auzefÇocuk GelişimiRisk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -3 (2024)

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -3 (2024)

#1. Aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerindendir?

Cevap : A) Zayıf dürtü kontrolü

Bireysel risk faktörleri, bir kişinin kendi özellikleri, davranışları ve psikolojik durumlarıyla ilgilidir ve olumsuz sonuçlara yol açabilecek durumları veya davranışları daha olası kılar. Bu bağlamda, A) Zayıf dürtü kontrolü, bireyin anlık isteklerine veya dürtülerine karşı koyma kapasitesinin düşük olması anlamına gelir ve kişinin riskli veya zararlı davranışlara daha yatkın olmasına neden olabilir. Bu nedenle, zayıf dürtü kontrolü bir bireysel risk faktörüdür.
Diğer seçenekler, daha çok aile veya çevresel faktörleri temsil eder ve bireyin kendi içsel özellikleriyle doğrudan ilgili olmayabilir:
B) Ebeveyn: güvensiz yetişkin bağlanma modeli ve E) Güvensiz bağlanma, çocukluk döneminden itibaren bireyin bakım verenleriyle kurduğu ilişkinin niteliğiyle ilgilidir ve bu durumlar kişinin gelecekteki ilişkilerini etkileyebilir. Ancak, bunlar daha ziyade kişinin gelişimini etkileyen çevresel faktörler olarak değerlendirilebilir.
C) Bekâr ebeveynlik (destek eksikliği ile) ve D) Sert ebeveynlik, kötü muamele, bir bireyin sosyal ve aile çevresine ilişkin durumlarıdır ve bu koşullar altında büyüyen çocuklar için risk faktörleri oluşturabilir.
Bu bilgilere dayanarak, A) Zayıf dürtü kontrolü, bireysel risk faktörlerinden biri olarak kabul edilir ve bireyin kendi davranışsal ve psikolojik özelliklerini doğrudan yansıtır.

#2. Türkiye’de yoksulluk sınırı ilk olarak hangi sene hesaplanmıştır?

Cevap : C) 2002

#3. ……………….çocuğun doğrudan deneyimlediği risk faktörleridir. Verilen boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Cevap : A) Yakın risk

#4. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nde bulunan devletler için çocuk yoksulluğunu ölçmek amacıyla hangi faktörleri ölçmektedir?

Cevap : B) Çocuğun toplumsal sorumluluk projelerine katılımı

#5. Bu yaşa kadar olan çocukların, gelişim düzeylerinden bağımsız olarak, işlenen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrama ve davranışlarını yönlendirebilme yeteneğinin yeterli düzeyde gelişmediğini kabul edilmiştir. Sınır kabul edilen bu yaş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) 12

Türkiye Cumhuriyeti Kanunu (TCK) kapsamında, fiilin işlendiği tarihte 12 yaşını doldurmamış (0-12 yaş grubu) çocukların ceza sorumluluğunun bulunmadığı kabul edilmiştir. Bu durum, on iki yaşına kadar olan çocukların, gelişim düzeylerinden bağımsız olarak, işlenen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrama ve davranışlarını yönlendirebilme yeteneğinin yeterli düzeyde gelişmediğini kabul ettiğini gösterir. Dolayısıyla, sınır kabul edilen bu yaş: A) 12

#6. ………….. ile beraber çocuğun risk altına girdiği saptanmıştır. Çocuğun hayatında aniden bir değişim süreci yaşanmıştır. Kültürünü, dili bilmediği bir yerde gelişiminin getirdiği handikapları sağlıklı aşmak zorundadır. Sağlıklı aşamadığı süreçte bu durum suça sürüklenmesine sebep olabilir. Aşağıdakilerden hangisinin noktalı yere getirilmesi uygun olur?

Cevap : E) Göç Olgusu

#7. Ekolojik Sistem Modeli’ne göre aşağıdakilerden hangisi ailenin ekolojik katmanlarını oluşturan sistemlerden değildir?

