auzefKurumsal İletişimMarka İletişimi

Kurumsal İletişim 2022-2023 Vize Soruları

#1. Modernist varsayımlar 1993 yılında kimler tarafından özetlenmiştir?

Cevap : B) Eisenberg ve Goodal

#2. Aşağıdaki unurlardan hangisi fonksiyonel yaklaşım içinde yer alan mesaj düzenlemeye ait işlevlerden biri değildir?

Cevap : C) normlar ve ilkeler

#3. Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin unsurlarından biri değildir?

Cevap : D) kurumsal dizayn

#4. White a göre halkla ilişkiler uygulayıcıları toplumsal rollarini dört ana başlık altında tanımlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kavram ve tanım birbirini doğru tanımlamaktadır?

Cevap : B) Paragmatik sosyal rolü benimseyen uygulamacılar diğerlerinden farklı olarak simetrik bakış açısına sahiptir. Halkla ilişkilerin kamusal çıkarlara hizmet ettiğni firmma ve hedef kitlesi arasında karşılıklı anlayış geliştirdiğini ve diyaloğu kolaylaştırdığın öngörmektedir

#5. Aşağıdaki iletişim çalışmalarındna hangisi işlevsel düzeyde gerçekleştirilen halkla ilişkiler çalışmalarından biri değildir?

Cevap : A) propaganda

#6. Aralarında anlamlı ilşkilerin bulunduğu parçaların meydana getirdiği bir bütündür. Enformaston işleme, aynı örgüt içinde birbiriyle ilişkili birimler arasında grçekleştiği gibi bir çok örgüt arasında da gerçekleşir. Bireysel birimler alt sistemler olarak görülebilir. Yukarıdaki açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) sistem

#7. Çalışanların davranışlarını ve kuruluşun görünüm şeklini etkileyen bir kurumun,bölümün, takımın paylaştığı ortak değerler semboller inanışlar ve davranışlardır. Söz konusu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklamaktadır?

Cevap : B) kurum kültürü

#8. Aşağıdakilerden hangisi yönetişim kavramı için söylenemez?

Cevap : C) etik standartlara dikkat edilmez

#9. Aşağıdaki unsurlardan hangisi fonsiyonel yaklaşım içinde yer alan değişim mesajlarına aittir?

Cevap : A) Pazar analizi

#10. Yönetim iletişimi bir örgütün yalnızca üst kademesinde yer alan bir konu değildir. Bütün kademeler bazı görevleri gerçekleştirebilmek için iletişime gereksinim duymaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu görevlerden biri değildir?

Cevap : E) çalışanların siyasal kararlarının yönlendirilmesi

#11. Kurumsal iletişimin en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) kuruluşun iç ve dış hedef kitlelere yöenelik gerçekleştirdiği stratejik iletişim yönetimidir

#12. Aşağıdakilerden hangisi örgütel iletişim sistemlerinde işlevsel bakış açısına uygun bir ifade değildir?

Cevap : B) bürokratik bir işleyişi tercih eder

#13. Aşağıdakilerden hangisi Schein’a göre sosylizasyon süreçleri ve sosyalizayon değerlerini kontrast içinde ele alan yaklaşımlardan biri değildir?

Cevap : C) belirsiz-belirli boyut

#14. İnsan ilişkileri veya insan kaynakları yaklaşımları kimlerin eserleri ile popülerlik kazanmıştır?

Cevap : D) mcgregor 1960 – rensis likert 1961

#15. İletişim kuralları tematik ve takdik olarak ikiye ayrılır. Buna göre tematik kurallar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : B) örgütün inançlarını ve değerlerini yansıtan davranışların genel talimatlarıdır.

#16. Organikleşme yüksektir . merkeziyetçilik ve standardizasyon seviyesi oldukça düşüktür. Bu türden örgüt yapıları yenilikçilik üzerine yoğunlaşırlar. Uzmanlık seviyesine önem verilir ve çalışanlar sürekli eğitimden geçinirler. Bu türden örgütler dinamik ve karmaşık çevrelerde bulunur. Yukarıda verilen açıklama Mintzberg ‘in örgütsel yapısını ifade etmektedir?

Cevap : D) profosyonel bürokrasi

#17. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişim sitemlerinden biri değidir?

