auzefSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSosyal Bilimlerde Yöntem

Sosyal Bilimlerde Yöntem 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi anket yönteminin yapılandırılmış olarak adlandırılmasının sebeplerinden biri değildir?

Cevap : A) Bütün soruların açık uçlu olarak sorulması

#2. Anket uygulama yöntemleri arasinda parasal maliyeti en düşük olan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Çevrimiçi anket

#3. Olasılık o olmayan örnekleme yöntemlerinde ideal örneklem büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) ideal örneklem büyüklüğü yoktur

#4. Araştırma bireylerinin tamamına ne ad verilir?

Cevap : C) Araştırma evreni

#5. Yapılandırmış gözleme verilen diğer isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Sistematik gözlem

#6. Araştırmacının gözlemlediği gruplarla etkileşime girmediği gözlem türü hangisidir?

Cevap : A) Katılımsız gözlem

Araştırmacının gözlemlediği gruplarla etkileşime girmediği gözlem türü A) Katılımsız gözlemdir. Katılımsız gözlem, araştırmacının gözlemlediği kişiler veya gruplar üzerinde herhangi bir etkisi olmadan, yani onlarla doğrudan etkileşime girmeden yapılan gözlemleri ifade eder. Bu yöntem, araştırmacının varlığının gözlemlenenlerin davranışlarını etkilemesini minimuma indirir ve doğal davranışları gözlemleme imkanı sağlar.

#7. Bireylerin klinik çalışmalarda tedavi olmasalar bile tedavi olduklarını düşünmeleri sebebi ile iyileşme göstermelerine ne ad verilir?

Cevap : B) Plasebo Etkisi

#8. Aşağıdakilerden hangisi odak grup çalışmalarının yapılmasının ana sebebidir?

Cevap : C) Grup içi etkileşimleri gözlemlemeyi sağlaması

#9. Literatür taraması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Sadece en önemli kaynaklara yer verilmesi

#10. Bilimsel araştırmalarda zarar görebilirliği yüksek gruplara ne ad verilir?

Cevap : C) Kırılgan grupları

#11. Mikro ve makro çalismalar arasında kalan araştırma düzeyine ne ad verilir?

Cevap : C) Mezo

#12. Hipotezleri, araştırma sorularından ayıran en önemli özellik nedir?

Cevap : D) Nedensellik kurgusu

#13. Başka bir araştırmacının farklı bir amaçla topladığı anket verilerini kendi araştırmasında kullanan araştırmacı ne tür veri kullanmıştır?

Cevap : E) İkincil veri

#14. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel makalelerin sınıflandırıldığı uluslararası atıf indekslerinden biridir?

Cevap : C) SSCI

#15. Derinlemesine görüşmelerin dayandığı ontolojik bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Yapısalcılık

#16. Aşağıdakilerden hangisi anket sorularının seçeneklerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

Cevap : E) Toplam en az beş seçenek olması

#17. Hawthorne etkisinin gözlemlendiği ilk çalışma kimler tarafından yapılmıştır?

Cevap : D) Mühendisler

#18. TÜBİTAK ve benzeri kurumlar için hazırlanan ve yapılması planlanan bir araştırmayı detaylandıran metinlere ne ad verilir?

Cevap : A) Araştırma önerisi

#19. Başka bir araştırmacının farklı bir amaçla topladığı anket verilerini kendi araştırmasında kullanan araştırmacı ne tür veri kullanmıştır?

Cevap : E) İkincil veri

#20. Aşağıdakilerden hangisi iki olgu arasında nedensel bir ilişki kurulmasının şartlarından biri değildir?

Cevap : E) Olguların rakamsallaştırılması

#21. Akademik yazım türleri arasında en katı kurallara sahip olan yazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Bilimsel kitabı

#22. Aşağıdakilerden hangisi akademik yazıma has özelliklerden biridir?

