Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik

Vize Final
Vize Sorular Final Soruları
2017 Vize Sorular 2020 Final Soruları
2018 Vize Sorular 2020 Bütünleme
2020 Vize Soruları 2023 Bütünleme Soruları
Sosyal Güvenlik Vize Ve Final Soruları ( 100  tane )
Sosyal Güvenlik Online -1
Sosyal Güvenlik Online -2
Sosyal Güvenlik Çıkmış Sorular

Sosyal Güvenlik Sorular Vize

1- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin soyut anlamını yansıtan ifadelerden biridir?

a) Sabah işe gitmek için evden ayrılan işçinin eşi veya çocukları hastalandığı zaman sağlık garantilerinin olduğunu bilmesinin verdiği tatmin duygusudur.
b) Hastalanan işçinin sağlık kurumuna başvurduğu zaman tedavi edici sağlık hizmetlerini almasıdır.
c) İşsiz kaldığı zaman işsizlik sigortasından ödenek verilmesidir.
d) Emekli olma yaşına gelen kişiye yaşlılık aylığı bağlanmasıdır.
e) Trafik kazası sonucu malul derecede sakat kalan işçiye malullük aylığı bağlanmasıdır.

Cevap: a) Sabah işe gitmek için evden ayrılan işçinin eşi veya çocukları hastalandığı zaman sağlık garantilerinin olduğunu bilmesinin verdiği tatmin duygusudur.

2- Sağlıklı bir sosyal sigorta sistemi için aktüeryal denge oranının kaç olması gerekmektedir?

a) 4 prim ödeyene karşılık 2 aylık alan
b) 2 prim ödeyene karşılık 4 aylık alan
c) 1 prim ödeyene karşılık 4 aylık alan
d) 1 prim ödeyene karşılık 2 aylık alan
e) 4 prim ödeyene karşılık 1 aylık alan

Cevap: e) 4 prim ödeyene karşılık 1 aylık alan

3- Aşağıdakilerden hangisi devletler bakımından kuruluşu en kolay sigorta koludur?

a) Analık
b) Hastalık
c) İş kazaları ve meslek hastalıkları
d) İşsizlik
e) Yaşlılık

Cevap: c) İş kazaları ve meslek hastalıkları

Sosyal Güvenlik Sorular

4- Aşağıdaki sigorta kollarının hangisinde bağlanan aylıklar ile kişinin ödediği primler arasında güçlü bir ilişki vardır?

a) Malullük
b) Hastalık
c) Yaşlılık
d) Ölüm
e) Analık

Cevap: c) Yaşlılık

5- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik amacı taşımayan bir tasarruf gerekçesidir?

a) Gelecek dönemlerde daha yüksek bir gelir elde etmek için ertelenmiş tüketimin faiz ve değer fazlasından faydalanmak
b) Başkalarına muhtaç olmaktan kurtulma ve kendi başına bağımsız olarak yaşayabilme arzusunu gerçekleştirmek
c) Neslini devam ettirme amacıyla kendisinden sonraki nesillere bırakılacak miras miktarını artırmak
d) Beklenmedik durumlar için yedek fonlar bulundurmak
e) Gelecek dönemleri dikkate alarak ihtiyarlık veya çocukların yetiştirilmesi için hazırlıklı bulunmak

Cevap: a) Gelecek dönemlerde daha yüksek bir gelir elde etmek için ertelenmiş tüketimin faiz ve değer fazlasından faydalanmak

6- Yaşlılık sigortası uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Yaşlılık sigortası için en kolay kapsama alınan kesim kamuda memur olarak çalışanlar olmuştur.
b) Yaşlılık sigortasında da kendi adına bağımsız çalışanlar daha geç kapsama alınmıştır.
c) Yaşlılık sigortasının kişi olarak kapsamını belirleyen en önemli faktör mali imkânlar faktörüdür.
d) Yaşlılık sigortası toplam sosyal sigorta harcamalarının yarısından fazlasını oluşturur.
e) Tarım kesimi yaşlılık sigortasının en son kapsama alınan kesimini oluşturmuştur.

Cevap: c) Yaşlılık sigortasının kişi olarak kapsamını belirleyen en önemli faktör mali imkânlar faktörüdür.

7- Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi Öncesi döneme ait geleneksel sosyal güvenlik tedbirlerinden biri olarak değerlendirilemez?

a) Hemşehrilik duygusu ile yapılan yardımlar
b) Komşuluk ve akrabalığa bağlı yardımlaşmalar
c) Esnaf ve zanaatkârların yardımlaşma sandıkları
d) Özel sigortalar
e) Fitre, zekât gibi dinî sosyal yardımlar

Cevap: d) Özel sigortalar

Sosyal Güvenlik Sorular

8- Aşağıdakilerden hangisi özel sigortaların bir özelliği değildir?

a) Kâr amacı ile faaliyet gösterirler.
b) Özel sigortaların yönetimi sermaye sahiplerine aittir.
c) Yalnızca prim ödeyen kişiye değil, ailesine de koruma sağlarlar.
d) Özel sigortalar risk farklılaştırmasına giderler.
e) Bireyler kendi şartlarına uygun özel sözleşme yapabilirler.

Cevap: c) Yalnızca prim ödeyen kişiye değil, ailesine de koruma sağlarlar.

9- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’nde yer almayan, ancak sonradan sosyal sigorta kapsamına alınan risklerden biridir?

a) İşsizlik
b) Bakım ihtiyacı
c) Malullük
d) Aile gelirinin yetersizliği
e) Yoksulluk

Cevap: b) Bakım ihtiyacı

10- Avrupa Konseyinin sosyal güvenlik hakkına en geniş kapsamda yer veren Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi (Sosyal Şart) hangi yılda kabul edilmiştir?

a) 1961
b) 1945
c) 1951
d) 1948
e) 1973

Cevap: a) 1961

Sosyal Güvenlik

11- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik hakkına uluslararası boyut kazandıran gelişmelerden biri değildir?

a) Ülkelerarası iktisadi entegrasyon (bütünleşme) hareketlerinin artışı
b) Ülkelerarası (uluslararası) emek ve insan göçünün artışı
c) İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde insan hakları anlayışının değişmesi
d) İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde siyasi bağımsızlığını kazanan ülke sayısındaki hızlı artış
e) Sosyal devlet anlayışının güçlenmesi

Cevap: c) İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde insan hakları anlayışının değişmesi

12- Dünyada ilk sosyal sigorta hangi ülkede kurulmuştur?

a) Fransa
b) İsveç
c) İngiltere
d) Almanya
e) Amerika Birleşik Devletleri

Cevap: d) Almanya

Sosyal Güvenlik Sorular

13 -Aşağıdakilerden hangisi analık sigortasından sağlanan haklardan biri değildir?

a) Sürekli iş göremezlik ödeneği verilmesi
b) Günlük iş göremezlik ödeneği verilmesi
c) Kadın ve çocuğa yönelik koruyucu sağlık hizmetleri sağlanması
d) Emzirme ödeneği verilmesi
e) Çocuğun sağlıklı beslenmesi ve yetişmesine yönelik ilave masrafları karşılayan yardımlar yapılması

Cevap: a) Sürekli iş göremezlik ödeneği verilmesi

14-Dünyada ilk sosyal sigorta hangi sosyal risk için oluşturulmuştur?

a) İş kazaları ve meslek hastalıkları
b) Hastalık
c) Malullük
d) Yaşlılık
e) İşsizlik

Cevap: b) Hastalık

15- Aşağıdaki tehlikelerden hangisi, sosyal güvenlik ihtiyacı bakımından kısa vadeli zararlara yol açan bir tehlike olarak sınıflandırılır?

a) Yaşlılık
b) Malullük
c) Fakirlik
d) Hastalık
e) Ölüm

Cevap: d) Hastalık

16 -Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların en fazla sayıda kişiye aylık bağladığı sigorta kolunu oluşturur?

a) Ölüm
b) Malullük
c) İşsizlik
d) Yaşlılık
e) Analık

Cevap: d) Yaşlılık

17 -Türkiye’de sosyal güvenlik hakkı ilk defa hangi anayasada doğrudan ve açık hükümlerle yer almıştır?

a) 1808 Senedi İttifak
b) 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
c) 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
d) 1924 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
e) 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Cevap: e) 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Sosyal Güvenlik Sorular

18 -Aşağıdakilerden hangisi dinî sosyal yardımlardan biri değildir?

