auzefsosyal güvenlikSosyal Hizmet

Sosyal Güvenlik Ünite -2

Tehlikelerle Mücadele Ve Sosyal Güvenlik Tehlikeleri

#1. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli zararlar yaratan bir tehlike değildir?

Cevap : d) İşsizlik

Açıklama :
İşsizlik, genellikle kısa veya orta vadeli bir tehlike olarak ele alınır. Uzun süreli zararlar daha çok maluliyet veya yaşlılık gibi durumlarla ilişkilendirilir.

#2. Aşağıdaki tehlikelerden hangisi uzun süreli gelir kaybına yol açan bir tehlikedir?

Cevap : a) Aile gelirinin yetersizliği

Açıklama :

Aile gelirinin yetersizliği, bireylerin ve ailelerin uzun süreli ekonomik güvencesizliğine yol açabilir ve genellikle daha derin sosyo-ekonomik sorunların göstergesi olarak kabul edilir.

#3. Aşağıdaki tehlikelerden hangisi kısa süreli gelir kaybına yol açan bir tehlike olarak tanımlanır?

Cevap : b) İşsizlik

Açıklama :

İşsizlik, genellikle geçici ve çözümlenebilir bir durum olarak kabul edilir, bu yüzden kısa süreli gelir kaybı kategorisine girer.

#4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemlerinin karşılayacağı zararlardan biri olarak kabul edilmez?

Cevap : d) Ölüm halinde çalışma gücü kaybı

Açıklama :

Ölüm halinde, sosyal güvenlik sistemi çalışma gücü kaybını değil, kalan aile bireylerinin maddi destek ihtiyacını karşılar.

#5. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bakım ihtiyacı ile ilgili sosyal sigorta kolunun ilk sırada yer alan ülkelerden biri değildir?

Cevap : a) Japonya

Açıklama :

Japonya, yaşlı bakımı ve sosyal hizmetler konusunda gelişmiş politikaları ile bilinir ve bu alanda öncü ülkeler arasında yer alır.

#6. Aşağıdakilerden hangisi çalışma gücü kaybı yaratan tehlikelerden biri olarak kabul edilmez?

Cevap : c) Aile gelirinin yetersizliği

Açıklama : Aile gelirinin yetersizliği, çalışma gücü kaybı yaratmaz; ekonomik bir zorluk ve sosyal güvenlik sistemi tarafından ele alınması gereken bir meseledir.

#7. Tehlike ve güvenlik ihtiyacı, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde kaçıncı sırada yer alan bir ihtiyaç olarak tanımlanmıştır?

Cevap : b) İkinci Sırada

Açıklama:

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde, güvenlik ihtiyacı temel fizyolojik ihtiyaçlardan sonra gelir ve bireylerin güvenlik ve korunma arayışını ifade eder. Bu ihtiyaçlar arasında sağlık, istihdam güvenliği ve mülkiyet güvenliği bulunur.

#8. Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesinde sayılan tehlikelerden biri değildir?

Cevap : d) Bakım ihtiyacı

Açıklama :

ILO’nun 102 sayılı Sözleşmesi, temel sosyal güvenlik garantilerini tanımlar ve bakım ihtiyacı bu sözleşmede yer alan tehlikeler arasında değildir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik tehlikelerden biri olarak kabul edilmez?

Cevap : e) Doğum

Açıklama :

Fizyolojik tehlikeler genellikle bireyin biyolojik işlevlerini etkileyen unsurlardır. Doğum, fizyolojik bir süreç olmakla birlikte, bu kapsamda bir tehlike olarak değil, doğal bir süreç olarak kabul edilir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi 2000’li yıllardan sonra geniş anlamda sosyal güvenlik kapsamında bir sosyal güvenlik tehlikesi olarak kabul edilmektedir?

