auzefÇocuk GelişimiRisk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -4 (2024)

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -4 (2024)

#1. Çocuk Hakları Sözleşmesi kaç yılında imzalanmıştır?

Cevap : B) 1989

Çocuk Hakları Sözleşmesi, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Bu tarih, sözleşmenin imzalandığı ve uluslararası bir yasal bağlayıcılığa kavuştuğu yıldır.

#2. Suçluluk teorileri incelendiğinde biyolojik teorinin ele alındığı görülmektedir. Biyolojik teoriye göre çocuk suçluluğu çocukların kalıtsal özellikleri ile ilişkilendirilmektedir. Suçlu işleyenlerin diğer insanlardan genetik, fizyolojik ve yapısal farklılıkları olduğunu söylemektedir. Bu farklar nedeniyle suç işlemeye yatkın olabilmektedirler. Bu bilgiye dayanayarak aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?

Cevap : C) Suç işleyen kişiler bedensel özellikleri ve mizaçları nedeniyle suça eğilim göstermektedir.

Biyolojik teoriye göre, suçluluğun temelinde genetik, fizyolojik ve yapısal faktörler yatmaktadır. Bu nedenle, bu teori çerçevesinde, bireylerin suç işlemeye olan eğilimlerinin, bedensel özellikleri ve mizaçları gibi biyolojik faktörlerle ilişkili olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

#3. Vygostky sosyo-kültürel ve bilişsel gelişim teorisini geliştirmiştir. Teori çocukların gelişiminde psikolojik süreçlerin değil çevrenin etkili olduğunu vurgulamıştır. Vygostky’e göre yakınsak gelişim alanı çocukların gelişiminde kritik önem taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yakınsak gelişim alanlarında kritik önem taşıyan etkenlerden değildir?

Cevap : D) Mahalle Bakkalı

Vygotsky’nin sosyo-kültürel ve bilişsel gelişim teorisi çerçevesinde, çocukların gelişiminde kritik önem taşıyan etkenler arasında aile, okul, okul çevresi ve eğitimciler gibi çocuğun sosyal etkileşimde bulunduğu ve öğrenme deneyimleri yaşadığı unsurlar yer alır. Mahalle bakkalı, bu teorik çerçevede çocukların gelişimi için kritik önem taşıyan bir etken olarak görülmez.

#4. Aşağıdakilerden hangisi ihmalin çocuk üzerindeki duygusal göstergelerindendir?

Cevap : C) Duygusal açlık

İhmalin Çocuk Üzerindeki Duygusal Göstergeleri: Düşük benlik algısı, duygusal açlık, sosyal sorunlar, kısıtlı arkadaş ilişkileri, kişisel yakınlık kurmada zorluklar, uygun olmayan istekleri reddetmede zorluk, sosyal içe çekilme, yoğun içe atım sorunları.

#5. Aşağıdakilerden hangisi ebeveyn/aile risk faktörlerinden biri değildir?

Cevap : E) Zayıf dürtü kontrolü

Ebeveyn/aile risk faktörleri, çocukların gelişimini ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyebilecek aile içi durumları ve dinamikleri içerir. Bu faktörler, çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
E) Zayıf dürtü kontrolü, bireyin kendi davranışlarını kontrol etme kapasitesinin düşük olması durumudur. Bu, daha çok bireysel bir özellik olarak kabul edilir ve genellikle bireyin kendi risk davranışlarını artırabilir, ancak doğrudan bir ebeveyn/aile risk faktörü olarak değerlendirilmez. Ebeveyn veya aile risk faktörleri, çocukların gelişimi üzerinde bir etkiye sahip olan ebeveyn veya aileye özgü koşulları ifade ederken, zayıf dürtü kontrolü gibi bireysel özellikler, bireyin kendisiyle ilgilidir ve doğrudan ebeveyn/aile kategorisine girmez.