a) Zekât
b) Sadaka
c) Fitre
d) Kurban
e) Vakıf

Cevap: e) Vakıf

19 -Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin sosyal güvenlik hakkına yer verdiği uluslararası sözleşmelerden biri değildir?

a) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme
b) Kadınlara Karşı Ayırımcılığın Kaldırılmasına Dair Sözleşme
c) Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
d) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
e) Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleşme

Cevap: a) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme

20- Uluslararası Çalışma Örgütü, sosyal güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’nde sosyal sigortaların organizasyonu bakımından kaç tane sosyal güvenlik riski saymıştır?

a) 9
b) 5
c) 6
d) 10
e) 8

Cevap: a) 9

Sosyal Güvenlik

21- Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sosyal güvenlik müesseselerinden biri olarak kabul edilmez?

a) Esnaf ve zanaatkârların yardımlaşma sandıkları
b) Dinî sosyal yardımlar
c) Bireysel tasarruflar
d) Aile içi yardımlaşma
e) Yaşlı ve muhtaç kişilere aylık bağlanması

Cevap: e) Yaşlı ve muhtaç kişilere aylık bağlanması

Sosyal Güvenlik Sorular

22-Sosyal güvenlik hakkı, insan hakları sınıflandırmalarında hangi sınıfta yer alır?

a) İkinci kuşak haklar
b) Dayanışma hakları
c) Ekonomik haklar
d) Birinci kuşak haklar
e) Klasik haklar

Cevap: a) İkinci kuşak haklar

23- Ölüm sigortasının uygulanması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Çocuklar ölüm sigortasından en fazla faydalanan kişi grubunu oluşturmaktadır.
b) Ölüm sigortasının kapsamı ölen sigortalının sağlığında bakmakla veya geçindirmekle yükümlü olduğu kişilerdir.
c) Ölen sigortalının eşinin evlenmesi aylık hakkınıortadan kaldırmamaktadır.
d) Bir sosyal risk olarak ölüm, kişinin kendisi için değil, ölen kişinin sağlığında geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler için zararlar doğurmaktadır.
e) Ölüm sigortası yaşlılık sigortasından sonra enfazla sayıda kişinin gelir ve aylık aldığı sigorta kolunu oluşturur.

Cevap: c) Ölen sigortalının eşinin evlenmesi aylık hakkınıortadan kaldırmamaktadır.

24- Aşağıdakilerden hangileri bugün itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik programı olan ülkelerde en fazla sayıda oluşturulan sosyal sigorta kollarıdır?

a) Yaşlılık- Analık
b) Analık- İşsizlik
c) İKMH- Yaşlılık
d) İKMH- Analık
e) İşsizlik- Hastalık

Cevap: c) İKMH- Yaşlılık

25- Aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortası kapsamında sağlanan yardımlardan biri değildir?

a) Ölen sigortalının anne-babasına hiçbir şart olamadan aylık bağlanması
b) Yetim aylığının verilmesi
c) Cenaze yardım parası verilmesi
d) Toptan ödeme yapılması
e) Dul aylığının verilmesi

Cevap: a) Ölen sigortalının anne-babasına hiçbir şart olamadan aylık bağlanması

Sosyal Güvenlik Sorular

26- Sosyal güvenlik hakkı ile sosyal güvenliğin kapsamı arasındaki ilişki bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Efektif kapsam, sosyal güvenlik hakkından faydalanma oranını gösterir.
b) Seviye olarak kapsam sağlanan sosyal güvenlik garantisinin standardı ile ilgilidir.
c) Sosyal güvenlikte dikey kapsam, toplumu oluşturan herkesin kapsama alınmasını ifade eder.
d) Sosyal güvenliğin kişi olarak kapsamının genişlemesi yatay kapsam genişlemesi olarak adlandırılır.
e) Sosyal güvenlikte yasal kapsam sosyal güvenlik hakkını düzenleyen mevzuatta belirtilen hakları ifade eder.

Cevap: c) Sosyal güvenlikte dikey kapsam, toplumu oluşturan herkesin kapsama alınmasını ifade eder.

27- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik amacı taşımayan bir tasarruf gerekçesidir?

a) Gelecek dönemleri dikkate alarak ihtiyarlık veya çocukların yetiştirilmesi için hazırlıklı bulunmak
b) Neslini devam ettirme amacıyla kendisinden sonraki nesillere bırakılacak miras miktarını artırmak
c) Gelecek dönemlerde daha yüksek bir gelir elde etmek için ertelenmiş tüketimin faiz ve değer fazlasından faydalanmak
d) Başkalarına muhtaç olmaktan kurtulma ve kendi başına bağımsız olarak yaşayabilme arzusunu gerçekleştirmek
e) Beklenmedik durumlar için yedek fonlar bulundurmak

Cevap: c) Gelecek dönemlerde daha yüksek bir gelir elde etmek için ertelenmiş tüketimin faiz ve değer fazlasından faydalanmak

28- Aşağıdaki sigorta kollarından hangisi insanların devlet eliyle sosyal güvenlik garantisine kavuşturulmak istedikleri sigorta kollarının başında gelir?

a) İKMH
b) Analık sigortası
c) Malullük sigortası
d) Yaşlılık sigortası
e) Ölüm sigortası

Cevap: d) Yaşlılık sigortası

29- ILO’nun, 1952 tarih ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’ne göre bir ülkenin bir ülkede sosyal güvenlik sisteminin varlığının kabulü için sırasıyla toplam nüfusun ve şanların yüzde (%) kaçının kapsama alınması gerekmektedir?

a) 40- 50
b) 30- 60
c) 30-40
d) 20- 50
e) 20-60

Cevap: d) 20- 50

30- Uluslararası Çalışma Örgütü, hangi sosyal güvenlik riskini birden fazla sosyal sigorta kolu altında organize etmiştir?

a) İş kazaları ve meslek hastalıkları
b) Malullük
c) Hastalık
d) Analık
e) Yaşlılık

Cevap: a) İş kazaları ve meslek hastalıkları

Sosyal Güvenlik Sorular

Sosyal Güvenlik

31- Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’na göre iş kazası sayılması için gereken şartlardan biri değildir?

a) İş kazasının kişi hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelmesi
b) İş kazasının sigortalıların, kişinin kendi özel aracıyla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelmesi
c) İş kazasının sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada olması
d) İş kazasının emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana gelmesi
e) İş kazasının işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi

Cevap: b) İş kazasının sigortalıların, kişinin kendi özel aracıyla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelmesi

32- Aşağıdakilerden hangisi bir iş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiği zaman, çalışan kişinin maruz kaldığı zararlardan biri değildir?

a) Tedavi ihtiyacı
b) Gelir kesilmesi
c) Gider artışı
d) Gelir artışı
e) Çalışma gücünün kaybedilmesi

Cevap: d) Gelir artışı

33- Sosyal sigortaların kişi olarak kapsamı bakımından teknik boşluk ne anlam ifade etmektedir?

a) Sosyal sigortaların bilişim teknolojisinin imkânlarından yararlanmada yetersiz kalmaları, kayıtları dosya üzerinden takip etmeleri
b) Sosyal sigortaların bilgi işlem işlerini yürütecek teknik eleman eksikliği
c) Aylık bağlanması için gerekli prim gün sayısı olmayanlara aylık bağlanmaması
d) Sosyal sigortaların bazı yerleşim yerlerinde hizmet birimlerinin olmaması
e) Sosyal sigortaların ilk kuruluş yıllarında küçük iş yerlerinin kapsam dışında bırakılması

Cevap: c) Aylık bağlanması için gerekli prim gün sayısı olmayanlara aylık bağlanmaması

34- Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal güvenlik müessesesi olarak bireysel tasarrufların yeterliliğini belirleyen faktörlerden biri değildir?

a)Tasarruf alışkanlığı ve eğilimi
b) Tehlike bilincinin gelişmiş olması
c) Tehlikesiz geçen süre
d) Aile bağlarının güçlü olması
e) Gelir seviyesinin yüksekliği

Cevap: d) Aile bağlarının güçlü olması

35- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik ihtiyacı doğuran sosyoekonomik risklerden biri olarak kabul edilir?

a) Yaşlılık
b) Ölüm
c) Malullük
d) İşsizlik
e) Hastalık

Cevap: d) İşsizlik

Sosyal Güvenlik Sorular

36- Aşağıdaki sigorta kollarından hangisinin finansman kaynakları sigorta kolunun nasıl organize olduğu ile yakından ilgilidir?

