auzefÇocuk Gelişim AraştırmalarıÇocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2022 Vize Soruları

#1. Çocuklara oyun oynama hakkı resmi olarak ne zaman verilmiştir?

Cevap : D) 1959 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi

#2. Sosyal gelişiminin temeli olarak görülen......... bebeklerin acıktıklarında bir yerleri ağrıdığında veya ebeveynlerinin ilgisini istediklerinde farklı şekillerde (ton ve frekanslarda)......görülmüştür. Yukarıdaki cümlelerde boşlukların her ikisi de aynı kavramı içermektedir. Bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Ağlamak

#3. Ergenlik döneminde sosyal duygusal gelişim alanında ....... becerisinin edinildiği görülür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Cevap : A) Güvenli bağlanma

#4. Aşağıdakilerden hangisi bilim ile ilgili değildir?

Cevap : A) Herkes çevresini gözlemleyerek bilimsel bilgiye ulaşabilir.

#5. Bilimsel araştırmacının tutumu denildiğinde aşağıdakilerden hangisi araştırmaci için söylenemez?

Cevap : A) Önyargılı

Bilimsel araştırma yaparken, araştırmacıların sahip olması beklenen bazı temel özellikler vardır. Bunlar, araştırmalarını objektif, sistemli ve etik bir şekilde yürütmelerini sağlar. Araştırmacının tutumunu belirlerken dikkate alınması gereken unsurları incelediğimizde:
B) Sistematik – Araştırmacının sistematik olması, araştırmanın düzenli ve metodolojik bir şekilde ilerlemesini sağlar, bu nedenle önemli ve olumlu bir özelliktir.
C) Kuşkucu – Bilimsel bir tutumda kuşkuculuk, araştırmanın her aşamasında verilerin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulamayı ifade eder, bu da sağlıklı bir bilimsel süreç için gereklidir.
D) Şüpheci – Şüpheci olmak, kuşkuculukla paralellik gösterir. Araştırmacı, elde edilen bilgilerin ve bulguların doğruluğunu sürekli olarak sorgular.
E) Etik – Araştırmacının etik olması, çalışmalarını yürütürken ahlaki kurallara ve standartlara uyması anlamına gelir, bu da bilimsel toplumda büyük önem taşır.
A) Önyargılı – Araştırmacının önyargılı olması, bilimsel bir tutumda arzu edilmez. Araştırmacının objektif olması, verilere tarafsız bir şekilde yaklaşması ve önyargılardan arınmış olması beklenir.
Bu nedenle, araştırmacı için söylenemeyecek tutum “A) Önyargılı” olmaktır. Önyargı, bilimsel düşünceye ve araştırmaya zarar verebilir ve objektif sonuçlara ulaşmayı engelleyebilir.

#6. Bebeklik dönemi icin asağida verilen ifadelerden hangisi dogru değildir?

Cevap : C) Bebeğin gelişiminde çevrenin etkisi kalıtımdan daha önemlidir.

#7. Ergenlik döneminin gelişimsel görevleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Öz bakım becerilerini bu dönemde edinir.

#8. Bir ergenin aşağıdakilerden hangisi ile uğraşması doğal gelişim evresinde olduğunu gösterir?

Cevap : A) Kimlik kazanım gerçekleştirir

#9. Orta çocukluk döneminde Piaget'in hangi bilişsel gelişim aşamasına karşılık gelmektedir?

Cevap : E) Somut işlemler dönemi

Orta çocukluk dönemi, Piaget’in bilişsel gelişim teorisine göre “somut işlemler dönemi”ne karşılık gelir. Bu dönem yaklaşık 7 ila 11 yaşları arasını kapsar ve çocukların somut nesne ve olaylarla mantıklı düşünebildikleri bir evredir. Çocuklar bu dönemde kavramları somut olarak işlemeyi öğrenirler, sınıflandırma ve serileme gibi işlemleri yapabilirler ve matematiksel işlemleri anlamaya başlarlar.
Bu bilgiye dayanarak, doğru seçenek:
E) Somut işlemler dönemi’dir.

#10. Oyun üzerine bir çok tanım yapılmıştır. Bütün tanımların noktalarında oyunun oyun olabilmesi için gereken bazı unsurlardan bahsedilmistir. Aşağıdakilerden hangisi oyunun oyun olabilmesi için gereken unsurlar arasında yer almaz?