#6. Toplumun norm ve değerlerden uygun olmayan davranışları olan, yasalara göre suç olan durumların yaşı on sekizden küçük olanlar tarafından işlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?

Cevap : B) Çocuk Suçluluğu

#7. Aşağıdaki durumlardan hangisi ihmali düşündürür?

Cevap : A) Asgari bakımın sağlanamaması ve denetim eksikliği

A) Asgari bakımın sağlanamaması ve denetim eksikliği, ihmali düşündüren bir durumdur. İhmal, çocuğun temel ihtiyaçlarının (gıda, barınma, sağlık hizmeti, eğitim gibi) yeterli düzeyde karşılanmaması ve çocuğun güvenliğinin sağlanmaması durumudur. B, C, D ve E seçenekleri ise çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması, eğitimin desteklenmesi, şefkat ve ilgi gösterilmesi ve çocukla düzenli iletişim kurulması gibi olumlu ve destekleyici davranışları içerir; bunlar çocuğun sağlıklı gelişimi için gereklidir ve ihmali değil, iyi ebeveynlik uygulamalarını yansıtır.

#8. Suçlu çocuk ve gençler, aykırı davranışlar sergileyen çocukları kapsayan çeşitli sınıflandırmalar bulunmaktadır. Suça sürüklenen çocukların bu sınıflandırma içinde bulunduğunu söylemek mümkündür. “Kısa süreli dikkat, hayalcilik, impulsivite, verilen işi sürdürme de güçlük, aşırı hareketlilik ve suçlu olmayan ancak davranışları nedeniyle aykırı olarak nitelendirilme bu gruptaki bireylerin taşıdıkları özelliklerdir”. Şeklinde tanımlanan sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Dikkat Bozuklukları

Tanımlanan özellikler, genellikle Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) gibi dikkat bozuklukları ile ilişkilendirilir. Bu tanımlama, kısa süreli dikkat, hayalcilik, impulsivite, verilen işi sürdürmede güçlük çekme, aşırı hareketlilik gibi özelliklerin bu bozuklukta görüldüğünü belirtir. Bu tür davranışlar suçlu olmayan ancak davranışları nedeniyle aykırı olarak nitelendirilen bireylerde sıkça rastlanır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa yönelik cinsel istismar davranışlarından değildir?

Cevap : D) Ebeveyn olarak bebeğin/çocuğun banyosunu yaptırmak

#10. Bir kişiyi bir tehdide karşı daha duyarlı hale getiren bir özelliktir. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : D) Savunmasızlık faktörü

#11. Aşağıdakilerden hangisi ebeveyn/aile risk faktörlerinden biridir?

Cevap : B) Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma

Ebeveyn veya aile risk faktörleri, çocukların gelişimini ve davranışlarını etkileyebilecek aile içi durumları ve dinamikleri içerir. Bu tür faktörler, çocuğun çevresindeki yetişkinlerin davranışlarından kaynaklanır ve genellikle ailenin genel yapısını, işlevselliğini veya içinde bulunduğu sosyal koşulları yansıtır.
Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma (B), ebeveyn veya aile risk faktörlerinden biridir. Boşanma veya ayrılık süreçleri, özellikle çocuklar üzerinde stres yaratabilir ve uzun vadeli psikolojik etkileri olabilir. Yüksek ihtilaflı boşanma durumları, çocukların duygusal ve psikolojik sağlığını daha da olumsuz etkileyebilir ve onların sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını ve genel iyi oluşlarını tehlikeye atabilir.
Diğer seçenekler ise daha çok bireysel risk faktörlerini temsil eder ve genellikle bir çocuğun kendi içsel özellikleri veya davranışları ile ilgilidir:
-Heyecan arama yönelimi (A)
-Dikkat eksikliği (C)
-Hiperaktivite (D)
-Zayıf dürtü kontrolü (E)
Bu nedenlerle, B) Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma seçeneği, ebeveyn/aile risk faktörlerinden biri olarak kabul edilir. Bu tür çevresel ve sosyal faktörler, çocuğun yaşamındaki değişiklikler ve stres kaynakları olarak değerlendirilir ve bireysel özellikler veya eğilimlerden ziyade ailenin durumuna odaklanır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Yoksul ailelerde yetişen çocuklar genel olarak yetişkinliklerinde bu yoksulluk çemberinden çıkma eğilimindedirler.