a) İşsizlik
b) İKMH
c) Analık
d) Hastalık
e) Ölüm

Cevap: c) Analık

37- Avrupa’da hangi sanayileşmiş ülkede sosyal sigortalar diğer sanayileşmiş ülkelere göre daha geç kurulmuştur?

a) İngiltere
b) Almanya
c) Avusturya
d) Macaristan
e) Fransa

Cevap: a) İngiltere

38- İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları (İKMH) sigorta kolu uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İKMH sigorta kolundan sağlanan önemli haklardan biri de sigortalının tedavi süresince veya sonrasında ihtiyaç duyduğu protez araç ve gereçlerinin teminidir.
b) İKMH sigorta kolundan sigortalılara yönelik en kapsamlı yardımlardan birini de rehabilitasyon hizmetleri oluşturmaktadır.
c) Tarım sektörü İKMH kapsamına alınan öncelikli gruplardan biridir.
d) Hangi hastalıkların meslek hastalığı olduğunun tespiti veya sigortalının hastalığının meslek hastalığı olup olmadığının tespiti, tıp teknolojisinin gelişmesi ile de yakından ilgilidir.
e) İKMH hâlinde sigortalıya yönelik ikinci grup yardımlar, tedavi edici sağlık hizmetleri ve bu süreçte sağlanan diğer yardımlardır

Cevap: c) Tarım sektörü İKMH kapsamına alınan öncelikli gruplardan biridir.

39- Uluslararası Çalışma Örgütü sosyal güvenlik tehlikelerini belirlediği “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi” ni hangi yılda kabul etmiştir?

a) 1948
b) 1919
c) 1952
d) 1945
e) 1961

Cevap: c) 1952

Sosyal Güvenlik Sorular

40- Sosyal güvenlik sisteminin ILO tarafından belirlenen 9 sosyal güvenlik tehlikesi koruma garantisi sağlayacak şekilde teşkilatlanmasını gerçekleştirmesi hangi kapsam türünü ifade etmektedir?

a) Kişi İtibarıyla Kapsam
b) Yatay Kapsam
c) Dikey Kapsam
d) Sağlanan Garantinin Seviyesi İtibarıyla Kapsam
e) Derinliğine Kapsam

Cevap: c) Dikey Kapsam

Sosyal Güvenlik

41- Aşağıdaki tehlikelerin yarattığı zararlardan hangisi sosyal güvenliğin ilgi alanında olmayan zararlardır?

a) Yaşlılık dolayısıyla verimli çalışamayan kişinin gelirinin azalması
b) İşsiz kalan kişinin gelirinin kesilmesi
c) Hastalanan kişinin tedavi edici sağlık hizmetleri ihtiyacı
d) Deprem sonucu oturduğu evin yıkılması
e) Malul derecede sakat olan kişinin rehabilitasyon hizmetleri ihtiyacı

Cevap: d) Deprem sonucu oturduğu evin yıkılması

42- Aşağıdaki sigorta kollarından hangisi koruma kapsamına aldığı kesimler bakımından sosyal güvenliğin sosyal boyutunu öne çıkaran sigorta kollarından biridir?

a) Ölüm
b) Hastalık
c) Yaşlılık
d) İşsizlik
e) Malullük

Cevap: e) Malullük

43- Hastalık sigortasının uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kişi olarak hastalık sigortasının kapsamına öncelikle fiilen çalışan kendi adına prim ödeyen veya ödenen sigortalı alınır.
b) Hastalık sigortası sosyal güvenliğin en büyük maliyet yaratan sigorta kolunu oluşturmaktadır.
c) Çocukların hastalık sigortasının kapsamına alınmasına yönelik yaş sınırı getirilmektedir.
d) Pasif sigortalı ve bağımlıları olarak adlandırılan grup prim ödemeksizin ya da düşük katkı payları ile sağlık hizmetlerinden faydalanırlar.
e) Bağımlı olarak çalışanların hastalanmaları hâlinde, belirli süre p rim ö deme v e prim borcu olmama gibi şartlara bağlı olarak hastalık sebebiyle çalışamadıkları süreler için günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Cevap: b) Hastalık sigortası sosyal güvenliğin en büyük maliyet yaratan sigorta kolunu oluşturmaktadır.

