Anadolu AöfSAĞ108U Sağlık PsikolojisiTıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri

SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -7

SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -7

#1. Yas süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Kayıptan en az beş yıl sonra da devam eden, ölen kişiye hasret, uyuşukluk, yalnızlık gibi belirtiler Süregiden Karmaşık Yas Bozukluğu olarak adlandırılır.

Yas Süreci İle İlgili Yanlış Anlamalar

Bebeklikteki ayrılma tepkileri ve yetişkinlikteki yas tepkileri arasında benzerlikler olabilir; her ikisi de kayıp veya ayrılık durumlarında ortaya çıkan duygusal reaksiyonlardır. Ancak, “Kayıptan en az beş yıl sonra da devam eden, ölen kişiye hasret, uyuşukluk, yalnızlık gibi belirtiler Süregiden Karmaşık Yas Bozukluğu olarak adlandırılır” ifadesi yanılgılıdır. Karmaşık yas, süresi ve şiddeti açısından farklılık gösterebilir, ancak genel tanım itibariyle beş yıl gibi spesifik bir süre belirtmez.

#2. Ruhsal bozukluklar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C. Ruhsal bozukluklar beyinden köken almaz.
Cevap : Ruhsal Bozukluklar ve Yanılgılar

C seçeneği yanlıştır: Ruhsal bozukluklar beyinden ve merkezi sinir sisteminden köken alır. Beyin kimyası, yapısal anormallikler ve sinir sistemi işlevlerindeki bozulmalar ruhsal bozuklukların oluşumunda rol oynar.

#3. --------- kişinin ağrı şiddetine dayanma gücünü ifade eder. Duyguların ağrı kontrolü üzerinde gücü vardır; ağrıyı olumsuz ya da olumlu yönde değiştirebilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Cevap : A. Ağrı toleransı

Ağrı Toleransı:

Ağrı toleransı, bireyin ağrıyı kabul edebilme kapasitesini ifade eder. Bu, kişiden kişiye değişkenlik gösterir ve ağrıyı deneyimleme şeklimiz üzerinde duygusal durumumuzun, geçmiş deneyimlerimizin ve sosyal faktörlerin önemli bir etkisi vardır.

#4. Yardım çalışanlarının, meslekleri gereği, travma geçiren veya acı çeken bir kişiye yardım etmek veya yardım etmek istemekten kaynaklanan, ani bir şekilde ortaya çıkan, kaçınma, aşırı uyarılmışlık, duygulanım ve bilişsel becerilerde değişiklikler ve yeniden yaşantılama gibi belirtiler göstermesi durumuna ne ad verilir?

Cevap : D. İkincil Travmatik Stres

İkincil Travmatik Stres

İkincil travmatik stres, yardım çalışanlarının, travma geçiren veya acı çeken kişilere yardım ederken yaşadıkları stres ve travma tepkileridir. Bu, dolaylı yoldan travmatik olaylara maruz kalmanın bir sonucudur.

#5. Ağrı yönetimi ve plasebo ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C. Plaseboya olumlu yanıt veren hastaların ağrısı gerçek değildir.

Plasebo ve Ağrı Yönetimi:

Plasebo etkisi, ağrı yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Araştırmalar, plasebonun ağrı şiddetini ve algısını azaltabildiğini ve bu sürecin, bireyin ağrıya yanıt verme biçimini değiştirebileceğini göstermiştir. Plaseboya olumlu yanıt veren hastaların ağrısı, onların deneyimlerinin geçerli ve gerçek olduğunu gösterir; bu durum, ağrının sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal faktörlerle de şekillendiğini vurgular.

#6. Ağrı da dahil tüm hislerin kaybolması nlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Anestezi

Anestezi:

Anestezi, ağrı da dahil olmak üzere tüm hislerin geçici olarak kaybedilmesidir. Bu, cerrahi müdahaleler sırasında hastaların rahatını sağlamak için kullanılır.

#7. Aşağıdaki risk etmenlerinden hangisi kanser gelişiminde etkili değildir?

