Anadolu AöfSAĞ108U Sağlık PsikolojisiTıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri

SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -8

SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -8

#1. Aynı travmatik olay farklı bireylerde farklı etkiler bırakır. Bazı bireyler diğerlerinden daha az etkilenir. Psikososyal işlevsellikleri bozulmaz. Buna göre tanımlanan özelliğe ne ad verilir?

Cevap : C. Psikolojik sağlamlık (dayanıklılık)

Psikolojik Sağlamlık (Dayanıklılık)

Psikolojik sağlamlık, bireylerin zorluklar, stres durumları ve travmatik olaylar karşısında gösterdiği direnç ve toparlanma kapasitesini ifade eder. Sağlam bireyler, zorluklar karşısında esneklik gösterir ve bu durumlarla başa çıkmada etkili stratejiler geliştirebilirler.

#2. Birinin acı çekmesi, gülmesi ya da ağlaması gibi herhangi bir eylemi gördüğümüzde ve hatta işittiğimizde bile bedenimiz bu eylemi biz gerçekleştiriyormuşuz gibi tepki verir. Bu olaydan sorumlu beyindeki sisteme ne ad verilir?

Cevap : A. Ayna nöronlar

Ayna Nöronlar

Ayna nöronlar, bir başkasının eylemini gözlemlediğimizde veya işittiğimizde, bu eylemi kendimiz gerçekleştiriyormuşuz gibi beyin aktivitesi gösteren nöronlardır. Bu sistem, empati, öğrenme ve sosyal anlayışın temelini oluşturur.

#3. “Ağrı doku hasarı ile ağrının algılanması arasında geçen elektrokimyasal bir sürece bağlı olarak ortaya çıkar. Tüm nosiseptör uyarılar ağrı oluşturur ancak tüm ağrıların nedeni bu süreç değildir.” Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Nosisepsiyon

Nosisepsiyon:

Nosisepsiyon, zararlı uyaranların vücut tarafından algılanması ve işlenmesi sürecidir. Bu süreç, doku hasarı sonucu ortaya çıkan kimyasalların serbest bırakılmasıyla başlar ve bu uyaranlar nosiseptörler tarafından algılandığında ağrı olarak deneyimlenir.

#4. Duygu, biliş/düşünce ve davranışlarla ağrının yönetilmesinin mümkün olduğunu kanıtlayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Kapı-kontrol kuramı

Kapı-Kontrol Kuramı:

Kapı-kontrol kuramı, ağrının algılanmasının duygusal ve bilişsel faktörler tarafından nasıl etkilenebileceğini açıklar. Bu kuram, ağrı sinyallerinin omurilik düzeyinde bir “kapı” mekanizması tarafından modüle edilebileceğini öne sürer.

#5. -------- bir ilaca yüklenilen ama onun farmakolojik özellikleriyle açıklanamayan tedavi edici etki veya yan etki ya da tedavi edilen durum için özel bir etkinlik göstermeyeceğine inanılan ve simgesel etkisi için yararlanılan tıbbi tedavi biçimi olarak tanımlamaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Cevap : E. Plasebo

Plasebo Etkisi:

Plasebo etkisi, bir tedavinin beklenen faydasının, o tedavinin farmakolojik özelliklerinden bağımsız olarak, hastanın inanç ve beklentileri tarafından oluşturulduğu bir fenomendir. Bu etki, ağrı yönetimi dahil birçok sağlık durumunda önemli bir rol oynar.

#6. Aşağıdakilerden hangisi metabolik sendromun bileşenlerinden biri değildir?

Cevap : C. Kan HDL düzeyinin yüksek olması

Metabolik Sendrom Bileşenleri

Kan HDL (iyi kolesterol) düzeyinin yüksek olması, metabolik sendromun bileşenlerinden biri değildir. Metabolik sendrom; açlık kan şekerinde yükseklik, hipertansiyon, bel çevresinde artış ve kan trigliserid düzeylerinde yükseklik gibi durumları içerir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi diyabetin belirtilerinden biri değildir?

Cevap : D. Nefes darlığı

Diyabetin Belirtileri

Nefes darlığı, tipik bir diyabet belirtisi değildir. Diyabetin yaygın belirtileri arasında sık idrara çıkma, çok su içme, kilo kaybı ve ağız kuruluğu yer alır.