Sosyal Güvenlik Sorular

44- Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseselerinden biri olarak değerlendirilebilir?

a) Özel sağlık sigortaları
b) Sigortalı olmayanlara gelir testi ile sağlık yardımı yapılması
c) Sosyal yardımlaşma vakıflarınca eğitim yardımı verilmesi
d) Engellilere evde bakım hizmeti verilmesi
e) 65 yaşını geçen muhtaç yaşlılara bağlanan aylıklar

Cevap: a) Özel sağlık sigortaları

45- Sosyal Güvenlik Hakkı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin hangi maddelerinde düzenlenmiştir?

a) 15, 16 ve 18. Maddeleri
b) 22. ve 25. maddeleri
c) 21. ve 26. Maddeleri
d) 21, 22 ve 23. Maddeleri
e) 15 ve 16. Maddeleri

Cevap: b) 22. ve 25. maddeleri

46- Yaşlılık sigortasının uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İstihdam piyasasının, özellikle işsizlik dönemlerinde, işleyişine bağlı olarak belirli yaşa gelen ve yeniden istihdam piyasasına girmesi güç olanlara kronolojik emeklilik yaşından 2-5 yıl daha önce emekli olma hakkı tanınabilir.
b) Emekli aylıklarının bağlanmasında yalnızca belirli yaşa gelinmesi dikkate alınmaktadır.
c) Yaşlılık sigortasından bağlanacak aylıklar, kişilerin kazançları ile ilişkili olarak hesaplanır.
d) Emeklilerin satın alma gücünü korumak için aylıkların yeniden belirlenmesinde endeksleme yöntemi kullanılmaktadır.
e) Yaşlılık sigortasından sağlanan en önemli sosyal güvenlik garantisi kişinin yaşlanma sebebiyle ortaya çıkan gelir kesilmesini telafi etmeye yönelik olarak yaşlılık (emeklilik) aylığı bağlanmasıdır.

Cevap: b) Emekli aylıklarının bağlanmasında yalnızca belirli yaşa gelinmesi dikkate alınmaktadır.

47- Aşağıdakilerden hangisi tehlikenin kendisine karşı mücadele yöntemlerinden biri olarak kabul edilmez?

a) İşsizliği önlemeye yönelik aktif istihdam politikaları
b) Yaşlılık dönemini düşünerek tasarruf etme
c) Bulaşıcı hastalıklara karşı yapılan aşılama kampanyaları
d) Yaşlanmayı geciktirmeye yönelik aktivitelerde bulunma
e) İş kazalarını önleyici tedbirler alma

Cevap: a) İşsizliği önlemeye yönelik aktif istihdam politikaları

Sosyal Güvenlik Sorular

48- Aşağıdakilerden hangisi kamu sosyal güvenlik harcamaları kapsamındaki bir sosyal güvenlik tedbiri olarak değerlendirilemez?

a) Yaşlılar için huzurevleri oluşturma
b) Kimsesiz bakıma muhtaç çocuklara devletçe bakılması
c) Belirli yaşı aşan muhtaç kişilere aylık bağlanması
d) Yoksul kişilere yakacak yardımı yapılması
e) Maden kazasında hayatını kaybedenlere sosyal sigortalardan aylık bağlama

Cevap: e) Maden kazasında hayatını kaybedenlere sosyal sigortalardan aylık bağlama

49- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler bakımından bir müessese olarak değerlendirilemez?

a) Vakıflar
b) Bankacılık
c) Dinî sosyal yardımlar
d) Sosyal Sigortalar Kurumu
e) Sendikacılık

Cevap: b) Bankacılık

50- Aşağıdakilerden hangisi tehlikenin zararları ile mücadelede kullanılan bireysel yöntemlerden biridir?

a) Yaşlılık döneminde ilave gelir almak için özel sigorta yaptırma
b) Evlenme ve çocuk sahibi olma
c) Hastalık döneminde bozdurmak için altın alma
d) Komşuluk ve akrabalığa bağlı yardımlaşma
e) Aile içi yardımlaşma

Cevap: a) Yaşlılık döneminde ilave gelir almak için özel sigorta yaptırma

Sosyal Güvenlik

51- Terim olarak sosyal güvenlik dünyada ilk defa hangi ülkenin kanunu içinde kullanılmıştır?