Cevap : E. Fiziksel egzersiz

Kanser Gelişiminde Etkili Olmayan Risk Etmenleri

Fiziksel egzersiz, kanser gelişiminde etkili bir risk etmeni değildir; aksine, birçok çalışma düzenli fiziksel aktivitenin özellikle kolorektal kanser ve meme kanseri riskini azalttığını göstermiştir.

#8. Travma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D. Her travmatik olay travma sonrası stres bozukluğuna yol açar.

Travma ve Yanlış Anlaşılmalar

Her travmatik olay, travma sonrası stres bozukluğuna (PTSD) yol açmaz. Travmaya verilen tepkiler bireysel farklılıklar gösterir ve herkes aynı olaydan PTSD geliştirmez. Travma, bireylerin güvenlik hissini zedeler ve çeşitli psikolojik tepkilere neden olabilir, ancak her bireyin bu tepkileri yönetme kapasitesi farklıdır.

#9. Biyopsikososyal model ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : E. Sadece virüs ve bakteriler hastalık yapıcı unsurlardır.

Biyopsikososyal Model

Biyopsikososyal model: Bu model, bireyin sağlık durumunun sadece biyolojik değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal faktörlerin bir araya gelmesiyle şekillendiğini vurgular.

#10. Bazı organ ve derin organlardan gelip ağrıya neden olan yerden başka yere taşınan ağrılara ne ad verilir?

Cevap : D. Yansıyan ağrı

Yansıyan Ağrı:

Yansıyan ağrı, ağrının kaynağından farklı bir bölgede hissedilmesi durumudur. Bu, genellikle vücudun iç organlarından kaynaklanan ağrının, vücudun dış kısımlarında algılanması şeklinde gerçekleşir.

#11. Aşağıdakilerden hangisi sağlık psikolojisi uygulamalarından biri değildir?

Cevap : B. Hastanın fiziksel sorunlarını tıbbi olarak tedavi etmek

Sağlık Psikolojisi Uygulamaları

– Hasta-hekim ilişkisini geliştirmek: Sağlık psikolojisinin önemli uygulamalarından biri, hasta ve hekim arasındaki iletişimi güçlendirmektir. Bu, tedavi sürecinin etkinliğini artırabilir ve hastanın tedaviye uyumunu iyileştirebilir.

– Hastanın tedaviye uyumunu araştırmak: Bireylerin tedavi planlarına ne kadar sadık kaldıkları, sağlık psikolojisi tarafından incelenen bir başka önemli konudur. Hastaların tedaviye uyumunu artırmaya yönelik stratejiler geliştirmek, tedavi sonuçlarını iyileştirebilir.

– Ağrı ile baş etmeyi öğretmek: Sağlık psikolojisi, kronik ağrı gibi durumlarla başa çıkmak için bireylere psikolojik stratejiler öğretir. Bu yaklaşımlar, ağrının yönetilmesinde ve yaşam kalitesinin artırılmasında yardımcı olabilir.

– Hasta ailesine hastalık hakkında bilgi vermek: Hastalık sürecinde hasta ailelerinin bilgilendirilmesi, hem hastaların hem de ailelerin psikolojik refahını destekler.

#12. Hastalardaki çaresizlik, umutsuzluk ve güçsüzlük temaları içeren “Asla iyi olamayacağım.”, “Ben bu ağrı yüzünden hep kaybettim.” gibi otomatik düşünce ve işlevsel olmayan inançları değiştirmeyi hedefleyen model yada kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Bilişsel davranışçı model

Bilişsel Davranışçı Model:

Bilişsel davranışçı model, ağrı deneyimi üzerinde duygular, düşünceler ve davranışların önemli bir rol oynadığını ve bu faktörlerin yönetilmesi yoluyla ağrının kontrol altına alınabileceğini savunur.

#13. Aşağıdakilerden hangisi inme riskini arttıran faktörlerden biri değildir?

Cevap : D. Genç olmak

İnme Risk Faktörleri

Genç olmak, inme riskini artıran faktörler arasında genellikle yer almaz. Hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve kalp ritim bozuklukları gibi durumlar daha belirgin risk faktörleridir.

#14. Diyabetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C. Tip 2 Diyabet genellikle çocuklarda görülür.