Cevap : E) Megasistem

E) Megasistem, Ekolojik Sistem Modeli’ne göre ailenin ekolojik katmanlarını oluşturan sistemlerden biri değildir. Urie Bronfenbrenner tarafından geliştirilen Ekolojik Sistem Teorisi, bireyin gelişimini etkileyen çeşitli katmanları tanımlar:
Mikrosistem: Bireyin doğrudan etkileşimde olduğu ortamları (aile, okul, iş yeri) içerir.
Mezosistem: Bir bireyin mikrosistemlerinin birbirleriyle olan etkileşimlerini içerir.
Egzosistem: Bireyin doğrudan bir parçası olmadığı, ancak onu etkileyen daha geniş sosyal sistemleri içerir (ebeveynlerin iş yeri, mahalle).
Makrosistem: Kültür, ekonomi, sosyal politikalar gibi geniş toplumsal değerler ve inanç sistemlerini içerir.
*Megasistem* terimi, Bronfenbrenner’ın Ekolojik Sistem Teorisinde tanımlanan katmanlardan biri değildir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi çocuk istismarını önlemeye yönelik kanıt temelli müdahale programlarından değildir?

Cevap : E) Siyah Bayrak/Beyaz Bayrak Programı

#9. I- Yetersiz Besin II- Sağlık İmkanlarından Yoksunluk III-Eğitim Hakkından Yoksunluk Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yoksulluğun çocuklarda sebep olduğu etkilerdendir?

Cevap : C) I, II ve III

Yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkileri çok yönlüdür ve yetersiz beslenme, sağlık imkanlarından yoksunluk, eğitim hakkından yoksunluk gibi birçok alanı kapsar. Bu nedenle, yukarıdaki I (Yetersiz Besin), II (Sağlık İmkanlarından Yoksunluk) ve III (Eğitim Hakkından Yoksunluk) seçeneklerinin hepsi yoksulluğun çocuklarda sebep olduğu etkiler arasında yer alır.

#10. …………..çocukların gelişiminin ekolojik bir çerçevede gerçekleştiğini öne süren ilk kişidir. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Cevap : A) Bronfrenbrenner

………..çocukların gelişiminin ekolojik bir çerçevede gerçekleştiğini öne süren ilk kişidir. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?
A) Bronfenbrenner
Urie Bronfenbrenner, bireyin gelişimini etkileyen bir dizi birbiriyle bağlantılı çevresel sistemler tarafından etkilendiğini öne süren Ekolojik Sistemler Teorisini geliştirmiştir. Bu sistemler, doğrudan çevreden (örneğin, aile) geniş toplumsal yapıları (örneğin, kültür) içeren Mikrosistem, Mezosistem, Ekzosistem, Makrosistem ve Kronosistem gibi farklı çevresel seviyeleri temsil eder​.

#11. Aşağıdakilerden hangisi ihmalin çocuk üzerindeki davranışsal göstergelerindendir?

Cevap : B) Kendi kendine zarar veren davranışlar

İhmalin Çocuk Üzerindeki Davranışsal Göstergeleri: Kendi kendine zarar veren davranışlar, dilenme, yiyecek çalma, okulda bulunma süresinin uzaması, sürekli yorgunluk, halsizlik, derste uyuyakalma, yetişkin sorumluluklarını ve ilgilerini yüklenme, sık sık okula devamsızlık yapma veya gecikme…

#12. Bowlby’nin bağlanma kuramına göre, doğum anından beş yaşına kadar olan sürede bebeğin anneden ayrılması bebek için olumlu duygular oluşturmaz. Beş yaşına kadar annesinden ayrı kalan çocukta suçlu kişilik yapısının oluşması mümkün hale gelmektedir (Miller, 2008). Bu kurama göre aşağıdakilerden hangisi çocuğun suça sürüklenme ihtimalini arttırır?

Cevap : D) Parçalanmış Aile

Bowlby’nin bağlanma kuramına göre, erken çocukluk döneminde (doğumdan beş yaşına kadar) güvenli bir bağlanma ortamının eksikliği, çocuğun duygusal ve sosyal gelişiminde önemli sorunlara yol açabilir. Bu kurama göre, anneden (veya birincil bakım vericiden) erken yaşta ayrılma veya parçalanmış bir aile yapısında büyüme, çocuğun suça sürüklenme ihtimalini arttırabilir. Bu, çocukta güvensiz bağlanma biçimlerinin oluşmasına ve sonuç olarak suçlu kişilik yapısının gelişmesine neden olabilecek psikolojik ve duygusal eksikliklere yol açar.