#8. Günümüzdeki sağlık tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D. Sadece hasta olmamak sağlık için yeterlidir.

Günümüzdeki Sağlık Tanımı

Çok boyutlu sağlık tanımı: Sağlık, yalnızca hastalığın yokluğu değil, fiziksel, psikolojik ve toplumsal boyutları da içeren bir kavram olarak kabul edilir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi yasın genel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : B. Yas sürecinin yalnızca ölümden sonra deneyimlenmesi

Yasın Genel Özellikleri ve Yanılgılar

Yas süreci, yalnızca ölümden sonra değil, herhangi bir kayıp veya kayıp tehdidi sonrasında deneyimlenebilen normal bir duygusal süreçtir. Bu, somut (örneğin, bir yakınının ölümü) ve soyut (örneğin, iş kaybı veya boşanma gibi) kayıplar sonucu tetiklenebilir. Yas sürecinin yalnızca ölümden sonra deneyimlendiğini öne sürmek, yasın gerçek doğasını ve çeşitliliğini sınırlar.

#10. Hipertansiyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C. Sistolik kan basıncının ≥120 mmHg ve/veya diastolik kan basıncının ≥80 mmHg üzerinde ölçülmesi hipertansiyon olarak tanımlanmaktadır.

Hipertansiyon Tanımı ve Yanılgılar

Hipertansiyon, sistolik kan basıncının 140 mmHg ve/veya diastolik kan basıncının 90 mmHg üzerinde ölçülmesiyle tanımlanır. 120/80 mmHg ve üzeri değerler yüksek normal kabul edilir, ancak hipertansiyon tanısı için belirtilen değerler daha yüksektir.

#11. Hastalığın bedende dört sıvının (kan, balgam, sarı safra, kara safra) dolaşımındaki dengenin bozulmasından kaynaklandığını ileri süren kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : B. Hippokrates-Bergamalı Galenos

Tarihsel Sağlık Anlayışları

Hippokrates ve Bergamalı Galenos: Antik dönemde, sağlık ve hastalığın dört temel vücut sıvısının dengesine bağlı olduğunu öne süren bu düşünürler, tıbbın gelişiminde önemli bir yer tutar.

#12. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler, yangınlar, savaşlar, terör eylemleri, kazalar, nükleer santral patlamaları gibi çok sayıda insanın ya da topluluğun maruz kaldığı travmatik olaylar anlamına gelir?

Cevap : A. Toplumsal düzlemdeki travmatik olaylar

Toplumsal Düzlemdeki Travmatik Olaylar

Toplumsal düzlemdeki travmatik olaylar, doğal afetler, yangınlar, savaşlar, terör eylemleri ve kazalar gibi çok sayıda insanı veya topluluğu etkileyen olayları ifade eder. Bu tür olaylar, bireylerin ve toplulukların ruh sağlığı üzerinde derin etkilere sahip olabilir ve geniş çapta psikososyal müdahalelere ihtiyaç duyulur.

#13. Aşağıdakilerden hangisi inme hastalıklarında sık görülen ruhsal bozukluklardan biri değildir?

Cevap : A. Şizofreni

İnme Sonrası Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar

Şizofreni, inme hastalıklarında sık görülen ruhsal bozukluklardan biri değildir. İnme sonrası daha sık rastlanan ruhsal durumlar arasında depresyon, demans, kaygı bozuklukları ve uyum bozuklukları bulunur.

#14. Ağrı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B. Ağrı yalnızca duyusal/duyu organları ile ilgili bir yaşantıdır.

Ağrının Niteliği:

Ağrı, sadece duyusal bir deneyim olmanın ötesinde, duygusal bileşenleri de içerir. Ağrı, bireyin zihninde oluşan ve fiziksel yaralanma, hastalık ya da doku hasarıyla ilişkili olarak algılanan subjektif bir deneyimdir.

#15. Şamanlar tarafından yapıldığı düşünülen ilkel beyin ameliyatı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Trepenasyon

İlkel Tıbbi Uygulamalar

Trepenasyon: İlkel dönemlerde, belirli sağlık sorunlarını tedavi etmek amacıyla kafatasında delik açma işlemidir.