Diyabetle İlgili Yanlış Anlayışlar

Tip 2 Diyabet, genellikle erişkinlerde görülür ve yaşam tarzı faktörleriyle yakından ilişkilidir. Tip 1 Diyabet ise çocukluk ve ergenlik dönemlerinde daha yaygındır ve genellikle otomatik bağışıklık tepkileriyle ilişkilidir.

#15. Belirli bir düzeydeki travmatik yaşantılar ruh sağlığını bozan derin izlerin yanı sıra, acılardan anlam çıkarma ve hayattan yeni dersler çıkarma gibi işlevselliği artıran olumlu bir sürece de yol açmaktadır. Buna göre tanımlanan özelliğe ne ad verilir?

Cevap : B. Travma Sonrası Büyüme

Travma Sonrası Büyüme

Travma sonrası büyüme, bireylerin travmatik olaylardan sonra kişisel gelişim göstermesi ve yeni anlamlar çıkarması sürecidir. Bu, acılardan dersler çıkarılması ve hayata dair yeni perspektifler kazanılmasını içerir.

#16. Hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak kişilerin yaşadıkları kültür ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Yaşam kalitesi

Sağlıkla İlgili Kavramlar

Yaşam kalitesi: Bireyin genel refahı, sağlık durumu, sosyal ilişkileri ve yaşam koşulları gibi faktörlerin bütünü olarak ele alınır.

#17. Aşağıdakilerden hangisi demans hastalarına bakım verenlerin karşılaşabileceği zorluklardan biri değildir?

Cevap : B. Hastalığın tedaviye yanıt vermesi

Demans Hastalarına Bakım Verenlerin Karşılaşabileceği Zorlukla

B seçeneği yanlıştır: Hastalığın tedaviye yanıt vermesi, demans hastalarına bakım verenlerin karşılaşabileceği bir zorluk değildir. Demansın ilerleyici doğası nedeniyle, tedavi genellikle semptomları yönetmeye ve yaşam kalitesini artırmaya odaklanır, hastalığın kendisini tedavi etmez.

#18. Eski Hint uygarlığında “uzun yaşamaya dair tüm bilgi” ya da “yaşam bilgisi” anlamına gelen ve günümüzde etkililiği tartışmalı olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Ayurveda

Eski Uygarlıkların Sağlık Uygulamaları

Ayurveda: Eski Hindistan’da geliştirilen ve vücut, zihin ve ruhun dengesine odaklanan bir sağlık ve yaşam bilimidir.

#19. Beden kitle indeksinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. vücut ağırlığı/boy2

Beden Kitle İndeksi Formülü

Beden kitle indeksi (BKİ), vücut ağırlığının, boyun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. Bu formül, bireyin ağırlığının, boyuna göre sağlıklı olup olmadığını değerlendirmede kullanılır.

#20. Sağlığı “hastalığın olmaması” biçiminde tanımlayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Biyomedikal model

Sağlık Anlayışları

Biyomedikal model: Bu model, sağlığı yalnızca hastalığın olmaması olarak tanımlar ve genellikle sağlık sorunlarının biyolojik nedenler üzerinden ele alınmasını savunur.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -7
Bölüm : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Dönem Sonu

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -7
Bölüm : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Dönem Sonu

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -7

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -7
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Dönem Sonu

SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -7

Yedinci Ünite: “Sağlıkla İlgili Risk Davranışları: Sigara, Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı” başlığı altında, bireylerin sağlıklarını doğrudan etkileyen risk davranışlarına odaklanılır. Bu ünitede, sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımının neden olduğu sağlık sorunları, bağımlılık yapıcı maddelerin biyopsikososyal etkileri ve bu maddelerin bireysel ve toplumsal sağlık üzerindeki zararları ele alınmaktadır. Ayrıca, bu bağımlılıkların tedavi yöntemleri, remisyon süreçleri ve yeniden kullanıma başlama (depreşme) durumları üzerinde durulur. Akademik bir bakış açısıyla, bu davranışların altında yatan psikolojik, sosyal ve biyolojik nedenler irdelenirken, aynı zamanda toplumun bu sorunlarla nasıl mücadele edebileceği konusunda bilgilendirici öneriler sunulur

Sigara, Alkol ve Uyuşturucu Kullanımının Sağlığa Etkileri

Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı, birçok kronik hastalığın yanı sıra, akut sağlık sorunlarının da önemli nedenleri arasında yer alır. Bu maddelerin kronik kullanımı, bağışıklık sistemini zayıflatır, organ hasarına yol açar ve kanser, kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları gibi yaşamı tehdit eden durumların gelişim riskini artırır.