#13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çocuk yoksulluğuna yönelik politika uygulayıcılarından değildir?

Cevap : D) Savunma Bakanlığı

Savunma Bakanlığı, Türkiye’de çocuk yoksulluğuna yönelik doğrudan politika uygulayıcıları arasında yer almaz. Bu bakanlık, ülkenin savunma ve güvenlik politikalarıyla ilgilenir. Çocuk yoksulluğuna yönelik politikalar ve uygulamalar genellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yerel yönetimler (belediyeler) gibi kurumlar tarafından yürütülür.

#14. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa yönelik kötü muamele örüntüsünü oluşturan unsurlardan değildir?

Cevap : E) Gelişimsel destek

E) Gelişimsel destek, çocuğa yönelik kötü muamele örüntüsünü oluşturan unsurlardan biri değildir. Aksine, gelişimsel destek, çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal ve entelektüel gelişimine olumlu katkıda bulunan ve çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olan destekleyici bir unsurdur. Diğer seçenekler (Fiziksel istismar, Duygusal istismar, Cinsel istismar ve İhmal), çocuğa yönelik kötü muamele örüntüsünü oluşturan zararlı ve kabul edilemez davranışlardır.

#15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal/çevresel risk faktörlerinden biri değildir?

Cevap : C) Güvensiz bağlanma

Sosyal/çevresel risk faktörleri, bireylerin çevresindeki koşullar ve sosyal yapılar ile ilgilidir. Bu faktörler, bireylerin sağlığı, gelişimi ve davranışları üzerinde etkili olabilir.
A) Evsizlik, güvenli ve istikrarlı bir yaşam alanının eksikliği ile karakterize edilen ciddi bir sosyal/çevresel risk faktörüdür. Bu durum, bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir.
B) Yetersiz çocuk bakımı, çocukların gelişim ihtiyaçlarının karşılanmadığı durumları ifade eder ve çocukların duygusal, sosyal ve akademik gelişimleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.
D) Yoksul okullar, yeterli kaynaklara, öğretmenlere ve eğitim materyallerine sahip olmayan eğitim kurumlarını ifade eder. Bu durum, öğrencilerin eğitim alması ve potansiyellerini geliştirmesi üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.
E) Irkçılığa, ayrımcılığa maruz kalma, bireylerin ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, din gibi çeşitli sebeplerle maruz kaldığı olumsuz muameleleri ifade eder. Bu, bireylerin psikolojik sağlığını, sosyal ilişkilerini ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.
C) Güvensiz bağlanma ise, bireyin bakım verenlerine karşı geliştirdiği güvensiz ve istikrarsız ilişki modellerini ifade eder. Bu durum, bireyin çocukluk dönemindeki yakın ilişkilerinden kaynaklanır ve daha çok bireysel bir özellik olarak kabul edilir. Güvensiz bağlanma, çocuğun bakım verenleriyle olan ilişkisinin kalitesine ve bu ilişkilerin çocuğun duygusal gelişimine olan etkisine odaklanır.
Bu bilgiler ışığında, C) Güvensiz bağlanma seçeneği, sosyal/çevresel risk faktörlerinden biri değildir ve daha çok bireysel ve psikolojik bir risk faktörü olarak kabul edilir.

#16. Aşağıdakilerden hangisi *kurum bakımına muhtaç* çocukları tanımlamaz?

Cevap : C) Hanehalkı gelirinin yoksulluk sınırında olduğu evlerde yaşayan çocuklar

Bu seçenek, *kurum bakımına muhtaç* çocukları tanımlamaz. Çünkü yalnızca hanehalkı gelirinin yoksulluk sınırında olması, çocuğun otomatik olarak kurum bakımına ihtiyacı olduğu anlamına gelmez. Diğer seçeneklerde bahsedilen fiziksel, ruhsal ve ahlaki gelişimin tehlike altında olması, güvenliğin tehlike altında olması, ebeveynlerinin olmaması ya da bilinmemesi ve terk edilmiş ya da ihmal ve istismar edilmiş olmaları gibi durumlar, çocukların kurum bakımına muhtaç olduğunu belirten daha spesifik koşullardır.