Bu ifade yanlıştır. Yoksulluk çemberi, yoksul ailelerde yetişen çocukların genellikle yetişkinlik dönemlerinde de benzer ekonomik zorluklar yaşama olasılığının yüksek olduğu bir kavramı ifade eder. Yoksulluk içinde büyüyen çocukların karşılaştığı eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimdeki sınırlılıklar, yetişkinlik dönemlerinde ekonomik durumlarını iyileştirmelerini zorlaştırabilir. Dolayısıyla, yoksul ailelerde yetişen çocukların otomatik olarak yoksulluk çemberinden çıkma eğiliminde olduklarına dair genel bir ifade yanıltıcı olabilir.

#13. Çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Çocuk ihmal ve istismarı, çocukların güven duygusunu artırıcı bir durumdur.

Bu ifadelerden sadece *B) Çocuk ihmal ve istismarı, çocukların güven duygusunu artırıcı bir durumdur.* yanlış bir bilgi içermektedir. Çocuk ihmal ve istismarı, çocukların güven duygusunu azaltır, onlara zarar verir ve olumsuz psikolojik, fiziksel ve duygusal sonuçlara yol açabilir. Diğer ifadeler çocuk ihmal ve istismarının tanımı, etkileri ve yaygınlığı hakkında doğru bilgiler içermektedir. Çocuk ihmal ve istismarı ciddi bir sorundur ve buna karşı farkındalık yaratmak, önlemler almak toplumun her kesiminin sorumluluğundadır.

#14. *Gelir dağılımındaki düzensizlik, küresel ve ulusal çaptaki ekonomik krizler, enflasyon ve vergi adaletsizlikleri yoksulluğu etkileyen …… nedenler olarak sayılabilir.* Cümlede boş bırakılan yer için uygun seçenek hangisidir?

Cevap : B) Ekonomik

Cümlede bahsedilen faktörler gelir dağılımındaki düzensizlik, küresel ve ulusal ekonomik krizler, enflasyon ve vergi adaletsizlikleri ekonomik faktörler kategorisine girer. Bu nedenle, bu faktörler yoksulluğu etkileyen *ekonomik* nedenler olarak sayılabilir.

#15. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Çocuklar, Yeni Yürümeye Başlayan Çocuklar ve Aileler Merkezi’ne göre yüksek kaliteli bakımı garanti eden ölçütlerden biri değildir?

Cevap : B) Küçük gruplar (bakıcı başına en fazla 7-8 çocuk)

#16. Hangisi çocuk yoksulluğunun toplumsal yansımalarından biri değildir?

Cevap : A) Ev işlerine destek olma

Ev işlerine destek olma, çocuk yoksulluğunun toplumsal yansımalarından biri olarak kabul edilmez. Çocukların aile içinde ev işlerine yardımcı olması, genellikle normal bir aile yaşamının parçası olarak görülür ve yoksullukla doğrudan ilişkilendirilemez. Diğer seçenekler (B) Çocuk işçiliği, (C) Madde kullanımı, (D) Erken yaşta suça itilme ve (E) Sokak çocukları ise çocuk yoksulluğunun toplumsal yansımaları arasında yer alır ve bu durumun ciddi sonuçlarını yansıtan faktörlerdir.

