auzefsosyolojiSosyoloji Tarihi-2

Sosyoloji Tarihi-2 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Sosyoloji Tarihi-2 2022-2023 Vize Soruları

#1. Durkheim hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

Cevap : B) Akademik yaşamı boyunca sosyolojinin yanı sıra pedogoji dersleride vermiştir

Émile Durkheim, sosyoloji alanında önemli katkılarda bulunmuş bir Fransız sosyologdur. Akademik kariyeri boyunca sosyoloji alanında temel eserler vermiş ve aynı zamanda eğitim sosyolojisi üzerine de çalışmalar yapmıştır. Durkheim, sosyolojinin akademik disiplin olarak kurumsallaşmasına öncülük etmiş ve birçok üniversitede sosyoloji dersleri vermiştir. Bu bağlamda, B) Akademik yaşamı boyunca sosyolojinin yanı sıra pedogoji dersleri de vermiştir ifadesi doğrudur.

#2. Pareto entelektüel manipülasyonlarla itaat sağlayan yöneticileri nasıl niteler?

Cevap : B) Tilki

Vilfredo Pareto, yöneticileri ve liderleri, toplumsal etkileşimlerde ve yönetim biçimlerinde kullandıkları stratejilere göre sembolik hayvanlarla nitelendiren bir sınıflandırma yapmıştır. Bu sınıflandırmada, entelektüel manipülasyonlarla itaat sağlayan ve zekalarını, kurnazlıklarını kullanarak toplumsal ve politik güç elde eden liderleri “tilkiler” olarak adlandırmıştır. Pareto’nun bu sınıflandırmasında tilkiler, zekaları ve kurnazlıkları ile öne çıkan, dolaylı yollardan ve manipülasyon yoluyla hedeflerine ulaşmaya çalışan liderleri ifade eder. Diğer yandan, aslanlar daha çok güç ve otorite kullanarak yönetimlerini sürdüren liderleri simgeler.
Bu bağlamda, Pareto’nun entelektüel manipülasyonlarla itaat sağlayan yöneticileri nasıl nitelendirdiği sorusunun cevabı B) Tilki dir.

#3. I- Organik dayanışma II- Mekanik dayanışma III- Tanımsız tutarsız homojenlik IV- Tanımlı tutarlı heterojenlik V- Cemiyet VI- Cemaat Yukarıdakilerden hangileri geleneksel toplum yapısını nitelemek üzere geliştirilen kavramlardır?

Cevap : A) II-III-VI

#4. Durkheim modern toplumda artan intaharlara karşı düzensizliği çare olarak aşağıdakilerden hangisini önerir?

Cevap : B) Meslek birliklerinin güçlendirilmesi

Émile Durkheim, modern toplumda artan intihar oranlarını ve toplumsal düzensizliği analiz etmiş ve çeşitli çözüm önerileri sunmuştur. Durkheim, özellikle intihar konusunu detaylı bir şekilde ele aldığı çalışmasında, toplumsal bağların zayıflamasının bireyler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmiştir. Bu bağlamda, Durkheim modern toplumda düzensizliğin çözümü olarak B) Meslek birliklerinin güçlendirilmesi ni önerir. Durkheim’a göre, meslek birlikleri, bireyler arasında dayanışma hissini güçlendirecek ve modern toplumun bireyselleşme eğilimlerine karşı bir tampon görevi görecektir. Meslek birlikleri, bireyleri bir araya getiren ve ortak çıkarlar etrafında birleştiren sosyal kurumlar olarak görülür ve bu şekilde toplumsal düzenin ve bütünlüğün sağlanmasına katkıda bulunurlar.

 

#5. Bir davranış, belli bir toplum için suç iken diğer bir toplum için suç olmayabilir ya da zamanla suç olmaktan çıkabilir. Yukarıdaki açıklamadan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

Cevap : C) Suç göreceli bir olgudur.


#6. Weber modern kapitalizmin doğuşunda dini-kültürel etkenlerin etkili olduğunu göstererek aşağıdaki kuramlardan hangisini tartışmaya açmıştır?

Cevap : A) Tarihsel materyalizm kuramı

#7. Fransa'da sosyolojinin bilimsel meşruiyet kazanma sürecinde Durkheim'ın en önemli entelektüel rakiplerinden biri olan düşünür aşağidakilerden hangisidir?