Cevap : E) Dışsal amaçlara sahip olması

Oyunun tanımları üzerine yapılan çalışmalar genel olarak oyunun özgür, eğlenceli ve gönüllü bir aktivite olduğu üzerinde durur. Oyunun temel özellikleri arasında spontanlık, gönüllülük, eğlence ve hayal gücüne dayalı olması gibi unsurlar sıklıkla vurgulanır.
A) Kendiliğinden gelişmesi ve gönüllüğün esas olması – Bu özellik, oyunun doğasının spontan ve gönüllü olmasını ifade eder ve oyunun temel bir özelliğidir.
B) Aktif katılım olması – Oyun genellikle katılımcının aktif bir şekilde yer aldığı, interaktif bir süreçtir.
C) Eğlenceli ve zevk verici olması – Oyun, eğlenceli ve keyif verici bir faaliyet olarak tanımlanır; bu, oyunun en belirgin özelliklerinden biridir.
D) Hayal ürünü bir unsuru içermesi – Oyunlar sıklıkla hayal gücüne dayalıdır ve gerçek dışı senaryolar içerebilir, bu da oyunun bir diğer önemli özelliğidir.
E) Dışsal amaçlara sahip olması – Oyun genellikle içsel motivasyonlarla yapılan bir aktivitedir ve doğrudan dışsal hedefler veya sonuçlarla ilgili olmamalıdır. Oyunun esas amacı, genellikle katılımcıya zevk vermek veya eğlenmesini sağlamaktır, dışsal amaçlara hizmet etmek değildir.
Bu nedenle, “E) Dışsal amaçlara sahip olması” seçeneği, oyunun oyun olabilmesi için gereken unsurlar arasında yer almaz. Oyun, içsel olarak motive edici ve sonuçtan bağımsız olarak keyif alınan bir aktivite olmalıdır.

#11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türkiye'de geliştirilen aile eğitim programlarından biri yer almaktadır?

Cevap : C) Baba Destek Programı

#12. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı sosyal-duygusal gelişimin göstergesi değildir?

Cevap : A) Çocuğun çevresi ve kendisiyle uyumsuzluk içinde olması

Sağlıklı sosyal-duygusal gelişim, çocukların çevreleriyle ve kendileriyle uyum içinde olmalarını, duygularını anlayıp ifade edebilmelerini ve duygusal durumlarını kontrol edebilmelerini içerir. Şıkları değerlendirirsek:
A) Çocuğun çevresi ve kendisiyle uyumsuzluk içinde olması – Bu durum, sağlıklı bir sosyal-duygusal gelişimin aksine, bir çocuğun kendisiyle ve çevresiyle uyum sorunları yaşadığını gösterir. Bu, sağlıksız bir durumu ifade eder.
B) Çocuğun akranlarıyla etkileşimde olması – Akranlarla sağlıklı etkileşim, sosyal becerilerin gelişiminde önemli bir göstergedir.
C) Çocuğun kendini en doğru şekilde ifade edebilmesi – Kendini doğru ifade edebilme, duygusal farkındalık ve iletişim becerilerinin geliştiğini gösterir.
D) Çocuğun kendi duygularını anlayabilmesi – Duygusal farkındalık, sağlıklı duygusal gelişim için temel bir unsurdur.
E) Çocuğun duygu kontrolünü sağlayabilmesi – Duygu kontrolü, çocuğun duygusal dürtülerini yönetebilme yeteneğini ifade eder ve bu da sosyal-duygusal gelişimde önemli bir adımdır.
Bu nedenle, “A) Çocuğun çevresi ve kendisiyle uyumsuzluk içinde olması” seçeneği sağlıklı sosyal-duygusal gelişimin bir göstergesi değildir ve diğer seçeneklerin aksine olumsuz bir durumu ifade eder.

#13. Orta Çocukluk dönemine karşılık gelen ilkokul eğitim sürecinde yer alan derslerden hangisi programda yer almaz?

Cevap : B) Coğrafya

#14. Aşağıdakilerden hangisi hamilelik dönemini etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?