#17. Aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerinden biri değildir?

Cevap : E) Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma

Bireysel risk faktörleri genellikle kişinin davranışsal, psikolojik ve biyolojik özelliklerini içerir. Bu faktörler, bireyin belirli zararlı veya riskli davranışlara yönelme olasılığını artırabilir.
Heyecan arama yönelimi, bireylerin yeni, farklı ve heyecan verici deneyimlere yönelik güçlü bir istek duymasını ifade eder. Bu yönelim, bazı durumlarda riskli davranışlara katılma olasılığını artırabilir.
Zayıf dürtü kontrolü, bireyin dürtülerini ve isteklerini yönetme kapasitesinin düşük olması durumunu belirtir. Bu, özellikle stresli veya provokatif durumlarda yanlış kararlar alınmasına neden olabilir.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite, genellikle Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile ilişkilendirilen durumlar olup, bireyin odaklanma ve sakin durma kapasitesini etkiler. Bu durumlar, özellikle eğitim ve sosyal etkileşimlerde zorluklara yol açabilir.
Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma, ise daha çok çevresel veya sosyal bir risk faktörü olarak kabul edilir. Bu durum, bireyin yaşamındaki önemli değişiklikler ve stres kaynakları arasında yer alır ve özellikle çocuklar ve gençler üzerinde uzun vadeli psikolojik etkilere neden olabilir.
Bu bağlamda, E) Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma seçeneği, bireysel risk faktörleri kategorisine doğrudan girmez. Bu, daha çok bireyin çevresel veya sosyal koşullarına ilişkin bir faktördür ve bireyin içsel özellikleri veya eğilimleriyle doğrudan ilgili değildir. Bu nedenle, bu seçenek, verilen listede bireysel risk faktörlerinden biri olmayan seçenektir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ihmalinin alt türlerinden değildir?

Cevap : E) Sosyal ihmal

E) Sosyal ihmal, çocuk ihmalinin genellikle bahsedilen alt türlerinden biri değildir. Çocuk ihmalinin yaygın olarak kabul edilen alt türleri şunlardır:
-Fiziksel ihmal: Çocuğun temel fiziksel ihtiyaçlarının (yemek, barınma, uygun giysiler) karşılanmaması.
-Duygusal ihmal: Çocuğun duygusal ihtiyaçlarının ve duygusal destek sağlanmaması.
-Tıbbi ihmal: Çocuğun sağlık hizmetlerine ve tıbbi bakıma erişiminin engellenmesi veya ihmal edilmesi.
-Eğitim ihmali: Çocuğun eğitime erişiminin engellenmesi veya eğitiminin ihmal edilmesi.

#19. Aşağıdakilerden hangisi çocukları suça sürükleyen nedenler arasında gösterilemez?

Cevap : E) Sevgi, Saygı Barındıran Aile Ortamı

Sevgi ve saygı barındıran bir aile ortamı, çocukları suça sürükleyen bir neden olarak gösterilemez. Aksine, bu tür bir aile ortamı, çocukların sağlıklı ve dengeli bireyler olarak gelişimini destekler.

#20. Baba erkek çocuk için bir model oluşturabilmektedir. Babanın suçlu durumda olması, çocuğunda suça sürüklenmesine neden olabilmektedir. Çocukların anne, babasını ya da yetişkini model aldığı söylenebilir. Bu söyleme bakarak aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?

Cevap : B) Ailede suç işleyen bir üyenin varlığı çocukların suça itilmesine neden olabilmektedir.

Bu sonuç, aile üyelerinin, özellikle de ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkilerini ve model olma rolünü vurgulamaktadır. Ebeveynlerin davranışları, çocukların dünyayı algılayışlarını ve davranış kalıplarını şekillendirebilir. Bu nedenle, ailede suç işleyen bir üyenin varlığı, çocukların da benzer davranışları benimsemesine neden olabilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -3 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -3 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -3

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -3 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -3

Risk Altında Bulunan Çocuklar ve Eğitimleri: Koruyucu Faktörler ve Yılmazlık

Koruyucu faktörler, risk altındaki çocukların ve ergenlerin gelişimi ve sağlıklı uyum sağlamaları için kritik öneme sahiptir. Bu faktörler, bireylerin zorluklarla başa çıkma kapasitelerini artırarak, olumsuz yaşam koşulları ve stres faktörlerine karşı daha dirençli hale gelmelerine yardımcı olur. Aşağıda, bu koruyucu faktörlerin çeşitli yönlerini ve bunların çocukların gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu inceleyeceğiz.