a) Fransa
b) Amerika Birleşik Devletleri
c) İsveç
d) İngiltere
e) Almanya

Cevap: b) Amerika Birleşik Devletleri

52- Aşağıdakilerden hangisi kuruluş ve gelişme dönemlerinde sosyal sigortaların kişi olarak kapsamını belirleyen objektif faktörlerden biri değildir?

a) İhtiyaç faktörü
b) Politik faktör
c) İdari imkânlar faktörü
d) Mali imkânlar faktörü
e) Ödeme gücü faktörü

Cevap: b) Politik faktör

Sosyal Güvenlik Sorular

53- Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun, 1952 tarih ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’ne göre bir sosyal güvenlik sisteminin en az 3 sigorta kolunu oluşturması için gerekli sigorta kollarından biri değildir?

a) İKMH
b) Ölüm
c) Maluliyet
d) Analık
e) İşsizlik

Cevap: d) Analık

54- Aşağıdakilerden hangisi diğer sosyalrisklere göre daha geç bir tarihte sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır?

a) İşsizlik
b) Ölüm
c) Hastalık
d) Yaşlılık
e) İş kazaları ve meslek hastalıkları

Cevap: e) İş kazaları ve meslek hastalıkları

55- Aşağıdaki hangi dönem sosyal güvenliğin altın çağı veya sosyal sigorta çağı olarak adlandırılır?

a) Küreselleşme sürecinin başladığı 1980’ler sonrası dönem
b) Sanayi devriminin başladığı 18. yüzyılın ilk yarısı
c) Birinci Dünya Savaşı sonrası dönem
d) İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem
e) Devlet müdahalesinin başladığı 19. yüzyılın ikinci yarısı

Cevap: d) İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem

56- Aşağıdakilerden hangisinin aktif sigortalı sayısı bakımından kapsamı potansiyel olarak daha yüksektir?

a) Aynı istihdam oranına sahip 2 ülkeden kayıt dışı çalışma oranı daha yüksek olan ülkenin
b) Aynı genç nüfus oranına sahip olan iki ülkeden iş gücüne katılma oranı düşük olan ülkenin
c) Aynı iş gücüne katılma oranına sahip olan 2 ülkeden işsizlik oranı yüksek olan ülkenin
d) Aynı nüfusa sahip iki ülkeden nüfusu yaşlı olan ülkenin
e) Aynı iş gücüne katılma oranına sahip olan 2 ülkeden istihdam oranı yüksek olan ülkenin

Cevap: e) Aynı iş gücüne katılma oranına sahip olan 2 ülkeden istihdam oranı yüksek olan ülkenin

57- Sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağıtıcı etkisi en fazla hangi sigorta kolunda görülmektedir?

a) Malullük
b) İş kazaları ve meslek hastalıkları
c) İşsizlik
d) Yaşlılık
e) Ölüm

Cevap: a) Malullük

Sosyal Güvenlik Sorular

58- 1964 tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu’na göre KOD’u imzalayan ülkeler sigorta kolları itibarıyla en az kaç sigorta kolunu uygulamakla yükümlüdür?

a) 4
b) 2
c) 3
d) 5
e) 6

Cevap: e) 6

Sosyal Güvenlik

59- Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların özelliklerinden biri olarak kabul edilemez?

a) Sosyal sigorta kurumları devlet tarafından yönetilir.
b) Devlet tarafından kanunlarla kurulurlar.
c) Kapsama girmek zorunludur.
d) Finansmanı primlerle sağlanır.
e) Yalnızca sigortalı değil işverenleri de prim öder.

Cevap: a) Sosyal sigorta kurumları devlet tarafından yönetilir.

60- Aşağıda sosyal sigortaların kapsamı ile ilgili olarak yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kayıtlı ekonomide çalışanlar arttıkça sosyal sigortaların da kapsamı genişler.
b) Küçük iş yerlerinde çalışanlar, büyük iş yerlerine göre daha önce ve kolay kapsama alınırlar.
c) Sendika ve benzeri örgütlerin çatısı altında olan çalışan grupları, daha önce ve kolay kapsama alınırlar.
d) Yüksek eğitimli ve vasıflı iş gücü daha önce ve kolay kapsama alınırlar.
e) İş yerleri küçüldükçe çalışanların tespiti, kayıt altına alınması ve çalışma hayatları ile ilgili denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi daha güçtür.