Cevap : C) Tarde

#8. Klasik sosyologlar arasında sayılmakla birlikte matematiksel iktisat alanında da önemli çalışmaları olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Pareto

#9. Marx ve Pareto hakkındaki aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?

Cevap : A) Her ikisi de evrimci- ilerlemeci bir tarih düşüncesini benimser

-A) Karl Marx, evrimci-ilerlemeci bir tarih düşüncesini benimserken, Pareto’nun bakış açısı bu kadar lineer ve ilerlemeci değildir. Marx, tarih boyunca sınıf mücadelelerinin toplumun ilerlemesini şekillendirdiğini savunurken, Pareto daha çok toplumsal fenomenlerin döngüsel doğasına ve elitler arasındaki dönüşüme odaklanır.
-B) Marx, toplumsal koşulların meşrulaştırılmasında ideolojinin rolünü vurgularken, Pareto kültürel temsillerin ve toplumsal meşrulaştırmanın önemini kabul eder ama onların vurgusu ve analiz yöntemleri farklıdır.
-C) Her ikisi de iktisadi çıkarların toplumsal dinamiklerde önemli bir rol oynadığını kabul eder.
-D) Marx, kaynakların dağılımındaki eşitsizliklerin toplumsal değişimin itici gücü olduğunu vurgularken, Pareto da toplumsal sistemlerdeki dengesizliklerin ve elitlerin dolaşımının önemini tanır.
-E) Bu ifade genel olarak her iki düşünür için de geçerli olabilir, ancak daha çok metodolojik bir yaklaşımı ifade eder ve her iki teorisyenin de çalışmalarında yer alan toplumsal süreçler arasındaki ilişkileri kabul ettiği varsayılabilir.
Bu bağlamda, A) Her ikisi de evrimci-ilerlemeci bir tarih düşüncesini benimser ifadesi doğru değildir. Pareto, Marx’ın aksine, tarih boyunca ilerlemeci bir evrimin kaçınılmaz olduğu düşüncesini benimsemez. Pareto’nun analizleri, toplumsal ve ekonomik sistemlerdeki döngüsel değişimlere ve elitlerin dönüşümüne odaklanır, bu da onun tarih anlayışının Marx’ınkinden farklı olduğunu gösterir.

#10. Pareto seçkinler olarak adlandırdığı toplumsal kesimi nasıl tanımlar?

Cevap : E) Etkinlik kollarında en yüksek göstergelere sahip bireylerden oluşan toplumsal sınıf

Vilfredo Pareto, toplumsal seçkinleri (elitleri), toplumun çeşitli etkinlik alanlarında en yüksek başarıyı gösteren ve bu nedenle toplumsal, ekonomik veya politik güce sahip bireyler olarak tanımlar. Pareto’nun teorisine göre, seçkinler toplumun her alanında liderlik eden ve o alanda en yüksek performansı sergileyen kişilerdir. Bu, sadece politika veya ekonomi ile sınırlı değil, bilim, sanat, eğitim gibi alanları da kapsar. Pareto, toplumun dinamik yapısını anlamak için seçkinlerin dolaşımını (elit dönüşümü) inceler ve toplumlar arasındaki güç dengesinin bu seçkinler arasındaki dönüşümle şekillendiğini öne sürer.
Bu tanıma en uygun ifade E) Etkinlik kollarında en yüksek göstergelere sahip bireylerden oluşan toplumsal sınıf seçeneğidir. Pareto’nun seçkinler teorisi, toplumsal sınıflandırmayı ve güç dinamiklerini anlamada önemli bir teorik çerçeve sunar.


#11. Araştırmalarımın temel amacı, doğa bilimlerinde parlak sonuçlar veren deneysel yöntemi sosyal bilimlere uygulamak. Yukarıdaki ifadesiyle Pareto, toplum bilimsel yaklaşımının hangi karakteristik özelliğini vurgulamaktadır?

