auzefGündelik Hayatın Sosyolojisisosyoloji

Gündelik Hayatın Sosyolojisi 2023 Vize Soruları

Gündelik Hayatın Sosyolojisi 2023 Vize Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi Henri Lefebvre’e göre toplumların geçirdiği modernleşme sürecinin izini sürmek için kullanılabilecek en elverişli araçlardan biridir?

Cevap : Gündelik hayatın incelenmesi

2- Toplumu, “bireysek eylemlerin toplamının çok daha ötesinde bir şey ve bireylerin toplamından farklı ve güçlü bir toplumsal yapılanma” şeklinde tanımlayan birey olarak kişinin üzerinde önceliğe sahip olduğunu öne süren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Emile Durkheim

3- Aşağıdaki sosyolojik yaklaşımlardan hangisi fiziki dünyanın asla değişmeyen ve bütün insanlar için “gerçek” bir dünya olmadığını savunur?

Cevap : Fenomenoloji

4- Fenomenoloji aşağıdaki sosyologların hangisi tarafından geliştirmiş olan felsefi bir araştırma yöntemidir?

Cevap : Edmund Husserl

5- Agnes Hallere’e göre bireyselciliği egoizmi meşrulaştıran ve kişinin kendi çıkarını gözetmesinin herkesin yararına olacağı iddiasını rasyonelleştiren olay aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Burjuva toplumunun ortaya çıkması

6- Aşağıdakilerden eserlerden hangisi Edmund Husseri’e ait değildir?

Cevap : Felsefenin Sefaleti

7- “Yabancılaşma” kavramını sosyolojiye kazandıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Karl Marx

8- Aşağıdakilerden hangisi Postmodern sosyolojinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Geleneksel sosyolojiyi tamamen reddeder.

9- Aşağıdaki sosyolojik yaklaşımlardan hangisi fiziki dünyanın asla değişmeyen ve bütün insanlar için aynı olan gerçek bir dünya olmadığını savunur?

Cevap : Fenomenoloji

10- Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu’nun (kritik teori) üzerinde durduğu temel konulardan biridir?

Cevap : Marksist Teorinin eleştirisi

11- Aşağıdaki sosyologlardan hangisi Etiketleme Teorisi’nin temsilcilerinden biridir?

Cevap : Howard Becker

12- Erving Goffman’ın insanların toplumsal davranışlarını betimlemede kullandığı metafor aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Drama ve Tiyatro

13- Toplumun normlarını ve değerlerini tehtit eden, sürekli toplumsal kurallarını ihlal eden davranışlarda bulunan kişiler toplum tarafından aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilir?

Cevap : Sapkın

14- Ana akım sosyoloji ile eleştirel sosyoloji arasında temel farklılık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bilgi anlayışları

15- Fenomenoloji, aşağıdaki sosyologların hangisi tarafından geliştirilmiş olan felsefi bir araştırma yöntemidir?

Cevap : Friedrich Engels

16- Theodor W. Adorno ve Max Horkheimer’in beyin yıkama ve toplumsal denetim aracı olarak yukarıdan dayatılan ve yönetilen bir kültür olarak tanımladıkları kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kültür Endüstrisi

17- Aşağıdakilerden hangisi Pierre Bourdieu’nun sosyolojiye kazandırdığı kavramlardan biri değildir?

Cevap : Tortular

18- Sapkın kişiyi “kendisine etiketin başarıyla uyguladığı kişi” olarak tanımlayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Howard Becker

19- Toplumsal değişimin “cemaat tipi” toplumdan “cemiyet tipi” topluma doğru gerçekleştiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ferdinand Tonnies

20- Sosyologların 19. yüzyıla kadar gündelik hayatı göz ardı etmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : Gündelik hayatın basit, sade ve gelişigüzel tarzda işleyen özelliği

21- Aşağıdakilerden hangisi Sembolik Etkileşimciliğin temel konularından biri değildir?

Cevap : Bilinçaltı

22- Theodor W. Adorno ve Max Horkheimer’in beyin yıkama ve toplumsal denetim aracı olarak yukarıdan dayatılan ve yönetilen bir kültür olarak tanımladıkları kavram?

Cevap : Kültür Endüstrisi

23- Gündelik hayatın sosyolojisine göre aşağıdakilerden hangisi gündelik hayatı incelemenin bize kazandırdıklarından biridir?

Cevap : Daha büyük toplumsal düzen ve kurumların anlaşılmasında yardımcı olur.

24- Pierre Bourdieu’nun, “Sosyal dünyanın yapılarının içselleştirilmesinin bir ürünüdür. Bu bakımdan içselleştirilmiş sosyal yapı olarak düşünülebilir.” şeklinde tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Habitus

25- Sembolik etkileşimciliğin temel kavramlarından biri olan “benlik” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Benlik, daha çok doğuştan var olan karakterden türeyen bir düşüncedir.

26- Aşağıdakilerden hangisi Sembolik Etkileşime katkısı olan sosyologlardan biridir?

Cevap : George Herbert Mead

Gündelik Hayatın Sosyolojisi

Auzef Sosyoloji Telegram Sosyoloji

Gündelik Hayatın Sosyolojisi 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!