Bağımlılık ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler

Bağımlılık, kişinin bir maddeye, kişiye, varlığa veya bir etkinliğe yönelik duyduğu ve karşı koyamadığı güçlü bir istek olarak tanımlanır. Bağımlılık yapıcı maddeler, ruhsal, fiziksel ve davranışsal değişikliklere neden olan kimyasal maddelerdir. Nikotin, alkol, eroin, kokain ve esrar gibi maddeler, bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir ve kullanıldıklarında bireyin psikososyal işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilir.

Bağımlılığın Tedavisi

Bağımlılığın tedavisi, bireyin bağımlı olduğu maddeye göre değişiklik gösterir ve genellikle çok yönlü bir yaklaşımı gerektirir. Tedavi süreci, bireysel danışmanlık, grup terapileri, ilaç tedavisi ve destek grupları gibi çeşitli yöntemler içerebilir. Önemli olan, bağımlılığın üstesinden gelmek için bireye uygun bir tedavi planının oluşturulmasıdır

Sonuç

Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı, sadece bireyin sağlığını değil, aynı zamanda toplumun genel sağlık düzeyini de olumsuz etkileyen önemli faktörler arasındadır. Bu nedenle, bu maddelerin kullanımının önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele, hem bireysel hem de toplumsal bir sorumluluktur. Sağlık psikolojisi perspektifinden, bu risk davranışlarının altında yatan nedenlerin anlaşılması ve etkili müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadelede kritik öneme sahiptir.

SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -7

Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar

1 Ruhsal bozukluklar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Ruhsal bozukluklar belirgin düzeyde yeti yitimine neden olmaktadır.
B. Depresyon, kaygı bozuklukları ve demans sık görülen ruhsal bozukluklardır.
C. Ruhsal bozukluklar beyinden köken almaz.
D. Depresyon kadınlarda daha yaygın görülür.
E. Ruhsal bir sorunun bozukluk sayılabilmesi için kişinin iyilik halini, sosyal ve mesleki işlevselliğini belirgin biçimde olumsuz etkilemesi gereklidir.

Cevap : C. Ruhsal bozukluklar beyinden köken almaz.

Cevap : Ruhsal Bozukluklar ve Yanılgılar

C seçeneği yanlıştır: Ruhsal bozukluklar beyinden ve merkezi sinir sisteminden köken alır. Beyin kimyası, yapısal anormallikler ve sinir sistemi işlevlerindeki bozulmalar ruhsal bozuklukların oluşumunda rol oynar.

2 Depresyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Depresyonun en temel özellikleri sürekli devam eden mutsuzluk ve zevk alamamadır.
B. Depresyon kanser hastalarında sık karşılaşılan bir durumdur.
C. Depresyon tekrar edebilen bir hastalıktır.
D. Depresyonda tam iyileşme söz konusudur.
E. Depresyon hastaları nadiren intihar girişiminde bulunurlar.

Cevap : E. Depresyon hastaları nadiren intihar girişiminde bulunurlar.

Depresyonun Özellikleri ve Yanılgılar

E seçeneği yanlıştır: Depresyon hastaları arasında intihar girişimleri ne yazık ki yaygındır. Bu, depresyonun ciddi ve dikkate alınması gereken bir sağlık sorunu olduğunu gösterir.

3 Aşağıdakilerden hangisi depresyonun belirtilerinden biri değildir?

A. Obsesyon
B. Dikkat/konsantrasyon güçlüğü
C. Halsizlik
D. Uykusuzluk
E. Kilo kaybı

Cevap : A. Obsesyon

Depresyonun Belirtileri

A seçeneği yanlıştır: Obsesyon, depresyonun bir belirtisi değil, daha çok obsesif-kompulsif bozukluğa (OKB) özgü bir durumdur.

