auzefSosyal HizmetSosyal Hizmette Blok Uygulama

Sosyal Hizmette Blok Uygulama 2022-2023 Final Soruları

Sosyal Hizmette Blok Uygulama 2022-2023 Final Soruları

1. Suça sürüklenen çocuklara yönelik adli sosyal hizmet müdahalesi aşağıdakilerden hangisi değildir?

Cevap : tıbbi müdahale

2. Aşağıdakilerden hangisi tedavi edici sağlık hizmetleri alanında yapılabilecek sosyal hizmet uygulamalarından biri değildir?

Cevap : sağlık ocağı sosyal hizmet uygulamaları

3. Çocuk istismarı kavramı 1962 yılında aşağıdakilerden hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

Cevap : Henry Kempe

4. Toplumsal düzeni korumak için kanun koruyucuları tarafından korunan mevcut hukuk kurallarının ihlal edilmesi sonucu oluşan ekonomik, psikolojik, biyolojik ve sosyolojik boyutları olan bir durum Tanımlaması aşağıdakilerden hangi kavramı izah etmektedir?

Cevap : suç

5. Çocuk genç Kadın erkek engelli yaşlı ve şehit yakını ve gaziler ile ailelerin koruyucu düzenleyici destekleyici geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada sunmak üzere bir ilçede kurulması zorunlu olan merkezler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sosyal hizmet merkezleri

6. İnternet yoksulluk kavramı ilk defa aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?

Cevap : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

7. Aşağıdakilerden hangisi aileye ve topluma sosyal hizmet müdahalesi aşamalarından değildir?

Cevap : danışmanlık

8. Kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen bırakmaması giderek madde dozunu arttırması Kullanmayı bıraktığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması zararlarını görmesine rağmen kullanmayı sürdürmesi zamanın büyük bölümünü madde arayarak geçirmesi ile ortaya çıkan bir duruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : bağımlılık

9. Aşağıdakilerden hangisi afet esnasında yapılacak sosyal hizmet uygulamalarından değildir?

Cevap : insanların afetlere karşı hazırlıklı olmalarında ve bu konuda bilinç geliştirmelerinde yardımcı olunması.

10. İnsan hakları ve Sosyal adalet ilkelerini temel alan sosyal değişimi destekleyen insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkileriilişkilerinde sorun çözmeyi güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin tedbirlerden yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslektir tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : sosyal hizmet

11. İlk defa yoksulluğun toplam gelirin biyolojik varlığın devamı için gerekli olan yiyecek giyim ve benzeri asgari düzeydeki fiziki ihtiyaçları karşılamaya yetmemesi şeklinde tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Seebohm roventree

12. Çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi halinde çocuğun resmi veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden hangisidir?

Cevap : bakım tedbiri

13. Aşağıdakilerden hangisi ikinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerini gerçekleştiren kurumlardandır?

Cevap : tam teşekküllü hastaneler

14. 1. bilgi odaklı
2. davranış odaklı
3. değer odaklı
4. beceri odaklı
Sosyal hizmet mesleği yukarıdaki odakların hangileri çerçevesinde değerlendirilen bir meslektir?

Cevap : 1-3-4

15. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlığına sebebiyet veren temel etkenlerden değildir?

Cevap : madde kullanımı

16. Erken yaşta Ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişi ifadesi aşağıdaki hangi kavramı açıklamaktadır?

Cevap : çocuk

17. Yaşlılara yönelik yapılan sosyal hizmet uygulamaları aşağıdaki kuruluşlardan hangisinde gerçekleştirilemez?

Cevap : toplum merkezleri

18. Hane halkının ya da bireyin asgari yaşam düzeyine sürdürebilmesi için gerekli yalnızca en temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumu yoksulluğun aşağıdaki hangi çeşidini ifade etmektedir?

Cevap : mutlak yoksulluk

19. Aşağıdakilerden hangisi ceza ve teklif evlerinde ihtiyaç duyulan sosyal hizmet faaliyetlerinden değildir?

Cevap : barınma

20. Irkı dini tabiiyeti belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin Dışında bulunan ve söz konusu korku yüzünden ilgili ülkenin korumasından yararlanmak isteyen kişiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : mülteci

21. Ceza adalet sistemiyle uygulanan sosyal hizmet uygulamaları adalet bakanlığı’nın aşağıdaki hangi birimi tarafından gerçekleştirilmektedir?

Cevap : Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü

22. Sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşların muhtaç açlıklarını ve kişisel verilerini merkezi veri tabanlarından temin tespit etme ve mükerrer yardımların önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası online veri paylaşımını sağlama amacıyla SYDGM tarafından hayata geçirilmiş e devlet uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : SOYBİS

Sosyal Hizmette Blok Uygulama

Auzef Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmette Blok Uygulama 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!