Cevap : A) sembolik yaklaşım

#18. Dışsal çevredeki enformasyon örgütün karar vermesinde etkili olan bir enformasyondur. Örgütün kendini çevreye dpte etmesi ve değişmesi için enformasyon girdilerini zamanında ve doğtu olarak elde etmesiyaşamsaldır. Cümlesini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Cevap : D) iletişim girdileri

#19. Kurumsal iletişimin kullandığı araçlar bağlamında aşağıdakilerden hangisi ifade araçlarından biri değildir?

Cevap : D) bütün hedef kitlelere yönelik tek bir iletişim stratejisi oluşturulması

#20. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişim ile ilgili söylenemez?

Cevap : B) uygulayıcıları etiksel davranışbiçimine sahip olmalıdırlar

#21. Henry Fayol, üst yönetimle ilgilenmiş ve üst kademe yöneticilerinin yerine getirdikleri işlevler üzerinde değerlendirmeler yapmıştır. Bu yaklaşımında etkinlik verimlilik ve rasyonellik fikri esas alınırken etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında çatışmadan uzak bir yönetim tarzının benimsenmesi gerektiği düşünülmüştür. Verilen açıklama klasik yönetim düşüncesi kapsamında en sık karsılaşılan aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

Cevap : D) yönetim süreci yaklaşımı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kurumsal İletişim 2022-2023 Vize Soruları

1. Kurumsal iletişimin en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)teknolojik araçlarla hedef kitleye bilgi iletmektedir
B) kuruluşun sadece müşterilerine yönelik iletişimidir
C) kuruluşun iç ve dış hedef kitlelere yöenelik gerçekleştirdiği stratejik iletişim yönetimidir
D) kuruluş yönetiminin uyguladığı dış iletim çabalarıdır
E) kuruluşun başka bir kuruluşla gerçekleştirdiği bilgi alışverişidir

Cevap : C) kuruluşun iç ve dış hedef kitlelere yöenelik gerçekleştirdiği stratejik iletişim yönetimidir

2. Henry fayol, üst yönetimle ilgilenmiş ve üst kademe yöneticilerinin yerine getirdikleri işlevler üzerinde değerlendirmeler yapmıştır. Bu yaklaşımında etkinlik verimlilik ve rasyonellik fikri esas alınırken etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında çatışmadan uzak bir yönetim tarzının benimsenmesi gerektiği düşünülmüştür.
Verilen açıklama klasik yönetim düşüncesi kapsamında en sık karsılaşılan aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

A) entropik yaklaşım
B) bürokrasi yaklaşımı
C) indirgemeci yaklaşım
D) yönetim süreci yaklaşımı
E) bilimsel yönetim yaklaşımı

Cevap : D) yönetim süreci yaklaşımı

3. Aşağıdaki iletişim çalışmalarındna hangisi işlevsel düzeyde gerçekleştirilen halkla ilişkiler çalışmalarından biri değildir?

A) propaganda
B) reklam
C) sosyal sorumluluk iletişimi
D) tanıtım
E) basınla ilişkiler

Cevap : A) propaganda

4. Organikleşme yüksektir . merkeziyetçilik ve standardizasyon seviyesi oldukça düşüktür. Bu türden örgüt yapıları yenilikçilik üzerine yoğunlaşırlar. Uzmanlık seviyesine önem verilir ve çalışanlar sürekli eğitimden geçinirler. Bu türden örgütler dinamik ve karmaşık çevrelerde bulunur.
Yukarıda verilen açıklama Mintzberg ‘in örgütsel yapısını ifade etmektedir?

A) makina bürokrasi
B) bölümlendirilmiş yapı
C) adhokratik yapı
D) profosyonel bürokrasi
E) basit yapılar

Cevap : D) profosyonel bürokrasi

5. İnsan ilişkileri veya insan kaynakları yaklaşımları kimlerin eserleri ile popülerlik kazanmıştır?