Cevap : c) Yoksulluk

Açıklama :

Yoksulluk, 2000’li yıllardan itibaren sosyal güvenlik sistemlerinin daha geniş bir anlamda ele aldığı temel bir tehlike olarak kabul edilmektedir, çünkü bireylerin temel yaşam standartlarını ve refahını doğrudan etkiler.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmetler
Ders : Sosyal Güvenlik
Ünite 2 : Tehlikelerle Mücadele Ve Sosyal Güvenlik Tehlikeleri
Sınıf : 1. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmetler
Ders : Sosyal Güvenlik
Ünite 2 : Tehlikelerle Mücadele Ve Sosyal Güvenlik Tehlikeleri
Sınıf : 1. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Tehlikelerle Mücadele Ve Sosyal Güvenlik Tehlikeleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmetler
Ders : Sosyal Güvenlik
Ünite 2 : Tehlikelerle Mücadele Ve Sosyal Güvenlik Tehlikeleri
Sınıf : 1. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Tehlikelerle Mücadele Ve Sosyal Güvenlik Tehlikeleri

Tehlikelerle Mücadele Ve Sosyal Güvenlik Tehlikeleri

Giriş

Sosyal güvenlik, modern toplumların temel yapıtaşlarından biri olarak kabul edilir. Bu kavram, bireylerin yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri risklere karşı korunmalarını sağlayarak sosyal refah ve istikrarın sürdürülmesine katkıda bulunur. Akademik bu yazının amacı, sosyal güvenlik sisteminin kapsamlı bir çerçevesini sunarak, öğrencilerin bu alanda karşılaşabilecekleri soruları çözme yetilerini geliştirmektir. Bu çerçevede, sosyal güvenliğin tanımı, tarihsel evrimi, sağladığı haklar, finansman yöntemleri ve karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Böylece, okuyucular sosyal güvenlik sistemini daha iyi anlayacak ve bu bilgileri akademik ya da profesyonel hayatlarında etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.

Sosyal Güvenlik: Kavramsal Çerçeve

Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin hayatlarını belirsizliklerle dolu zamanlarda güvence altına almayı amaçlayan sosyal politikanın bir uzantısıdır. Bu sistem, hastalık, işsizlik, yaşlılık gibi durumlar başta olmak üzere, kişinin çalışma gücünü kaybetmesi halinde ekonomik destek sağlar. Sosyal güvenlik, insan onurunu koruma ve sosyal adaleti sağlama çabası içinde, herkes için minimum bir yaşam standardı garanti etmeye çalışır.

Tarihsel Gelişim:

Sosyal güvenlik sisteminin kökleri, 19. yüzyılın endüstri devrimine dayanmaktadır. Bu dönemde, hızlı sanayileşme ve kentleşme, işçi sınıfının yaşam koşullarının zorlaşmasıyla sosyal güvenlik ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İlk sosyal güvenlik önlemleri, işçilerin iş kazaları ve meslek hastalıkları karşısında korunmasını sağlayacak yasalarla atılmıştır. Zamanla, bu önlemler genişleyerek hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi riskleri de kapsar hale gelmiştir.

Sosyal Güvenliğin Evrimi:

Sosyal güvenlik, yalnızca endüstriyel toplumların değil, aynı zamanda gelişmekte olan ekonomilerin de vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde sosyal güvenlik sistemleri, globalleşen dünyada karşılaşılan yeni sosyal risklere yanıt verebilmek için sürekli olarak evrim geçirmektedir. Örneğin, pandemi gibi küresel sağlık krizleri, sosyal güvenlik sistemlerinin esneklik ve kapsayıcılık açısından ne kadar hayati olduğunu göstermiştir.

Bu kavramsal çerçeve, sosyal güvenliğin ne olduğunu ve nasıl geliştiğini açıklamakla kalmaz, aynı zamanda bu sistemin toplumlar için neden bu kadar önemli olduğunu da vurgular. Öğrencilerin, sosyal güvenlik konusunda bilinçlenmeleri ve bu bilgileri kullanarak pratikte karşılaşabilecekleri sorunlara çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir.