Cevap : B) Hamileliğin ilk hamilelik olması

Hamilelik dönemini etkileyen çevresel faktörler, dışarıdan etki eden ve genellikle anne veya fetüs üzerinde doğrudan etkisi olan unsurları içerir. Şıkları incelediğimizde:
A) Psikolojik travmalar – Annenin yaşadığı psikolojik stres ve travmalar, hamilelik sürecini olumsuz etkileyebilir.
C) Fizyolojik travmalar – Fiziksel travmalar veya yaralanmalar da hamilelik üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.
D) Annenin yaşı – Yaş faktörü, özellikle çok genç veya ileri yaşta hamilelik, gebelik komplikasyonları riskini artırabilir.
E) Annenin sağlığı – Annenin genel sağlık durumu, hamilelik sonuçlarını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.
B) Hamileliğin ilk hamilelik olması – Bu seçenek, çevresel bir faktör değil, daha çok annenin bireysel tıbbi ve biyolojik geçmişine ilişkin bir durumdur. İlk hamilelik olması, çevresel bir faktör olarak değerlendirilmez çünkü bu, dışsal bir etki değil, kişisel bir özelliktir.
Dolayısıyla, şıklardan “B) Hamileliğin ilk hamilelik olması” hamilelik dönemini etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir.

#15. Orta Çocukluk dönemi hangi yaş aralığına denk gelmektedir?

Cevap : C) 6-12 yaş

Orta çocukluk dönemi 6-12 yaş aralığını kapsamaktadır. Orta çocukluk dönemi çocukların aile ve toplumda sorumluluk kazandığı, yeni yetenekler geliştirdiği bir dönemdir. Daha sonraki öğrenmelerin temelinin oluştuğu bir dönem olmasından dolayı büyük bir öneme sahiptir.

#16. Çocukların bireysel oyunlar yerine gurup oyunları oynamaya başladıkları gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Orta çocukluk dönemi

Çocukların bireysel oyunlardan grup oyunlarına geçiş yaptıkları dönem, genellikle “orta çocukluk dönemi” olarak bilinen evredir. Bu dönem, yaklaşık olarak 6 ila 12 yaşları arasını kapsar ve çocuklar sosyal becerilerini geliştirmeye, arkadaş grupları ile daha karmaşık oyunlar oynamaya ve takım çalışmasını öğrenmeye başlarlar. Bu evre, çocukların sosyal kuralları anlama ve grup içinde işbirliği yapma yeteneklerinin geliştiği bir zamandır.
Bu bilgilere dayanarak, doğru seçenek:
B) Orta çocukluk dönemi’dir.

#17. Bireyin toplumsallaşma süreci içerisinde davranışlarina yön verir, iyi ve kötüyü, hoş karşılanan ve karşılanmayan davranışlari ayırt etmeyi sağlayan bir bilinç geliştirme süreci olarak ifade edilen gelişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Ahlaki gelişim

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2022 Vize Soruları

1. Orta Çocukluk dönemi hangi yaş aralığına denk gelmektedir?

A) 0-12 ay yaş
B) 1-8 yaş
C) 6-12 yaş
D) 12-24 yaş
E) 24-36 yaş

Cevap : C) 6-12 yaş

Orta çocukluk dönemi 6-12 yaş aralığını kapsamaktadır. Orta çocukluk dönemi çocukların aile ve toplumda sorumluluk kazandığı, yeni yetenekler geliştirdiği bir dönemdir. Daha sonraki öğrenmelerin temelinin oluştuğu bir dönem olmasından dolayı büyük bir öneme sahiptir.

2. Aşağıdakilerden hangisi hamilelik donemini etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?

A) Psikolojik travmalar
B) Hamileliğin ilk hamilelik olması
C) Fizyolojik travmalar
D) Annenin yaşı
E) Annenin sağlığı

Cevap : B) Hamileliğin ilk hamilelik olması

Hamilelik dönemini etkileyen çevresel faktörler, dışarıdan etki eden ve genellikle anne veya fetüs üzerinde doğrudan etkisi olan unsurları içerir. Şıkları incelediğimizde:
A) Psikolojik travmalar – Annenin yaşadığı psikolojik stres ve travmalar, hamilelik sürecini olumsuz etkileyebilir.
C) Fizyolojik travmalar – Fiziksel travmalar veya yaralanmalar da hamilelik üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.
D) Annenin yaşı – Yaş faktörü, özellikle çok genç veya ileri yaşta hamilelik, gebelik komplikasyonları riskini artırabilir.
E) Annenin sağlığı – Annenin genel sağlık durumu, hamilelik sonuçlarını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.
B) Hamileliğin ilk hamilelik olması – Bu seçenek, çevresel bir faktör değil, daha çok annenin bireysel tıbbi ve biyolojik geçmişine ilişkin bir durumdur. İlk hamilelik olması, çevresel bir faktör olarak değerlendirilmez çünkü bu, dışsal bir etki değil, kişisel bir özelliktir.
Dolayısıyla, şıklardan “B) Hamileliğin ilk hamilelik olması” hamilelik dönemini etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir.