#16. Aşağıdakilerden hangisi beklenenin ötesinde aşırı ve abartılı bir yas tutma biçimine örnektir?

Cevap : D. Hipertrofik/Abartılı yas

Aşırı ve Abartılı Yas Tutma Biçimi

Hipertrofik veya abartılı yas, beklenenden ötesinde aşırı ve uzun süreli bir yas tutma biçimidir. Bu, kaybın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen, bireyin kaybı kabullenmekte zorlanması ve normal günlük işlevlerini sürdürmekte güçlük çekmesiyle karakterizedir. Abartılı yas, yas sürecinin normal evrelerinden önemli ölçüde sapma gösterir ve genellikle profesyonel yardım gerektirir.

#17. Klinik sağlık psikologları aşağıdaki alanlardan hangisinde çalışmaz?

Cevap : E. Hapishaneler

Sağlık Psikolojisi Profesyonellerinin Çalışma Alanları

Klinik sağlık psikologları: Hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve klinikler gibi sağlık kuruluşlarında çalışarak bireylerin sağlıklı yaşam sürmelerine katkıda bulunurlar.

#18. Sağlık psikolojisinin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Klinik sağlık psikolojisi

Sağlık Psikolojisinin Alt Alanları

Klinik sağlık psikolojisi: Sağlık psikolojisinin bu dalı, bireylerin sağlıkla ilgili davranışlarını ve hastalıklarla başa çıkmalarını iyileştirmek için klinik müdahaleler geliştirir ve uygular.

#19. Aşağıdakilerden hangisi sık görülen kanser türlerinden biri değildir?

Cevap : D. Pankreas kanseri

Sık Görülen Kanser Türleri

Pankreas kanseri, diğer kanser türlerine göre daha az yaygındır ancak yüksek ölüm oranıyla bilinir. Sık görülen kanser türleri arasında akciğer, meme, prostat ve kolorektal kanserler yer alır.

#20. Başlangıçta nosiseptif nitelikte olup sonrasında bu özelliğini kaybeden ve altı aydan uzun süren ağrı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Kronik ağrı

Kronik Ağrı:

Kronik ağrı, altı aydan uzun süren ve başlangıçta nosiseptif nitelikte olup sonrasında bu özelliğini kaybeden ağrıdır. Kronik ağrı, bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir ve genellikle temelinde yatan bir sağlık sorununun işareti olabilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -8
Bölüm : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Dönem Sonu

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -8
Bölüm : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Dönem Sonu

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -8

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : SAĞ108U Sağlık Psikolojisi
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav
Ünite 8 :  Sık Görülen Diğer Tıbbi Hastalıklar

SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -8

Sık Görülen Diğer Tıbbi Hastalıklar: Kalp-Damar Hastalıkları, Kanser, Diyabet, İnme ve Obezite-Metabolik Sendrom Üzerine Bir İnceleme

Modern sağlık bilimleri, tıbbi hastalıkların ve tedavilerinin anlaşılmasında biyopsikososyal modeli temel almaktadır. Bu model, hastalıkların sadece biyolojik nedenlerle değil, psikolojik ve sosyal faktörlerle de yakından ilişkili olduğunu öne sürer. Bu makalede, sıkça karşılaşılan tıbbi hastalıklar; kalp-damar hastalıkları, kanser, diyabet, inme ve obezite-metabolik sendrom, biyopsikososyal çerçeve içinde ele alınmaktadır .

Kalp-Damar Hastalıkları:

Dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan kalp-damar hastalıkları; hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği şeklinde sınıflandırılır. Hipertansiyon, yüksek kan basıncıyla karakterize edilirken; koroner arter hastalığı, kalbi besleyen damarların tıkanıklığı sonucu oluşur. Kalp yetmezliği ise, kalbin kanı yeterince pompalayamaması durumudur .

Kanser:

Anormal hücre büyümesi sonucu ortaya çıkan kanser, dokulara ve organlara zarar verir. Metastaz yoluyla çevre dokulara yayılabilir. Akciğer, kolorektal, meme, prostat, deri ve mide kanserleri en sık görülen kanser türleridir .