Cevap : B) Pozitivist

#12. Pareto'nun Mussolini tarafından -modern zamanların en sıra dışı sosyolojik kavrayışı- olarak nitelendirilen kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Seçkinler Kuramı

#13. Durkheim'in sosyoloji alanında ekolleşmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

Cevap : E) Sosyolojik çözümlemede bireysel özellikleri öne çıkarması

Émile Durkheim, sosyoloji alanında önemli bir ekolün kurucusu olarak kabul edilir. Onun bu alanda ekolleşmesi, çeşitli faktörlere dayanır, ancak E) Sosyolojik çözümlemede bireysel özellikleri öne çıkarması Durkheim’ın sosyolojiye katkılarını açıklamak için uygun bir seçenek değildir. Durkheim, bireyden ziyade toplumsal olguları ve bunların birey üzerindeki etkisini vurgulayan bir yaklaşımı benimsemiştir. Onun çalışmaları, toplumsal yapıların, kurumların ve normların bireyin davranışları ve bilinç durumları üzerindeki etkisine odaklanır. Durkheim için sosyoloji, bireyin ötesindeki toplumsal gerçeklikleri inceleyen bir bilimdir.
Diğer seçenekler Durkheim’ın sosyoloji alanında ekolleşmesine katkıda bulunan önemli faktörlerdir:
A) L’Année sociologique dergisini kurması, sosyolojik araştırmaların yayılmasına ve disiplinin kurumsallaşmasına yardımcı olmuştur.
B) Yöntemsel ve ampirik bakımdan güçlü eserler ortaya koyması, sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesine katkı sağlamıştır.
C) Öğrenci ve meslektaşlarıyla Fransız üniversitelerinde kolektif çalışmalar yürütmesi, sosyolojik araştırma ve düşünceyi geliştirmiştir.
D) III. Cumhuriyet’in resmi makamlarınca desteklenmesi, sosyolojinin Fransa’da akademik ve toplumsal alanda tanınmasını ve gelişimini teşvik etmiştir.
Bu nedenle, Durkheim’in sosyoloji alanında ekolleşmesi E) Sosyolojik çözümlemede bireysel özellikleri öne çıkarması ile açıklanamaz.

#14. Bir toplumsal olgunun belirleyici nedenini ..... arasında değil, ondan önceki.....arasında aramak gerekir. Durkheim'in sosyolojik teorisi dikkate alındığında, yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) bireysel bilinç halleri-toplumsal olgular

#15. Durkheim Comte’un düşüncelerini genel olarak benimsemiş ancak özellikle bir konuda ondan ayrılmıştır. Durkheim in Comte’ tan farklılaştığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Modern toplum için yeni yapay bir din kurulması

Émile Durkheim ve Auguste Comte, sosyolojinin temellerini atan düşünürlerdir ve her ikisi de toplumun yapısını ve işleyişini bilimsel yöntemlerle incelemenin önemini vurgulamışlardır. Ancak Durkheim, Comte’un düşüncelerinden önemli bir noktada ayrılır: Comte, modern toplumun sorunlarını çözmek için yeni bir tür -yapay din- oluşturulmasını önermişken, Durkheim bu fikri benimsemez. Durkheim, toplumsal dayanışma ve ahlaki değerlerin önemini vurgulasa da, Comte’un önerdiği gibi yapay bir din oluşturulması gerektiğini savunmamıştır. Onun için din, toplumsal yapının ve dayanışmanın doğal bir ürünüdür ve toplumsal bağların güçlendirilmesinde önemli bir rol oynar, ancak bu, Comte’un önerdiği anlamda yeni bir din yaratılmasını gerektirmez.
Bu nedenle, Durkheim’in Comte’tan farklılaştığı konu E) Modern toplum için yeni yapay bir din kurulması dır.


#16. ........... çok gelişmiş toplumlarda birey kendinin sahibi değildir, tam anlamıyla toplumun istediği gibi bir nesnedir. Durkheime ait bu önermeyi tamamlayan uygun ifade hangisidir?