1. Psikososyal Yeterlik:

Psikososyal yeterlik, bireylerin yaşa uygun gelişim görevlerini yerine getirebilmeleri için kişisel ve bağlamsal kaynakları etkin bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyan yeteneklerdir. Bu yetenekler, bireylerin sosyal becerilerini, özgüvenlerini ve çevreleriyle etkileşimde bulunma kapasitelerini içerir. Örneğin, duygusal düzenleme, sosyal destek arama ve problem çözme gibi beceriler, psikososyal yeterliliğin önemli bileşenleridir.

2. Aile ve Ebeveynlik Faktörleri:

Aile yapısı ve ebeveynlik pratikleri, çocukların ve gençlerin yaşamındaki temel koruyucu faktörler arasında yer alır. Sağlıklı aile ilişkileri, çocukların duygusal destek bulmalarını ve güvenli bağlanma stilleri geliştirmelerini sağlar. Ebeveynlerin çocuklarını destekleyici ve teşvik edici tutumları, çocukların kendilerine olan güvenlerini artırır ve çeşitli yaşam zorluklarına karşı daha dayanıklı olmalarını sağlar.

3. Yılmazlık ve Mizaç Faktörleri:

Yılmazlık, bireylerin zorluklar ve stresle başa çıkabilme yeteneğidir. Bu bağlamda, mizaç faktörleri gibi bireysel özellikler, çocukların zorluklarla nasıl başa çıktıklarını büyük ölçüde etkileyebilir. Örneğin, doğuştan gelen bir optimizm veya esneklik, çocukların stresli durumlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmasını sağlayabilir.

4. Sosyal ve Toplumsal Destek:

Sosyal ve toplumsal destek kaynakları, çocukların ve gençlerin zorluklarla başa çıkma yeteneklerini güçlendiren önemli dışsal faktörlerdir. Arkadaşlarla ve akranlarla sağlıklı ilişkiler, çocukların sosyal becerilerini ve kendilerine olan güvenlerini artırır. Okul ve toplum bazlı destekler, örneğin kulüplere katılım veya mentorluk programları, çocukların kişisel ve akademik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve onlara ek kaynaklar sağlar.

5. Eğitim ve Akademik Başarı:

Akademik başarıya ilişkin faktörler, çocukların okulda başarılı olmalarını destekleyen ve onların genel yaşam başarılarına katkıda bulunan koruyucu faktörlerdir. Eğitim, çocuklara yeni beceriler kazanma ve kritik düşünme yetenekleri geliştirme fırsatları sunar. Ayrıca, iyi bir eğitim almak, çocukların gelecekteki kariyer fırsatlarını ve sosyoekonomik statülerini iyileştirebilir.

Sonuç:

Risk altında bulunan çocuklar ve ergenler için koruyucu faktörlerin tanımlanması ve güçlendirilmesi, bu bireylerin gelişimini ve toplum içindeki başarılarını desteklemenin temel bir yoludur. Eğitimciler, politika yapıcılar ve toplum liderleri, bu koruyucu faktörleri destekleyici politikalar ve programlar geliştirerek çocukların ve gençlerin zorluklarla başa çıkma kapasitelerini artırabilir ve onların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayabilir.

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -3

1- …… yaşa uygun gelişim görevlerini yerine getirmek için kişisel ve bağlamsal kaynakların uyarlanabilir kullanımındaki etkinlik veya yeteneklerdir. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

A) Psikososyal yeterlik
B) Koruyucu faktör
C) Koruyucu süreçler
D) Teşvik edici/ destekleyici faktör
E) Kümülatif/çoklu koruma

Cevap : A) Psikososyal yeterlik

2- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında aileye ait koruyucu faktörlerden biri değildir?