Diyabet:

Pankreasın yeterli insülin üretememesi veya insülinin vücutta etkin kullanılamaması sonucu gelişen diyabet, yüksek kan şekeri seviyeleriyle karakterizedir. Diyabetin yaygınlığı giderek artmakta ve bu durum, başta kalp-damar hastalıkları ve inme olmak üzere birçok komplikasyona neden olabilmektedir .

İnme:

Beyin damarlarının tıkanıklığı veya kanaması sonucu meydana gelen inme, dünya genelinde ölüm ve sakatlık nedenleri arasında önemli bir yer tutar. İnme geçiren hastalar, felç, bilişsel bozukluklar, dengesizlik ve bilinç değişiklikleri gibi bir dizi nörolojik problemle karşı karşıya kalabilir .

Obezite-Metabolik Sendrom:

Obezite, aşırı yağ birikimi ile karakterize edilir ve beden kitle indeksi ≥30 olarak tanımlanır. Metabolik sendrom ise, bel çevresinde kalınlaşma, kan lipid düzeylerinde bozukluk, yüksek kan basıncı ve yüksek açlık kan şekeri gibi durumlarla kendini gösterir. Hem obezite hem de metabolik sendrom, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve kanser gibi kronik hastalıklar için önemli risk faktörleridir

Bu makale, sağlık profesyonelleri ve öğrencilerin, sık görülen tıbbi hastalıkların biyopsikososyal yönlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Anlayışımız ne kadar bütüncül olursa, hastalıkların önlenmesi ve yönetilmesi konusunda o kadar etkili olabiliriz.

SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -8

Sık Görülen Diğer Tıbbi Hastalıklar

1 Aşağıdakilerden hangisi sık görülen kalpdamar hastalıklarından biri değildir?

A. Hipertansiyon
B. Artmış kan basıncı
C. Kalp yetmezliği
D. Koroner arter hastalığı
E. Diyabet

Cevap : E. Diyabet

Diyabet ve Kalp-Damar Hastalıkları İlişkisi

Diyabet, sık görülen kalp-damar hastalıklarından biri değildir; ancak kalp-damar hastalıklarının gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Diyabet, vücudun kan şekerini düzenleme yeteneğinin bozulduğu kronik bir durumdur ve kalp hastalığı, inme gibi kalp-damar hastalıklarının riskini artırır.

2 Hipertansiyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Sistolik kan basıncının ≥140 mmHg ve/veya diastolik kan basıncının ≥90 mmHg üzerinde ölçülmesi hipertansiyon olarak tanımlanmaktadır.
B. Erken gerçekleşen ölümlerin en sık nedeni hipertansiyondur.
C. Sistolik kan basıncının ≥120 mmHg ve/veya diastolik kan basıncının ≥80 mmHg üzerinde ölçülmesi hipertansiyon olarak tanımlanmaktadır.
D. Ailesinde hipertansiyon bulunan kişilerde hipertansiyon daha sık ortaya çıkmaktadır.
E. Sigara kullanımı hipertansiyon için bir risk faktörüdür.

Cevap : C. Sistolik kan basıncının ≥120 mmHg ve/veya diastolik kan basıncının ≥80 mmHg üzerinde ölçülmesi hipertansiyon olarak tanımlanmaktadır.

Hipertansiyon Tanımı ve Yanılgılar

Hipertansiyon, sistolik kan basıncının 140 mmHg ve/veya diastolik kan basıncının 90 mmHg üzerinde ölçülmesiyle tanımlanır. 120/80 mmHg ve üzeri değerler yüksek normal kabul edilir, ancak hipertansiyon tanısı için belirtilen değerler daha yüksektir

3 Aşağıdaki risk etmenlerinden hangisi kanser gelişiminde etkili değildir?

A. Kronik stres
B. Obezite
C. Sigara kullanımı
D. Genetik risk
E. Fiziksel egzersiz

Cevap : E. Fiziksel egzersiz

Kanser Gelişiminde Etkili Olmayan Risk Etmenleri

Fiziksel egzersiz, kanser gelişiminde etkili bir risk etmeni değildir; aksine, birçok çalışma düzenli fiziksel aktivitenin özellikle kolorektal kanser ve meme kanseri riskini azalttığını göstermiştir