Cevap : A) Mekanik dayanışmanın

#17. Durkheim’a göre anomik intihar oranları, toplumsal ........... derecesini ölçmek için son derece uygun bir göstergedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) düzenleme

Émile Durkheim, sosyolojinin kurucularından biri olarak kabul edilir ve intihar üzerine yaptığı çalışmalar, sosyolojik teorinin temel taşlarından biridir. Durkheim’a göre anomik intihar, toplumsal düzenin veya normların çöküşü durumunda meydana gelir. Anomik intihar, toplumun norm ve değerlerindeki hızlı değişikliklerin bireyler üzerinde yarattığı düzensizlik ve yönsüzlük durumunda ortaya çıkar. Bu bağlamda, Durkheim anomik intihar oranlarını toplumsal düzenin veya normların bozulması ve yetersizliğinin bir göstergesi olarak kullanır.
Bu nedenle, boş bırakılan yere en uygun seçenek “B) düzenleme”dir. Çünkü Durkheim’ın teorisinde vurgulanan, toplumsal düzenin veya normların çöküşü ve bu çöküşün bireyler üzerindeki etkisidir.

#18. Durkheim aynı zamanda doktora tezi olan 1893 tarihli eserinde kendisinden önce daha ziyade ekonomik ve psikolojik faktörlere bağlı olarak ele alınan bir kavramı -toplumsal bir olgu- olarak incelemiştir. Bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) iş bölümü

Émile Durkheim, doktora tezi olan 1893 tarihli -İş Bölümünün Sosyolojik Metodu- (De la division du travail social) adlı eserinde, daha önce çoğunlukla ekonomik ve psikolojik faktörlere bağlı olarak ele alınan iş bölümünü toplumsal bir olgu olarak incelemiştir. Bu çalışmada Durkheim, iş bölümünün sadece ekonomik bir gereklilikten çok, toplumsal dayanışmayı sağlayan ve toplumu bir arada tutan temel bir mekanizma olduğunu savunmuştur. Dolayısıyla, Durkheim’ın kendisinden önce ekonomik ve psikolojik faktörlere bağlı olarak ele alınan ancak kendisinin toplumsal bir olgu olarak incelediği kavram E) iş bölümü dür.

#19. Organik dayanışma aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkan bir artışın neticesidir?

Cevap : B) iş bölümü

#20. Bireylerin tutkularını gizlemek ya da akılcı olmayan öneri ya da davranışlarına akılcı bir görünüş vermek için başvurduğu entelektüel doğrulama sistemleridir. Yukarıdaki tanım Pareto nun hangi kavramına aittir?

Cevap : B) Türev

Vilfredo Pareto’nun tortu ve türev kavramlarına ilişkin teorisine atıfta bulunuyor gibi görünse de, en uygun seçenek tortu değil, türev dir. Pareto’nun teorisinde tortular (residues), bireylerin eylemlerini yönlendiren içsel eğilimleri ifade ederken, türevler (derivations), bireylerin bu eylemleri akılcı veya mantıklı bir temele oturtmak için geliştirdikleri açıklamalar, teoriler veya ideolojilerdir. Bu tanım, bireylerin akılcı olmayan davranışlarını mantıklı gibi göstermek için kullandıkları entelektüel doğrulama sistemlerini açıklar, ki bu Pareto’nun türev kavramıyla örtüşmektedir.


#21. İdeal tip kavramını sosyal bilimlere kazandıran sosyolog hangisidir?

Cevap : D) Weber

İdeal tip kavramını sosyal bilimlere kazandıran sosyolog Max Weber’dir. Weber, bu kavramı, sosyal olguları analiz etmek ve anlamak için kullanılan teorik bir araç olarak geliştirmiştir. İdeal tip, gerçek dünyadaki sosyal olguların saf formunu temsil eden, bu olguların en önemli özelliklerini ve ilişkilerini vurgulayan bir modeldir. Weber, ideal tiplerin gerçeklikten soyutlanmış, analiz ve karşılaştırma amacıyla oluşturulmuş kavramsal araçlar olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle, doğru cevap D) Weber dir.

#22. I- Weber II- Durkheim III- Pareto a. Ekonomi ve toplum b. Genel sosyoloji üzerine inceleme c. Sosyolojik yöntemin kuralları Yukarıda verilen yazarlar ve eserlerinin doğru eşleştirildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) I-a/II-c/III-b

#23. Durkheim'ın Toplumsal İşbölümü adlı eserinde açıkladığı dayanışma tipleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : E) Mekanik Dayanışma-Organik Dayanışma

#24. Pareto nun geliştirdiği duygu teorisi hangi temel önermeye dayanmaktadır?

Cevap : A) İnsan sergilediği mantıksız eylemleri mantıksallaştırma eğilimindedir.

