auzefDevlet KuramlarıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Devlet Kuramları Ünite-8

Devlet Kuramları Ünite-8

#1. Aşağıdaki isimlerden hangisi Batı Marxizmi yada Avrupa Marsizmi olarak nitelenen akımın öncüleri arasında sayılmaz?

Cevap : C) Frederick Hayek

#2. II. Enternasyonel toplantısına damgasını vuran konular hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Cevap : E) Tartışılan konular hakkında ortak bir sonuç bildirgesi imzalandı

#3. Aydınlanmacı hümanizm, ekonomik belirlenimcilik, maddeci tarih anlayışı ve diyalektik yöntemleri kullanan Marx için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C) Tarihi büyük fikirlerin yaptığına inanır

#4. Neo-Marxistler gelişmiş kapitalist ülkelerde …………. konularına eğildiler” Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Cevap : B) Refah uygulamaları ve karma ekonomik sistemin gelişmesi

#5. Yeni-sol ve kültürel çalışmaların kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Stuart Hall


#6. Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın “işlevsel devlet” yaklaşımı açısından geçerli bir ifade olamaz?

Cevap : A) Toplumsal sistemin eşgüdümlenme gereği

#7. Yetkeci (otoriter) devletçilik hangi Marxist düşünüre ait bir kavramdır?

Cevap : D) Nikos Pouluntzas

#8. “Marx’a göre devlet ……” Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : A) Arasalçıdır

#9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Althusser’in Marxizm eleştirisi için söylenemez?

Cevap : E) Bireyler toplumsal yapıların yasalarını şekillendirir

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Devlet Kuramları Ünite-8 Soruları

Marksist Devlet Kuramı

1- Aydınlanmacı hümanizm, ekonomik belirlenimcilik, maddeci tarih anlayışı ve diyalektik yöntemleri kullanan Marx için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eleştirel bir düşünürdür
B) Usta bir sentezleyicidir
C) Tarihi büyük fikirlerin yaptığına inanır
D) Materyalist bakış açısına sahiptir
E) Diyalektik yönteme sadık kalır

Cevap : C) Tarihi büyük fikirlerin yaptığına inanır

2- “Marx’a göre devlet ……”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Arasalçıdır
B) Hegemoniktir
C) Sentezcidir
D) Mutlak tarih yapıcıdır
E) Uzlaştırıcıdır

Cevap : A) Arasalçıdır

3- Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın “işlevsel devlet” yaklaşımı açısından geçerli bir ifade olamaz?

A) Toplumsal sistemin eşgüdümlenme gereği
B) Sermaye birikim sürecini garanti etmek
C) Yüksek işbölümünün etkisi gözardı edilemez
D) Hukuk, din, eğitim ve aile gibi kurumlar üst yapıdır
E) Altyapı ve üst yapı ilişkisi devletin katı bir denetimi altında olmalıdır

Cevap : A) Toplumsal sistemin eşgüdümlenme gereği

4- II. Enternasyonel toplantısına damgasını vuran konular hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Seçimler yoluyla burjuva partileriyle koalisyon mümkün müdür?
B) Sosyalizm demokratik yolla gerçekleşebilir mi?
C) Dünya çapında devrimleri tetikleyecek dinamik nedir?
D) Kautsky ve Lenin çevresinde revizyonist ve devrim taraflısı iki grup oluştu
E) Tartışılan konular hakkında ortak bir sonuç bildirgesi imzalandı

Cevap : E) Tartışılan konular hakkında ortak bir sonuç bildirgesi imzalandı

5- Aşağıdaki isimlerden hangisi Batı Marxizmi yada Avrupa Marsizmi olarak nitelenen akımın öncüleri arasında sayılmaz?

A) Jean-Paul Sartre
B) Antonio Gramsci
C) Frederick Hayek
D) Frankfurt Okulu
E) Thedor W. Adorno

Cevap : C) Frederick Hayek

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Althusser’in Marxizm eleştirisi için söylenemez?

A) Marx özneyi ve öznenin niyetini tarihsel materyalizmden tamamen dışlar
B) Marxizm, iktisadi, siyasi ideolojik ve bilimsel
C) Yapısalcı yöntem her bir yapıya içkin çelişkilerin belirlenmesini önemser
D) Esas olan toplumsal yapılardaki değişim yasalarının ortaya çıkarılmasıdır
E) Bireyler toplumsal yapıların yasalarını şekillendirir

Cevap : E) Bireyler toplumsal yapıların yasalarını şekillendirir

7- Yeni-sol ve kültürel çalışmaların kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Loise Althusser
B) Antonio Gramsci
C) Thedor Adorno
D) Walter Benjamin
E) Stuart Hall

Cevap : E) Stuart Hall

8- Neo-Marxistler gelişmiş kapitalist ülkelerde …………. konularına eğildiler”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Kapitalist sınıflar arası uzlaşma ve doğrudan yönetime gelmesi
B) Refah uygulamaları ve karma ekonomik sistemin gelişmesi
C) Toplumsal alt yapı-üst yapı ilişkisi ve devletin rolü
D) Devlet aygıtının yapısı ve kapitalist sınıfla ilişkisi
E) Sınıfsal tahakküm ve sınıfsal çelişki

Cevap : B) Refah uygulamaları ve karma ekonomik sistemin gelişmesi

9- Yetkeci (otoriter) devletçilik hangi Marxist düşünüre ait bir kavramdır?

A) Antonio Gramsci
B) Louis Althusser
C) Stuart Hall
D) Nikos Pouluntzas
E) Jean-Paul Sartre

Cevap : D) Nikos Pouluntzas

Devlet Kuramları

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Devlet Kuramları Ünite-8

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!