auzefDevlet KuramlarıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Devlet Kuramları Ünite-7

Devlet Kuramları Ünite-7

#1. “Seçkinciler, toplumu daha iyi anlamak için ……………” Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Cevap : C) Gözleme dayalı yönteme başvururlar

#2. Aşağıdakilerden hangisi seçkinci kuramın temel görüşlerinden birisi değildir?

Cevap : E) Liberal demokraside gerçek bir reform yapmak mümkün ve gereklidir

#3. Robert Michels’in “örgüt” dinamiği aşağıdakilerden hangi olguyu açıklar?

Cevap : E) Toplumsal kurumların oligarşik yapısını

#4. “Temsili demokrasi ile seçkinci kuramın yakınlaşmasını mümkündür” ifadesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru eşleşmeyi gösterir?

Cevap : B) Vincent Mosca/demokratik seçkincilik

#5. Aşağıdakilerden hangisi seçkinci kuramların önde gelen üç kuramcısıdır?

Cevap : D) Gaetano Mosca – Vilfredo Pareto – Robert Michels


#6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi seçkinci kuramların “değerlere” ilişkin bakışı olamaz?

Cevap : D) Devlet kuramı ve siyasal değerler arasındaki ilişki kurulabileceğini varsayarlar.

#7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi radikal seçkinciliğin argümanlarından birisidir?

Cevap : C) İktidar seçkinleri büyük işadamları, üst düzey askerler ve siyasi kliklerden oluşur.

#8. Seçkinler sınıfını “yönetici seçkinler” ve “yönetici olmayan seçkinler” olarak niteleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Vilfredo Pareto

#9. "Seçkinci kuramlar açısından insan varoluşunun temel özelliği …………..." Yukarıdaki ifadede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : A) İktidar istencidir

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Devlet Kuramları Ünite-7 Soruları

Seçkinlik Kuramı

1- Aşağıdakilerden hangisi seçkinci kuramların önde gelen üç kuramcısıdır?

A) Vilfredo Pareto – Robert Michels – Joseph Schumpeter
B) Joseph Schumpeter – Wright Mills – Vilfredo Pareto
C) Robert Michels – Wright Mills – Joseph Schumpeter
D) Gaetano Mosca – Vilfredo Pareto – Robert Michels
E) Gaetano Mosca – Wright Mills – Robert Michels

Cevap : D) Gaetano Mosca – Vilfredo Pareto – Robert Michels

2- Seçkinler sınıfını “yönetici seçkinler” ve “yönetici olmayan seçkinler” olarak niteleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vilfredo Pareto
B) Gaetano Mosca
C) Robert Michels
D) Joseph Schumpeter
E) Wright Mills

Cevap : A) Vilfredo Pareto

3- Robert Michels’in “örgüt” dinamiği aşağıdakilerden hangi olguyu açıklar?

A) Siyasi iktidarın doğasını
B) Çok partili sistemin işleyişini
C) Uluslararası sistemi
D) Demokratik yönetimin zaafiyetini
E) Toplumsal kurumların oligarşik yapısını

Cevap : E) Toplumsal kurumların oligarşik yapısını

4- “Temsili demokrasi ile seçkinci kuramın yakınlaşmasını mümkündür” ifadesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru eşleşmeyi gösterir?

A) Max Weber/ demokratik eğilimler
B) Vincent Mosca/demokratik seçkincilik
C) Schumpeter/rekabetçi seçim
D) Wright Mills/seçkinlerin üstünlüğü
E) Vilfredo Pareto/Aristokratik demokrasi

Cevap : B) Vincent Mosca/demokratik seçkincilik

5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi radikal seçkinciliğin argümanlarından birisidir?

A) İktidar seçkinleri sadece ülkedeki büyük işadamlarıdır
B) Siyasi kararların tamamı yasama organları tarafından alınır
C) İktidar seçkinleri büyük işadamları, üst düzey askerler ve siyasi kliklerden oluşur.
D) Lobiler ve siyasi klikler karar sürecinde rol alamazlar
E) Sivil ve asker bürokrasi karar süreçlerinin dışındadır

Cevap : C) İktidar seçkinleri büyük işadamları, üst düzey askerler ve siyasi kliklerden oluşur.

6- “Seçkinciler, toplumu daha iyi anlamak için ……………”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Spekülatif kuramlara başvururlar
B) Marxist analiz yöntemini kullanırlar
C) Gözleme dayalı yönteme başvururlar
D) Üretim biçimi ve üretim araçlarına odaklanırlar
E) Hiçbirisi

Cevap : C) Gözleme dayalı yönteme başvururlar

7- “Seçkinci kuramlar açısından insan varoluşunun temel özelliği ……………”
Yukarıdaki ifadede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İktidar istencidir
B) Düzen arzusudur
C) Çatışma eğilimidir
D) Mutluluk arayışıdır
E) İyi yaşam beklentisidir

Cevap : A) İktidar istencidir

8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi seçkinci kuramların “değerlere” ilişkin bakışı olamaz?

A) Ütopya karşıtı ve gerçekçidirler.
B) Liberal demokrasi idealinin uygulamalarla uyuşmadığını varsayarlar.
C) Ampirik verirlerin nesnel açıklayıcılığına güvenirler
D) Devlet kuramı ve siyasal değerler arasındaki ilişki kurulabileceğini varsayarlar.
E) Temsili demokrasilerde halkın iktidar üzerinde sınırlı denetimini öngörürler.

Cevap : D) Devlet kuramı ve siyasal değerler arasındaki ilişki kurulabileceğini varsayarlar.

9- Aşağıdakilerden hangisi seçkinci kuramın temel görüşlerinden birisi değildir?

A) Seçim ve partiler arası rekabetin sınırlarına vurgu yaparlar
B) Önemli kararlar küçük bir idareciler zümresi tarafından alınır.
C) Seçimler ve partiler arası rekabet sınırlıdır
D) Liberal demokratik siyaseti boş bir faaliyet olmaktan öte geçemez
E) Liberal demokraside gerçek bir reform yapmak mümkün ve gereklidir

Cevap : E) Liberal demokraside gerçek bir reform yapmak mümkün ve gereklidir

Devlet Kuramları

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Devlet Kuramları Ünite-7

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!