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türkiye’de geliştirilen aile eğitim programlarından biri yer almaktadır?

A) Yamaguchi Ev Egitimi Program
B) Öğretmen Olarak Ebeveynler
C) Baba Destek Programı
D) Aile ve Komşuluk
E) Ebeveyn-Çocuk-Program

Cevap : C) Baba Destek Programı

4. Orta çocukluk döneminde Piaget’in hangi bilişsel gelişim aşamasına karşılık gelmektedir?

A) Soyut işlemler dönemi
B) İşlem öncesi dönem
C) Motor gelişim dönemi
D) Duyu dönemi
E) Somut işlemler dönemi

Cevap : E) Somut işlemler dönemi

Orta çocukluk dönemi, Piaget’in bilişsel gelişim teorisine göre “somut işlemler dönemi”ne karşılık gelir. Bu dönem yaklaşık 7 ila 11 yaşları arasını kapsar ve çocukların somut nesne ve olaylarla mantıklı düşünebildikleri bir evredir. Çocuklar bu dönemde kavramları somut olarak işlemeyi öğrenirler, sınıflandırma ve serileme gibi işlemleri yapabilirler ve matematiksel işlemleri anlamaya başlarlar.
Bu bilgiye dayanarak, doğru seçenek:
E) Somut işlemler dönemi’dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi bilim ile ilgili değildir?

A) Herkes çevresini gözlemleyerek bilimsel bilgiye ulaşabilir.
B) Bilimsel yöntemler aracılığı ile gerçekler hakkında bilgi üretilir.
C) Genellenebilirliği olan olgular bütünüdür.
D) Gözlenme, deneye, akla dayalıdır.
E) Deneysel yöntemler ile ya da araştırma ile sistematik yöntemler gerçeğe ulaşır

Cevap : A) Herkes çevresini gözlemleyerek bilimsel bilgiye ulaşabilir.

6. Bebeklik dönemi icin asağida verilen ifadelerden hangisi dogru değildir?

A) Bebeğin gelişimine de kalıtım etkin bir faktördür.
B) Bebeklik dönemi doğumdan 2 yaşına kadar olan süreci kapsar
C) Bebeğin gelişiminde çevrenin etkisi kalıtımdan daha önemlidir.
D) Fiziksel gelisimde en hızlı değişimin olduğu dönemlerden biri bebeklik dönemidir

Cevap : C) Bebeğin gelişiminde çevrenin etkisi kalıtımdan daha önemlidir.

7. Çocukların bireysel oyunlar yerine gurup oyunları oynamaya başladıkları gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ergenlik dönemi
B) Orta çocukluk dönemi
C) Bebeklik dönemi
D) İlk çocukluk dönemi
E) Genç yetişkinlik dönemi

Cevap : B) Orta çocukluk dönemi

Çocukların bireysel oyunlardan grup oyunlarına geçiş yaptıkları dönem, genellikle “orta çocukluk dönemi” olarak bilinen evredir. Bu dönem, yaklaşık olarak 6 ila 12 yaşları arasını kapsar ve çocuklar sosyal becerilerini geliştirmeye, arkadaş grupları ile daha karmaşık oyunlar oynamaya ve takım çalışmasını öğrenmeye başlarlar. Bu evre, çocukların sosyal kuralları anlama ve grup içinde işbirliği yapma yeteneklerinin geliştiği bir zamandır.
Bu bilgilere dayanarak, doğru seçenek:
B) Orta çocukluk dönemi’dir.