Vilfredo Pareto, sosyoloji ve ekonomi alanlarında önemli katkılarda bulunmuş bir düşünürdür ve onun geliştirdiği teorilerden biri, insanların eylemlerinin çoğunlukla duygusal olduğu ve sonradan bu eylemleri mantıksal olarak haklı çıkarmaya çalıştıkları fikrine dayanır. Pareto’ya göre, insanlar genellikle duygusal kararlar alır ve bu kararları sonradan mantıklıymış gibi göstermeye çalışır. Bu, insan davranışının anlaşılmasında önemli bir perspektif sunar ve insanların çoğu zaman duygusal dürtülerle hareket ettiğini, ancak bu hareketlerini akılcı gerekçelerle süslediğini öne sürer.
Bu açıklamaya dayanarak, doğru seçeneğin A) İnsan sergilediği mantıksız eylemleri mantıksallaştırma eğilimindedir. olduğu görülmektedir. Pareto’nun duygu teorisi, insanların mantıksız eylemlerini sonradan mantıklı bir çerçevede açıklama eğilimini vurgular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Sosyoloji Tarihi-2 2022-2023 Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Auzef Sosyoloji Lisans
Ders : Sosyoloji Tarihi-2
Dönem: Bahar Dönemi

Auzef Sosyoloji Tarihi-2 2022-2023 Vize Soruları

Sosyolojinin Pencerelerinden Toplumsal Yapı ve Değişim

Giriş:

Sosyoloji, toplumun yapısını, işleyişini ve değişimini inceleyen bir bilim dalıdır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Sosyoloji Lisans programının bir parçası olan “Sosyoloji Tarihi-2” dersi, bu bilim dalının kökenleri, temel teorileri ve metodolojileri üzerine odaklanır. Bu makale, sosyolojik düşüncenin evrimini ve toplumsal yapılarla ilgili temel kavramları ele alarak, öğrencilere sosyolojik perspektifleri anlamalarında yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

1. İş Bölümü ve Toplumsal Dayanışma

Émile Durkheim, modern toplumların karmaşıklığının artmasıyla birlikte “organik dayanışmanın” ön plana çıktığını belirtir. Bu dayanışma formu, iş bölümünün artması ve bireylerin birbirlerine olan bağımlılıklarının derinleşmesi sonucu ortaya çıkar. Durkheim’a göre, iş bölümü, toplumsal entegrasyonu ve bireysel özgürlükleri artırır.

2. Durkheim ve Sosyolojik Ekol

Durkheim’ın sosyolojiye katkıları, metodolojik rigor ve toplumsal fenomenlerin sistematik bir şekilde incelenmesine yönelik vurgusu ile öne çıkar. “L’Année Sociologique” dergisinin kuruluşu ve Fransız üniversitelerindeki kolektif çalışmalar, sosyolojinin akademik bir disiplin olarak yerleşmesinde önemli rol oynamıştır. Durkheim’ın bireysel özellikleri değil, toplumsal faktörleri analiz etme eğilimi, onun metodolojik yaklaşımının temelini oluşturur.

3. Pozitivizm ve Sosyal Bilimler

Vilfredo Pareto, pozitivizmin sosyal bilimlere uygulanmasının önemini vurgular. Pozitivist yaklaşım, sosyal bilimlerde deneysel yöntemlerin kullanılmasını ve gözlemlenebilir gerçeklikler üzerine kurulu teorilerin geliştirilmesini savunur. Pareto’ya göre, toplumsal olguları mantıklı ve sistemli bir şekilde incelemek, sosyal bilimlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır.

4. Seçkinler Teorisi

Pareto’nun “Seçkinler Teorisi”, toplumsal sınıflar ve güç dinamikleri üzerine önemli bir katkıdır. Pareto, toplumda etkinlik kollarında en yüksek performansı gösteren bireylerin “seçkin” olarak adlandırılabileceğini öne sürer. Bu teori, toplumsal değişim ve güç dengelerinin anlaşılmasında kritik bir perspektif sunar.

