite-1

#1. Platon’a göre aşağıdakilerden hangisi ideal devletin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : D) Devlet karşısında herkes eşit olmalı

#2. Toplum sözleşmesi kuramları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Toplum sözleşmesi her zaman çatışma ve kaosu bitirmek için yapılır

#3. Devlet olgusu aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilgili değildir?

Cevap : E) Eşitlikçilik

#4. Aşağıdakilerden hangisi Marxist devlet anlayışının bir özelliği değildir?

Cevap : A) Devlet tarihin nihai varış noktasıdır

#5. Aşağıdaki filozoflardan hangisinin devlet düşüncesi otoriter devlet kategorisi altında değerlendirilemez?

Cevap : C) J.Locke


#6. Aşağıdakilerden hangisi devletin oluşturucu ögelerinden biridir?

Cevap : C) Egemenlik

#7. Devlet kavramı ilk kez hangi filozofun yazılarında görülür?

Cevap : B) N.Machiavelli

#8. Cumhuriyet kavramı ilk kez hangi düşünürün yazılarında görülür?

Cevap : C) Cicero

#9. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan siyaset düşüncesi ile İslam siyaset düşüncesi arasındaki farkları açıklamada yanlıştır?

Cevap : C) İslam siyaset felsefesinde devlete isyan kesinlikle yasaklanmıştır

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Devlet Kuramları Ünite-1 Soruları

Devlet Nedir: Kavramsal ve Tarihsel Çerçeve

1- Devlet kavramı ilk kez hangi filozofun yazılarında görülür?

A) T.Hobbes
B) N.Machiavelli
C) J.Locke
D) J.J.Rousseau
E) J.Bodin

Cevap : B) N.Machiavelli

2- Devlet olgusu aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilgili değildir?

A) Yönetenlerin yönetilenler karşısındaki konumu
B) Halkın ortak çıkarları
C) Yönetme gücü
D) Toplumsal otorite
E) Eşitlikçilik

Cevap : E) Eşitlikçilik

3- Cumhuriyet kavramı ilk kez hangi düşünürün yazılarında görülür?

A) Aristo
B) Seneca
C) Cicero
D) Platon
E) Epikür

Cevap : C) Cicero

4- Aşağıdakilerden hangisi devletin oluşturucu ögelerinden biridir?

A) Milli Tarih
B) Ordu
C) Egemenlik
D) Ekonomi
E) Hiyerarşi

Cevap : C) Egemenlik

5- Platon’a göre aşağıdakilerden hangisi ideal devletin özelliklerinden biri değildir?

A) Devleti filozoflar yönetmeli
B) Yöneticiler liyakatli olmalı
C) İdeal devlet mutluluk aracı olmalı
D) Devlet karşısında herkes eşit olmalı
E) Devlet yöneticileri aile kurmamalı

Cevap : D) Devlet karşısında herkes eşit olmalı

6- Aşağıdaki filozoflardan hangisinin devlet düşüncesi otoriter devlet kategorisi altında değerlendirilemez?

A) N.Machiavelli
B) T.Hobbes
C) J.Locke
D) J.J.Rousseau
E) E.Bruke

Cevap : C) J.Locke

7- Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan siyaset düşüncesi ile İslam siyaset düşüncesi arasındaki farkları açıklamada yanlıştır?

A) Hristiyan siyaset felsefesinde temel sorun iktidarın kaynağı ve kullanımıdır
B) İslam siyaset felsefesi devletin vasıflarından ziyade yöneticinin vasıflarına odaklanır
C) İslam siyaset felsefesinde devlete isyan kesinlikle yasaklanmıştır
D) Hristiyan siyaset felsefesinde hükümdar iktidarını Tanrıdan alır
E) Hristiyan siyaset felsefesinde insan hem lokal hem Tanrı devletine bağlıdır

Cevap : C) İslam siyaset felsefesinde devlete isyan kesinlikle yasaklanmıştır

8- Toplum sözleşmesi kuramları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bireyler toplum sözleşmesi ile toplumsal hayata geçer
B) Her türden toplum sözleşmesi kuramında belirli bir ölçüde irade devri vardır
C) Devlet toplum sözleşmesinin sonucu olarak doğar
D) Toplum sözleşmesi her zaman çatışma ve kaosu bitirmek için yapılır
E) Özel mülkiyetin ortaya çıkışı toplum sözleşmesine gerek olan durumu yaratabilir

Cevap : D) Toplum sözleşmesi her zaman çatışma ve kaosu bitirmek için yapılır

9- Aşağıdakilerden hangisi Marxist devlet anlayışının bir özelliği değildir?

A) Devlet tarihin nihai varış noktasıdır
B) Devlet bir üst-yapı unsurudur
C) Devlet burjuva sömürüsünün bir aracıdır
D) Devlet yanlış-bilincin bir sonucudur
E) Devlet sınıflı bir toplumsal yapının sonucudur

Cevap : A) Devlet tarihin nihai varış noktasıdır

Devlet Kuramları

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Devlet Kuramları Ünite-1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!