#17. Maslow kendini gerçekleştirme teorisini geliştirmiştir. Teoride yer alan ihitiyaçlar piramidine göre her bireyin öncelikle beslenme, barınma gibi fizyolojik ihitiyaçlarının karşılanması önemlidir. Sonrasında aile, sağlık gibi ktirik noktalarda güvende olma ihtiyacı taşımaktadır. Güven gereksinimini karşılayan birey ailesi ve arkadaşları tarafından sevme, sevilme, bir gruba ait olma ihtiyacını hissetmektedir. Bu ihtiyaçları karşılanmayan çocuk aşağıdaki risklerden hangisini yaşayabilir?

Cevap : A) Suça Sürüklenebilir

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, temel ihtiyaçlar (beslenme, barınma), güvenlik, ait olma ve sevgi gibi ihtiyaçlar karşılanmadığında bireylerin negatif yollar arayabileceği, olumsuz davranışlar sergileyebileceği ve sosyal olarak kabul edilmeyen eylemlere yönelebileceği öngörülür. Bu bağlamda, bu ihtiyaçları karşılanmayan çocukların suça sürüklenebilme riski artar.

#18. I.Yetersiz Ebeveynlik Modeli II.Dezavantajlı Çevre Modeli III.Ekolojik Sistem Modeli Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri çocuk ihmalinin nedenlerine ilişkin modellerdendir?

Cevap : E) Hepsi

E) Hepsi, çocuk ihmalinin nedenlerine ilişkin modellerdendir.
I. Yetersiz Ebeveynlik Modeli, çocuk ihmalini ve istismarını ebeveynlerin veya bakım verenlerin yetersiz ebeveynlik becerileri, bilgisi, veya duygusal ya da psikolojik problemleri gibi faktörlerle açıklar.
II. Dezavantajlı Çevre Modeli, ihmal ve istismarın sosyoekonomik dezavantajlar, yoksulluk, işsizlik, yüksek suç oranları gibi çevresel faktörlerle ilişkili olduğunu öne sürer.
III. Ekolojik Sistem Modeli, çocuk ihmalini ve istismarını anlamak için bireyin içinde bulunduğu çeşitli sistemlerin (aile, topluluk, sosyal yapılar) etkileşimini inceler. Bu model, ihmal ve istismarın yalnızca bireysel veya ailesel faktörlerle değil, aynı zamanda geniş toplumsal ve çevresel faktörlerle de ilişkili olduğunu kabul eder.
Bu üç model, çocuk ihmalinin ve istismarının çok faktörlü ve karmaşık doğasını anlamada farklı perspektifler sunar.

#19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal/çevresel risk faktörlerinden biridir?

Cevap : A) Irkçılığa, ayrımcılığa maruz kalma

A) Irkçılığa, ayrımcılığa maruz kalma seçeneği, sosyal/çevresel risk faktörlerinden biridir. Bu tür risk faktörleri, bireylerin sosyal çevrelerindeki yapısal ve toplumsal koşullardan kaynaklanır. Irkçılık ve ayrımcılık, bireylerin psikolojik sağlığına, eğitim ve iş fırsatlarına erişimine, sosyal ilişkilerine ve genel yaşam kalitesine olumsuz etkilerde bulunabilir. Toplumda karşılaşılan bu tür ayrımcı tutum ve davranışlar, bireylerin maruz kaldığı stres seviyesini artırabilir ve çeşitli psikolojik sorunlara yol açabilir.

#20. *Refahtan yoksunluk* durumuna ne denir?

Cevap : A) Yoksulluk

*Refahtan yoksunluk* durumuna genellikle *yoksulluk* denir. Bu durum, bireylerin veya toplulukların temel ihtiyaçlarını, özellikle de barınma, beslenme, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi alanlarda karşılayamama durumunu ifade eder. Yoksulluk, sadece maddi imkansızlıklarla değil, aynı zamanda eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve eşitlik gibi çeşitli sosyal hizmetlere erişimdeki eksikliklerle de ilgilidir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -4 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -4 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -4

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -4 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final Soruları

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -4

Yılmazlık: Risk Altında Bulunan Çocuklar ve Eğitimleri Ünite-4 (2024)

Yılmazlık, bireylerin stres ve zorluklar karşısında gösterdiği direnç ve adaptasyon yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu kavram, çocukların ve ergenlerin olumsuz yaşam koşullarını başarıyla yönetebilmeleri için kritik bir faktördür. Yılmazlık kavramını açıklamaya yönelik teorik çalışmalar ve uygulamalı stratejiler, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla önemlidir.