4 Aşağıdakilerden hangisi kaygı bozukluklarından biri değildir?

A. Yaygın anksiyete bozukluğu
B. Özgül fobi
C. Panik bozukluk
D. Travma sonrası stres bozukluğu
E. Şizofreni

Cevap : E. Şizofreni

Kaygı Bozuklukları ve Sınıflandırması

E seçeneği yanlıştır: Şizofreni bir kaygı bozukluğu değil, ciddi bir ruhsal bozukluktur ve genellikle algıda bozulmalar, düşünce içeriğinde sapmalar ve işlevsellikte ciddi düşüşlerle karakterizedir

5 En sık görülen kaygı bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Özgül fobi
B. Sosyal fobi
C. Panik bozukluk
D. Obsesif-kompulsif bozukluk
E. Akut stres bozukluğu

Cevap : A. Özgül fobi

En Sık Görülen Kaygı Bozukluğu

A seçeneği doğrudur: Özgül fobi, en sık görülen kaygı bozukluğudur. Kişileri belirli nesne veya durumlarda aşırı korku ve kaygı hissetmeye iten bir durumdur.

6 Şizofrenide aşağıdaki alanlardan hangisinde bozulma görülmez?

A. Düşünce
B. Bilinç
C. Davranış
D. Algı
E. Sosyal iletişim

Cevap : B. Bilinç

Şizofrenide Bozulma Görülmeyen Alan

B seçeneği doğrudur: Şizofrenide bilinç genellikle etkilenmez. Şizofreni daha çok düşünce, algı, davranış ve sosyal iletişimde bozulmalara yol açar.

7 Alzheimer hastalığında ilk başta bozulan bilişsel işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dikkat
B. Bellek
C. Konuşma
D. Anlama
E. Tanıma

Cevap : B. Bellek

Alzheimer Hastalığında İlk Bozulan Bilişsel İşlev

B seçeneği doğrudur: Alzheimer hastalığında ilk bozulan bilişsel işlev genellikle bellektir. Bu, özellikle yeni bilgileri öğrenme ve hatırlama kapasitesinde gözlenen düşüşle kendini gösterir

8 Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığı için risk etmenlerinden biri değildir?

A. İleri yaş
B. Kadın olmak
C. Yüksek eğitim
D. Vasküler hastalıkların varlığı
E. Genetik etmenler

Cevap : C. Yüksek eğitim

Alzheimer Hastalığı için Risk Etmenleri

C seçeneği yanlıştır: Yüksek eğitim seviyesi Alzheimer hastalığı için bir risk etmeni değildir. Aksine, bazı araştırmalar yüksek eğitimin bilişsel rezervi artırarak bu hastalığın etkilerini geciktirebileceğini öne sürer.

9 Aşağıdakilerden hangisi intihar için risk etmeni değildir?

A. Evli olmak
B. Yaşlı olmak
C. Yeterli psikososyal desteğin olmaması
D. Kanser gibi kronik tıbbi hastalıkların varlığı
E. Alkol-madde kullanımı olması

Cevap : A. Evli olmak

İntihar için Risk Etmenleri

A seçeneği yanlıştır: Evli olmak, genellikle intihar için bir risk etmeni olarak görülmez. Yalnızlık, sosyal izolasyon ve destek sistemlerinin eksikliği daha belirgin risk faktörleridir

10 Aşağıdakilerden hangisi demans hastalarına bakım verenlerin karşılaşabileceği zorluklardan biri değildir?

A. Hastalarda görülen davranış sorunları
B. Hastalığın tedaviye yanıt vermesi
C. Hastaların ilaç almayı reddetmeleri
D. Hastanın idrar/gaitasını tutamaması
E. Hastanın bakım veren yakınını tanıyamaması

Cevap : B. Hastalığın tedaviye yanıt vermesi

Demans Hastalarına Bakım Verenlerin Karşılaşabileceği Zorlukla

B seçeneği yanlıştır: Hastalığın tedaviye yanıt vermesi, demans hastalarına bakım verenlerin karşılaşabileceği bir zorluk değildir. Demansın ilerleyici doğası nedeniyle, tedavi genellikle semptomları yönetmeye ve yaşam kalitesini artırmaya odaklanır, hastalığın kendisini tedavi etmez.

Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!