8. Bilimsel araştırmacının tutumu denildiğinde aşağıdakilerden hangisi araştırmaci için söylenemez?

A) Önyargılı
B) Sistematik
C) Kuşkucu
D) Şüpheci
E) Etik

Cevap : A) Önyargılı

Bilimsel araştırma yaparken, araştırmacıların sahip olması beklenen bazı temel özellikler vardır. Bunlar, araştırmalarını objektif, sistemli ve etik bir şekilde yürütmelerini sağlar. Araştırmacının tutumunu belirlerken dikkate alınması gereken unsurları incelediğimizde:
B) Sistematik – Araştırmacının sistematik olması, araştırmanın düzenli ve metodolojik bir şekilde ilerlemesini sağlar, bu nedenle önemli ve olumlu bir özelliktir.
C) Kuşkucu – Bilimsel bir tutumda kuşkuculuk, araştırmanın her aşamasında verilerin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulamayı ifade eder, bu da sağlıklı bir bilimsel süreç için gereklidir.
D) Şüpheci – Şüpheci olmak, kuşkuculukla paralellik gösterir. Araştırmacı, elde edilen bilgilerin ve bulguların doğruluğunu sürekli olarak sorgular.
E) Etik – Araştırmacının etik olması, çalışmalarını yürütürken ahlaki kurallara ve standartlara uyması anlamına gelir, bu da bilimsel toplumda büyük önem taşır.
A) Önyargılı – Araştırmacının önyargılı olması, bilimsel bir tutumda arzu edilmez. Araştırmacının objektif olması, verilere tarafsız bir şekilde yaklaşması ve önyargılardan arınmış olması beklenir.
Bu nedenle, araştırmacı için söylenemeyecek tutum “A) Önyargılı” olmaktır. Önyargı, bilimsel düşünceye ve araştırmaya zarar verebilir ve objektif sonuçlara ulaşmayı engelleyebilir.

9. Çocuklara oyun oynama hakkı resmi olarak ne zaman verilmiştir?

A) 1924 Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi
B) 24 Mayıs 1940 Dünya Oyun Oynama Günü
C) 1989 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
D) 1959 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi
E) 23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Cevap : D) 1959 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi

10. Oyun üzerine bir çok tanım yapılmıştır. Bütün tanımların noktalarında oyunun oyun olabilmesi için gereken bazı unsurlardan bahsedilmistir. Aşağıdakilerden hangisi oyunun oyun olabilmesi için gereken unsurlar arasında yer almaz?

A) Kendiliğinden gelişmesi ve gönüllüğün esas olması
B) Aktif katılım olması
C) Eğlenceli ve zevk verici olması
D) Hayal ürünü bir unsuru içermesi
E) Dışsal amaçlara sahip olması

Cevap : E) Dışsal amaçlara sahip olması

Oyunun tanımları üzerine yapılan çalışmalar genel olarak oyunun özgür, eğlenceli ve gönüllü bir aktivite olduğu üzerinde durur. Oyunun temel özellikleri arasında spontanlık, gönüllülük, eğlence ve hayal gücüne dayalı olması gibi unsurlar sıklıkla vurgulanır.
A) Kendiliğinden gelişmesi ve gönüllüğün esas olması – Bu özellik, oyunun doğasının spontan ve gönüllü olmasını ifade eder ve oyunun temel bir özelliğidir.
B) Aktif katılım olması – Oyun genellikle katılımcının aktif bir şekilde yer aldığı, interaktif bir süreçtir.
C) Eğlenceli ve zevk verici olması – Oyun, eğlenceli ve keyif verici bir faaliyet olarak tanımlanır; bu, oyunun en belirgin özelliklerinden biridir.
D) Hayal ürünü bir unsuru içermesi – Oyunlar sıklıkla hayal gücüne dayalıdır ve gerçek dışı senaryolar içerebilir, bu da oyunun bir diğer önemli özelliğidir.
E) Dışsal amaçlara sahip olması – Oyun genellikle içsel motivasyonlarla yapılan bir aktivitedir ve doğrudan dışsal hedefler veya sonuçlarla ilgili olmamalıdır. Oyunun esas amacı, genellikle katılımcıya zevk vermek veya eğlenmesini sağlamaktır, dışsal amaçlara hizmet etmek değildir.
Bu nedenle, “E) Dışsal amaçlara sahip olması” seçeneği, oyunun oyun olabilmesi için gereken unsurlar arasında yer almaz. Oyun, içsel olarak motive edici ve sonuçtan bağımsız olarak keyif alınan bir aktivite olmalıdır.