1. Pozitif Psikoloji ve Yılmazlık:

Abraham Maslow, insanların potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri üzerine odaklanarak pozitif psikolojinin temellerini atmıştır. Maslow’un vurguladığı gibi, çocuklarda olumlu niteliklere odaklanmak, onların kendi içsel güçlerini keşfetmelerine ve zorluklar karşısında dirençli olmalarına olanak tanır. Martin Seligman’ın başlattığı pozitif psikoloji hareketi de benzer şekilde, bireylerin olumlu yönlerini ve yaşamda anlam ve tatmin bulma kapasitelerini geliştirmeyi hedefler.

2. Yılmazlığı Tanımlayan Teorisyenler:

Norman Garmezy, Michael Rutter, Emmy Werner ve Ann S. Masten gibi teorisyenler, çocukların zorluklarla başa çıkma yeteneklerini incelenmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu teorisyenler, yılmazlık kavramını çeşitli psikolojik ve sosyal faktörlerle ilişkilendirerek, risk altındaki çocukların nasıl sağlıklı bir şekilde gelişebildiklerini araştırmışlardır.

3. Bireysel ve Ailesel Yılmazlık Faktörleri:

Yılmazlıkla ilişkili bireysel faktörler arasında sorumluluk, empati ve iç kontrol odağı gibi nitelikler yer alır. Bu özellikler, bireyin kendi davranışlarını yönlendirme ve çevresel stres faktörlerine karşı koyma yeteneğini güçlendirir. Ailesel faktörler ise, ebeveynlerin ruh sağlığı ve aile içinde sağlıklı ilişkiler gibi unsurları içerir. Sağlıklı aile dinamikleri, çocukların güvenli bir ortamda büyümelerine ve zorluklarla etkili bir şekilde başa çıkabilmelerine yardımcı olur.

4. Toplumsal ve Çevresel Yılmazlık Faktörleri:

Toplumsal faktörler, çocukların ve gençlerin yılmazlığını destekleyen dışsal koşullardır. Bunlar arasında olumlu okul deneyimleri, akran desteği ve pozitif yetişkin rol modelleri bulunur. Ayrıca, çocuklar için sağlanan sosyal hizmetler ve toplum destekleri de yılmazlık gelişimini destekleyici önemli faktörlerdir.

5. Yılmazlığı Destekleyen Stratejiler:

Risk odaklı ve varlık odaklı stratejiler, çocuklarda ve gençlerde yılmazlığı artırmanın temel yöntemleridir. Risk odaklı stratejiler, potansiyel zararları önlemeyi amaçlarken, varlık odaklı stratejiler bireyin kaynaklarını ve sosyal sermayesini artırmayı hedefler. Örneğin, erken çocukluk döneminde sağlık hizmetlerine erişim sağlamak veya eğitim fırsatlarını artırmak gibi.

Sonuç:

Yılmazlık, çocukların ve ergenlerin yaşam boyu sağlıklı ve başarılı olmalarını sağlamak için hayati bir kavramdır. Eğitimciler, klinik psikologlar, politika yapıcılar ve toplum liderleri, bu kavramı merkeze alarak çocukların ve gençlerin zorluklarla başa çıkma yeteneklerini güçlendirici politikalar ve programlar geliştirmelidir. Yılmazlık, sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda toplumun genel sağlığı ve iyi oluşunu destekleyen bir süreçtir.

