auzefÇocuk GelişimiRisk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -5 (2024)

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -5 (2024)

#1. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biridir?

Cevap : A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması

Yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörler, aile içindeki dinamikler, ilişkiler ve çevresel koşullar gibi unsurlardan oluşur. Bu faktörler, bireyin zorluklarla başa çıkma kapasitesi ve genel iyi oluşunu etkileyebilir.
A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması, yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biridir. Ebeveynlerin sağlıklı ruh hali ve bağımlılık sorunlarından uzak olması, çocukların duygusal ve psikolojik gelişimi için sağlıklı bir ortam sağlar. Bu tür bir aile ortamı, çocukların zorluklarla başa çıkma yeteneklerini güçlendirir ve onlara güvenli bir bağlanma temeli sunar, böylece yılmazlık yeteneklerinin gelişimini destekler.

#2. Evlilik süresince ortaya çıkan problemler nasıl çözüme kavuşturulmalıdır?

Cevap : D) Karşılıklı iletişim ve anlayışla çözülmelidir.

Evlilik süresince ortaya çıkan problemlerin çözümü için en etkili yöntem, karşılıklı iletişim ve anlayışla yaklaşmaktır. Çiftler, sorunları açıkça tartışmalı, birbirlerinin görüşlerini ve duygularını dikkate almalı ve ortak bir çözüm yolu bulmaya çalışmalıdır. Bu yaklaşım, ilişkide güvenin ve dayanışmanın güçlenmesine yardımcı olur ve sağlıklı bir evlilik dinamiği oluşturur.

#3. Aşağıdaki durumlardan hangisi bir çocuğun korunmaya muhtaç olduğu şüphesini doğurmak için yeterli değildir?

Cevap : C) Sevgi

Sevgi, bir çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan temel bir ihtiyaçtır. İstismar, ihmal, şiddet ve terk edilme gibi durumlar bir çocuğun korunmaya muhtaç olduğu şüphesini doğurabilirken, sevgi bu şüphe için yeterli bir neden değildir.

#4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal/çevresel risk faktörlerinden biri değildir?

Cevap : C) Güvensiz bağlanma

Sosyal/çevresel risk faktörleri, bireylerin çevresindeki koşullar ve sosyal yapılar ile ilgilidir. Bu faktörler, bireylerin sağlığı, gelişimi ve davranışları üzerinde etkili olabilir.
A) Evsizlik, güvenli ve istikrarlı bir yaşam alanının eksikliği ile karakterize edilen ciddi bir sosyal/çevresel risk faktörüdür. Bu durum, bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir.
B) Yetersiz çocuk bakımı, çocukların gelişim ihtiyaçlarının karşılanmadığı durumları ifade eder ve çocukların duygusal, sosyal ve akademik gelişimleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.
D) Yoksul okullar, yeterli kaynaklara, öğretmenlere ve eğitim materyallerine sahip olmayan eğitim kurumlarını ifade eder. Bu durum, öğrencilerin eğitim alması ve potansiyellerini geliştirmesi üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.
E) Irkçılığa, ayrımcılığa maruz kalma, bireylerin ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, din gibi çeşitli sebeplerle maruz kaldığı olumsuz muameleleri ifade eder. Bu, bireylerin psikolojik sağlığını, sosyal ilişkilerini ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.
C) Güvensiz bağlanma ise, bireyin bakım verenlerine karşı geliştirdiği güvensiz ve istikrarsız ilişki modellerini ifade eder. Bu durum, bireyin çocukluk dönemindeki yakın ilişkilerinden kaynaklanır ve daha çok bireysel bir özellik olarak kabul edilir. Güvensiz bağlanma, çocuğun bakım verenleriyle olan ilişkisinin kalitesine ve bu ilişkilerin çocuğun duygusal gelişimine olan etkisine odaklanır.
Bu bilgiler ışığında, C) Güvensiz bağlanma seçeneği, sosyal/çevresel risk faktörlerinden biri değildir ve daha çok bireysel ve psikolojik bir risk faktörü olarak kabul edilir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerinden biri değildir?