Sosyal Güvenlik Hakları

Sosyal güvenlik sistemleri, bireylerin çeşitli yaşam evrelerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı korunmalarını sağlayan haklar ve tedbirler sunar. Bu haklar, genellikle kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta kolları olarak iki ana kategoride incelenir.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları:

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları:

İş yerinde meydana gelen kazalar ve meslek hastalıkları sonucunda iş göremezlik durumlarında geçici maddi destek sağlanır.

Hastalık Sigortası:

Çalışanların hastalık durumlarında gelirlerinin bir kısmının korunması ve sağlık giderlerinin karşılanması amaçlanır.

Analık Sigortası:

Hamilelik ve doğum sonrası dönemde kadın çalışanların gelir kaybına uğramamaları için destek sağlanır.

İşsizlik Sigortası:

İş kaybı yaşayan bireylerin geçimlerini sürdürebilmeleri için geçici mali destek verilir.

Uzun Vadeli Sigorta Kolları:

Malullük Sigortası:

Kalıcı iş göremezlik durumunda bireylerin yaşam standartlarının korunması için sağlanan maddi destek.

Yaşlılık Sigortası:

Emeklilik döneminde bireylerin gelir güvencesini sağlayarak yaşam standartlarının devam ettirilmesine katkıda bulunur.

Ölüm Sigortası:

Vefat eden sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere maddi destek sağlanır.

Bu sigorta kolları, bireylerin yaşamlarındaki zorlu dönemlerde ekonomik yükün hafifletilmesine yardımcı olur ve sosyal istikrarın korunmasında temel bir rol oynar. Özellikle, işsizlik sigortası gibi kısa vadeli sigorta kolları, ekonomik durgunluk dönemlerinde bireylerin ve ailelerin hayatta kalabilmesi için kritik öneme sahiptir.

Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansmanı

Sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği, bu sistemlerin etkin bir şekilde finanse edilmesine bağlıdır. Finansman yapıları genellikle devlet bütçeleri, çalışan ve işveren katkılarından oluşur ve sistemlerin ulusal ekonomik koşullara göre şekillenir.

Devlet Bütçesi:

Çoğu ülkede, sosyal güvenlik sistemlerinin ana finansman kaynağı devlet bütçesidir. Devlet, genel vergi gelirlerini kullanarak özellikle yoksullukla mücadele ve asgari sosyal garantileri sağlamak üzere fonlar ayırır.

Çalışan ve İşveren Katkıları:

Sosyal sigortalar genellikle hem çalışanların hem de işverenlerin maaşlarından kesinti yapılması yoluyla finanse edilir. Bu kesintiler, belirli bir yüzde olarak belirlenip, çalışanın maaşından ve işveren tarafından ödenir.

Diğer Kaynaklar:

Özel sigortalar ve bireysel katkı planları, bazı durumlarda sosyal güvenlik fonlarını destekleyici rol oynar.

Uluslararası yardımlar ve hibeler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerinin desteklenmesi için önemli olabilir.

Finansmanın sağlıklı bir şekilde yönetilmesi, sosyal güvenlik haklarının herkes için erişilebilir ve adil olmasını garantiler. Bu nedenle, sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanı, sadece ekonomik bir mesele olmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal adalet ve eşitlik meselesi olarak da önem taşır.

Sosyal Güvenlikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar

Sosyal güvenlik sistemleri, globalleşen dünya ve değişen demografik yapılar karşısında sürekli evrim geçirmektedir. Bu bölümde, sosyal güvenlik sistemlerinin karşılaştığı bazı güncel sorunlar ve bu sorunlara yönelik yaklaşımlar ele alınacaktır.

Güncel Sorunlar:

Yaşlanan Nüfus:

Dünya genelinde yaşlanan nüfus, emeklilik fonlarının sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturuyor. Uzun vadeli mali dengelerin korunması, daha fazla insanın daha uzun süre yaşaması nedeniyle zorlaşıyor.

Teknolojik Değişimler:

Otomasyon ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmeler, iş piyasalarını değiştiriyor ve geleneksel sosyal güvenlik sistemlerinin revize edilmesini gerektiriyor.