A) Mcluan 1921 – George m. 1970
B) Darwin 1940 – Marks 1980
C) Bell 1980 – Luhman 1970
D) Mcgregor 1960 – Rensis likert 1961
E) Marshall 1950 – Taylor 1960

Cevap : D) mcgregor 1960 – rensis likert 1961

6. Modernist varsayımlar 1993 yılında kimler tarafından özetlenmiştir?

A) Aristo ve Platon
B) Eisenberg ve Goodal
C) Faucault ve Hall
D) Hall ve Althuser
E) Luhman ve Aristo

Cevap : B) Eisenberg ve Goodal

7. White a göre halkla ilişkiler uygulayıcıları toplumsal rollarini dört ana başlık altında tanımlamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi kavram ve tanım birbirini doğru tanımlamaktadır?

A) Radikal sosyal role sahip uygulayıcılar işlerinin, ekonomik ve politik olarak güçlü olanın ayrıcalık ve çıkarlarının gözetilmesi olduğunu düşünürler . Burada asimetrik bir yaklaşım söz konusudur.
B) Paragmatik sosyal rolü benimseyen uygulamacılar diğerlerinden farklı olarak simetrik bakış açısına sahiptir. Halkla ilişkilerin kamusal çıkarlara hizmet ettiğni firmma ve hedef kitlesi arasında karşılıklı anlayış geliştirdiğini ve diyaloğu kolaylaştırdığın öngörmektedir
C) Tutucu yada mufazakar rolü benimseyen uygulayıcılar genel olarak toplumda değişim isteyen firmaları temnsil etmektedirler. Bu dünya görüşüne göre toplum , bilgi ve enfarmasyonun güç ve etki oluşturduğu ve bu yolla değişimin gerçekleştirilebileceği bir sistemdir
D) Paragmatik sosyal rol uygulayıcıları avukatlık yaklaşımını benimseyen şirket çıkarlarını savunan asimetrik bir yaklaşıma sahiptirler
E) İdealist rol, sosyal sorumluluk ve müşteri durumundaki kuruluşun etik değerlerine fazla önem vermemektedir. Önemli olan şirketin çıkarlarıdır

Cevap : B) Paragmatik sosyal rolü benimseyen uygulamacılar diğerlerinden farklı olarak simetrik bakış açısına sahiptir. Halkla ilişkilerin kamusal çıkarlara hizmet ettiğni firmma ve hedef kitlesi arasında karşılıklı anlayış geliştirdiğini ve diyaloğu kolaylaştırdığın öngörmektedir

8. Yönetim iletişimi bir örgütün yalnızca üst kademesinde yer alan bir konu değildir. Bütün kademeler bazı görevleri gerçekleştirebilmek için iletişime gereksinim duymaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu görevlerden biri değildir?

A) çalışanların kendilerini örgütle özdeşleştirmelerinin güçlendirilmesi
B) örgütün liderliğine yönelik güvenin oluşturulması ve sürdürülmesi
C) kuruluşun paylaşılan vizyonunun örgüt içinde geliştirilmesi
D) değişim sürecinin harekete geçirilmesi ve yönetilmesi
E) çalışanların siyasal kararlarının yönlendirilmesi

Cevap : E) çalışanların siyasal kararlarının yönlendirilmesi

9. Kurumsal iletişimin kullandığı araçlar bağlamında aşağıdakilerden hangisi ifade araçlarından biri değildir?

A) merkezileştirilmiş planlamasisteminin benimsenmesi
B) işbirliği içinde olan grublara yönelik güven oluşumu
C) bütünleşik pazarlama iletişiminin kulanılması
D) bütün hedef kitlelere yönelik tek bir iletişim stratejisi oluşturulması
E) görel kimlik sistemlerinin uygulanması

Cevap : D) bütün hedef kitlelere yönelik tek bir iletişim stratejisi oluşturulması

10. Aşağıdakilerden hangisi yönetişim kavramı için söylenemez?

A) açıklık ve şeffaflık önemlidir
B) hesap verebilirlik önemlidir
C) etik standartlara dikkat edilmez
D) ortaklaşa karar alımı esasatır
E) insan odaklı bir yaklaşımı içerir

Cevap : C) etik standartlara dikkat edilmez

11. Aşağıdakilerden hangisi Schein’a göre sosylizasyon süreçleri ve sosyalizayon değerlerini kontrast içinde ele alan yaklaşımlardan biri değildir?