Cevap : E) Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma

Bireysel risk faktörleri genellikle kişinin davranışsal, psikolojik ve biyolojik özelliklerini içerir. Bu faktörler, bireyin belirli zararlı veya riskli davranışlara yönelme olasılığını artırabilir.
Heyecan arama yönelimi, bireylerin yeni, farklı ve heyecan verici deneyimlere yönelik güçlü bir istek duymasını ifade eder. Bu yönelim, bazı durumlarda riskli davranışlara katılma olasılığını artırabilir.
Zayıf dürtü kontrolü, bireyin dürtülerini ve isteklerini yönetme kapasitesinin düşük olması durumunu belirtir. Bu, özellikle stresli veya provokatif durumlarda yanlış kararlar alınmasına neden olabilir.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite, genellikle Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile ilişkilendirilen durumlar olup, bireyin odaklanma ve sakin durma kapasitesini etkiler. Bu durumlar, özellikle eğitim ve sosyal etkileşimlerde zorluklara yol açabilir.
Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma, ise daha çok çevresel veya sosyal bir risk faktörü olarak kabul edilir. Bu durum, bireyin yaşamındaki önemli değişiklikler ve stres kaynakları arasında yer alır ve özellikle çocuklar ve gençler üzerinde uzun vadeli psikolojik etkilere neden olabilir.
Bu bağlamda, E) Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma seçeneği, bireysel risk faktörleri kategorisine doğrudan girmez. Bu, daha çok bireyin çevresel veya sosyal koşullarına ilişkin bir faktördür ve bireyin içsel özellikleri veya eğilimleriyle doğrudan ilgili değildir. Bu nedenle, bu seçenek, verilen listede bireysel risk faktörlerinden biri olmayan seçenektir.

#6. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda ve gençlerde yılmazlığı destekleyen varlık odaklı strateji örneklerinden biridir?

Cevap : E) Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama

Varlık odaklı stratejiler: Kaynakların veya sosyal sermayenin sayısını veya kalitesini iyileştirme
-Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama
-Bir vasi, hemşire veya çocuk avukatı, özel öğretmen sağlama
-Çocuklar için aktivite kulüpleri düzenleme veya bir rekreasyon merkezi inşa etme
-Ebeveynleri çocuk gelişimi ve etkili ebeveynlik konusunda eğitme
-Bir felaketten sonra topluluk hizmetlerini eski haline getirme
-Çocuk gelişimi konusunda bakım sağlayıcıları, çocuk görevlilerini veya polisi eğitme
-Öğretmenleri çocuk gelişimi ve etkili öğretim konusunda eğitme

#7. Korunmaya muhtaç çocuklar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini söylemek doğru olmaz?

Cevap : D) Çocuk koruma sistemi, çocuğun daha fazla örselenmesini amaçlar.

Çocuk Koruma Sistemi ve Amaçları:

Çocuk koruma sistemi, çocukların ihmal ve istismardan korunmasını amaçlar. Bu sistem, çocukların refahını, sağlığını korumak ve travmaları çözümlemek için devlet ve diğer kurumlar tarafından geliştirilen sistemlerdir.

#8. Evlilik öncesi iletişim sürecinde neler ön planda sergilenir?

Cevap : A) Tarafların birbirlerini tanımasına yardımcı olan yanlar.

Evlilik öncesi iletişim sürecinde, tarafların birbirlerini daha iyi tanımalarına, birbirlerinin değerlerini, beklentilerini, hayat hedeflerini ve kişilik özelliklerini anlamalarına yardımcı olan konular ön planda sergilenir. Bu süreç, çiftler arasındaki uyumu, gelecekteki potansiyel sorunlara karşı anlayışı ve çözüm bulma yeteneğini artırmayı amaçlar.

#9. Aşağıdakilerden hangisi korunmaya muhtaç çocukların özelliklerinden değildir?

Cevap : B) Daima sevgi ortamında büyümüştür.

Korunmaya muhtaç çocukların özelliklerinden biri *Daima sevgi ortamında büyümüştür* değildir. Diğer seçenekler, çocukların korunmaya muhtaç olabilecekleri gerçekçi durumları ifade ederken, bu seçenek çocuğun korunmasına neden olabilecek bir risk faktörü değildir. Dolayısıyla, doğru cevap B) Daima sevgi ortamında büyümüştür. olacaktır.