Cevap : D) Nesnellik

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Bilimlerde Yöntem 2022-2023 Final Soruları

1- Literatür taraması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece popüler literatürden faydalanılması
B) Faydalanılan kaynaklanın başlıklarının metin içinde tam olarak yazılması
C) Onemli kaynaklara ağırlık verirken diğerlerinden örnekler verilmesi
D) Faydalanılan bütün kaynaklar hakkında detaylı bilgi verilmesi
E) Sadece en önemli kaynaklara yer verilmesi

Cevap : E) Sadece en önemli kaynaklara yer verilmesi

2- Başka bir araştırmacının farklı bir amaçla topladığı anket verilerini kendi araştırmasında kullanan araştırmacı ne tür veri kullanmıştır?

A) Araçsal veri
B) Yüzeysel veri
C) Odunç veri
D) Dolaylı veri
E) İkincil veri

Cevap : E) İkincil veri

3- Mikro ve makro çalismalar arasında kalan araştırma düzeyine ne ad verilir?

A) Karma
B) Çoklu
C) Mezo
D) Vasat
E) Orta

Cevap : C) Mezo

4- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel makalelerin sınıflandırıldığı uluslararası atıf indekslerinden biridir?

A) Ulakbim
B) APA
C) SSCI
D) MLA
E) ASA

Cevap : C) SSCI

5- Hipotezleri, araştırma sorularından ayıran en önemli özellik nedir?

A) Bağımlı değişkenin tanımlanması
B) Bağımsız değişkenin tanımlanması
C) Spesifik olmaları
D) Nedensellik kurgusu
E) Spekülatif olmaları

Cevap : D) Nedensellik kurgusu

6- Yapılandırmış gözleme verilen diğer isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçerik gözlem
B) Sistematik gözlem
C) Uzak gözlem
D) Basit gözlem
E) Yakın gözlem

Cevap : B) Sistematik gözlem

7- Aşağıdakilerden hangisi akademik yazıma has özelliklerden biridir?

A) Akıcılık
B) İmla kurallarına uygunluk
C) Hedef kitleye uygunluk
D) Nesnellik
E) Özgünlük

Cevap : D) Nesnellik

8- Anket uygulama yöntemleri arasinda parasal maliyeti en düşük olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tabakalı anket
B) Yüz yüze anket
C) Telefon ile anket
D) Posta ile anket
E) Çevrimiçi anket

Cevap : E) Çevrimiçi anket

9- TÜBİTAK ve benzeri kurumlar için hazırlanan ve yapılması planlanan bir araştırmayı detaylandıran metinlere ne ad verilir?

A) Araştırma önerisi
B) Bilimsel kitap
C) Araştırma kitabı
D) Bilimsel makale
E) Araştırma raporu

Cevap : A) Araştırma önerisi

10- Bilimsel araştırmalarda zarar görebilirliği yüksek gruplara ne ad verilir?

A) Kontrol grupları
B) Deney grupları
C) Kırılgan grupları
D) Sakıncalı gruplar
E) İkincil gruplar

Cevap : C) Kırılgan grupları

11- Derinlemesine görüşmelerin dayandığı ontolojik bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurmacılık
B) Pozitivizm
C) İşlevselcilik
D) Yapısalcılık
E) Anarşizm

Cevap : D) Yapısalcılık

12- Başka bir araştırmacının farklı bir amaçla topladığı anket verilerini kendi araştırmasında kullanan araştırmacı ne tür veri kullanmıştır?

A) Yüzeysel veri
B) Araçsal veri
C) Ödünç veri
D) Dolaylı veri
E) İkincil veri

Cevap : E) İkincil veri

13- Aşağıdakilerden hangisi odak grup çalışmalarının yapılmasının ana sebebidir?