5. Durkheim ve Eğitim

Durkheim, sosyoloji kadar eğitimin de toplum için hayati öneme sahip olduğunu savunur. Ona göre, eğitim, toplumsal değerlerin, normların ve beklentilerin yeni nesillere aktarılmasında merkezi bir role sahiptir. Durkheim, akademik kariyeri boyunca sosyoloji derslerinin yanı sıra pedagoji üzerine de dersler vermiş ve eğitimin toplumsal işlevine dair önemli çalışmalar yapmıştır.

6. Toplumsal İşbölümü

Durkheim’ın “Toplumsal İşbölümü” eseri, toplumsal dayanışma tiplerini mekanik ve organik olarak iki ana kategoride inceler. Geleneksel toplumlarda hakim olan mekanik dayanışma, benzerliklere dayanırken; modern toplumlardaki organik dayanışma, iş bölümü ve bireyler arası bağımlılık üzerine kuruludur. Bu ayrım, toplumların nasıl bir arada tutulduğunu ve sosyal düzenin nasıl sağlandığını anlamamıza yardımcı olur.

Sonuç:

Sosyoloji Tarihi-2 dersi kapsamında ele alınan teoriler ve kavramlar, toplumsal yapı ve değişim üzerine derinlemesine bir anlayış geliştirmemize olanak tanır. Durkheim ve Pareto gibi düşünürlerin çalışmaları, sosyolojik düşüncenin zenginliğini ve çeşitliliğini gösterir. Bu makale, @lolonolo_com tarafından sunulmuş olup, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere sosyoloji alanında güçlü bir temel sağlamayı amaçlamaktadır. Sosyolojinin pencerelerinden bakarak toplumu daha iyi anlamak, bireyler olarak kendi yerimizi ve sorumluluklarımızı kavramamızı sağlar.

@lolonolo_com

Auzef Sosyoloji Tarihi-2 2022-2023 Vize Soruları

1- Organik dayanışma aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkan bir artışın neticesidir?

A) Anomi
B) iş bölümü
C) Dindarlasma
D) DÜzenleme
E) Bütünleşme

Cevap : B) iş bölümü

2- Durkheim’in sosyoloji alanında ekolleşmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A) L’Année sociologique dergisini kurması
B) Yöntemsel ve ampirik bakımdan güçlü eserler ortaya koyması
C) Öğrenci ve meslektaşlarıyla Fransiz üniversitelerinde kolektif çalışmalar yürütmesi
D) III. Cumhuriyetin resmi makamlarınca desteklenmesi
E) Sosyolojik çözümlemede bireysel özellikleri öne çıkarması

Cevap : E) Sosyolojik çözümlemede bireysel özellikleri öne çıkarması

3- Araştırmalarımın temel amacı, doğa bilimlerinde parlak sonuçlar veren deneysel yöntemi sosyal bilimlere uygulamak.
Yukarıdaki ifadesiyle Pareto, toplum bilimsel yaklaşımının hangi karakteristik özelliğini vurgulamaktadır?

A) idealist
B) Pozitivist
C) ilerlemeci
D) Materyalist
E) Seçkinci

Cevap : B) Pozitivist

4- Pareto’nun Mussolini tarafından -modern zamanların en sıra dışı sosyolojik kavrayışı- olarak nitelendirilen kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otokrasi Kurami
B) Denge Kuraml
C) Totalitarizm Kuramı
D) Türevler ve Tortular Kuramı
E) Seçkinler Kuramı

Cevap : E) Seçkinler Kuramı

5- Pareto seçkinler olarak adlandırdığı toplumsal kesimi nasıl tanımlar?

A) Devlet yönetiminde doğrudan görev alan, iktidar sahibi bireylerden oluşan sınıf
B) Erdemli, kültürlü ve ince zevk sahibi bireylerden olusan toplumsal sınıf
C) Ülkeye ekonomik bakımdan en fazla katkı sağlayan, varsıllardan oluşan sınıf
D) Hükümet politikalarına sadece entelektüel düzeyde katki sağlayan bireylerden oluşan sınıf
E) Etkinlik kollarında en yüksek göstergelere sahip bireylerden oluşan toplumsal sınıf

Cevap : E) Etkinlik kollarında en yüksek göstergelere sahip bireylerden oluşan toplumsal sınıf

6- Durkheim hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Dinsel bir ahlak sisteminin temellerini atmiştir.
B) Akademik yaşamı boyunca sosyolojinin yanı sıra pedogoji dersleride vermiştir
C) -Sosyoloji- sözcüğünü türeterek bu bilim dalının isim babası olmuştur.
D) Doktorasi hukuk alanındadır.
E) Alman uyruklu bir sosyal bilimcidir.