#10. …………..çocukların gelişiminin ekolojik bir çerçevede gerçekleştiğini öne süren ilk kişidir. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Cevap : A) Bronfrenbrenner

………..çocukların gelişiminin ekolojik bir çerçevede gerçekleştiğini öne süren ilk kişidir. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?
A) Bronfenbrenner
Urie Bronfenbrenner, bireyin gelişimini etkileyen bir dizi birbiriyle bağlantılı çevresel sistemler tarafından etkilendiğini öne süren Ekolojik Sistemler Teorisini geliştirmiştir. Bu sistemler, doğrudan çevreden (örneğin, aile) geniş toplumsal yapıları (örneğin, kültür) içeren Mikrosistem, Mezosistem, Ekzosistem, Makrosistem ve Kronosistem gibi farklı çevresel seviyeleri temsil eder​.

#11. Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : E) Tüm çocukların kendi problemine özgü geliştirilmiş olan güçlü bir çocuk koruma söz konusudur.

Verilen seçenekler arasında, en uygun seçenek E) Tüm çocukların kendi problemine özgü geliştirilmiş olan güçlü bir çocuk koruma söz konusudur. Çünkü çocuk koruma sistemlerinin esası, her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş bir yaklaşım benimsemektir. Bu, çocukların farklı durumlarına, ihtiyaçlarına ve güçlü yanlarına uygun bir şekilde destek sağlanması gerektiği anlamına gelir. Diğer seçenekler yanlıştır; çünkü çocuk koruma sistemi tek tip hizmet sunmaz, ülkelerde çocuk korumasını düzenleyen yasal düzenlemeler bulunur, çocuk koruma sistemi genellikle çocuğun korunması ve rehabilite edilmesini amaçlar ve çocuk suç işlediğinde buna yönelik işlemler yapılır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerindendir?

Cevap : A) Zayıf dürtü kontrolü

Bireysel risk faktörleri, bir kişinin kendi özellikleri, davranışları ve psikolojik durumlarıyla ilgilidir ve olumsuz sonuçlara yol açabilecek durumları veya davranışları daha olası kılar. Bu bağlamda, A) Zayıf dürtü kontrolü, bireyin anlık isteklerine veya dürtülerine karşı koyma kapasitesinin düşük olması anlamına gelir ve kişinin riskli veya zararlı davranışlara daha yatkın olmasına neden olabilir. Bu nedenle, zayıf dürtü kontrolü bir bireysel risk faktörüdür.
Diğer seçenekler, daha çok aile veya çevresel faktörleri temsil eder ve bireyin kendi içsel özellikleriyle doğrudan ilgili olmayabilir:
B) Ebeveyn: güvensiz yetişkin bağlanma modeli ve E) Güvensiz bağlanma, çocukluk döneminden itibaren bireyin bakım verenleriyle kurduğu ilişkinin niteliğiyle ilgilidir ve bu durumlar kişinin gelecekteki ilişkilerini etkileyebilir. Ancak, bunlar daha ziyade kişinin gelişimini etkileyen çevresel faktörler olarak değerlendirilebilir.
C) Bekâr ebeveynlik (destek eksikliği ile) ve D) Sert ebeveynlik, kötü muamele, bir bireyin sosyal ve aile çevresine ilişkin durumlarıdır ve bu koşullar altında büyüyen çocuklar için risk faktörleri oluşturabilir.
Bu bilgilere dayanarak, A) Zayıf dürtü kontrolü, bireysel risk faktörlerinden biri olarak kabul edilir ve bireyin kendi davranışsal ve psikolojik özelliklerini doğrudan yansıtır.

#13. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili toplumsal faktörlerden biri değildir?

Cevap : E) En az bir kişiyle yakın bağlanma

#14. Ülkemizde en çok boşanma nedeni hangisidir?

Cevap : C) Geçimsizlik

Türkiye’de ve birçok ülkede en yaygın boşanma nedeni genellikle *geçimsizlik* olarak belirtilir. Çiftler arasındaki anlaşmazlıklar, iletişim problemleri, farklı beklenti ve değerler gibi birçok faktör, evlilik içinde çözülemeyen sorunlara yol açabilir. Bu durumlar, ilişkideki mutsuzluğu artırarak çiftlerin boşanma kararı almasına neden olabilir.