A) Ebeveynlik faktörleri
B) Aile faktörleri
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri
D) Ebeveyn faktörleri
E) Mizaç faktörleri

Cevap : E) Mizaç faktörleri

Yılmazlık (rezilyans) bağlamında aileye ait koruyucu faktörler, genellikle aile yapısının ve dinamiklerinin bireylerin zorluklar karşısında direnç gösterme kapasitesine nasıl katkıda bulunduğuna odaklanır. Bunlar arasında ebeveynlik ve aile faktörleri, çocuğun veya gencin ebeveynleri/aile üyeleri ile olan ilişkileri gibi unsurlar yer alabilir. Bu faktörler, çocukların ve gençlerin stres ve zorluklar karşısında uyum sağlama yeteneklerini destekler.
A) Ebeveynlik faktörleri ve D) Ebeveyn faktörleri, ebeveynlerin çocuklarına nasıl yaklaştıklarını, onları nasıl desteklediklerini ve onlarla nasıl etkileşim kurduklarını ifade eder. İyi ebeveynlik uygulamaları, çocukların yılmazlık geliştirmesine yardımcı olabilir.
B) Aile faktörleri, aile yapısını, aile içi iletişimi ve aile üyeleri arasındaki ilişkilerin niteliğini kapsar. Sağlıklı aile ilişkileri, çocukların zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirebilmesi için önemlidir.
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri, çocukların ve gençlerin aile üyeleriyle olan bağlarını ve bu ilişkilerden aldıkları desteği ifade eder. Güçlü ve pozitif ilişkiler, çocukların ve gençlerin zor zamanlarda dayanıklılık göstermelerine yardımcı olabilir.
E) Mizaç faktörleri, ise bireyin doğuştan gelen kişilik özelliklerini ve davranışsal eğilimlerini ifade eder. Bu, daha çok bireysel bir özellik olup, doğrudan aileye ait koruyucu faktörlerden biri olarak kabul edilmez. Mizaç, çocuğun çevresiyle nasıl etkileşime girdiğini ve stres veya zorluklar karşısında nasıl tepkiler verdiğini etkileyebilir, ancak bu doğrudan bir aile faktörü değildir.
Bu nedenle, E) Mizaç faktörleri seçeneği, yılmazlık bağlamında aileye ait koruyucu faktörlerden biri değildir.

3- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında bireye ait koruyucu faktörlerden biridir?

A) Ebeveynlik faktörleri
B) Aile faktörleri
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri
D) Ebeveyn faktörleri
E) Mizaç faktörleri

Cevap : E) Mizaç faktörleri

Yılmazlık (rezilyans) bağlamında bireye ait koruyucu faktörler, bireyin zorluklar ve stresle başa çıkabilmesine yardımcı olan kişisel özellikleri ve kapasitelerini ifade eder. Bu tür faktörler, bireyin zor zamanlarda dayanıklılığını ve pozitif uyum yeteneğini destekler.
E) Mizaç faktörleri, bireyin doğuştan gelen kişilik özellikleri ve davranışsal eğilimlerini ifade eder. Mizaç, bir bireyin çevresel etkilere ve stres faktörlerine tepkisini büyük ölçüde etkileyebilir. Örneğin, olumlu bir mizaç, bireyin zorluklarla başa çıkmasını kolaylaştırabilir ve ona adaptasyon süreçlerinde avantaj sağlayabilir.
Diğer seçenekler, daha çok aile ve ebeveynle ilgili faktörlerdir ve yılmazlık bağlamında çocukların ve gençlerin sosyal çevresiyle ilişkili koruyucu faktörleri temsil eder:
A) Ebeveynlik faktörleri ve D) Ebeveyn faktörleri, ebeveynlerin çocuklarına yönelik tutumlarını ve davranışlarını kapsar.
B) Aile faktörleri, aile içi dinamikler ve aile yapısının genel özelliklerini içerir.
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri, aile içindeki ilişkilerin niteliğine odaklanır.
Bu nedenle, E) Mizaç faktörleri seçeneği, yılmazlık bağlamında bireye ait koruyucu faktörlerden biridir ve bireyin kişisel özelliklerini ve zor zamanlarda gösterdiği tepkileri doğrudan etkiler.