A) ardışık ratlantısal boyut
B) törensel – mahrum etme boyutu
C) belirsiz-belirli boyut
D) kolektif-bireysel boyut
E) formel-informel boyut

Cevap : C) belirsiz-belirli boyut

12. Aşağıdakilerden hangisi örgütel iletişim sistemlerinde işlevsel bakış açısına uygun bir ifade değildir?

A) değişim fonksiyonları bu yapı içinde yer alan unsurlardandır
B) bürokratik bir işleyişi tercih eder
C) çalışanların birbirileriyle etkileşimlerinden doğan anlam üzerine çalışır
D) hiyerarşik yapılar söz konusudur
E) örgütel kurallar ve düzenlemeler önemlidir

Cevap : B) bürokratik bir işleyişi tercih eder

13. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişim ile ilgili söylenemez?

A) karar verme mekanizmalarını etkiler ve yönlendirir
B) uygulayıcıları etiksel davranışbiçimine sahip olmalıdırlar
C) medayayla profosyonel bir iletişim gerektirir
D) doğrudan üst yönetime ulaşmayı talep etmez
E) kamuoyunun bilincine hitap eder

Cevap : B) uygulayıcıları etiksel davranışbiçimine sahip olmalıdırlar

14. Aşağıdaki unurlardan hangisi fonksiyonel yaklaşım içinde yer alan mesaj düzenlemeye ait işlevlerden biri değildir?

A) kurallar ve düzenlemeler
B) statü embolleri
C) normlar ve ilkeler
D) görev tanımları
E) örgütsel politikalar

Cevap : C) normlar ve ilkeler

15. Aşağıdaki unsurlardan hangisi fonsiyonel yaklaşım içinde yer alan değişim mesajlarına aittir?

A) Pazar analizi
B) çalışanlar araı görev dağılımı
C) üstler,astlar ve uzmanlar arasında entegrasyon
D) bireysel ve örgütsel amaçlar
E) bireysel rol tanımı

Cevap : A) Pazar analizi

16. İletişim kuralları tematik ve takdik olarak ikiye ayrılır. Buna göre tematik kurallar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) çalıaşanların örgüte yabancılaşmasına neden olur
B) örgütün inançlarını ve değerlerini yansıtan davranışların genel talimatlarıdır.
C) gündemi oluşturur
D) spesifik davranışları emreder
E) çalışanların örgütün kültürüne karşı bir tepkisidir

Cevap : B) örgütün inançlarını ve değerlerini yansıtan davranışların genel talimatlarıdır.

17. Dışsal çevredeki enformasyon örgütün karar vermesinde etkili olan bir enformasyondur. Örgütün kendini çevreye dpte etmesi ve değişmesi için enformasyon girdilerini zamanında ve doğtu olarak elde etmesiyaşamsaldır.
Cümlesini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

A) iletişim çıktıları
B) iletişim sonucu
C) iletişim uzlaşmaı
D) iletişim girdileri
E) iletişim hassasiyeti

Cevap : D) iletişim girdileri

18. ‘’Aralarında anlamlı ilşkilerin bulunduğu parçaların meydana getirdiği bir bütündür. Enformaston işleme, aynı örgüt içinde birbiriyle ilişkili birimler arasında grçekleştiği gibi bir çok örgüt arasında da gerçekleşir. Bireysel birimler alt sistemler olarak görülebilir’’
Yukarıdaki açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) entropi
B) misyon
C) sistem
D) adhokrasi
E) kimlik

Cevap : C) sistem

19. Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin unsurlarından biri değildir?

A) kurum felsefesi
B) kurum kültürü
C) kurumsal davranış
D) kurumsal dizayn
E) kurumsal iletişim

Cevap : D) kurumsal dizayn

20. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişim sitemlerinden biri değidir?

A) sembolik yaklaşım
B) anlambilimsel yaklaşım
C) feminist yaklaşım
D) işlevsel yaklaşım
E) postmodern yaklaşım

Cevap : A) sembolik yaklaşım

21. Çalışanların davranışlarını ve kuruluşun görünüm şeklini etkileyen bir kurumun,bölümün, takımın paylaştığı ortak değerler semboller inanışlar ve davranışlardır.
Söz konusu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklamaktadır?

A) kurumsal iletişim
B) kurum kültürü
C) kurumsal davranış
D) kurum kimliği
E) kurum felsefesi

Cevap : B) kurum kültürü

Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim 2022-2023 Vize Soruları

Marka İletişimi

Kurumsal İletişim 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!