#15. *Ailesini .......... veya ailesi .......... çocuklar korunmaya muhtaçtır.* cümlesindeki boşluklara getirilmesi gereken en uygun kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : B) kaybetmiş-dağılmış

*Ailesini kaybetmiş veya ailesi dağılmış çocuklar korunmaya muhtaçtır.* cümlesi, korunmaya muhtaç çocukların tanımıyla uyumludur. Bu ifade, ailevi yapılarının bozulması veya aile bireylerini kaybetmesi nedeniyle korunmaya ihtiyaç duyan çocukların durumunu açıklar.

#16. Boşanma kararı nasıl alınır?

Cevap : E) Çok düşünülerek ve uzun süre tartışarak

Boşanma kararı genellikle ciddi ve karmaşık bir süreçtir. Bu karar, çoğunlukla çiftlerin evlilikleriyle ilgili sorunları uzun süre boyunca düşünmeleri, tartışmaları ve çeşitli çözüm yollarını aramaları sonucunda alınır. Özellikle, ilişkinin sürdürülebilir olup olmadığına dair karşılıklı anlayışa varmak ve bu kararı alırken gelecekteki olası sonuçları dikkate almak önemlidir.

#17. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerdendir?

Cevap : E) Garmezy

E) Garmezy yılmazlığı (rezilyans) tanımlayan ve üzerine önemli çalışmalar yapan teorisyenlerdendir. Norman Garmezy, yılmazlık konusunda öncü araştırmalar yapmış bir psikologdur ve çocukların stres ve zorluklar karşısında gösterdikleri dirençliliği incelenmesinde öncü olmuştur. Garmezy, özellikle yüksek risk altındaki çocukların nasıl olumlu sonuçlar sergileyebildiklerine dair araştırmalar yapmış ve bu alandaki teorik temelleri güçlendirmiştir.

#18. Evlilik sürecinde yaşanan çatışmaların çözülmemesi ne gibi sonuçlar doğurabilir?

Cevap : B) Çiftlerin birbirinden uzaklaşmasına ve soğuklukların oluşmasına neden olur.

Evlilik sürecinde yaşanan çatışmaların çözülmemesi, çiftler arasında iletişim kopukluklarına, birbirinden uzaklaşmalara ve duygusal soğukluklara yol açabilir. Uzun vadede, bu durum ilişkinin zayıflamasına ve hatta sona ermesine neden olabilir. Çözülmeyen sorunlar, zamanla daha büyük problemlere dönüşebilir ve çiftlerin birbirleriyle olan bağlarını zayıflatabilir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili bireysel faktörlerden biri değildir?

Cevap : A) Ebeveyn ruh sağlığı veya bağımlılık sorunlarının olmaması

#20. ……………….çocuğun doğrudan deneyimlediği risk faktörleridir. Verilen boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Cevap : A) Yakın risk

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -5 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -5 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -5

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -5 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final Soruları

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -5

Çocuk istismarı ve ihmali, toplumumuzun karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlardan biridir ve bu alandaki farkındalığın artırılması, önlenmesi için çeşitli stratejilerin uygulanması büyük önem taşır. Ünite-5 kapsamında çocuk ihmal ve istismarı konusu detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu kapsamda, yanlış bilgilere açıklık getirilmesi ve doğru bilgilerin pekiştirilmesi gereklidir.

Çocuk İhmal ve İstismarı Tanımı ve Yanılgılar:

Çocuk ihmal ve istismarı, çocuğun fiziksel, duygusal veya cinsel zarar görmesi veya temel ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi durumudur. Yaygın bir yanılgı olan çocuk ihmal ve istismarının çocukların güven duygusunu artırıcı bir durum olduğu düşüncesi kesinlikle yanlıştır. Bu tür davranışlar çocukların güven duygusunu zedeler, onlara ciddi zararlar verir ve uzun vadeli olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Kötü Muamele Örüntülerinin Unsurları:

Kötü muamele örüntüsünü oluşturan unsurlar arasında fiziksel, duygusal ve cinsel istismar ile ihmal bulunmaktadır. Gelişimsel destek ise kötü muamele örüntüsünün bir parçası değildir; tam tersine çocuğun sağlıklı gelişimini destekleyen pozitif bir faktördür.

İhmalin Belirtileri:

İhmalin belirtileri arasında asgari bakımın sağlanamaması, denetim eksikliği, çocuğun temel ihtiyaçlarının yetersiz karşılanması yer alır. Bu durumlar, çocuğun fiziksel ve duygusal sağlığını tehlikeye atabilir.