Ekonomik Dalgalanmalar:

Küresel ekonomik krizler ve pandemi gibi durumlar, sosyal güvenlik sistemlerinin hızlı ve esnek tepki verme kapasitesini test ediyor.

Yaklaşımlar:

Esnek Çözümler:

Sosyal güvenlik sistemleri, esnek çalışma modelleri ve gig ekonomisi gibi yeni iş modellerini kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Dijitalleşme:

Sosyal güvenlik idarelerinin dijitalleşmesi, işlemlerin hızlandırılmasını ve daha geniş kitlelere ulaşılmasını sağlıyor.

Uluslararası İşbirlikleri:

Küresel sorunlara küresel çözümler geliştirmek amacıyla uluslararası işbirlikleri ve politika koordinasyonları artırılıyor.

Bu yaklaşımlar, sosyal güvenlik sistemlerinin hem daha adil hem de daha etkin olmasını sağlamayı hedefler. Ayrıca, sosyal güvenlik sisteminin her birey için erişilebilir ve kapsayıcı olmasını güvence altına almayı amaçlar.

Sonuç

Bu yazıda, sosyal güvenlik sistemlerinin kapsamlı bir analizini sunduk. Sosyal güvenlik, bireylerin hayatları boyunca karşılaşabilecekleri çeşitli risklere karşı koruma sağlayan ve sosyal refahın teminatı olan kritik bir sistemdir. Kavramsal çerçevesinden finansmanına, haklarından güncel sorunlarına kadar her yönüyle sosyal güvenliğin derinlemesine incelenmesi, öğrencilerin bu konudaki sorularını yanıtlamalarına ve konuyu daha iyi kavramalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu bilgilerin, gelecekte sosyal politikaların şekillendirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda bilinçli katkılarda bulunmalarını sağlaması amaçlanmaktadır.

Sosyal güvenlik, sadece bireysel güvence sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal istikrar ve huzurun sürdürülmesinde de temel bir rol oynar. Bu nedenle, bu sistemlerin sürekli olarak güncellenmesi ve tüm bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde genişletilmesi gerekmektedir.

@lolonolo_com

Sosyal Güvenlik Ünite -2 : Tehlikelerle Mücadele Ve Sosyal Güvenlik Tehlikeleri

Sosyal Güvenlik Ünite -2 : Tehlikelerle Mücadele Ve Sosyal Güvenlik Tehlikeleri

1- Tehlike ve güvenlik ihtiyacı, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde kaçıncı sırada yer alan bir ihtiyaç olarak tanımlanmıştır?

a) Birinci sırada
b) İkinci Sırada
c) Üçüncü sırada
d) Dördüncü sırada
e) Beşinci sırada

Cevap : b) İkinci Sırada

Açıklama : Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde, güvenlik ihtiyacı temel fizyolojik ihtiyaçlardan sonra gelir ve bireylerin güvenlik ve korunma arayışını ifade eder. Bu ihtiyaçlar arasında sağlık, istihdam güvenliği ve mülkiyet güvenliği bulunur.

2- Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik tehlikelerden biri olarak kabul edilmez?

a) Yaşlanma
b) Hastalık
c) Malullük
d) Ölüm
e) Doğum

Cevap : e) Doğum

Açıklama : Fizyolojik tehlikeler genellikle bireyin biyolojik işlevlerini etkileyen unsurlardır. Doğum, fizyolojik bir süreç olmakla birlikte, bu kapsamda bir tehlike olarak değil, doğal bir süreç olarak kabul edilir.

3- Aşağıdakilerden hangisi çalışma gücü kaybı yaratan tehlikelerden biri olarak kabul edilmez?

a) Deprem
b) Yaşlılık
c) Aile gelirinin yetersizliği
d) Analık
e) Ölüm

Cevap : Aile gelirinin yetersizliği

Açıklama : Aile gelirinin yetersizliği, çalışma gücü kaybı yaratmaz; ekonomik bir zorluk ve sosyal güvenlik sistemi tarafından ele alınması gereken bir meseledir.

4- Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli zararlar yaratan bir tehlike değildir?

a) Ölüm
b) Yaşlılık
c) Malullük
d) İşsizlik
e) Bakım ihtiyacı

Cevap : İşsizlik

Açıklama : İşsizlik, genellikle kısa veya orta vadeli bir tehlike olarak ele alınır. Uzun süreli zararlar daha çok maluliyet veya yaşlılık gibi durumlarla ilişkilendirilir.

5- Aşağıdaki tehlikelerden hangisi kısa süreli gelir kaybına yol açan bir tehlike olarak tanımlanır?

a) Yaşlılık
b) İşsizlik
c) Ölüm
d) Aile gelirinin yetersizliği
e) Malullük

Cevap : İşsizlik

Açıklama : İşsizlik, genellikle geçici ve çözümlenebilir bir durum olarak kabul edilir, bu yüzden kısa süreli gelir kaybı kategorisine girer.

6- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemlerinin karşılayacağı zararlardan biri olarak kabul edilmez?

a) Hastalık halinde tedavi ihtiyacı
b) İşsizlik halinde gelir kesilmesi
c) Analık halinde çalışma gücü kaybı
d) Ölüm halinde çalışma gücü kaybı

Cevap : Ölüm halinde çalışma gücü kaybı

Açıklama : Ölüm halinde, sosyal güvenlik sistemi çalışma gücü kaybını değil, kalan aile bireylerinin maddi destek ihtiyacını karşılar.

7- Aşağıdaki tehlikelerden hangisi uzun süreli gelir kaybına yol açan bir tehlikedir?

a) Aile gelirinin yetersizliği
b) Hastalık
c) İşsizlik
d) Analık hali
e) İş kazaları

Cevap : Aile gelirinin yetersizliği

Açıklama : Aile gelirinin yetersizliği, bireylerin ve ailelerin uzun süreli ekonomik güvencesizliğine yol açabilir ve genellikle daha derin sosyo-ekonomik sorunların göstergesi olarak kabul edilir.

8- Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesinde sayılan tehlikelerden biri değildir?

a) İş kazaları ve meslek hastalıkları
b) Aile gelirinin yetersizliği
c) İşsizlik
d) Bakım ihtiyacı
e) Ölüm

Cevap : Bakım ihtiyacı

Açıklama : ILO’nun 102 sayılı Sözleşmesi, temel sosyal güvenlik garantilerini tanımlar ve bakım ihtiyacı bu sözleşmede yer alan tehlikeler arasında değildir.

9- Aşağıdakilerden hangisi 2000’li yıllardan sonra geniş anlamda sosyal güvenlik kapsamında bir sosyal güvenlik tehlikesi olarak kabul edilmektedir?

a) Aile gelirinin yetersizliği
b) İşsizlik
c) Yoksulluk
d) Uzun dönemli bakım ihtiyacı
e) Ölüm

Cevap : Yoksulluk

Açıklama : Yoksulluk, 2000’li yıllardan itibaren sosyal güvenlik sistemlerinin daha geniş bir anlamda ele aldığı temel bir tehlike olarak kabul edilmektedir, çünkü bireylerin temel yaşam standartlarını ve refahını doğrudan etkiler.

10- Aşağıdaki ülkelerden hangisi bakım ihtiyacı ile ilgili sosyal sigorta kolunun ilk sırada yer alan ülkelerden biri değildir?

a) Japonya
b) ABD
c) Hindistan
d) İngiltere
e) Danimarka

Cevap : Japonya

Açıklama : Japonya, yaşlı bakımı ve sosyal hizmetler konusunda gelişmiş politikaları ile bilinir ve bu alanda öncü ülkeler arasında yer alır.

Sosyal Güvenlik Ünite -2 : Tehlikelerle Mücadele Ve Sosyal Güvenlik Tehlikeleri

Auzef Sosyal Güvenlik

Tehlikelerle Mücadele Ve Sosyal Güvenlik Tehlikeleri

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!