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Ünite-4 (2024) : Yılmazlık

1- Çocuklarda olumlu niteliklere odaklanma ihtiyacını ilk vurgulayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seligman
B) Maslow
C) Freud
D) Piaget
E) Bowlby

Cevap : B) Maslow

Son yıllarda araştırmacılar, klinisyenler ve politika yapıcılar odak noktalarını riskten yılmazlığa kaydırmışlardır. Amaçları ise olumsuzu/uyumsuzu değil olumlu olanı vurgulamaktır. Abraham Maslow çocuklarda olumlu niteliklere odaklanma ihtiyacını ilk vurgulayan kişidir. Maslow’un çalışmaları Martin Seligman gibi diğerlerine de ilham vermiştir. 1998’de Seligman pozitif psikoloji hareketini başlatmıştır.

2- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerdendir?

A) Lorenz
B) Freud
C) Piaget
D) Bowlby
E) Garmezy

Cevap : E) Garmezy

E) Garmezy yılmazlığı (rezilyans) tanımlayan ve üzerine önemli çalışmalar yapan teorisyenlerdendir. Norman Garmezy, yılmazlık konusunda öncü araştırmalar yapmış bir psikologdur ve çocukların stres ve zorluklar karşısında gösterdikleri dirençliliği incelenmesinde öncü olmuştur. Garmezy, özellikle yüksek risk altındaki çocukların nasıl olumlu sonuçlar sergileyebildiklerine dair araştırmalar yapmış ve bu alandaki teorik temelleri güçlendirmiştir.

3- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerden biri değildir?

A) Rutter
B) Werner
C) Masten
D) Lorenz
E) Garmezy

Cevap : D) Lorenz

Yılmazlığı (rezilyans) tanımlayan ve bu konuda önemli teorik katkılarda bulunan teorisyenler arasında A) Rutter, B) Werner, C) Masten ve E) Garmezy yer alır. Bu isimler, çocukların ve yetişkinlerin zorluklarla başa çıkma kapasitelerini, stres altında sağlıklı işlev görmeyi sürdürebilme yeteneklerini inceleyen ve bu alanda temel çalışmalar yapmış bilim insanlarıdır.
Michael Rutter, çocuk psikiyatrisi ve psikolojisi alanında yaptığı çalışmalarla tanınır ve yılmazlık konusunda önemli teorik katkılarda bulunmuştur.
Emmy Werner, uzun vadeli bir çalışma yürüterek, zorluklarla dolu çocukluk geçirmelerine rağmen başarılı ve sağlıklı yetişkinler haline gelen bireyleri incelemiştir.
Ann S. Masten, *sıradan sihir* kavramıyla yılmazlığın sıradan süreçlerden kaynaklandığını vurgulamıştır. Norman Garmezy, yılmazlık araştırmalarında öncü bir figürdür ve risk altındaki çocukların olumlu uyum sağlama kapasitelerini incelemiştir.
D) Lorenz ise, etolog (hayvan davranışları bilimci) ve Nobel Ödülü sahibi bir bilim insanıdır. Konrad Lorenz, özellikle hayvan davranışları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır ve yılmazlık konusunda özelleşmiş bir teorisyen değildir. Lorenz’in çalışmaları, daha çok etoloji ve hayvan psikolojisi alanlarına katkıda bulunmuştur.
Bu nedenle, yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerden biri değildir sorusuna D) Lorenz doğru yanıttır.

4- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili bireysel faktörlerden biri değildir?

A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması
B) Erkek cinsiyet
C) Sorumluluk
D) Empati
E) İç kontrol odağı

Cevap : A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması

5- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili bireysel faktörlerden biridir?

A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması
B) Büyükanne ve büyükbaba ile yakın ilişkiler
C) Bakım ve güven
D) Ayrılık eksikliği
E) İç kontrol odağı

Cevap : E) İç kontrol odağı

6- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biridir?