İhmalin Alt Türleri:

İhmalin alt türleri arasında fiziksel ihmal, duygusal ihmal, tıbbi ihmal ve eğitim ihmali bulunur. Sosyal ihmal ise genellikle bu kategorilere dahil edilmez.

İhmal ve İstismarın Nedenlerine İlişkin Modeller:

Çocuk ihmal ve istismarını açıklamaya yönelik çeşitli teorik modeller bulunmaktadır. Bunlar arasında Yetersiz Ebeveynlik Modeli, Dezavantajlı Çevre Modeli ve Ekolojik Sistem Modeli yer alır. Bu modeller, ihmal ve istismarın çok faktörlü doğasını anlamamıza yardımcı olur.

Ekolojik Sistem Modeli ve Katmanları:

Ekolojik Sistem Modeli, Urie Bronfenbrenner tarafından geliştirilmiş olup, mikrosistem, mezosistem, egzosistem ve makrosistem katmanlarını içerir. Megasistem, bu modelde yer almaz.

İhmalin Duygusal Göstergeleri:

İhmalin duygusal göstergeleri arasında duygusal açlık, düşük öz saygı, sosyal çekilme gibi davranışlar yer alabilir. Bu göstergeler, çocuğun duygusal ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığını gösterir.

İhmalin Davranışsal Göstergeleri:

İhmalin davranışsal göstergeleri arasında kendi kendine zarar verme davranışları, dilenme, yiyecek çalma gibi davranışlar bulunur. Bu tür davranışlar, çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve ciddi bir ihmal durumunun varlığını işaret eder.

Cinsel İstismar Davranışları:

Cinsel istismar, çocuğun cinsel söylemlere maruz kalması, kötüye kullanılması veya tacize uğraması şeklinde gerçekleşebilir. Ebeveyn olarak çocuğun banyosunu yaptırmak, normal ebeveynlik görevlerinin bir parçasıdır ve istismar kategorisine girmez.

İstismarı Önleme Programları:

Çocuk istismarını önlemeye yönelik çeşitli kanıt temelli müdahale programları bulunmaktadır. Bunlar arasında Çocuk İstismarını Önleme Programı, Güvenli Çocuk Programı, İyi Dokunuş – Kötü Dokunuş Programı ve Güvende Kalma Programı yer alır. Siyah Bayrak/Beyaz Bayrak Programı, bu kapsamda bir program değildir.

Bu bilgiler, çocuk ihmal ve istismarı konusunda derinlemesine bir anlayış geliştirmemize ve bu önemli soruna karşı etkili mücadele yöntemleri geliştirmemize yardımcı olabilir. Önleme ve müdahale stratejilerinin geliştirilmesi, çocukların güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyümelerini sağlamak için hayati öneme sahiptir.

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Ünite-5 (2024) : Çocuk İhmali ve İstismarı

1- Çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Çocuk istismarı en geniş anlamda, belli bir zaman dilimi içerisinde bir yetişkin tarafından çocuğun o kültürde kabul edilmeyen bir davranışa maruz kalması şeklinde tanımlanmaktadır.
B) Çocuk ihmal ve istismarı, çocukların güven duygusunu artırıcı bir durumdur.
C) İhmal ve istismara maruz kalan savunmasız çocukların duygusal yaralanma, fiziksel zedelenme dahil olmak üzere hayati riskler taşıması mümkündür.
D) Çocuk ihmal ve istismarına tüm meslek gruplarında, sosyo-ekonomik ve kültürel kesimlerde rastlanabilmektedir.
E) Çocuğun gelişimine, sağlığına, refahına, haklarına ve güvenliğine zarar verecek koşulların oluşması durumunda çocuk ihmal ve istismarı söz konusudur.

Cevap : B) Çocuk ihmal ve istismarı, çocukların güven duygusunu artırıcı bir durumdur.

Bu ifadelerden sadece *B) Çocuk ihmal ve istismarı, çocukların güven duygusunu artırıcı bir durumdur.* yanlış bir bilgi içermektedir. Çocuk ihmal ve istismarı, çocukların güven duygusunu azaltır, onlara zarar verir ve olumsuz psikolojik, fiziksel ve duygusal sonuçlara yol açabilir. Diğer ifadeler çocuk ihmal ve istismarının tanımı, etkileri ve yaygınlığı hakkında doğru bilgiler içermektedir. Çocuk ihmal ve istismarı ciddi bir sorundur ve buna karşı farkındalık yaratmak, önlemler almak toplumun her kesiminin sorumluluğundadır.