11. Bir ergenin aşağıdakilerden hangisi ile uğraşması doğal gelişim evresinde olduğunu gösterir?

A) Kimlik kazanım gerçekleştirir
B) Değer yargılari ve ahlaki gelişim oluşur
C) Hayali oyunlar oynar
D) Kendi davranışları üzerinde otokontrol kurar
E) Mesleki kariyere odaklanır

Cevap : A) Kimlik kazanım gerçekleştirir

12. Ergenlik döneminin gelişimsel görevleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öz bakım becerilerini bu dönemde edinir.
B) Sosyal kimlik bu dönemde kazanılır.
C) Vücudunu tanımayı bu dönemde öğrenir.
D) Bireysel özgürlük bu dönemde edinilir.
E) Çocuksu davranışlar ile yetişkin davranışları arasında bocalama görülür

Cevap : A) Öz bakım becerilerini bu dönemde edinir.

13. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı sosyal-duygusal gelişimin göstergesi değildir?

A) Çocuğun çevresi ve kendisiyle uyumsuzluk içinde olması
C) Çocuğun kendini en doğru şekilde ifade edebilmesi
B) Çocuğun akranlarıyla etkileşine geçmesi
D) Çocuğun kendi duygularını anlayabilmesi
E) Çocuğun duygu kontrolünü sağlayabilmesi

Cevap : A) Çocuğun çevresi ve kendisiyle uyumsuzluk içinde olması

Sağlıklı sosyal-duygusal gelişim, çocukların çevreleriyle ve kendileriyle uyum içinde olmalarını, duygularını anlayıp ifade edebilmelerini ve duygusal durumlarını kontrol edebilmelerini içerir. Şıkları değerlendirirsek:
A) Çocuğun çevresi ve kendisiyle uyumsuzluk içinde olması – Bu durum, sağlıklı bir sosyal-duygusal gelişimin aksine, bir çocuğun kendisiyle ve çevresiyle uyum sorunları yaşadığını gösterir. Bu, sağlıksız bir durumu ifade eder.
B) Çocuğun akranlarıyla etkileşimde olması – Akranlarla sağlıklı etkileşim, sosyal becerilerin gelişiminde önemli bir göstergedir.
C) Çocuğun kendini en doğru şekilde ifade edebilmesi – Kendini doğru ifade edebilme, duygusal farkındalık ve iletişim becerilerinin geliştiğini gösterir.
D) Çocuğun kendi duygularını anlayabilmesi – Duygusal farkındalık, sağlıklı duygusal gelişim için temel bir unsurdur.
E) Çocuğun duygu kontrolünü sağlayabilmesi – Duygu kontrolü, çocuğun duygusal dürtülerini yönetebilme yeteneğini ifade eder ve bu da sosyal-duygusal gelişimde önemli bir adımdır.
Bu nedenle, “A) Çocuğun çevresi ve kendisiyle uyumsuzluk içinde olması” seçeneği sağlıklı sosyal-duygusal gelişimin bir göstergesi değildir ve diğer seçeneklerin aksine olumsuz bir durumu ifade eder.

14. Sosyal gelişiminin temeli olarak görülen……… bebeklerin acıktıklarında bir yerleri ağrıdığında veya ebeveynlerinin ilgisini istediklerinde farklı şekillerde (ton ve frekanslarda)……görülmüştür.
Yukarıdaki cümlelerde boşlukların her ikisi de aynı kavramı içermektedir. Bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Somurtmak
B) Gülmek
C) Kızmak
D) Ağlamak
E) Saşırmak

Cevap : D) Ağlamak

15. Ergenlik döneminde sosyal duygusal gelişim alanında ……. becerisinin edinildiği görülür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Güvenli bağlanma
B) Empati kur
C) Problem çözebilme
D) Öz saygı
E) Tanımları daha iyi anlama

Cevap : A) Güvenli bağlanma

16. Orta Çocukluk dönemine karşılık gelen ilkokul eğitim sürecinde yer alan derslerden hangisi programda yer almaz?

A) İnsan Hakları
B) Coğrafya
C) Beden Eğitimi ve oyun
D) Trafik Güvenliği
E) Matematik

Cevap : B) Coğrafya

17. Bireyin toplumsallaşma süreci içerisinde davranışlarina yön verir, iyi ve kötüyü, hoş karşılanan ve karşılanmayan davranışlari ayırt etmeyi sağlayan bir bilinç geliştirme süreci olarak ifade edilen gelişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiziksel gelişim
B) Sosyal gelişim
C) Bilişsel gelişim
D) Duygusal gelişim
E) Ahlaki gelişim

Cevap : E) Ahlaki gelişim

Çocuk Gelişimi Araştırmaları

Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2022 Vize Soruları

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min

Çocuk Gelişimi Araştırmaları 2022 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!