4 Aşağıdakilerden hangisi sık görülen kanser türlerinden biri değildir?

A. Kolorektal kanserler
B. Meme kanseri
C. Akciğer kanseri
D. Pankreas kanseri
E. Prostat kanseri

Cevap : D. Pankreas kanseri

Sık Görülen Kanser Türleri

Pankreas kanseri, diğer kanser türlerine göre daha az yaygındır ancak yüksek ölüm oranıyla bilinir. Sık görülen kanser türleri arasında akciğer, meme, prostat ve kolorektal kanserler yer alır

5 Diyabetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Diyabet hiperglisemi ile seyreden kronik bir hastalıktır.
B. Tip 2 Diyabet Tip 1’e göre daha sık görülür.
C. Tip 2 Diyabet genellikle çocuklarda görülür.
D. Diyabetin kontrol edilmemesi uzun dönemde birçok sistemi olumsuz etkiler.
E. Diyabetin ilerleyen aşamalarında genellikle insülin takviyesi gerekir.

Cevap : C. Tip 2 Diyabet genellikle çocuklarda görülür.

Diyabetle İlgili Yanlış Anlayışlar

Tip 2 Diyabet, genellikle erişkinlerde görülür ve yaşam tarzı faktörleriyle yakından ilişkilidir. Tip 1 Diyabet ise çocukluk ve ergenlik dönemlerinde daha yaygındır ve genellikle otomatik bağışıklık tepkileriyle ilişkilidir

6 Aşağıdakilerden hangisi diyabetin belirtilerinden biri değildir?

A. Sık idrara çıkma
B. Çok su içme
C. Kilo kaybı
D. Nefes darlığı
E. Ağız kuruluğu

Cevap : D. Nefes darlığı

Diyabetin Belirtileri

Nefes darlığı, tipik bir diyabet belirtisi değildir. Diyabetin yaygın belirtileri arasında sık idrara çıkma, çok su içme, kilo kaybı ve ağız kuruluğu yer alır

7 Aşağıdakilerden hangisi inme riskini arttıran faktörlerden biri değildir?

A. Hipertansiyon
B. Kalp-damar hastalıkları
C. Diyabet
D. Genç olmak
E. Kalp ritim bozuklukları

Cevap : D. Genç olmak

İnme Risk Faktörleri

Genç olmak, inme riskini artıran faktörler arasında genellikle yer almaz. Hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve kalp ritim bozuklukları gibi durumlar daha belirgin risk faktörleridir.

8 Aşağıdakilerden hangisi inme hastalıklarında sık görülen ruhsal bozukluklardan biri değildir?

A. Şizofreni
B. Depresyon
C. Demans
D. Kaygı bozuklukları
E. Uyum bozuklukları

Cevap : A. Şizofreni

İnme Sonrası Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar

Şizofreni, inme hastalıklarında sık görülen ruhsal bozukluklardan biri değildir. İnme sonrası daha sık rastlanan ruhsal durumlar arasında depresyon, demans, kaygı bozuklukları ve uyum bozuklukları bulunur

9 Beden kitle indeksinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A. vücut ağırlığı /boy
B. boy X vücut ağırlığı/100
C. boy/vücut ağırlığı2
D. 100-vücut ağırlığı/boy
E. vücut ağırlığı/boy2

Cevap : E. vücut ağırlığı/boy2

Beden Kitle İndeksi Formülü

Beden kitle indeksi (BKİ), vücut ağırlığının, boyun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. Bu formül, bireyin ağırlığının, boyuna göre sağlıklı olup olmadığını değerlendirmede kullanılır

10 Aşağıdakilerden hangisi metabolik sendromun bileşenlerinden biri değildir?

A. Açlık kan şekerinde yükseklik olması
B. Hipertansiyon
C. Kan HDL düzeyinin yüksek olması
D. Bel çevresinin kalın olması
E. Kan trigliserid düzeyinin yüksek olması

Cevap : C. Kan HDL düzeyinin yüksek olması

Metabolik Sendrom Bileşenleri

Kan HDL (iyi kolesterol) düzeyinin yüksek olması, metabolik sendromun bileşenlerinden biri değildir. Metabolik sendrom; açlık kan şekerinde yükseklik, hipertansiyon, bel çevresinde artış ve kan trigliserid düzeylerinde yükseklik gibi durumları içerir.

Sık Görülen Diğer Tıbbi Hastalıklar

SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Final Deneme Sınavı -8

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!