2- Aşağıdakilerden hangisi çocuğa yönelik kötü muamele örüntüsünü oluşturan unsurlardan değildir?

A) Fiziksel istismar
B) Duygusal istismar
C) Cinsel istismar
D) İhmal
E) Gelişimsel destek

Cevap : E) Gelişimsel destek

E) Gelişimsel destek, çocuğa yönelik kötü muamele örüntüsünü oluşturan unsurlardan biri değildir. Aksine, gelişimsel destek, çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal ve entelektüel gelişimine olumlu katkıda bulunan ve çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olan destekleyici bir unsurdur. Diğer seçenekler (Fiziksel istismar, Duygusal istismar, Cinsel istismar ve İhmal), çocuğa yönelik kötü muamele örüntüsünü oluşturan zararlı ve kabul edilemez davranışlardır.

3- Aşağıdaki durumlardan hangisi ihmali düşündürür?

A) Asgari bakımın sağlanamaması ve denetim eksikliği
B) Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması
C) Eğitimin desteklenmesi
D) Şefkat ve ilgi gösterilmesi
E) Çocukla düzenli iletişim kurulması

Cevap : A) Asgari bakımın sağlanamaması ve denetim eksikliği

A) Asgari bakımın sağlanamaması ve denetim eksikliği, ihmali düşündüren bir durumdur. İhmal, çocuğun temel ihtiyaçlarının (gıda, barınma, sağlık hizmeti, eğitim gibi) yeterli düzeyde karşılanmaması ve çocuğun güvenliğinin sağlanmaması durumudur. B, C, D ve E seçenekleri ise çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması, eğitimin desteklenmesi, şefkat ve ilgi gösterilmesi ve çocukla düzenli iletişim kurulması gibi olumlu ve destekleyici davranışları içerir; bunlar çocuğun sağlıklı gelişimi için gereklidir ve ihmali değil, iyi ebeveynlik uygulamalarını yansıtır.

4- Aşağıdakilerden hangisi çocuk ihmalinin alt türlerinden değildir?

A) Fiziksel ihmal
B) Duygusal ihmal
C) Tıbbi ihmal
D) Eğitim ihmali
E) Sosyal ihmal

Cevap : E) Sosyal ihmal

E) Sosyal ihmal, çocuk ihmalinin genellikle bahsedilen alt türlerinden biri değildir. Çocuk ihmalinin yaygın olarak kabul edilen alt türleri şunlardır:
-Fiziksel ihmal: Çocuğun temel fiziksel ihtiyaçlarının (yemek, barınma, uygun giysiler) karşılanmaması.
-Duygusal ihmal: Çocuğun duygusal ihtiyaçlarının ve duygusal destek sağlanmaması.
-Tıbbi ihmal: Çocuğun sağlık hizmetlerine ve tıbbi bakıma erişiminin engellenmesi veya ihmal edilmesi.
-Eğitim ihmali: Çocuğun eğitime erişiminin engellenmesi veya eğitiminin ihmal edilmesi.

5- I.Yetersiz Ebeveynlik Modeli
II.Dezavantajlı Çevre Modeli
III.Ekolojik Sistem Modeli
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri çocuk ihmalinin nedenlerine ilişkin modellerdendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Yalnız III
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

E) Hepsi, çocuk ihmalinin nedenlerine ilişkin modellerdendir.
I. Yetersiz Ebeveynlik Modeli, çocuk ihmalini ve istismarını ebeveynlerin veya bakım verenlerin yetersiz ebeveynlik becerileri, bilgisi, veya duygusal ya da psikolojik problemleri gibi faktörlerle açıklar.
II. Dezavantajlı Çevre Modeli, ihmal ve istismarın sosyoekonomik dezavantajlar, yoksulluk, işsizlik, yüksek suç oranları gibi çevresel faktörlerle ilişkili olduğunu öne sürer.
III. Ekolojik Sistem Modeli, çocuk ihmalini ve istismarını anlamak için bireyin içinde bulunduğu çeşitli sistemlerin (aile, topluluk, sosyal yapılar) etkileşimini inceler. Bu model, ihmal ve istismarın yalnızca bireysel veya ailesel faktörlerle değil, aynı zamanda geniş toplumsal ve çevresel faktörlerle de ilişkili olduğunu kabul eder.
Bu üç model, çocuk ihmalinin ve istismarının çok faktörlü ve karmaşık doğasını anlamada farklı perspektifler sunar.