4- ………..belirli bir durumda olumlu bir sonucu öngören iç veya dış özelliklerdir. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

A) Psikososyal yeterlik
B) Koruyucu faktör
C) Koruyucu süreçler
D) Teşvik edici/ destekleyici faktör
E) Kümülatif/çoklu koruma

Cevap : D) Teşvik edici/ destekleyici faktör

5- …………………yeterlilik, başa çıkma becerileri ve öz yeterlilik gibi bireyin içinde bulunan olumlu faktörlerdir. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

A) Psikososyal yeterlik
B) Koruyucu faktör
C) Koruyucu süreçler
D) Varlıklar
E) Kümülatif/çoklu koruma

Cevap : D) Varlıklar

6- ……………..gençlerin riskin üstesinden gelmesine yardımcı olan olumlu faktörlerdir, ancak bunlar bireyin dışındadır. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

A) Psikososyal yeterlik
B) Koruyucu faktör
C) Koruyucu süreçler
D) Kaynaklar
E) Kümülatif/çoklu koruma

Cevap : D) Kaynaklar

7- Genellikle iyi sonuçları öngören varlıklar veya kaynaklardır, böylece yüksek riskli koşullar söz konusu olduğunda, bu varlıklara sahip kişiler için daha iyi sonuçlar beklenebilir. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Telafi edici faktör
B) Koruyucu faktör
C) Koruyucu süreçler
D) Kaynaklar
E) Kümülatif/çoklu koruma

Cevap : A) Telafi edici faktör

8- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında akranlara ait koruyucu faktörlerden biridir?

A) Arkadaşlarla ilişkiler
B) Aile faktörleri
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri
D) Ebeveyn faktörleri
E) Mizaç faktörleri

Cevap : A) Arkadaşlarla ilişkiler

9- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında okula ait koruyucu faktörlerden biridir?

A) Ebeveynlik faktörleri
B) Aile faktörleri
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri
D) Ebeveyn faktörleri
E) Akademik başarıya ilişkin faktörler

Cevap : E) Akademik başarıya ilişkin faktörler

10- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlık bağlamında topluma ait koruyucu faktörlerden biridir?

A) Ebeveynlik faktörleri
B) Kulüplere katılım
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri
D) Ebeveyn faktörleri
E) Akademik başarıya ilişkin faktörler

Cevap : B) Kulüplere katılım

Yılmazlık (rezilyans) bağlamında topluma ait koruyucu faktörler, bireylerin sosyal çevrelerinden ve topluluklarından elde ettikleri destek ve kaynakları ifade eder. Bu tür faktörler, bireylerin zorluklarla başa çıkma kapasitesini artırır ve olumsuz koşulların etkilerini hafifletmeye yardımcı olur.
Seçenekler arasında, B) Kulüplere katılım, yılmazlık bağlamında topluma ait koruyucu faktörlerden biridir. Kulüp veya topluluk faaliyetlerine katılım, bireylere sosyal destek sağlar, yeni beceriler öğrenme ve geliştirme fırsatları sunar, aidiyet duygusunu güçlendirir ve bireylerin toplum içindeki bağlarını kuvvetlendirir. Bu tür sosyal etkileşimler ve faaliyetlere katılım, özellikle gençlerin kişisel ve sosyal gelişimleri için önemli koruyucu etkiler sağlar.
Diğer seçenekler daha çok aile içi dinamikler veya bireysel faktörlerle ilgilidir:
A) Ebeveynlik faktörleri ve D) Ebeveyn faktörleri, ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumları ve davranışları ile ilgilidir.
C) Çocuğun/genç kişinin ebeveynleri/aile üyeleri ile ilişkileri, aile içindeki ilişkilerin kalitesine odaklanır. Akademik başarıya ilişkin faktörler ise genellikle bireysel başarı ve motivasyonla ilgili olup, doğrudan topluma ait koruyucu faktörler kategorisine girmez.
Bu nedenle, B) Kulüplere katılım, yılmazlık bağlamında topluma ait koruyucu faktörlerden biridir.

Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Koruyucu Faktörler

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Koruyucu Faktörler

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!