Cevap : B) Akademik yaşamı boyunca sosyolojinin yanı sıra pedogoji dersleride vermiştir

7- Fransa’da sosyolojinin bilimsel meşruiyet kazanma sürecinde Durkheim’ın en önemli entelektüel rakiplerinden biri olan düşünür aşağidakilerden hangisidir?

A) Mauss
B) Simiand
C) Tarde
D) Halbwachs
E) Bouglé

Cevap : C) Tarde

8- Durkheim’ın Toplumsal İşbölümü adlı eserinde açıkladığı dayanışma tipleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Maddi Dayanışma-Manevi Dayanışma
B) Rasyonel Dayanışma-irrasyonel Dayanışma
C) Ekonomik Dayanışma-Toplumsal Dayanışma
D) Homojen Dayanışma-Heterojen Dayanışma
E) Mekanik Dayanışma-Organik Dayanışma

Cevap : E) Mekanik Dayanışma-Organik Dayanışma

9- Pareto entelektüel manipülasyonlarla itaat sağlayan yöneticileri nasıl niteler?

A) Bukalemun
B) Tilki
C) Çakal
D) Maymun
E) Aslan

Cevap : B) Tilki

10- Bir toplumsal olgunun belirleyici nedenini ….. arasında değil, ondan önceki…..arasında aramak gerekir.
Durkheim’in sosyolojik teorisi dikkate alındığında, yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) toplumsal olgular-bireysel bilinç halleri
B) ekonomik olgular -dinsel olgular
C) bireysel bilinc halleri-ekonomik olgular
D) bireysel bilinç halleri-toplumsal olgular
E) dinsel olgular-ekonomik olgular

Cevap : D) bireysel bilinç halleri-toplumsal olgular

11- ……….. çok gelişmiş toplumlarda birey kendinin sahibi değildir, tam anlamıyla toplumun istediği gibi bir nesnedir.
Durkheime ait bu önermeyi tamamlayan uygun ifade hangisidir?

A) Mekanik dayanışmanın
B) Anominin
C) İş bölümünün
D) Organik dayanışmanın
E) Bireyselleşmenin

Cevap : A) Mekanik dayanışmanın

12- Durkheim modern toplumda artan intaharlara karşı düzensizliği çare olarak aşağıdakilerden hangisini önerir?

A) Aile kurumunun güçlendirilmesi
B) Meslek birliklerinin güçlendirilmesi
C) Okullrda dini eğitime önem verilmesi
D) Sosyal psikoloji alanındaki çalışmaların teşvik edilmesi
E) Varandaşlara devlet eliyle psikolojik destek verilmesi

Cevap : B) Meslek birliklerinin güçlendirilmesi

13- Marx ve Pareto hakkındaki aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Her ikisi de evrimci- ilerlemeci bir tarih düşüncesini benimser
B) Her ikisi de toplumsal koşulların meşrulaştırılmasında kültürel temsillerin önemini vurgular
C) Her ikisi de iktisadi çıkarların önemini kabul eder
D) Her ikisi de kaynakların dağılımındaki eşitsizliklerin toplumsal değişimin itici gücü olduğunu tanır
E) Her ikisi de toplumsal süreçler arasındaki ilişki olduğunu varsayar.

Cevap : A) Her ikisi de evrimci- ilerlemeci bir tarih düşüncesini benimser

14- Weber modern kapitalizmin doğuşunda dini-kültürel etkenlerin etkili olduğunu göstererek aşağıdaki kuramlardan hangisini tartışmaya açmıştır?

A) Tarihsel materyalizm kuramı
B) Tortular ve türevler kuranı
C) Üç hal kanunu
D) Yabancılaşma Kuramı
E) Seçkinlerin dolaşımı kuramı

Cevap : A) Tarihsel materyalizm kuramı

15- I- Organik dayanışma
II- Mekanik dayanışma
III- Tanımsız tutarsız homojenlik
IV- Tanımlı tutarlı heterojenlik
V- Cemiyet
VI- Cemaat
Yukarıdakilerden hangileri geleneksel toplum yapısını nitelemek üzere geliştirilen kavramlardır?