Cevap: b) Küçük iş yerlerinde çalışanlar, büyük iş yerlerine göre daha önce ve kolay kapsama alınırlar.

61- Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda sosyal politika aracı olarak sosyal güvenliğin önemini anlatan ifadelerden biri değildir?

a) Sosyal güvenlik, liberal devlet yaklaşımının sosyal sorunları çözmek için kullandığı en önemli sosyal politika aracıdır.
b) Sosyal güvenlik insanların gelirlerinin 1/5 ile 1/3’ünü harcadıkları bir alandır.
c) Sosyal güvenlik toplumu oluşturan herkesi ilgilendirir.
d) Toplumlar bir yılda yarattıkları millî gelirlerinin %20-30’unu sosyal güvenlik için harcarlar.
e) Sosyal güvenlik, doğumdan ölüme insanları bütün hayatı boyunca ilgilendirir.

Cevap: d) Toplumlar bir yılda yarattıkları millî gelirlerinin %20-30’unu sosyal güvenlik için harcarlar.

Sosyal Güvenlik Sorular

62- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik hakkının gelişimine katkıda bulunan gelişmelerden biri olarak değerlendirilmez?

a) Almanya’da ilk sosyal sigortanın kuruluşu
b) ABD’de Sosyal Güvenlik Kanunu’nun çıkması
c) 1848 Fransız Anayasası’nda ekonomik ve yer veren düzenlemelerin yer alışı
d) İngiltere’de Beveridge Planı’nın yürürlüğe girmesi
e) İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması

Cevap: e) İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması

63- Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların en kolay kapsama aldığı gruptur?

a) Bağımlı çalışanlar
b) Bağımsız çalışanlar
c) İşsizler
d) Yaşlılar
e) Sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar

Cevap: a) Bağımlı çalışanlar

64- Dünyada en fazla sosyal sigorta kolunun oluşturulduğu sosyal sigorta kolu hangisidir?

a) Analık sigortası
b) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası
c) İşsizlik sigortası
d) Hastalık sigortası
e) Yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası

Cevap: b) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası

65- Hangisi 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasına göre iş kazası sayılması için gereken şartlardan biri değildir?

a) iş kazasının sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada olması
b) iş kazasının sigortalıların kişinin kendi özel aracıyla işin yapıldıgı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelmesi
c) iş kazasının işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniylemeydana gelmesi
d) iş kazasının emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanda
e) iş kazasının kişi hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelmesi

Cevap: b) iş kazasının sigortalıların kişinin kendi özel aracıyla işin yapıldıgı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelmesi

Sosyal Güvenlik Sorular

66- Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigorta sistemlerinin kişi olarak en fazla sayıda kişiyi kapsama aldığı sigorta koludur?

a) Ölüm
b) Hastalık
c) İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
d) Analık
e) İşsizlik

Cevap: b) Hastalık

67- Malullük sigortası ile ilgi aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bu sigorta kolu özellikle geliri sürekli ve düzenli grupları öncelikle kapsama alır.
b) Bu sigorta kolunda olarak kişinin engellilik hâlinin çalışma gücünü ne oranda kaybetti önem kazanmaktadır.
c) Silahlı kuvvetler mensupları için savaş hâllerinde ortaya çıkan harp malullüğüdür.
d) Ne sebepten olduğuna bakılmaksızın çalışma gücünü kaybeden maluller vazife malulü olarak kabul edilir.
e) Malullük sigortası, uzun vadeli sigorta koludur.

Cevap: d) Ne sebepten olduğuna bakılmaksızın çalışma gücünü kaybeden maluller vazife malulü olarak kabul edilir.

Sosyal Güvenlik Sorular

Sosyal Güvenlik Ders Kitabı

Auzef Sosyal Güenlik Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Çıkmış Sorular, Online Test ve Soru Cevaplar

Sosyal Güvenlik çıkmış soru cevaplar, online deneme sınavları

Auzef Sosyal Hizmetler Sosyal Güvenlik çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, deneme sınavları, konu testleri, ünite

soruları, bahar dönemi

error: Content is protected !!