A) Büyük örneklemlerle çalışmasını sağlaması
B) Odaklanmayı sağlaması
C) Grup içi etkileşimleri gözlemlemeyi sağlaması
D) Veri analizinin kolay olması
E) Veri toplama sürecini hızlandırılması

Cevap : C) Grup içi etkileşimleri gözlemlemeyi sağlaması

14- Akademik yazım türleri arasında en katı kurallara sahip olan yazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitap bolümü
B) Araştırma raporu
C) Bilimsel kitabı
D) Bilimsel makale
E) Araştırma notu

Cevap : C) Bilimsel kitabı

15- Bireylerin klinik çalışmalarda tedavi olmasalar bile tedavi olduklarını düşünmeleri sebebi ile iyileşme göstermelerine ne ad verilir?

A) Yüzey Etkisi
B) Plasebo Etkisi
C) Sanal Etki
D) Hawthorne Etkisi
E) Ussal Etki

Cevap : B) Plasebo Etkisi

16- Araştırma bireylerinin tamamına ne ad verilir?

A) Topluluk
B) Araştırma kümesi
C) Araştırma evreni
D) Örneklem
E) Toplum

Cevap : C) Araştırma evreni

17- Aşağıdakilerden hangisi anket sorularının seçeneklerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Soruya verilebilecek bütün cevapları içermesi
B) Çok genel ifadelerin kullanılmaması
C) Seçenekler arası kesişim olmaması
D) Mümkünse tek referans noktasının tercih edilmesi
E) Toplam en az beş seçenek olması

Cevap : E) Toplam en az beş seçenek olması

18- Aşağıdakilerden hangisi anket yönteminin yapılandırılmış olarak adlandırılmasının sebeplerinden biri değildir?

A) Bütün soruların açık uçlu olarak sorulması
B) Soruların her katılımcıya aynı şekilde sorulmasi
C) Sorularda her katılımcıya aynı seçeneklerin sunulması
D) Katılımcılalara ayni soruların sorulması
E) Soruların her katılımcıya aynı sırada sorulması

Cevap : A) Bütün soruların açık uçlu olarak sorulması

19- Araştırmacının gözlemlediği gruplarla etkileşime girmediği gözlem türü hangisidir?

A) Katılımsız gözlem
B) Sistematik gözlem
C) Uzak gözlem
D) Asimetrik gözlem
E) Kapalı gözlem

Cevap : A) Katılımsız gözlem

Araştırmacının gözlemlediği gruplarla etkileşime girmediği gözlem türü A) Katılımsız gözlemdir. Katılımsız gözlem, araştırmacının gözlemlediği kişiler veya gruplar üzerinde herhangi bir etkisi olmadan, yani onlarla doğrudan etkileşime girmeden yapılan gözlemleri ifade eder. Bu yöntem, araştırmacının varlığının gözlemlenenlerin davranışlarını etkilemesini minimuma indirir ve doğal davranışları gözlemleme imkanı sağlar.

20- Olasılık o olmayan örnekleme yöntemlerinde ideal örneklem büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A) En az 50 kişi olmalıdır.
B) ideal örneklem büyüklüğü yoktur
C) Olasilikli ornekleme yöntemleri ile aynıdır.
D) En az 10 kiş almalıdır
E) En az 100 iş olmalıdır

Cevap : B) ideal örneklem büyüklüğü yoktur

21- Aşağıdakilerden hangisi iki olgu arasında nedensel bir ilişki kurulmasının şartlarından biri değildir?

A) ilişkinin üçüncü bir olguya dayanmaması
B) Korelasyon olması
C) Etkinin sonuçtan önce ortaya çıkması
D) Nedensellik mekanizmasının açıklanması
E) Olguların rakamsallaştırılması

Cevap : E) Olguların rakamsallaştırılması

22- Hawthorne etkisinin gözlemlendiği ilk çalışma kimler tarafından yapılmıştır?

A) Siyaset Bilimciler
B) Tipçılar
C) Sosyologlar
D) Mühendisler
E) Psikologlar

Cevap : D) Mühendisler

Sosyal Bilimlerde Yöntem

Sosyal Bilimlerde Yöntem 2022-2023 Final Soruları

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!