A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması
B) Erkek cinsiyet
C) Sorumluluk
D) Empati
E) İç kontrol odağı

Cevap : A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması

Yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörler, aile içindeki dinamikler, ilişkiler ve çevresel koşullar gibi unsurlardan oluşur. Bu faktörler, bireyin zorluklarla başa çıkma kapasitesi ve genel iyi oluşunu etkileyebilir.
A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması, yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biridir. Ebeveynlerin sağlıklı ruh hali ve bağımlılık sorunlarından uzak olması, çocukların duygusal ve psikolojik gelişimi için sağlıklı bir ortam sağlar. Bu tür bir aile ortamı, çocukların zorluklarla başa çıkma yeteneklerini güçlendirir ve onlara güvenli bir bağlanma temeli sunar, böylece yılmazlık yeteneklerinin gelişimini destekler.

7- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biri değildir?

A) Büyükanne ve büyükbaba ile yakın ilişkiler
B) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması
C) Empati
D) Ayrılık eksikliği
E) Bakım ve güven

Cevap : C) Empati

8- Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili toplumsal faktörlerden biri değildir?

A) Komşu ve diğer akraba olmayanlardan destek
B) Akran teması
C) Olumlu okul deneyimleri
D) Pozitif yetişkin rol modelleri
E) En az bir kişiyle yakın bağlanma

Cevap : E) En az bir kişiyle yakın bağlanma

9- Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda ve gençlerde yılmazlığı destekleyen risk odaklı strateji örneklerinden biri değildir?

A) Doğum öncesi bakım yoluyla düşük doğum ağırlığı veya prematüre olasılığını önleme veya azaltma
B) Yeni doğan bebeklerin annelerinde depresyon taraması yapma ve tedavi etme
C) Barınma politikası veya acil durum yardımı yoluyla evsiz kalmayı önleme
D) Toplum polisliği yoluyla mahalle suçlarını veya şiddeti azaltma
E) Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama

Cevap : E) Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama

Risk odaklı stratejiler: Riski ve stres kaynaklarını önleme/azaltma
-Doğum öncesi bakım yoluyla düşük doğum ağırlığı veya prematüre olasılığını önleme veya azaltma
-Yeni doğan bebeklerin annelerinde depresyon taraması yapma ve tedavi etme
-Barınma politikası veya acil durum yardımı yoluyla evsiz kalmayı önleme
-Toplum polisliği yoluyla mahalle suçlarını veya şiddeti azaltma
-Çocukların yaşadığı veya oynadığı yerlerde asbest, kurşun ve kara mayınlarını temizleme
-Birden fazla bakıcı aile yerleşiminden kaçınma

10- Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda ve gençlerde yılmazlığı destekleyen varlık odaklı strateji örneklerinden biridir?

A) Doğum öncesi bakım yoluyla düşük doğum ağırlığı veya prematüre olasılığını önleme veya azaltma
B) Yeni doğan bebeklerin annelerinde depresyon taraması yapma ve tedavi etme
C) Barınma politikası veya acil durum yardımı yoluyla evsiz kalmayı önleme
D) Toplum polisliği yoluyla mahalle suçlarını veya şiddeti azaltma
E) Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama

Cevap : E) Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama

Varlık odaklı stratejiler: Kaynakların veya sosyal sermayenin sayısını veya kalitesini iyileştirme
-Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama
-Bir vasi, hemşire veya çocuk avukatı, özel öğretmen sağlama
-Çocuklar için aktivite kulüpleri düzenleme veya bir rekreasyon merkezi inşa etme
-Ebeveynleri çocuk gelişimi ve etkili ebeveynlik konusunda eğitme
-Bir felaketten sonra topluluk hizmetlerini eski haline getirme
-Çocuk gelişimi konusunda bakım sağlayıcıları, çocuk görevlilerini veya polisi eğitme
-Öğretmenleri çocuk gelişimi ve etkili öğretim konusunda eğitme

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Yılmazlık

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!