6- Ekolojik Sistem Modeli’ne göre aşağıdakilerden hangisi ailenin ekolojik katmanlarını oluşturan sistemlerden değildir?

A) Mikrosistem
B) Mezosistem
C) Egzosistem
D) Makrosistem
E) Megasistem

Cevap : E) Megasistem

E) Megasistem, Ekolojik Sistem Modeli’ne göre ailenin ekolojik katmanlarını oluşturan sistemlerden biri değildir. Urie Bronfenbrenner tarafından geliştirilen Ekolojik Sistem Teorisi, bireyin gelişimini etkileyen çeşitli katmanları tanımlar:
Mikrosistem: Bireyin doğrudan etkileşimde olduğu ortamları (aile, okul, iş yeri) içerir.
Mezosistem: Bir bireyin mikrosistemlerinin birbirleriyle olan etkileşimlerini içerir.
Egzosistem: Bireyin doğrudan bir parçası olmadığı, ancak onu etkileyen daha geniş sosyal sistemleri içerir (ebeveynlerin iş yeri, mahalle).
Makrosistem: Kültür, ekonomi, sosyal politikalar gibi geniş toplumsal değerler ve inanç sistemlerini içerir.
*Megasistem* terimi, Bronfenbrenner’ın Ekolojik Sistem Teorisinde tanımlanan katmanlardan biri değildir.

7- Aşağıdakilerden hangisi ihmalin çocuk üzerindeki duygusal göstergelerindendir?

A) Çok zayıf bir dış görünüş
B) Kendi kendine zarar veren davranışlar
C) Duygusal açlık
D) Dilenme
E) Yiyecek çalma

Cevap : C) Duygusal açlık

İhmalin Çocuk Üzerindeki Duygusal Göstergeleri: Düşük benlik algısı, duygusal açlık, sosyal sorunlar, kısıtlı arkadaş ilişkileri, kişisel yakınlık kurmada zorluklar, uygun olmayan istekleri reddetmede zorluk, sosyal içe çekilme, yoğun içe atım sorunları.

8- Aşağıdakilerden hangisi ihmalin çocuk üzerindeki davranışsal göstergelerindendir?

A) Çok zayıf bir dış görünüş
B) Kendi kendine zarar veren davranışlar
C) Duygusal açlık
D) Düşük öz saygı
E) Düşük öz güven

Cevap : B) Kendi kendine zarar veren davranışlar

İhmalin Çocuk Üzerindeki Davranışsal Göstergeleri: Kendi kendine zarar veren davranışlar, dilenme, yiyecek çalma, okulda bulunma süresinin uzaması, sürekli yorgunluk, halsizlik, derste uyuyakalma, yetişkin sorumluluklarını ve ilgilerini yüklenme, sık sık okula devamsızlık yapma veya gecikme…

9- Aşağıdakilerden hangisi çocuğa yönelik cinsel istismar davranışlarından değildir?

A) Bebeğe/çocuğa tecavüz etmek
B) Bebeğin/çocuğun mahrem bölgelerine kötü dokunmak
C) Bebeğe/çocuğa cinsel söylemlerde bulunmak
D) Ebeveyn olarak bebeğin/çocuğun banyosunu yaptırmak
E) Bebeğe/çocuğa cinsel tatmin amacıyla yaklaşmak

Cevap : D) Ebeveyn olarak bebeğin/çocuğun banyosunu yaptırmak

10- Aşağıdakilerden hangisi çocuk istismarını önlemeye yönelik kanıt temelli müdahale programlarından değildir?

A) Çocuk İstismarını Önleme Programı
B) Güvenli Çocuk Programı
C) İyi Dokunuş – Kötü Dokunuş Programı
D) Güvende Kalma Programı
E) Siyah Bayrak/Beyaz Bayrak Programı

Cevap : E) Siyah Bayrak/Beyaz Bayrak Programı

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Çocuk İhmali ve İstismarı

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!