A) II-III-VI
B) I-IV-V
C) I-III-IV
D) II-III-V
E) II-III-IV

Cevap : A) II-III-VI

16- Durkheim aynı zamanda doktora tezi olan 1893 tarihli eserinde kendisinden önce daha ziyade ekonomik ve psikolojik faktörlere bağlı olarak ele alınan bir kavramı -toplumsal bir olgu- olarak incelemiştir. Bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taklit
B) din
C) intihar
D) moda
E) iş bölümü

Cevap : E) iş bölümü

17- İdeal tip kavramını sosyal bilimlere kazandıran sosyolog hangisidir?

A) Pareto
B) Durkheim
C) Spenser
D) Weber
E) Tarde

Cevap : D) Weber

18- Bireylerin tutkularını gizlemek ya da akılcı olmayan öneri ya da davranışlarına akılcı bir görünüş vermek için başvurduğu entelektüel doğrulama sistemleridir.
Yukarıdaki tanım Pareto nun hangi kavramına aittir?

A) Denge
B) Türev
C) Tortu
D) Bilim
E) Ideoloji

Cevap : B) Türev

19- Durkheim Comte’un düşüncelerini genel olarak benimsemiş ancak özellikle bir konuda ondan ayrılmıştır. Durkheim in Comte’ tan farklılaştığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumu ahlaki bir bütünlük kazandırılması
B) Sosyal bilimlerle doğa bilimlerinin yöntemsel benzerliğinin vurgulanması
C) Sosyolojik çözümlemede parçanın değil bütünün esas alınması
D) Genel faydanın bireysel çıkarlara öncelenmesi
E) Modern toplum için yeni yapay bir din kurulması

Cevap : E) Modern toplum için yeni yapay bir din kurulması

20- I- Weber
II- Durkheim
III- Pareto
a. Ekonomi ve toplum
b. Genel sosyoloji üzerine inceleme
c. Sosyolojik yöntemin kuralları
Yukarıda verilen yazarlar ve eserlerinin doğru eşleştirildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-b/II-a/III-c
B) I-a/II-b/III-c
C) I-b/II-c/III-a
D) I-a/II-c/III-b
E) I-c/II-a/III-b

Cevap : D) I-a/II-c/III-b

21- Klasik sosyologlar arasında sayılmakla birlikte matematiksel iktisat alanında da önemli çalışmaları olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marks
B) Pareto
C) Spencer
D) Durkheim
E) Weber

Cevap : B) Pareto

22- Pareto nun geliştirdiği duygu teorisi hangi temel önermeye dayanmaktadır?

A) İnsan sergilediği mantıksız eylemleri mantıksallaştırma eğilimindedir.
B) İnsan bireysel ilişkilerinde duygusal, toplumsal ilişkilerinde mantıklı bir varlıktır.
C) İnsan mantıklı eylemlerini duygusal olarak haklılaştırma eğilimindedir.
D) İnsan siyasal alanda mantıklı, toplumsal ilişkilerde doğrusal bir varlıktır.
E) İnsan duygularını mantıklı eylemlerle dışa vuran bir varlıktır

Cevap : A) İnsan sergilediği mantıksız eylemleri mantıksallaştırma eğilimindedir.

23- Durkheim’a göre anomik intihar oranları, toplumsal ……….. derecesini ölçmek için son derece uygun bir göstergedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yozlaşma
B) düzenleme
C) değişme
D) kutuplaşma
E) gelişme

Cevap : B) düzenleme

24- Bir davranış, belli bir toplum için suç iken diğer bir toplum için suç olmayabilir ya da zamanla suç olmaktan çıkabilir.
Yukarıdaki açıklamadan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Suç bireyseldir.
B) Suç toplumsal olarak normaldir.
C) Suç göreceli bir olgudur.
D) Suç, nesnel olarak tanımlanabilir.
E) Suç toplumsal bir sapmadır.

Cevap : C) Suç göreceli bir olgudur.

Sosyoloji Tarihi-2 2022-2023 Vize Soruları

 

Auzef Sosyoloji

Sosyoloji Tarihi-2 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!